Zápisnica č. 16 zo dňa 12.6.2012

Zápisnica č.16
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. júna 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Príkopa
Hostia: pp. Lônčík, Benčič, Farbula, Trnovský, Radovan Pavlík

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. propagácia súťaží BFZ – p. Pavlík
4. Poštová banka – p. Lônčík
5. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
6. informácia z VV SFZ a Rady SFZ
7. Pohár BFZ – schválenie odmien pre víťazov + prenájom ihriska
8. turnaj Senec a jeho priatelia – odovzdávanie ocenení
9. schválenie delegátov na Konferenciu SFZ, konanej 28.09.2012
10. schválenie plakiet a strieborného odznaku SFZ
11. informácia zo stretnutí VV BFZ a zástupcov klubov
12. pracovné stretnutie VV BFZ, zást. klubov a klubových manažérov 14.6.2012
13. webová stránka (Valacsay)
14. príprava Rady BFZ – 19.6.2012
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 8:
za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3 – p. Pavlík (hovorca BFZ) predniesol návrh na vytvorenie funkcie hovorcu predsedov klubov, aby bol využitý priestor v médiách v bratislavskom kraji. Je potrebné pripraviť návrh na hovorcu a zistiť výšku odmeny.
Uzn. 16/1
VV BFZ schválil vytvorenie funkcie hovorcu BFZ.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Koordinátor Poštovej banky p. Lônčík podal informácie o projektoch medzi BFZ a Poštovou bankou.
VV BFZ berie na vedomie informáciu od p. Lônčíka a súhlasí s tým, že po uzavretí dokumentácie medzi SFZ, BFZ a Poštovou bankou budú informácie o spolupráci uverejnené na webovej stránke BFZ.

Bod 5 – návrh Rozpisu súťaží pre ročník 2012/2012 predniesol p. Polakovič. Po doplnení a úprave bude textová časť predložená na schválenie na najbližšom zasadnutí VV BFZ.
Pripraviť termín finále Pohára BFZ 2013 – predpokladaný 15.6.2013 – zodpovedný p. Farbula

Bod 6 – p. Jánošík informoval prítomných o priebehu zasadnutia VV SFZ a Rady SFZ

Bod 7
Uzn. 16/2
VV BFZ schválil výšku odmien pre víťazov vo finále Pohára BFZ súťažného ročníka 2011/2012 vo výške
seniori: 300,-€ pre víťaza a 150,-€ pre finalistu
dorast: 150,-€ pre víťaza a 75,-€ pre finalistu
Pre ročník 2012/2013 VV BFZ schválil výšku odmeny vo finále Pohára BFZ pre
seniorov: 300,-€ pre víťaza a 150,-€ pre finalistu
dorast: 150,-€ pre víťaza a 75,-€ pre finalistu
Hlasovalo:      za: 6      proti: 2      zdržal sa: 0

Uzn. 16/3
VV BFZ schválil 100,-€ za prenájom ihriska PŠC Pezinok a občerstvenie do VIP na finále Pohára BFZ 2012.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – na turnaj Senec a jeho priatelia v dňoch 15. – 17.6.2012 pozval p. Jánošík všetkých členov VV BFZ na odovzdávanie pohárov pre zúčastnené družstvá.

Bod 9
Uzn. 16/4
VV BFZ schválil delegátov na Konferenciu SFZ – pp. Vlčeka, Suchého, Matláka, Baxu a Lônčíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ odsúhlasil odovzdanie plakiet k 90.-temu výročiu založenia klubu FK BCT, ŠK Lozorno a k 80.-temu výročiu OŠK Slovenský Grob.
K 90.-temu výročiu životného jubilea bola odsúhlasená plaketa pre p. Milana Lackoviča – dlhoročného funkcionára, delegáta a rozhodcu BFZ.

Bod 11 – v mesiacoch máj a jún 2012 boli zorganizované stretnutia všetkých zástupcov klubov a členov VV BFZ po okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky ohľadne ISSF (informačného systému), kde boli všetci zástupcovia klubov informovaní o zaregistrovaní klubových manažérov a o celom systéme.

Bod 12 – 14.6.2012 je naplánované záverečné stretnutie všetkých zástupcov klubov a klubových manažérov v Bratislave ohľadne ISSF.

Bod 13
Uzn. 16/5
VV BFZ schválil ukončenie spolupráce s p. Valacsayom – spravovateľom webovej stránky BFZ k 31.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – termín zasadnutia Rady BFZ je 19.06.2012

Bod 15 – rôzne

 • termín nasledujúceho zasadnutia VV BFZ je 03.07.2012
 • zápas Poľsko – Slovensko v Klagenfurte hodnotené veľmi pozitívne
 • stav čerpania finančných prostriedkov za I. štvrťrok 2012 – na najbližšie zasadnutie VV BFZ – zodpovedný p. Trnovský
 • čerpanie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012 – na zasadnutie VV BFZ v auguste 2012 – zodpovedný p. Trnovský
 • žiadosť o príspevok na zápas medzi rozhodcami BFZ a ObFZ Bratislava – mesto na ihrisku Lamač – príspevok vo výške 50,-€ poskytne KRaD BFZ zo svojho rozpočtu
 • pozvanie na kvalifikačný zápas SR – Ukrajina v NTC v Senci dňa 20.06.2012
 • predbežný termín aktívu BFZ – 09.08.2012
 • p. Farbula oznámil víťazov a zostupujúcich v súťažiach BFZ
 • Uzn. 16/6

VV BFZ schválil príspevok vo výške 500,-€ na novovybudované trávnaté ihrisko pre PŠC Pezinok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • p. Baxa informoval o turnaji o víťaza okresu v kategórii starších žiakov a o zápase o víťaza v kategórii seniorov za ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa bude konať 16.06.2012 v Budmericiach. Taktiež v Budmericiach bude 17.06.2012 baráž o postup do IV.ligy medzi Dubovou a Borinkou
 • pokuta FK Lamač – zistiť stav úhrady – zodpovedný p. Trnovský
 • cena Fair play v súťažiach MRB, S4A a S4B odovzdaná na aktíve BFZ
 • požiadavka od KRaD na mobilný telefón pre p. Smoláka – schválená
 • neuhradené pokuty a pohľadávky klubov jednotlivým komisiám – zodpovední predsedovia komisii BFZ – termín do najbližšieho zasadnutia VV BFZ
 • p. Hriňák informoval o seminári R a D, ktorý bude 08.08.2012
 • žiadosti o poháre na turnaje pre ŠK Svätý Jur a FK Jablonové odsúhlasené

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI