ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 ZO DŇA 01.12.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že elektronickou poštou boli zástupcom III. a IV.ligy BFZ zaslané anketové lístky k hlasovaniu o najlepšej kedenástke roka 2017. Termín doručenia vyplneného anketového lístka na sekretariát BFZ je 20.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že IV. reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka za rok 2017 sa uskutoční dňa 19.1.2018 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava. Cena vstupného je 50€ na osobu a vstupenky si bude možné zakúpiť na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( 0903/ 718 450) po 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu. FK sa môžu prihlásiť prostredníctvom ISSF. Termín uzávierky prihlášok je 6.12.2017. Následne podľa počtu prihlásených budú FK rozdelené do skupín. Plánovaný začiatok je 15.1.2018. Bližšie informácie podá predseda ŠTK resp. vedúci sekretár BFZ.

Disciplinárna komisia

U.č.163: DK berie na vedomie podnet klubu FK Jablonové, ohľadom vystavenia faktúry za odstupné hráčov z klubu FK Borinka. Stanovisko zo strany SFZ zatiaľ na BFZ neprišlo. Po obdržaní stanoviska, bude zaslaná informácia klubu FK Jablonové.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/ víťazné družstvá po jesennej časti súťaží prípraviek BFZ :

PMA1: FA Lafranconi FTVŠ UK

PMB1: MŠK Senec

PMC1: FK Rača Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA1, PMB1, PMC 14. kolo: 7.- 8.4. 2018

PMA2: ŠKO Miloslavov

PMB2: FK Inter Bratislava „B“

Začiatok jarnej časti súťaží PMA2, PMB2 12.kolo: 7.-8.4. 2018

PMA3: FK Scorpions Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaže PMA3 – 10.kolo: 7.- 8.4. 2018

PMC2: SFC Kalinkovo

Začiatok jarnej časti súťaže PMC2 – 12.kolo: 7.- 8.4. 2018

PRMA: OŠK Láb

Začiatok jarnej časti súťaže PRMA – 14.kolo: 7.- 8.4. 2018

PRPK: TJ Slovan Vištuk

Začiatok jarnej časti súťaže PRPK – 14.kolo: 7.- 8.4. 2018

PRSC: ŠK Tomášov „A“

Začiatok jarnej časti súťaže PRSC – 14.kolo: 7.- 8.4. 2018

PMD: skupina „A“ – ŠK Slovan Bratislava

skupina „B“ – FKP Dúbravka Bratislava

skupina „C“ – SFC Kalinkovo

skupina „D“ – TJ Záhoran Jakubov

Začiatok jarnej časti súťaže PMD – v poradí 5-ty turnaj: 28.- 29.4. 2018

b/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny jednotlivých kôl:

st. žiaci 3.12., 10.12., 17.12. 2017, 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2018 – 7 kôl /nedeľa/,

ml. žiaci 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 – 7 kôl /sobota/

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke www.futbalbfz.sk a na bfz.futbalnet.sk. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program 1. kola starších  žiakov – 03.12. 2017 – športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

09:00 h

FK Rača

TJ Jarovce

10:00 h

Lok. Dev. N. Ves

ŠK Nová Dedinka

11:00 h

ŠK Šenkvice

SFC Kalinkovo

12:00 h

FKP Dúbravka „B“

MŠK Iskra Petržalka

13:00 h

ŠK Žolík Malacky

MFK Rusovce

14:00 h

FKP Dúbravka „A“

FK Slovan Most p/BA

15:00 h

ŠK Vrakuňa

FK Lamač

16:00 h

FK Slovan Ivanka p/D.

OFK Dunajská Lužná

Pozn. : 2. kolo ZHL BFZ st. a ml. žiakov je na programe 9. – 10. 12. 2017.

Komisia rozhodcov a delegátov

Ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom, svojim kolegom a ďalším funkcionárom za spoluprácu a aktivitu v jesennej časti súťažného ročníka a v uplynulom funkčnom období komisie.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 03.02.2018 (sobota) v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 20.01.2018 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

TÚ SFZ oznamuje trénerom, že v dňoch 04.12. – 05.12.2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30.11.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a budú odoslané mailom registrovaným trénerom v ISSF.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz v termíne 08.12.2017 a na medzinárodný halový turnaj Bratislava Cup 2017 v termíne 9.12.2017 v šport. hale v Dome športu v Bratislave.

Hráči:

SLOVÁK Marek (FKM Karlova Ves) GRUBER Vincent (FK Inter BA)

KOUŘIL Kamil (FKM Karlova Ves) GABURA Samuel  (ŠK Svätý Jur)

GULA Marek (FC Petržalka) ŠIMUN Matej (MŠK Senec)

SAUER Leo (ŠK Slovan BA) MARCELLI Nino (ŠK Slovan BA)

REHUŠ Milan (ŠK Slovan BA) SVOBODA Michal (ŠK Slovan BA)

SLOVÁK Richard (ŠK Slovan BA) HORVÁTH Ivan (ŠK Slovan BA)

Náhradníci:

CHLÁDEK Christián (FC Petržalka) POLNIŠ Martin (SDM Domino BA)

KONDELA Pavol (FC Petržalka) KOSTOLŃÝ Ivan (SDM Domino BA)

LENDEL Dominik (ŠK Slovan BA) BLAHUŠIAK Matej (FK Inter BA)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: tréningové tričko, kraťase, štulpne, halovky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok dňa 08.12.2017 o 11:30 hod. v hale Dome športu (Junácka 6) v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 12:00 – 14:00 hod. Predpokladané ukončenie zrazu je o 14:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI