Zápisnica č. 20 zo dňa 31.7.2012

Zápisnica č.20
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 31. júla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Lônčík, Farbula, Ščibranyová
Ospravednení: pp. Suchý

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. návrh na riešenie p. Somolániho, predsedu Odvolacej komisie
4. Poštová banka – p. Lônčík (prípravka, mladší žiaci – jar a jeseň 2012)
– Turnaje, zverejnenie na webe (uviesť do Zápisnice)
– Senec a jeho priatelia
5. Rozpis súťaží 2012/2013
6. príprava Aktívu ŠTK
7. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 4      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3
Uzn. 20/1
VV BFZ poveruje predsedu BFZ vyzvať p. Somolániho, predsedu Odvolacej komisie k vyjadreniu pre ďalšie pôsobenie v štruktúrach BFZ v súlade s platnými Stanovami BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za:6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 20/2
VV BFZ nariaďuje koordinátorovi Poštovej banky v spolupráci s EMK vypracovať podklady pre kalkuláciu nákladov na jarnú a jesennú časť rozhodcov v súťažiach prípraviek, mladších a starších žiakov.
Zodpovední: pp. Lônčík a Trnovský Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 20/3
Za Projekt Poštová banka „ 7. ročník futbalového turnaja mladších žiakov ku dňu Ústavy“ v DNV s podporou 500,-€ hlasovalo z počtu prítomných 6:
za: 1      proti: 4      zdržal sa: 1
Uznesenie nebolo prijaté.

Uzn. 20/4
Na turnaj „ 7. ročník futbalového turnaja mladších žiakov ku dňu Ústavy“ v DNV VV BFZ schválil dotáciu podľa Uzn. 13/9 zo dňa 06.03.2012
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0
Uzn. 20/5
VV BFZ poveruje predsedu BFZ pozvať na Aktív BFZ 9.8.2012 predstaviteľov Poštovej banky.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5
Uzn. 20/6
VV BFZ súhlasí s priamym postupom víťazov jednotlivých skupín dorasteneckých súťaží ObFZ Bratislava mesto a vidiek.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 2      proti: 4      zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 6 – Aktív BFZ + potvrdzovanie súpisiek bude dňa 09.08.2012
Uzn. 20/7
VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa p. Polakoviča ako gestora ŠTK a schválil p. Medveďa za gestora ŠTK a zároveň ruší jeho poverenie ako gestora pre MK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 7 – rôzne

 • Uzn. 20/8

Do potvrdenia Rady BFZ VV BFZ poveruje výkonom funkcie predsedu KRaD p. Ivana Kružliaka st.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6       proti: 0      zdržal sa: 0

 • návrh DK o odpustení trestu

Uzn. 20/9
VV BFZ schvaľuje odpustenie trestu zastavením pretekárskej činnosti na 1 m. nepodm. po udelení 4 ŽK v poslednom majstrovskom stretnutí súťažného ročníka 2011/2012. Ide o hráčov:
Peter Škrabák       ŠK Bernolákovo
Ján Spodniak      FC Ružinov
Jaroslav Zváč      ŠK Pl.Štvrtok
Nemonja Paunovič      ŠKP Dúbravka
Radovan Bachor      BCT Bratislava
Peter Kviečinský      Hrubý Šúr
Marek Grgáč      Baník Pezinok
Michal Križan      Budmerice
Juraj Martinák      Viničné
Peter Horňák      Záhoran Jakubov
Martin Minarovič      OŠK Slovenský Grob
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 20/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za sklad p. Hupkovi vo výške 100,-€/brutto mesačne od 01.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie list od p. Berkoviča. Návrhy nominačných listín rozhodcov, delegátov a zásady pre ich vytvorenie pre súťažný ročník 2012/2013 boli schválené na zasadnutí VV BFZ 03.07.2012 Uzn. 18/3
 • Uzn. 20/11

VV BFZ schvaľuje administrátora webovej stránky a ISSF pre BFZ p. Vladimíra Medveďa od 01.08.2012 s odmenou 300,-€/brutto mesačne.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • Uzn. 20/12

VV BFZ schválil p. Palkoviča na zber a nahlasovanie výsledkov pre súťaže BFZ s odmenou 30,-€/brutto za kolo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ zaväzuje predsedov odborných komisií odovzdať návrh činnosti jednotlivých komisií
 • VV BFZ berie na vedomie predloženú abdikáciu na post člena VV BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Polakoviča
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 04.09.2012 o 16,30 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI