Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 46
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Richtárik, Potuček

Pozvaní : Richtárik, Potuček

Ospravedlnení : Suchý, Kružliak

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Predstavenie nového predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka – p. Jánošík

7, Informácia k prerozdeleniu projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

8, Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá.

O problematike infraštruktúry informoval predseda ŠTK. Konštatoval, že FK postupne odstránili najzávažnejšie nedostatky. Najväčším nedostatkom zostáva štadión MŠK Iskra Petržalka, kde sú v rekonštrukcii šatne. Zástupcovia MŠK Iskra Petržalka informovali riadiaci orgán, že termín ukončenia bol naplánovaný na 31.8.2017, ale práce sa nestihli dokončiť a tak treba priebežne riešiť prekladanie ich domácich stretnutí.

Uznesenie 1/46

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o aktuálnom stave ihrísk a ukladá nariadenie, spočívajúce v neumožnení preloženia domácich stretnutí pre družstvá MŠK Iskra Petržalka v súťažiach riadených ŠTK BFZ odo dňa 15.9.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Predstavenie nového predsedu LPK BFZ

Predseda BFZ privítal a predstavil členom VV BFZ nového predsedu LPK BFZ p. Potučeka, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti prezentoval svoje predstavy o práci vo funkcii predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ

Predseda BFZ navrhol termín krstu pamätnice BFZ na 24.11.2017.

Uznesenie 2/46

VV schvaľuje návrh na konanie krstu pamätnice BFZ dňa 24.11.2017 od 18:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Predseda BFZ navrhol termín volebnej konferencie BFZ na 11.januára 2018.

Uznesenie 3/46

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 11.januára 2018 o 17:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka

VV BFZ navrhuje VV SFZ schváliť návrh na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre pp. Augustína Šurana a Vladimíra Hriňáka. Ukladá doručiť žiadosti na udelenie ocenení na zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                        T: 26.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ. Informoval, že návrh zo strany VV BFZ bol VV SFZ schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení projektu financovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ. Výber BFZ U14 sa zúčastnil turnaja regionálnych výberov v Púchove, kde obsadil 3. miesto. Výber BFZ seniorov amatérov reprezentoval na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov seniorov Regions cup 2017 , na ktorom obsadil tiež 3.miesto.

Uznesenie 4/46

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch. Ukladá trénerovi výberu BFZ seniorov – amatérov vypracovať hodnotiacu správu k účasti na Regions cupe.

Z: Tréner výberu BFZ seniorov amatérov            T: 20.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

List MŠK Králová pri Senci ohľadom návrhu na doplnenie medzi možnosti čerpania prostriedkov prostredníctvom e- shopu na futbalnete – prefinancovanie nákladov klubov na školenia trénerov.

List FK Borinka ohľadom pravidiel RaPP SFZ a zároveň ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať FK Borinka listom. T: 19.9.2017

Informáciu predsedu ŠTK BFZ k priebehu súťaží, riadených ŠTK BFZ.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.10.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 11.09.2017                             Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI