Zápisnica č. 18 zo dňa 3.7.2012

Zápisnica č.18
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 03. júla 2012 v Dunajskej Lužnej

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Ščibranyová
Hostia: pp. Bóc, Farbula, Javorek, Lônčík, Richtárik, Jajcay, Georgiev, Kudzbel, Tarči

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
4. správcovia súťaží a tajomníci všetkých odborných komisií – ISSF
5. vyhodnotenie R a D v súťaži jarnej časti 2011/2012 a schválenie návrhov R a D z ObFZ do regiónu
6. vyhodnotenie činnosti jar 2011/2012 – jednotliví predsedovia komisií (vízia na jesennú časť 2012/2013)
7. stav čerpania finančných prostriedkov za I.štvrťrok 2012
8. informácia o prihláškach a úhrade štartovného ročník súť. ročn. 2012/2013
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a k Uzn.16/1 bol navrhnutý a schválený p. Radovan Pavlík, hovorca BFZ a k Uzn. 16/4 boli Radou BFZ schválení delegáti Konferencie SFZ a náhradníci pp. Ľubomír Kocourek a Róbert Vajda.

Bod 3
Uzn. 18/1
VV BFZ zobral na vedomie informáciu predsedu BFZ o prijatom uznesení VV SFZ k zmene názvu jednotlivých súťaží. Konštatuje, že predmetné uznesenie bolo prijaté v čase, keď sú už tesne pred tlačou jednotlivé rozpisy súťaží a podľa platných noriem takéto rozhodnutie má prijať Rada SFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – je potrebné určiť správcov súťaží a tajomníkov komisií – ŠTK, DK a MK

Bod 5
Uzn. 18/2
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov a delegátov BFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 18/3
VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2012/2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – vyhodnotenie činností jednotlivých komisií – jarná časť 2011/2012
· predseda LK – p. Jajcay
· predseda TMK – p. Javorek informoval o trénerských kurzoch III. a IV.triedy
· predseda DK – p.Bóc poskytol informácie o disciplinárnych opatreniach, trestoch
· predseda PK – p. Richtárik predloží správu na augustovom zasadnutí VV BFZ
· za EK – p.Tarči uviedol, že vyhodnotenie činnosti predloží p. Trnovský na augustovom zasadnutí VV BFZ
· predseda KŽF – p. Georgiev informoval o turnajoch, zrazoch a prípravných zápasoch dievčat
· podpredseda MK – p. Kudzbel uviedol, že vyhodnotenie predloží na augustovom zasadnutí VV BFZ p. Príkopa
· predseda ŠTK – p. Farbula predloží písomné vyhodnotenie na augustovom zasadnutí VV BFZ. Cena FAIR PLAY v súťažiach MRB, S4A, S4B bude odovzdaná na aktíve BFZ.
Na tomto zasadnutí predseda ŠTK oznámil postupy, zostupy a zaradenie po skončení súťažného ročníka 2011/2012:
z MRB do III.LZ zaradené družstvo: LP DOMINO
– vypadávajúci z MRB: MŠK Iskra Petržalka
– postupujúci do MRB pre ročník 2012/2013:
FK Inter Bratislava, FC Rohožník
– vypadávajúci z S4A:
TJ Jarovce
– vypadávajúci z S4B:
GFC Grinava
– postupujúci do S4A:
FK Lamač Bratislava, LP Domino Bratislava „B“, ŠK Igram
– postupujúci do S4B:
TJ Záhoran Kostolište
z SD3R do II.LS/M/DZ zaradené družstvo FC Ružinov
– vypadávajúci z SD3R:
Lokomotíva Devínska Nová Ves, GFC Grinava
– postupujúci do SD3R:
MŠK Iskra Petržalka, Slovan Ivanka pri Dunaji
– postupujúci z SZRL a MZRL do I.LS/M/ŽZ :
FK Inter Bratislava
Zaradené družstvo z SZRL,MZRL do I.LS/M/ŽZ: FKM Karlová Ves
– vypadávajúci z SZRL,MZRL:
Tatran Stupava, MŠK Králová pri Senci, ČSFA Malacky
– postupujúci do SZRL,MZRL:
ŠK Vrakuňa, ŠK Lozorno
Uzn. 18/4
VV BFZ súhlasí s postupujúcimi a zostupujúcimi mužstvami pre súťažný ročník 2012/2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 5      proti: 1      zdržali sa: 2

Bod 7 – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ bude predložený stav čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2012 – zodpovedný p. Trnovský

Bod 8 – predseda ŠTK predložil informáciu, že pri kontrole prihlášok a následnom zaraďovaní mužstiev do súťaží zistili skutočnosť, že ŠK Danubia nemá uvedené žiadne mládežnícke družstvo, čo je jednou z podmienok zaradenia seniorov do súťaže S4A.

Uzn. 18/5
VV BFZ súhlasí so zaradením ŠK Danubia do S4A po dodatočnom prihlásení mládežníckeho družstva do súťaže súť.ročníka 2012/2013, ktoré avizovalo po 22.06.2012 (25.06.2012)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 4      proti: 4      zdržal sa: 0
(v prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu BFZ)

Na základe tohto hlasovania, VV BFZ rozhodol o nezaradení ŠK Danubia do súťaže S4A

Bod 15 – rôzne

 • termín nasledujúceho zasadnutia VV BFZ je 07.08.2012
 • termín aktívu BFZ – 09.08.2012
 • sklad – p. Hádek na základe súpisky odovzdá sklad p. Hupkovi do 15.07.2012
 • žiadosť ObFZ Bratislava – mesto o dotáciu vo výške 500,-€ na turnaj 5-tich miest v Ľubľane

Uzn. 18/6
VV BFZ súhlasí s dotáciou vo výške 500,-€ pre ObFZ Bratislava – mesto na turnaj 5-tich miest.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 • žiadosť o príspevok na turnaj prípraviek FK Cepit Vajnory

Uzn. 18/7
VV BFZ súhlasí so zakúpením pohárov na turnaj prípraviek pre FK Cepit Vajnory
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 18/8

VV BFZ odsúhlasil predajnú cenu za odznaky pre rozhodcov vo výške 2,50€ za kus
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 0

 • Žiadosti od FC Petržalka 1898 a ŠK Slovan Bratislava o preradenie žiackych družstiev U12 a U13 do súťaží ZsFZ

Uzn. 18/9
VV BFZ súhlasí so zaradením FC Petržalka 1898 a ŠK Slovan Bratislava do súťaží ZsFZ s podmienkou účasti týchto družstiev aj v súťaži BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie list od TJ Dubová, poslaný mailom 03.07.2012 a trvá na svojom rozhodnutí o zaradení PŠC Pezinok do súťaže S4B podľa Súťažného poriadku čl. 108 bod 3.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI