Zápisnica č. 24 zo dňa 4.12.2012

Zápisnica č.24
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. decembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 7 členov VV BFZ, hlasovacie právo po schválení Radou BFZ majú všetci členovia VV BFZ.
Hostia: pp. Trnovský, Jajcay

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava novelizácie Stanov BFZ na základe schválenia nových Stanov SFZ Konferenciou SFZ – p. Jajcay
4. príprava rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
5. Dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 – pp. Trnovský
6. odvolenie Záhorská Ves – stanovisko Odvolacej komisie
7. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – VV BFZ berie na vedomie abdikáciu predsedu Legislatívnej komisie p. Štefana Jajcaya

Bod 4 – VV zobral na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2013.
Uzn. 24/1
VV BFZ ukladá:
1. EK BFZ dopracovať položky rozpočtu s účtovnou spoločnosťou.
2. Pracovníkom sekretariátu BFZ a predsedom jednotlivých komisií BFZ predložiť finančné požiadavky na rozpočet na rok 2013 spracované podľa predložených nákladových a príjmových položiek rozpočtu do 18.12.2012 vrátane.
3. EK BFZ predložiť návrh rozpočtu BFZ na rok 2013 členom VV BFZ mailovou poštou do 21.12.2012
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Trnovský

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie stanovisko Odvolacej komisie

Bod 7 – rôzne

 • informácia z turnaja Bratislava CUP
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ predložiť návrh zloženia KRaD – zodpovedný p. Kružliak
 • informácie o pripravovanom slávnostnom vyhlásení ankety 11-tka roka 2012
 • VV BFZ schválil odmeny zamestnancom BFZ:

Darina Ščibranyová – 100% platu – hlasovalo za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Rudolf Novák – 380,-€/netto – hlasovalo za: 4      proti: 0      zdržali sa: 3
Pavel Príkopa – 300,-€/netto – hlasovalo za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Jozef Pavlík – 350,-€/netto – hlasovalo za: 5      proti: 0      zdržali sa: 2
Rudolf Hupka – 300,-€/netto – hlasovalo za: 5      proti: 0      zdržali sa: 2
Martin Palkovič – 100,-€/netto – hlasovalo za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schválil príspevok pre jednotlivé komisie podľa Uzn. 8/10
 • pripraviť rozpis klubov podľa počtu mládežníckych družstiev na prerozdelenie lôpt a rozlišovacích viest – zodpovední: pp. Kukla a Farbula
 • Uzn. 24/2

VV BFZ vyjadril podporu k žiadosti ŠK SFM Senec adresovanú Úradu vlády.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 24/3

VV BFZ na svojom zasadnutí dáva podnet na DK BFZ voči štatutárovi FA Bratislava za zverejnený článok na webovej stránke FA Bratislava zo dňa 30.11.2012 (Posledné odvolanie FA Bratislava)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 24/4

VV BFZ ruší Uzn. 13/9 s platnosťou od 04.12.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 08.01.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI