Zápisnica č. 22 zo dňa 9.10.2012

Zápisnica č.22
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 7 členov VV BFZ, hlasovacie právo má z týchto zúčastnených 5 členov. Páni Kružliak a Ferik, ktorí pôsobia vo VV BFZ budú mať hlasovacie právo po schválení Radou BFZ.
Ospravednený: p. Medveď
Hostia: pp. Trnovský, Lônčík, Novák, Príkopa, Farbula, Letko

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. TMK – kontrola licenčných preukazov z pohľadu Rozpisu súťaží – Novák
4. zimná halová liga žiakov – p. Príkopa
5. zimný turnaj seniori – p. Farbula
6. Poštová banka – projekt – p. Lônčík
7. čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2012 – p. Trnovský
8. platby poplatkov na faktúru po mesiacoch (ISSF) – p. Letko
9. zmluva BSK – BFZ – čerpanie finančných prostriedkov
10. informácia z Konferencie SFZ
11. rôzne
Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3TMK BFZ navrhuje VV BFZ schváliť dodatočne doplnok k RS BFZ 2012/2013 s účinnosťou od 1.7.2012 v tomto znení :
Tréner môže pôsobiť v jednom súťažnom ročníku súčasne a byť uvedený na súpiske družstva, družstiev :
A/ maximálne v dvoch rôznych kluboch a viesť spolu maximálne len dve družstvá v súťažiach
a aj to len v dvoch vekových kategóriách, ale len o dve kategórie vyššie („obkategóriu“).
Príklad – môže viesť súčasne seniorov a žiakov; dorast a prípravku; seniorov a prípravku
B/ v jednom klube môže viesť maximálne dve družstvá – ak je vedený u seniorov, môže byť aj u druhého družstva, ale o dve kategórie nižšie, alebo v jednej kategórii môže viesť dve družstvá
Príklad – môže viesť súčasne seniorov a jedno družstvo žiakov, dorast a družstvo prípravky,
starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5       proti: 0      zdržal sa: 0

TMK navrhuje VV BFZ umožniť členom návštevy futbalových stretnutí, v rámci výkonu svojich funkcií, a to vo všetkých stupňoch súťaží formou voľných vstupov (preukazy, permanentky, …)
zodpovedný: p. Ferik termín: na ďalšie zasadnutie VV BFZ

TMK navrhuje VV BFZ a ŠTK zvážiť terajšie termíny začiatkov mládežníckych súťaží, a začínať súťaže až koncom augusta, prípadne začiatkom septembra, nakoľko veľa detí je v polovici augusta ešte na prázdninách, dovolenkách s rodičmi a pod. A to aj s prípadným neskorším ukončením súťaží v jarnom období (škola končí takmer na konci júna), príp. vsunutím jedného, dvoch kôl na utorky / stredy.
Zodpovedný: p. Farbula termín: na ďalšie zasadnutie VV BFZ

VV BFZ súhlasí so žiadosťou TMK, aby na svoje rokovanie aj rokovania VV ObFZ Bratislava – mesto a vidiek zaradili aj bod „Systém výberov a ich činnosť“, pričom by bolo vhodné zaoberať sa závermi z koordinačnej porady z 31.7.12. Ide najmä o vytváranie podmienok na činnosť výberov, ako aj odmeňovania členov RT.

Bod 4
Uzn. 22/1
VV BFZ súhlasí s prenájmom telocviční na ZHL starších a mladších žiakov BFZ súť.ročn. 2012/2013 v Mlynskej doline a Na Pántoch so štartovným vkladom 80,- eur na družstvo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – predložený návrh – „propozície zimného turnaja BFZ“ – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula

Bod 6 – na základe plnenia podmienok finančného príspevku z Poštovej banky je potrebné v súťažiach MRB a IV. ligy umiestniť reklamné bannery Poštovej banky 2 kusy na klub a zabezpečiť prehranie reklamného spotu pred začiatkom a v polčasovej prestávke majstrovských stretnutí.

Uzn. 22/2
VV BFZ súhlasí s financovaním čiastkového projektu „Regionálny futbal“ pre jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 pre prípravky, mladších a starších žiakov za rozhodcov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012

Bod 8 – informácie o pripravovaných platbách na faktúru cez ISSF. Kluby budú informované vopred

Bod 9 – zmluva medzi BSK a BFZ – rozlišovacie tréningové vesty pre mládež – 520 kusov, nákup lôpt pre kluby pre mládežnícke družstvá
Pripraviť cenovú kalkuláciu na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Kukla

Bod 10 – informácie z Konferencie SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 11 – rôzne

 • Uzn. 22/3

VV BFZ schválil členov Odvolacej komisie v zložení: Marek Špaček – predseda, Mário Roszbeck – člen a Anton Hájek – člen.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • list od FA Bratislava – odvolanie

Uzn. 22/4
VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie ŠTK a súhlasí s jeho rozhodnutím.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ schválil cestovné pre Milana Lônčíka na zasadnutia v rámci Projektov s Poštovou bankou mimo Bratislavy.
 • VV BFZ súhlasí s úhradou nájomného za všetky kancelárie (BFZ, ObFZ Bratislava – mesto, ObFZ Bratislava – vidiek)
 • naplánované stretnutie predsedov klubov, vedenia BFZ, starostov obcí, zástupcami BSK a zástupcom Poštovej banky bude 22.11.2012 v Ivanke pri Dunaji
 • zasadnutie Rady BFZ je naplánované na november 2012
 • slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním ocenení, spojené s 11-tkou roka bude v decembri 2012
 • VV BFZ zasadne 13.11.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI