ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 ZO DŇA 03.11.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať. V priebehu mesiaca október budú na webshop SFZ doplnené daľšie produkty. Informácia o doplnení bude zaslaná elektronickou poštou klubovému ISSF managerovi.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 11.12.2017.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • Pohár BFZ 1.kolo MŠK Senec – FC Zohor 17.11.2017 o 10,30 hod.

 • SZRL+MZRL 13.kolo ŠTK Šamorín – MŠK Senec v pôvodnom termíne, ale v obrátenom poradí t.z. 5.11.2017 o 10,00 hod + 12,00 hod. na ihrisku NTC Senec a v jarnej časti na ihrisku ŠTK Šamorín.

Nariaďuje odohrať:

 • S3BA 14.kolo

  • ŠK Tomášov – ŠK Lozorno 12.11.2017 o 13,30 hod.

  • TJ Rovinka – ŠK Bernolákovo 11.11.2017 o 13,30 hod.

 • S4BA 14.kolo

  • SDM Domino – OŠK Slovenský Grob 11.11.2017 o 13,30 hod.

  • CFK Pezinok-Cajla – MŠK Rusovce 11.11.2017 o 13,30 hod.

  • TJ Slovan Viničné – Karpaty Limbach 11.11.2017 o 13,30 hod.

  • TJ Čunovo FC Malacky 12.11.2017 o 13,30 hod.

  • SFC Kalinkovo – FKM Karlova Ves 11.11 2017 o 13,30 hod.

  • MŠK Kráľová pri Senci – TJ Veľké Leváre 12.11.2017 o 13,30 hod.

 • SD3R 12.kolo

  • PŠC Pezinok – FK Šamorín-Hamuliakovo 11.11.2017 10,00 hod

  • FK Rača – SDM Domino 12.11.2017 o 10,30 hod

 • MD3R 12.kolo

  • FK Záhorská Ves – ŠK Lozorno 11.11.2017 o 13,00 hod.

 • SZRL+MZRL 12.kolo

  • FK Rača – PŠC Pezinok 11.11.2017 o 9,30 hod + 11,30 hod

 • SZRL+MZRL 12.kolo

  • ŠK Vrakuňa – Lok. Devínska Nová Ves 12.11.2017 o 9,30 hod. + 11,30 hod.

  • FKP Dúbravka – ŠTK Šamorín 9.11.2017 o 13,30 hod (MZRL) + 15,00 hod.(SZRL)

Kontumuje:

 • S3BA 14.kolo ŠK Svätý Jur – FC Rohožník podľa SP čl.82/g, výsledok 0:9 zostáva v platnosti podľa SP čl.11/3.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Juraj Gálik (2003) č. rp.1354278 – žiaci/dorast – platnosť lek.prehliadky od 11.10.2017 do 10.10.2018.

 • Samuel Polčič (2003) č. rp.1303898 – žiaci/dorast – platnosť lek.prehliadky od 9.8.2017 do 8.8.2018.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.130: František Lády 1258299 (FC Petržalka, S3BA), vylúčený za HNS, udretie súpera do tváre v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 23.10.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.131: Samuel Mifkovič 1305413 (FC Zohor, SD3R), od 30.10.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.132: ŠK Slovan Bratislava, S3BA. Klub nezaslal písomné stanovisko k nenahratému video záznamu do zápisu o stretnutí na Futbalnet z 5. kola s PSČ Pezinok, odohratého dňa 30.08.2017 /U.č.126/. DK v zmysle RS ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava pokutu vo výške 100.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.133: PŠC Pezinok, S3BA. Klub nezaslal písomné stanovisko k neskorému nahratiu video záznamu do zápisu o stretnutí na Futbalnet z 8. kola s ŠK Báhoň, odohratého dňa 16.09.2017 /U.č.127/. DK v zmysle RS ukladá klubu PŠC Pezinok pokutu vo výške 50.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.134: TJ Čunovo, S4BA. Nezabezpečenie nahratia video záznamu do zápisu na Futbalnete z 9,10 a 12. kola. DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK a žiada klub o písomné stanovisko k nedodržanému termínu do 8.11.2017.

U.č.135: Slovan Viničné, S4BA. Nezabezpečenie nahratia video záznamu do zápisu na Futbalnete zo stretnutia 8. kola s TJ Čunovo. Nahratý je len 2. polčas. DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK a žiada klub o písomné stanovisko k nedodržanému termínu do 8.11.2017.

U.č.136: FC Malacky, Prípravka PMB1. Na základe podnetu MŠK Senec začína disciplinárne konanie za porušenie povinnosti organizátora stretnutia – vbehnutie diváka na hraciu plochu, ktorý sotil do hráča súpera počas konania stretnutia FC Malacky – MŠK Senec, odohratého dňa 28.10.2017. DK žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia v termíne do 8.11.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/ termíny dohrávok stretnutí

PRMA – 9.kolo: Stupava – Rohožník 9.11. o 17.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Budmerice – Grinava 11.11. o 10.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – PŠC Pezinok B 11.11. o 11.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Limbach – Vištuk 12.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Danubia – Senec B 4.11. o 10.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Bernolákovo – Kráľova 10.11. o 10.00 hod.

PMC2 – 9.kolo: Stupava – Rohožník 6.11. o 17.30 hod.

b/ odložené stretnutia na neurčito

PMA1, PMB1, PMC1 – 11.kolo: Malacky – Vrakuňa

PMC2 – 9.kolo: Báhoň – Malinovo

c/ súťaž PMB1 – podnet MŠK Senec

KM obdržala podnet MŠK Senec ohľadne porušenia SP v stretnutí 9.kola súťaže PMB1 medzi FC Malacky –

MŠK Senec hraného 28.10. Vzhľadom k závažnosti odstupuje podnet na doriešenie DK BFZ.

d/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”.  Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.  Vekové kategórie 

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší. 

Miesto konania –

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018.

Termíny stretnutí

st. žiaci  3.12.,10.12.,17.12.2017,14.1., 21.1.,28.1. a 4.2.2018 /nedeľa/,

ml. žiaci  25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 /sobota/

Štartovný  vklad na 1 družstvo je 100,- €.

 Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu je povinné doručiť na sekretariát BFZ ( p. Pavel Príkopa) do 12.11. 2017.

Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk pod sekciou ŠTK/KM/.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Zatiaľ prihlásené družstvá 

St. žiaci: OFK Dun. Lužná, ŠK Sv. Jur, Lok. Dev. N. Ves.

Mladší žiaci:, OFK Dun. Lužná, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín, MFK Záh. Bystrica.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín tréningového kempu frekventantov programu Talent – Mentor a ďalších vybraných rozhodcov – 18.-19.11. v Šamoríne. Pozvánky budú účastníkom poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

J. Triskal – funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva by nemala vykonávať tá istá osoba (v zápise má byť uvedené, že klub na to bol upozornený);

F. Kašper – okolnosti zranenia hráča majú byť popísané v zázname rozhodcu (v rubrike zranení hráči iba meno a stručná diagnóza).

Pozýva na zasadnutie dňa 3.11. M. Martišku, F. Kašpera a A. Marczella.

Ospravedlnenia: Ruc 24.-26.11.; Martinkovič 16.-19.11.; Dujava 2.-8.11. (zdravotné dôvody – akceptuje).

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piatok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 15.11.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI A a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : B. Sedlák, J. Murár, A. Benčic, V. Melichárek, Š. Gubrica, J. Prokop, P. Hofmeister, R. Török, F. Gyenes, Š. Rusnák, M. Povraznik, P. Miklošovič, I. Pravda, R. Kováč, P. Cerovský, P. Volf, K. Dvoran, I. Klas, M. Olejník, M. Petriľák, P. Baňovič, J. Mrva, Š. Valent, R. Vajda, T. Horváth, R. Baláž, M. Tóth, S. Fišan, O. Surmák, S. Jánoš, S. Dana, J. Kadnár, J. Halenár, R. Peterec, T. Lacko, P. Oleár, A. Kurilla, P. Břečka, V. Měšťan, R. Kohút, M. Kočiš, S. Sivák, A. Daniel (43).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2003)

na Družobné stretnutie s výberom JmkFS dňa 08.11.2017 (streda) o 11:00 hod. vo Veľkých Bíloviciach

Hráči:

Peter Dornai (FK Inter BA) Samuel Hapl (ŠK Slovan BA)

Matej Nemec (FK Inter BA) Jakub Hudec (ŠK Slovan BA)

David Pomšahár (FK Inter BA) Marek Mydla (ŠK Slovan BA)

Matúš Koseček (FKM Karlová Ves) Filip Zámečník (ŠK Slovan BA)

Peter Krútil (FKM Karlová Ves) Lukáš Sečanský (ŠK Slovan BA)

Richard Lichner (FKM Karlová Ves) Viktor Sliacky (ŠK Slovan BA)

Róbert Szitás (FC Petržalka) Richard Hečko (ŠK Slovan BA)

Sebastián Červienka (FC Petržalka) Rudolf Božik (ŠK Slovan BA)

Blazek Samuel (SDM Domino) Tobias Čongrády (ŠK Slovan BA)

Náhradníci:

Artur Podzámsky  (ŠK Slovan BA) Dominik Vegh (FC Petržalka)

William Veselík     (ŠK Slovan BA) Martin Makúch (FKM Karlová Ves)         

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Ľubomír KORDANIČ, Maroš SKOVAJSA,

Vedúci: Alexander TELEKY

Výstroj hráčov: termo prádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, pas.

Zraz nominovaných hráčov bude 08.11.2017 o 08:15 hod. na FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky. Predpokladané ukončenie zrazu je o 15:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: Ľ. Kordanič – 0908 555 956 alebo email : kordanic.lubo@gmail.com.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 07.11.2017 (utorok) o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

KAROVIČ Matúš (SDM Domino BA) NOVÁK Nicolas (Žolík Malacky)

LORENC Anton (SDM Domino BA) SLANINKA Timotej (Žolík Malacky)

POLNIŠ Martin (SDM Domino BA) HUDEC Michal (FK Lamač)

HUDÁK Šimon (SDM Domino BA) RICHTÁRIK Jakub (ŠK Bernolákovo)

BAZELIDES Michal (FK Inter BA) ZBOJA Daniel (FKM Karlova Ves)

JELÍNEK Július (FK Inter BA) KOT Sebastián (FKM Karlova Ves)

BLAHUŠIAK Matej (FK Inter BA) KOUŘIL Kamil (FKM Karlova Ves)

GRUBER Vincent (FK Inter BA) MAAS Matej (FC Petržalka)

KNAP Matúš (FK Rača) MAAS Michal (FC Petržalka)

HARGAŠ Martin     (Sv. Jur) HRIEŠNIK Hugo (FC Petržalka)

GABURA Samuel    (Sv. Jur)      BOTH Matúš (FC Petržalka)   

REISENBUCHLER Samuel (MŠK Senec)  VLNA Matúš (FC Petržalka)

LIPKA Marián (MŠK Senec) GULA Marek (FC Petržalka)

ŠIMUN Matej (MŠK Senec) KONDELA Pavol (FC Petržalka)

SCHMIDT Tomáš  (FC Petržalka)   

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, športovú výstroj, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok dňa 07.11.2017 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 15:30 – 17:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:15 na ihrisku NMŠK. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz dňa 06.11.2017 (pondelok) o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

Tibor MARICS (ŠK Slovan BA) Boris SÚKENNÍK (ŠK Slovan BA)

Matej RIZNIČ (ŠK Slovan BA) Peter JURITKA (ŠK Slovan BA)

Sebastián NAGY (ŠK Slovan BA) Mário SAUER (ŠK Slovan BA)

Martin MIŠOVIČ (ŠK Slovan BA) Tomáš KACHNIČ (ŠK Slovan BA)

Kristián PAULECH (ŠK Slovan BA) Dionýz ALEX (ŠK Slovan BA)

Dávid MURÁR (ŠK Slovan BA) Adam KESOCZE (ŠK Slovan BA)

Peter GABURA (FC Petržalka) Alex RUSNÁK (FC Petržalka)

Damián KAFÚT (FC Petržalka) Patrik VOLF (ŠK Svätý Jur)

Alan KUBASKÝ (SDM Domino BA) Adam FRAŇO (FKM Karlova Ves)

Matúš KOLLÁR (MŠK Isk. Petržalka) Oliver VAJDA (FKM Karlova Ves)

Michal POLČÁK (MŠK Senec) Tibor MESZÁROŠ (MŠK Senec)

Benjamin CHOBOT (MŠK Senec) Viliam DOVALOVSKÝ (MŠK Senec)

Juraj HRIC (FK Inter BA) Max HARCEG (FK Inter BA)

Patrik DURICA (ŠK Žolík Malacky) Adam KLIMEK (FK Inter BA)

Náhradníci:

Šimon LEŠĆÁK (ŠK Slovan BA) Michal KOVÁČ (ŠK Slovan BA)

Goran PILINSKÝ (FC Petržalka) Adam LENHARČÍK (FC Petržalka)

Samuel SRPOŇ (FC Petržalka) Adam SALAMON (FC Petržalka)

Samuel ZÁHUMENSKÝ (FKM Karlova Ves) Tomáš VAŠKO (MŠK Senec)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ Tréneri: Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS Vedúci: Pavol MINÁRIK Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termo prádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 06.11.2017 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK, kde absolvujeme tréning od 15:30 – 17:00 hod. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 na ihrisku NMŠK. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihorík – 0908 425 109.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

November:

06.11.2017 TZ/TC – NMŠK U14 BFZ

07.11.2017 TZ/TC – NMŠK U13 BFZ

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

10.11.2017 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (FC Petržalka) U14, U13 BFZ

16.-18.11.2017 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

19.-20.11.2017 4. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.11.2017 Seminár trénerov BFZ FTVŠ UK

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI