ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 ZO DŇA 04.11.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka bude zverejnená na webovej stránke BFZ a zaslaná elektronickou poštou na FK.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Uprednostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

Nariaďuje:

 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Malinovo – SFC Kalinkovo 13.11.2016 o 13,30 hod. Odôvodnenie: súperi sa do požadovaného termínu nedohodli, a preto ŠTK nariaďuje hrací deň domáceho oddielu (NE) v UHČ, ako má TJ Malinovo uvedené v RS.

Žiada :

 • S4BA ŠK Šenkvice zaslať do 10.11.2016 písomné vyjadrenie k neskorému začiatku stretnutia 14. kola – neumožnenie uzatvorenia ZoS v ISSF systéme, keď R musel uzavrieť ZoS cez mobil.

Hráči štrartujúci bez RP

S4BA 14.kolo

 • FC Petržalka akadémia – Roman Kalina – RP vo vyžiadaní od 29.10.2016

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 166: Michal Hermann /1310183/ (FK Jablonové, S4BA),  vylúčený za  HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou mimo PU. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a od 31.10.2016. / 10.-€/

U.č. 167: Dušan Valla /1260527/ (FK Jablonové, S4BA),  vylúčený za  HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou na bránkovej čiare.. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl.46/1a od 31.10.2016. / 10.-€/

U.č. 168: Jakub Matiašovič /1295098/ (PŠC Pezinok, SD3R),  vylúčený za  HNS k delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c, 2b od 30.10.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky. / 5.-€/

U.č. 169: Leopold Mišik /1272004/ (ŠK TOP Pusté Uľany, MD3R),  vylúčený za  HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a od 31.10.2016. / 5-€/

U.č. 170: Patrik Dvorák /1304011/ (ŠK Šenkvice, SZRL),  vylúčený za  HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou v PU. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a od 30.10.2016. / 5-€/

U.č. 171: Mário Pilacik /1305473/ (PŠC Pezinok, SZRL),  vylúčený za  HNS, udretie súpera v PH. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP čl.49/1b,2b od 30.10.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky. / 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.172: Matej Šimko /1298194/ (FK Rača, SD3R), od 29.10.2016. / 5.-€/

U.č.173:Vladimír Ronec /1312663/ (ŠK Lozorno, FO, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

Pozastavenie výkonu športu po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.174:Patrik Korbelič /1239620/ (ŠK Báhoň, S3BA) od 30.10.2016. /10.-€/

U.č.175:Dávid Brányik /1218618/ (ŠK Tomášov, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

U.č.176:Richard Hrebačka /1310189/ (FK Rača, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

U.č.177:Štefan Kovárik /1149224/ (FC Malacky, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

U.č.178:Adrián Filan /1218864/ (FK Vajnory, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

U.č.179:Miroslav Repiský /1177494/ (ŠK Lozorno, FO, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

U.č.180:Jozef Marec /1159311/ (TJ Rovinka, S3BA) od 31.10.2016. /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 181: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (Zapálenie nepovolenej pyrotechniky v sektore hostí, následné ich hodenie na HP, čo zapríčinilo poškodenie umelej trávy. Žiada klub o identifikáciu osôb z dôvodu náhrady škody.) v stretnutí 14. kola FK Inter Bratislava – Lok. Devínska Nová Ves, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 9.11.2016.

U.č. 182: FK Inter Bratislava, S3BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k porušeniu povinnosti organizátora ( organizátor umožnil vstup osôb s pyrotechnikou do priestorov štadióna a nevykonal opatrenia na zamedzenie vhodenia pyrotechniky na HP v zmysle zákona 1/2014 a DP. ) Žiada klub o vyčíslenie škody na umelom trávniku na štadióne FC Petržalka akadémia, kde hrajú svoje domáce stretnutia a prípadné právne kroky v škodovej udalosti v termíne do 9.11.2016.

U.č.183: TJ Borinka, S4BA. DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia VV BFZ a nesplnenia jeho nariadenia. Predvoláva štatutárneho zástupcu TJ Borinka na svoje zasadnutie dňa 10.11.2016 o 16,15 hod.

U.č.184: FC Rohožník, S3BA. Odvolanie voči rozhodnutiu o uložení disciplinárnej sankcii – pokuty 300.-€. DK odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii zamieta a predloží odvolanie FC Rohožník  odvolacej komisie, podľa čl. 84 DP.

U.č.185: FK TJ Kúty. Berie na vedomie žiadosť klubu v ISSF vo veci prestupu hráča Sebastiána Kopiara /1218801/ do FC Rohožník a oznamuje, že finančné vyrovnanie za prestup medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude DK v predmetnej veci pokračovať.

U.č.186: Šimon Babín /1300108/(TJ Dubová, SD3R) Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie, DK zamieta. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ termíny dohrávok stretnutí

PRMA – 10.kolo: Stupava – Rohožník 10.11. o 16.30 / HP Borinka /

b/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017  organizujeme Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípraviek ,, O Pohár predsedu BSK. 

Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,,

prípravky: /ročník 2006 a mladší/ hala pri v Tomášove.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017, hrať sa bude st. žiaci4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/,

ml. žiaci3.12., 10.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/

prípravky 17.12.,18.12. 2016,15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,12.2., 19.2.2017finálová časť /SO-NE/.

Odohrá sa celkove min. 7 kôl začiatkom od 3.- 4. 12. 2016. Termín prihlásenia do ZHL BFZ mládeže je do 13.11. 2016 spolu so štartovným vkladom na družstvo v sume 100,-. Záväznú prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Termín finálovej časťi ZHL BFZ st. a ml. žiakov 18.2.2017 /sobota/ hala Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

c/ Oznamujeme Vám, že v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme v našom regióne predkolo Školského pohára SFZ 2016/2017postupová školská súťaž žiakov ZŠ, /nar. od 1.1. 2004 a mladší/ v termíne od 8.11.11. 11. 2016. Do Predkola ŠP sa prihlásilo celkove 97 ZŠ, ktoré rozdelené do 21 skupín. Z každej skupiny postupujú prvé dve družstvá do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v apríli 2017.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 25.-26.2.2017 (rozhodcovia), 4.-5.3.2017 (delegáti stretnutí a pozorovatelia rozhodcov).

Oznamuje termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor 26.-27.11.2016 v Senci. Program s podrobnými inštrukciami bol pozvaným poslaný mailom.

Upozorňuje rozhodcov na nutnosť vygenerovania faktúry a uhradenia členského člena SFZ do 6.11.2016. Informácia bola poslaná mailom.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (29.-30.10.):

Sabela – polčasová prestávka v mládežníckych súťažiach je povinná (0 minút nie je hodnoverný údaj);

Olša a Pati Nagy – nepresný popis priestupkov vylúčených hráčov (priestupok „v jasnej gólovej príležitosti“ nie je to isté ako priestupok, ktorým je „zmarená jasná gólová príležitosť“).

Ospravedlnenia: Polakovič 12.-20.11.; Bláha od 3.11.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne). Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun (10)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U – 15 (nar. po 1.1.2002) na družobné stretnutie Juhomoravský krajský futbalový zväz – BFZ v stredu 09.11.2016 o 11:30 hod. na ihrisku Slavoj Velké Pavlovice

Hráči:

Branislav Chudík ŠK Slovan BA Gabriel Hornyák ŠK Slovan BA

Dominik Jankovič ŠK Slovan BA Patrik Bartoš ŠK Slovan BA

Adam Palacka ŠK Slovan BA Adam Tučný ŠK Slovan BA

Michal Polčic ŠK Slovan BA Bruno Galovič ŠK Slovan BA

Max Matzenauer ŠK Slovan BA Oliver Šouc ŠK Slovan BA

Ján Bolf FC Petržalka ak. Timothy Zmajkovič FC Petržalka ak.

Peter Sokol FC Petržalka ak. Patrik Gajdoš FC Petržalka ak.

Erik Havlas Inter BA Maroš Kardoš Inter BA

Filip Rácz FKM K. Ves Jakub Kliment FKM K. Ves

Náhradníci:

Damián Korčuška ŠK Slovan BA Pavol Šimončič Inter BA

Juraj Lacko ŠK Slovan BA Timotej Foltýn FKM K. Ves

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Ľubomír KORDANIČ, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián Mareš

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 9.11.2016 o 8:30 pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus). Predpokladaný návrat do Bratislavy a ukončenie zrazu je o cca. 15:30 pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Ľ Kordanič – 0908 555 956. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                      Akcia                                                Kategória

November:

7.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

8.-11.11.2016 Školský pohár SFZ – Základné kolo ZŠ – roč. 2004 a ml.

9.11.2016 PZ – JmKFS – Výber BFZ                        U15 BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie      BFZ

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

22.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala)                      U13 BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

29.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala)                       U13 BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu     U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS)      BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12      ObFZ BA – mesto

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI