Zápisnica č. 23 zo dňa 13.11.2012

Zápisnica č.23
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 13. novembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 8 členov VV BFZ, hlasovacie právo má z týchto zúčastnených 6 členov. Páni Kružliak a Ferik, ktorí pôsobia vo VV BFZ budú mať hlasovacie právo po schválení Radou BFZ.
Hostia: pp. Trnovský, Jajcay, Príkopa, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava novelizácie Stanov BFZ na základe schválenia nových Stanov SFZ Konferenciou SFZ – p. Jajcay
4. zimná halová liga žiakov – p. Príkopa
5. zimný turnaj seniori – p. Farbula
6. Poštová banka – projekt 11-tka roka – p. Lônčík
7. návrh VV BFZ na schválenie nového člena VV BFZ a predsedu KRaD na Radu BFZ
8. príprava rozpočtu na rok 2013 + PROZUMA mesačné platby – p. Trnovský
9. Dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 – pp. Trnovský, Medveď
10. plnenie Zmluvy medzi BSK a BFZ – rozlišovacie vesty, lopty – p. Kukla
11. príprava stretnutia predsedov klubov a vedenia BFZ (19.11.2012 Ivanka p. Dunaji)
12. príprava Rady BFZ (26.11.2012)
13. informácia zo stretnutí so starostovskými obcami Pezinok, Malacky, Senec
14. informácie z VV SFZ
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.
Uzn. 23/1
VV BFZ schvaľuje doplnok k Rozpisu súťaží BFZ 2012/2013 s účinnosťou od 01.01.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 3 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 4
Uzn. 23/2
VV BFZ súhlasí so zaradením družstiev do ZHL starších a mladších žiakov BFZ súť.ročn. 2012/2013, ktoré vypracoval a predložil p.Príkopa. V kategórii mladších žiakov je zaradených 16 družstiev a v kategórii starších žiakov je zaradených 24 družstiev.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula

Bod 6 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Lônčík

Bod 7
Uzn. 23/3
VV BFZ schválil návrh na funkciu predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka a na funkciu člena VV BFZ (nový zástupca ObFZ Ba – vidiek po abdikácii p. Polakoviča) p. Jaroslava Ferika. Tento návrh VV BFZ bude predložený na schválenie Rade BFZ v súlade s platnými Stanovami BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh mesačných platieb účtovníckej spoločnosti PROZUMA presunuté na januárové zasadnutie VV BFZ.
Uzn. 23/4
VV BFZ nariaďuje predložiť podklady k rozpočtu na rok 2013 do 25.11.2012.
Zodpovední: predsedovia komisií, sekretári BFZ a ObFZ a p. Trnovský

Bod 9 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovední: pp. Trnovský a Medveď

Bod 10
Uzn. 23/5
VV BFZ schválil predložený návrh p. Kuklom na výber dodávateľa pre nákup rozlišovacích viest a futbalových lôpt pre mládež + 2 futbalové lopty na každý FK, ktorý nemá mládežnícke družstvo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – stretnutie predsedov klubov a vedenia BFZ sa uskutoční 19.11.2012 v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji
Zodpovedný za organizáciu: sekretár BFZ

Bod 12 – odsúhlasenie termínu a miesta konania Rady BFZ (26.11.2012 o 17,00 hod. v priestoroch BFU v miestnosti č. 6.33)

Bod 13 – informácie zo stretnutí so starostovskými obcami Pezinok, Malacky a Senec poskytol p. Jánošík

Bod 14 – informácie zo zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 15 – rôzne

 • príprava 11-tky roka 2012 (11.12.2012) – zodpovední pp. Paška, Ferik a Ščibranyová
 • príprava turnaja Bratislava CUP – zodpovedný p. Novák
 • žiadosť od FA Bratislava – preplatenie pohárov na turnaj organizovaný dňa 08.09.2012

Uzn. 23/6
VV BFZ schválil žiadosť FA Bratislava o spätné preplatenie pohárov na turnaj konaný 08.09.2012 v sume 50,-€.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou FA Bratislava o náhradný termín svojho stretnutia v súťaži PMA 11.kolo a na základe stanoviska KM ( zjavná org. chyba zo strany FA Bratislava, nesúhlas súpera, nevhodné poveternostné podmienky,…) potvrdil jej rozhodnutie zverejnené v ÚS.
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou FA Bratislava o podporu mládežníckych medzinárodných turnajov ZIMA 2012/2013 – FA Bratislava je povinná dodať podklady v zmysle platného Uzn. 13/9 pre poskytovanie podpory
 • Uzn. 23/7

VV BFZ schválil odmenu pre Milana Lônčíka za doterajšie zasadnutia konané mimo Bratislavy v rámci Projektov s Poštovou bankou vo výške 400,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 23/8

VV BFZ schválil predložený návrh rozpočtu pre školenie na licenciu trénera IV.C p. Novákom
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ súhlasí s kúpou daru pre prezidenta SFZ p. Kováčika k životnému jubileu
 • VV BFZ sa zaoberal odvolaním TJ Moravský Svätý Ján a stanovisko Matriky SFZ bude TJ zaslané poštou
 • VV BFZ sa zaoberal odvolaním voči rozhodnutiu DK BFZ od FK Záhorská Ves a rozhodol odvolanie postúpiť Odvolacej komisii
 • VV BFZ zasadne 04.12.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI