Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Richtárik ,Trnovský , Bóc, Príkopa

Ospravedlnení: Kružliak, Badinský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017 – p. Žiak

4, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana – p. Jánošík

6, Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

7, Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017 – p. Kružliak

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017

Žiadosť o spoluprácu predložil OZ Šport a zdravie, zastúpené p. Tomášom Žiakom, Stanislavom Koyšom a Martinom Caňom ktorý členom VV BFZ predstavil projekt turnaja Open Summer Cup, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2017.

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje spoluprácu s OZ Šport a zdravie pri spoluorganizácii turnaja Open Summer Cup 2017 v mesiaci jún 2016. Ukladá pracovníkom aparátu BFZ súčinnosť na spomínanom turnaji.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 2/37

VV súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu BFZ na rok 2017 v znení pripomienok a ukladá predsedovi BFZ ho predložiť konferencii BFZ na schválenie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Jozefa Kšiňana predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Jozef Kšiňan dlhodobo spolupracuje s BFZ na úrovni medializácie a momentálne sa podieľa na príprave kroniky BFZ.

Uznesenie 3/37

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Jozefovi Kšiňanovi pri príležitostí životného jubilea 90.rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk

Podrobnú správu o jednotlivých štadiónoch v súťažiach III. a IV. liga predložil predseda ŠTK p. Richtárik.

Uznesenie 4/37

VV berie na vedomie správu predsedu ŠTK o pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy a schvaľuje úpravu infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017

Hodnotiacu správu o činnosti KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak st. Po jesennej časti sa členstva v komisii vzdal zo zdravotných dôvodov p. Ján Fašung. Preto navrhuje doplniť komisiu o p. Jána Pozora, ktorý bude zodpovedný za telesnú prípravu ako kondičný tréner a bude súčinný v programe talent – mentor. Vedúcim úseku delegátov bude podpredseda komisie p. Keller

VV berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Príprava plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka 2016

Príprava termínovej listiny na ročník 2017/2018

List MŠK Iskra Petržalka

List FK Inter Bratislava

Príprava turnaja Attract Kerobaj 2017.

Informáciu predsedu BFZ zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

List FK Borinka

Uznesenie 5/37

VV berie na vedomie list FK Borinka a poveruje predsedu ŠTK BFZ zorganizovať kontrolu štadióna FK Borinka do 28.2.2017.

Z: Predseda ŠTK  BFZ                                                  Termín: 28.2.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.2.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ

V Bratislave 16.01.2017                              Zapísal: Ján F a r b u l a

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI