Zápisnica č. 17 zo dňa 25.6.2012

Zápisnica č.17
z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ zo dňa 25. júna 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Polakovič
Hostia: pp. Lônčík, Farbula, Jajcay, Richtárik

Program :
1. otvorenie
2. zaradenie LP Domina do III.LZ
3. prihláška PŠC Pezinok do súťaží BFZ
4. zaradenie družstiev starších žiakov
5. list od MŠK Iskra Petržalka

Bod 1 – všetkých prítomných na mimoriadnom zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.

Bod 2 – VV BFZ dal za úlohu predsedovi BFZ postupovať na zasadnutí VV SFZ v zmysle noriem a žiadať o zaradenie LP Domina do III.LZ

Bod 3 – PŠC Pezinok podal prihlášku do súťaže III.ligy SFZ, ktorú po uzavretí prihlášok na SFZ odvolal a podal prihlášku do súťaží BFZ.
Uzn. 17/1
Na základe návrhu ŠTK v zmysle Súťažného poriadku čl. 108 ods. 3, VV BFZ potvrdil návrh ŠTK o zaradení mužstva PŠC Pezinok podľa územnosprávneho členenia (Pezinok – Malacky) do IV. ligy skupiny B (S4B).
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
Hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 17/2
VV BFZ schválil zaradenie družstiev starších žiakov FK Inter Bratislava a FKM Karlova Ves do republikovej mládežníckej súťaže I.LSŽ (skupina západ) pre súťažný ročník 2012/2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

Bod 5 – VV BFZ vzal na vedomie list MŠK Iskra Petržalka (zo dňa – bez dátumu) doručeného na sekretariát BFZ 21.06.2012, v ktorom upozorňujú na porušenie futbalových noriem.
DK riešila porušenie noriem a vyniesla verdikt uverejnený v ÚS č. 13, zo dňa 30.09.2011 pod U.č.98.
VV BFZ skonštatoval, že orgány BFZ postupovali v súlade s platnými normami a jeho rozhodnutie potvrdila aj Rada BFZ a následne Konferencia BFZ.
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI