Zápisnica č. 19 zo dňa 18.7.2012

Zápisnica č.19
zo mimoriadneho zasadnutia VV BFZ zo dňa 18. júla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukľa, Matlák, Farbula, Ščibranyová
Ospravednení: pp. Hriňák, Suchý, Polakovič

Program :
1. otvorenie
2. Rozpis súťaží – aktualizácia
3. zaradenie družstiev do súťaží
4. Rada BFZ – 14.08.2012 (projekt BSK – sídlo BFZ)
5. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.

Bod 2
Uzn. 19/1
VV BFZ schválil predložený návrh textovej časti Rozpisu súťaží s vykonanými úpravami pre súťažný ročník 2012/2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3
Uzn. 19/2
Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie VV BFZ ruší svoje Uzn. 18/5 zo dňa 03.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 19/3
VV BFZ navrhol predsedovi BFZ zvolať zasadnutie Rady BFZ dňa 14.08.2012 o 17,00 hod. ohľadom Projektu BSK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 31.07.2012
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI