Zápisnica č. 21 zo dňa 4.9.2012

Zápisnica č.21

zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. septembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukla, Ferik, Kružliak, Trnovský, Príkopa
Ospravednení: p. Suchý
Hostia: pp. Radovan Pavlík, Branislav Straka, Ladislav Dovrtil, Richard Savčinský

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. hráči, rozhodcovia – otázky klubov – p. Straka (Rusovce a p. Dovrtil Iskra Petržalka)
4. hovorca BFZ – p. Pavlík
5. TMK – kontrola licenčných preukazov z pohľadu Rozpisu súťaží
6. Poštová banka – p. Lônčík
7. čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2012 – p. Trnovský
8. návrh ObFZ Bratislava – vidiek na nového člena VV BFZ za p. Polakoviča
9. informácia zo stretnutia ohľadne Konferencie SFZ
10. schválenie nového predsedu Odvolacej komisie
11. žiadosť – p. Šmidovič
12. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 20/1 – predseda Odvolacej komisie p. Somoláni sa vzdal funkcie.

Bod 3 – pp. Straka a Dovrtil predložili niekoľko pripomienok ohľadne prestupov hráčov do zahraničia, zlúčenia klubov a elektronického vypĺňania zápisu. Predložili podnet na riešenie prestupu hráčov do Rakúska na SFZ prostredníctvom VV BFZ.

Bod 4 – p. Radovan Pavlík predložil návrh na zverejnenie počtu hráčov v súťažiach BFZ.

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – Správa o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“ z Poštovej banky písomne spracovaná a predložená p. Lônčíkom
Uzn. 21/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu o plnení Projektov „Regionálny futbal“ v I.polroku 2012

Uzn. 21/2
Návrh projektu „mládež – jesenná časť“ VV BFZ navrhol ponechať na prerokovanie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ za prítomnosti p. Lônčíka.

Uzn. 21/3
VV BFZ schvaľuje Návrh na realizáciu dohodnutých podmienok projektu „Regionálny futbal“ a Návrh na doplnenie povinností delegátov stretnutí v MRB a v IV.lige

Bod 7 – čerpanie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012 – preložené na najbližšie rokovanie VV BFZ na lepšie oboznámenie sa s čerpaním rozpočtu.
Zodpovedný: p. Trnovský

Bod 8 – za nového člena VV BFZ za p. Polakoviča ObFZ Bratislava – vidiek bol navrhnutý p. Jaroslav Ferik

Bod 9 – informácie zo stretnutia ohľadne Konferencie SFZ podal p. Jánošík –

Bod 10
Uzn. 21/4
VV BFZ akceptuje abdikáciu p. Somolániho v súlade s normami a do funkcie nového predsedu Odvolacej komisie navrhol a schválil p. Mareka Špačeka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie žiadosť p. Šmidoviča a trvá na pôvodnom uznesení.

Bod 12 – rôzne

 • Uzn. 21/5

VV BFZ navrhol a schválil p. Ferika za gestora MK BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Návrh na akciu „11.-tka roka“ predložil p. Paška. Osloviť agentúru na usporiadanie akcie – zodpovedný p. Jánošík
 • Uzn. 21/6

VV BFZ spresňuje Uzn.8/9 a opätovne potvrdzuje schválenie príspevku na kompenzáciu nákladov prevádzky mobilného telefónu predsedovi ŠTK v hodnote 20,-€ x 3 mesiace na jesennú časť a 20,-€ x 3 mesiace na jarnú časť 2012/2013
ü nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.10.2012 o 16,30 hod.

 • Uzn. 21/7 (doplnené 16.10.2012)

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal odvolaním TJ Slavoj FO, Moravský Svätý Ján a rozhodol, že v danej veci je potrebné vyžiadať stanovisko Matriky SFZ.

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI