ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 ZO DŇA 15.09.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ.

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o.i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • Schvaľuje pre FKM Karlova Ves (S4BA) štadión v Zohore pre domáce stretnutia.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 11.kolo ŠK Báhoň – FK Rača Ba 7.10.2017 o 15,30 hod.

 • SD3R 3.kolo MŠK I.Petržalka – Sl.Ivanka pri Dunaji 19.9.2017 o 16,00 hod. na ihrisku v Čunove

 • SD3R 6.kolo MŠK I.Petržalka – FC Ružinov 16.9.2017 o 10,30 hod. na ihrisku v Čunove

 • SD3R 9.kolo SDM Domino – MŠK I.Petržalka 8.10.2017 o 15,00 hod.

 • MD3R 9.kolo FC Petržalka – SDM Domino 8.10.2017 o 14,30 hod.

Odstupuje na DK:.

 • SFC Kalinkovo (S4BA) na základe správy DS “Oznámenie o nedostatkoch” v stretnutí 7.kola s CFK Pezinok-Cajla.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matej Rúžička (2000) č.rp. 1301061 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 5.9.2017 do 4.9.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 60: Giulio Chiabra 1364270 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 11.9.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 61: MFK Rusovce, S4BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.59 a rozhodla, že za nezaregistrovanie zdravotníka a hlásateľa v 4. kole medzi družstvami MFK Rusovce – MŠK Králová pri Senci, dňa 27.8.2017 ukladá klubu MFK Rusovce disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. / 10.-€/

U.č. 62: FC Petržalka, S3BA. DK nedostala v termíne do 13.9.2017 písomné vyjadrenie a stanovisko klubu k porušeniu RS na základe odstúpenia ŠTK za neuvedenie hlásateľa a video technika v ZoS 5. kola medzi družstvami FC Petržalka – ŠK Lozorno FO, dňa 30.8.2017( U č.57). Ukladá klubu FC Petržalka, S3BA pokutu 30.-€ podlá čl.12 DP./ 10.-€/

U.č. 63: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.58 a rozhodla, že za neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP/4 a RS čl. 5.9.1 v 4. kole medzi družstvami OŠK Slovenský Grob – SFC Kalinkovo, dňa 27.8.2017 ukladá klubu OŠK Slovenský Grob disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. / 10.-€/

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ 

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V ČLÁNKU 37 RaPP                                                                           (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_28_6_2017)
ISSF automaticky podľa toho, či materský klub je pl
atca DPH alebo nie platca DPH (platca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ 

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

Upozornenie pre FK – štart dievčát v súťažiach prípraviek

V súťažiach prípraviek BFZ môžu štartovať dievčatá len o 1 rok staršie :

Kategória U11: dievčatá narodené od 1.1.2006 a mladšie Kategória U10: dievčatá narodené od 1.1.2007 a mladšie Kategória U9: dievčatá narodené od 1.1.2008 a mladšie Kategória U8: dievčatá narodené od 1.1.2009 a mladšie

Nariadenie KM – povinné funkcie pre zápis o stretnutí

KM žiada FK, aby si nahrali do ISSF vedúceho družstva, hlavného usporiadateľa, zdravotníka/maséra.

Upozornenie pre FK – členské príspevky

KM upozorňuje FK, že všetci hráči , tréneri a asistenti trénerov uvedení v zápise o stretnutí musia mať vygenerované členské príspevky pre sezónu 2017/2018.

Upozornenie pre FK – RS čl.5.9 zápisy o stretnutí

KM upozorňuje FK na dodržiavanie RS čl.5.9 zápisy o stretnutí, v prípade chýbajúceho delegovaného rozhodcu je pre všetky súťaže prípraviek zapnutý režim /rozhodca-laik / viď RS čl.5.9.

Pozor – zmena hracieho času stretnutí cez pracovné dni

PMC1: CFK Pezinok Cajla – hrací čas cez pracovné dni o 17.15 hod., /súbežne s PMB1/

a/ dodatočná zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PRMA

1.kolo: Gajary – Kostolište, SO 9.9. o 10.30 hod. TJ Záhoran Kostolište poplatok 20,-€.

b/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PRPK

4.kolo: Vinosady – Šenkvice, SO 23.9. o 10.00 hod. OFC 014 Vinosady poplatok 20,- €. 11.kolo: Báhoň – PŠC Pezinok, ŠT 21.9. o 18.00 hod. ŠK Báhoň poplatok 20,- €.

c/ zmena termínu stretnutí s poplatkom – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

11.kolo: Malacky – Vrakuňa, NE 29.10. PMA1 – 14.00 hod., PMB1 – 15.00 hod., PMC1 – 14.00 hod. ŠK Vrakuňa poplatok 60,- € ( 3 stretnutia )

d/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 / rekonštrukcia šatní MŠK Iskra /

3.kolo: Vajnory – Iskra Petržalka, SO 16.9. PMA2 – 9.00 hod., PMB2 – 10.30 hod. / HP Vajnory/. 10.kolo: Iskra Petržalka – Vajnory, SO 4.11. PMA2 – 9.00 hod., PMB2 – 9.00 hod. / HP MŠKI Petržalka/.

e/ zmena poradia stretnutí – súťaž PMA3

5.kolo: Čunovo – Domino, NE 1.10. o 11.00 hod. / HP – Čunovo /. 14.kolo: Domino – Čunovo, NE 6.5. o 15.00 hod. / HP – Mamateyova 4 Petržalka /.

f/ zmena hracieho času – súťaž PMA1

13.kolo: Rača – CFK Pezinok Cajla, UT 10.10. o 17.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutočnia 14.9.2017 na štadióne Mladá garda v čase od 16.30 do 19.30. Limity a rozpis behov boli poslané. Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 12.10.2017 o 16.30 na štadióne Mladá garda.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Tanglmayer – neuvedený žiadny údaj o hlavnom usporiadateľovi (ani na zadnej strane zápisu);

M. Kalmár – nadstavenie HČ o 7´ je nadštandardné, je nutné uviesť dôvody;

F. Malárik a M. Volek – neuvedený údaj o vedúcich družstiev (v prípade mládežníckych družstiev je zvlášť nutné uviesť, kto túto funkciu vykonával). Ospravedlnenia: Sabela 23.9,12-14.10,26-28.10, Martiška 14.9.( vzhľadom na vážnosť dôvodu akceptuje), Mydlárik 26.9-10.10

 Trénersko – metodická komisia 

TMK BFZ a KŽF BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách žiačok U14 (nar. po 1.1.2004), aby sa písomne prihlásili do 15.09.2017 na adresu: orlicky.martin@gmail.comProjekt je určený pre futbalové kluby, ktoré pôsobia v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ. Pre prihlásenie klubu nie je podmienkou zaradenie družstva žiačok do majstrovských súťaží. Pravidlá pre súťaž dievčat sú totožné ako pri súťaži chlapcov.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie o jednotlivých školeniach a o spôsobe prihlásenia sa sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Školenie sa uskutoční v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.-05.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, P. Tóth, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, D. Sakar, M. Pipíška, M, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, A. Horváth, J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera, V. Juščák (23). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur). Termín zaslania prilášky je do 24.09.2017.

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, D. Huml, V. Juščák, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli, V. Vittek, E. Valášková, M. Sitiar, V. Riegel, R. Riegel, J. Madleňák, S. Bohmerová, P. Břečka, M. Lukáček, L. Sobolová, M. Sabo (43).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na Regionálny turnaj v Senci 17.9. – 20.9.2017.

Hráči:

Tibor MARICS (ŠK Slovan BA) Boris SÚKENNÍK (ŠK Slovan BA)

Matej RIZNIČ (ŠK Slovan BA) Peter JURITKA (ŠK Slovan BA)

Sebastián NAGY (ŠK Slovan BA) Mário SAUER (ŠK Slovan BA)

Martin MIŠOVIČ (ŠK Slovan BA) Tomáš KACHNIČ (ŠK Slovan BA)

Kristián PAULECH (ŠK Slovan BA) Dionýz ALEX (ŠK Slovan BA)

Samuel SRPOŇ (FC Petržalka) Adam LENHARČÍK (FC Petržalka)

Damián KACHÚT (FC Petržalka) Patrik ĎURICA (ŠK Žolík Malacky )

Alan KUBASKÝ (SDM Domino BA) Adam FRAŇO (FKM Karlova Ves)

Matúš KOLLÁR (MŠK Isk. Petržalka) Tibor MESZÁROŠ (MŠK Senec)

Michal POLČÁK (MŠK Senec) Viliam DOVALOVSKÝ (MŠK Senec)

Náhradníci:

Dávid MURÁR (ŠK Slovan BA) Michal KOVÁČ (ŠK Slovan BA)

Charlie ZELENKA (MŠK Senec) Adam SALAMON (FC Petržalka)

Samuel ZÁHUMENSKÝ (FKM Karlova Ves)

RT:

Šéftréner výberov: Michal KOVÁČ

Tréneri :  Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Daniel KOREC

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 17.09.2017 o 8:45 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava (Pasienky) kde absolvujeme tréning od 9:30 – 11:00 hod. Po tréningu bude spoločný obed, následne TJ č.2 (o 13:30 hod.) a odchod autobusom do Senca (ubytovanie v hoteli Senec). Ukončenie zrazu je v stredu 20.09.2017 o 13:30 v Senci (hotel Senec). Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihorík – 0908 425 109.

N O M I N Á C I A

hráčov U14 (nar. 1.1. 2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Viktor KOCIÁN  (FK Rača)           Adam TITKA  (MŠK Iskra Petržalka)

Viktor DROZD  (FK Rača)           Michal HARGAŠ (NMŠK 1922 BA)

Juraj ŠTIBRÁNY  (FK Rača)           Filip DIDEK  (MFK Záh. Bystrica)

Dominik GAÁL  (FK Rača)           Peter RIGO  (ŠK Vrakuňa)

Samuel TÓTH  (MŠK Iskra Petržalka)    Juraj MESÁROŠ  (ŠK Vrakuňa)

Dennis POŽGAY  (MFK Záh. Bystrica)       Raphael POKORNÝ  (FKP Dúbravka)

Náhradníci:

Jakub FEGYVERES (MFK Rusovce)          Matej SMATANA (FK Rača)

Matúš KOLLÁR (MŠK Iskra Petržalka)    Janko HLPKA  (MŠK Iskra Petržalka)

Radovan GAJDOŠ  (MŠK Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Mikuláš Marci – 0918 373 737.

N O M I N Á C I A

hráčov U13 (nar. 1.1. 2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Martin UČEŇ  (FKP Dúbravka)            Timur IVAK (FKP Dúbravka) 

Michal HUDEC (FK Lamač)                  Hugo ŽÁK (FKP Dúbravka)

Branislav BRIDZIK  (FK VW Lok. DNV)    Matúš KNAP (FK Rača) 

Lukáš KANIANSKY  (FK VW Lok. DNV)     Adam TAUFER (FK Rača) 

Arťom HANZEL (FK VW Lok. DNV)     Filip PIAČEK  (Záhorská Bystrica) 

Jakub DRLIČIAK  (ŠK Vrakuňa)        Samuel PROKOP  (Záhorská Bystrica)

Náhradníci:

Filip POLÁK (FK Lamač)    Peter FRATRIČ (NMŠK BA) 

Jerguš BALÁŽIK (NMŠK BA)       Lukáš ZEMAN (Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. J. Hullman – 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov U12 (nar. 1.1. 2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Denis JEHLÁR (MŠK Iskra Petržalka)      Michal MEŠKO (FK Vajnory)

Alex ŠVEC (ŠK Vrakuňa BA)          Jakub FUSEK (MŠK Iskra Petržalka)

Samuel BODICS (TJ Čuňovo)     Šimon OBERNAUER (FK Rača BA)

Tomáš JURIŠTA (NMŠK 1992 BA)     Adam POLÁK (ŠK Vrakuňa BA)

Matej FABŠO (FK Rača BA)    Artur VYDARENÝ (FKP Dúbravka BA)

Lukáš FARKAŠ (NMŠK 1922 BA)      Matej ĎURICA (ŠK Záho. Bystrica)

Náhradníci:

Ivan VERČINSKÝ (FK Rača BA)     Dávid KALMÁR (ŠK Vrakuňa BA)

Viliam ALMÁŠI (FK Rača BA)     Jonáš DUBINAM (ŠK Iskra Petržalka)

Dominik HUBAY (MFK Rusovce)       Samuel REŽNÝ (FK Rača BA)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Anton Daniel

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni 

Zraz nominovaných hráčov je 29.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. A. Daniel – 0904 273 307.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Erik Brezovský (FKM Stupava) Erik Juran (CFK Pezinok – Cajla)

Maroš Borza (CFK Pezinok – Cajla)   Simon Fruhauf (FK Sološnica)

Juraj Mikulecký (ŠK Žolík Malacky) Richard Ivák (OŠK Láb)

Nicolas Salay (ŠK Žolík Malacky) Filip Tóth (FC Rohožník)

Michal Adam (PŠC Pezinok) Martin Petráš (FK Sološnica)

Simon Šteflik (TJ Veľké Leváre) Michal Fejtl (FK Záhorská Ves)

Náhradníci :

Hugo Zalesňák (FC Zohor) Timotej Kuch (OŠK Lab)

Filip Lovišek (FC Rohožnik) Dušan Panenka (FC Rohožník)

Erik Bartoš (ŠK Závod) Tobias Vachálek (ŠK Závod)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Miroslav Terlanda

Asistent: Miroslav Varga, Jozef Matušovský

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo e mailom: miroslav.terlanda@gmail.com.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Jakub Sivák (ŠK Láb) Daniel Liďák (CFK Pezinok – Cajla)

Matúš Michalko (CFK Pezinok – Cajla) Kristián Pavlík (FC Rohožník)

Tobias Hoffer (FC Rohožník) Niko Ďurčák (FC Studienka)

Nikolas Szitás (FC Studienka) Nicolas Novák (ŠK Žolík Malacky)

Timotej Slaninka (ŠK Žolík Malacky) Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Marcel Bilčík (ŠK Šenkvice) Matúš Baríny (ŠK Šenkvice)

Náhradníci:

Tomáš Hollý (ŠK Závod) Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice )

Richard Csémy (MŠK Senec) Ladislav Maršovský (MŠK Senec)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Michal Spišiak

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne v Stupave.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512819 alebo e mailom. michal.spisiak.mu@gmail.com.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Marko Mareš (MŠK Senec) Matej Pätoprstý (MŠK Senec)

Oliver Barkol (MŠK Senec) Benjamín Chobot (MŠK Senec)

Dávid Nemec (MŠK Senec) Sanuel Studený (ŠK Svätý Jur)

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur) Jakub Kormanovič (PŠC Pezinok)

Matej Terlanda (PŠC Pezinok ) Tomáš Srnánek (PŠC Pezinok)

Gabriel Kajoš (ŠK Nová Dedinka) Sebastián Horváth (MŠK Kráľ. pri Senci)

Náhradníci :

Tomáš Juraj Vaško (MŠK Senec) Samuel Kakaš (ŠK Nová Dedinka)

Matej Szocs (FK Slov. Ivanka p. D.) Martin Blanarovič (SFC Kalinkovo)

Kristián Fontáni (TJ Rovinka)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Kolláth

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo e mailom: imo.kollath@gmail.com.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                             Akcia                       Kategória

September:

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie               U14 BFZ

19.09.2017 TZ/TC – ŠK Slovan Bratislava    U15 BFZ

20.-21.09.2017 RT – Dun. Lužná                   WU14 BFZ

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava         U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017 TZ/TC – Stupava                          U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017 MT – Moravia – Danubia cup 2017 (Južná Morava) U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12,13,14 OblFZ BA vidiek

11.10.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Dun. Lužná) U14, U13 BFZ

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

November:

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI