Zápisnica č. 15 zo dňa 15.5.2012

Zápisnica č.15
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 15. mája 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Lônčík, Benčič, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. ISSF
3. kontrola uznesení
4. informácia z VV SFZ
5. činnosť komisie mládeže – p. Benčič
6. Poštová banka – predloženie projektu – p. Lônčík
7. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013 – p. Farbula
8. schválenie členov odvolacej komisie
9. pohár BFZ – semifinále, finále
10. schválenie člena ŠTK (za p. Šmidoviča)
11. zálohové faktúry (do 15.5.2012)
12. odrátanie bodov za neskoré platby na web
13. informácie z pracovného stretnutia vedenia BFZ a ZsFZ v Budmericiach
14. príprava materiálu k oceneniu 11.-tka roka (najlepší strelci 2011/2012 všetky kategórie -BFZ, fair play 2011/2012, najlepší tréner seniori, mládež) – zodpovedný p. Paška
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0       zdržalo sa: 0

Bod 2 – p. Letko informoval členov VV BFZ o novom informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), o spustení aktivácie prístupových kont pre klubových manažerov

Bod 3 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 4 – informácie za zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 5 – predseda KM p. Benčič predložil návrhy na organizáciu súťaží mládeže a návrh na usporiadanie finálového turnaja prípraviek.
Uzn. 15/1
VV BFZ nariadil KM v spolupráci s TMK a regionálnym trénerom vypracovať optimalizovaný návrh na organizáciu súťaže žiakov a prípraviek.
zodpovedný: p. Benčič termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6
Uzn. 15/2
VV BFZ súhlasí, aby ŠK Vrakuňa bolo pridelených 500,- eur cez projekt Poštová banka na turnaj „Stop fajčeniu“
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 7 – VV BFZ sa zaoberal návrhom nového Rozpisu súťaží pre ročník 2012/2013.

Uzn. 15/3
VV BFZ odsúhlasil termín pre podanie prihlášok aj s platbou štartovného vkladu do 22.06.2012. V prípade, že nebude uhradené štartovné do termínu, prihláška do súťaže nebude platná.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 1      zdržal sa: 0

Uzn. 15/4
VV BFZ ukladá Ekonomickej komisii predložiť na nasledujúce zasadnutie VV BFZ podklady k Rozpisu súťaží k bodu 5 – hospodárske náležitosti.

Okrem iného je potrebné do Rozpisu súťaží vložiť, že v prípade, ak je rozhodca delegovaný v slovenských súťažiach, je potrebné, aby dodržiaval cestovné podľa náležitostí SFZ.

Uzn. 15/5
VV BFZ poveruje TMK pripraviť návrh k Rozpisu súťaží k bodu 12.2 (ohľadne trénera)
Bod 8do Odvolacej komisie za členov boli VV BFZ schválení – Mgr. Marek Špaček a Anton Hájek.
Hlasovalo:      za: 8       proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – pohár BFZ
Štvrťfinále – 23.5.2012
Semifinále – 30.5.2012

VV BFZ rozhodol a schválil, že finále pohára BFZ sa odohrá 16.6.2012 na ihrisku PSČ Pezinok. Seniori o 17,00 hod. a dorast o 14,30 hod.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10novým členom ŠTK bol menovaný p. Radovan Pavlík.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 11 – je potrebné pripraviť termíny zálohových faktúr na súť. ročník 2012/2013
Zodpovední: p. Trnovský a Ščibranyová

Bod 12 – odrátanie bodov za neskoré platby zálohových faktúr za rozhodcov bude zverejnené na webovej stránke BFZ v tabuľke a body budú príslušným klubom po skončení súťaže odpočítané.

Bod 13 – p. Jánošík informoval o pracovnom stretnutí vedenia BFZ a ZsFZ, ktoré sa konalo v Budmericiach

Bod 14 – príprava materiálu k oceneniu 11.-tka roka
Zodpovedný: p. Paška

Bod 15 – rôzne

 • na zápas Poľsko – Slovensko do Klagenfurtu zo SFZ poskytnutých 50 vstupeniek, autobus zabezpečí BFZ
 • zjednotiť názvy klubov v Rozpise súťaží
 • reklamy do Rozpisu súťaží 2012/2013
 • TJ Čunovo – žiadosť o výnimku zo splnenia podmienok pre súťaž S4A

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal žiadosťou od TJ Čunovo a na základe rozhodnutia Rady BFZ zo zasadnutia dňa 09.02.2012
„Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ-
MRB 2 mládežnícke družstvá
IV.liga 1 mládežnícke družstvo, bez výnimiek od sezóny 2012/2013“ – žiadosť zamietol.

 • žiadosť KŽF BFZ – schválenie odmien pre členov realizačného tímu regionálneho výberu žiačok U15

VV BFZ schválil odmeny pre realizačný tím regionálneho výberu žiačok U15 vo výške, akú má schválenú TMK pre kategóriu žiakov U15
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Alexandra Matláka pri príležitosti životného jubilea

hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 • oceňovanie jubilantov – slávnostná Rada BFZ

Uzn. 15/6
VV BFZ schválil plaketu p. Huckovi z Karlovej Vsi k 80.-temu výročiu životného jubilea
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schválil prípravu podkladov pre nákup propagačného materiálu
 • informácia o termínoch zasadnutia Rady SFZ – 7.6.2012 Nitra, Hodnotiaca konferencia SFZ – 28.9.2012
 • príprava plánovaných stretnutí VV BFZ so zástupcami klubov BA,PK,MA,SC
 • VV BFZ schválil prípravu webovej stránky pre súťažný ročník 2012/2013
 • sklad

Uzn. 15/7
VV BFZ rozhodol o ukončení spolupráce s p. Rastislavom Hádekom vo funkcii skladníka.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 • VV BFZ schválil sumu 100,-€ KRaD na pracovný obed s Bavorským futbalovým zväzom
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.06.2012, zasadnutie Rady BFZ 19.06.2012
 • žiadosť FK Inter

Uzn. 15/8
VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal žiadosťou od FK Inter o finančný príspevok na nákup techniky na údržbu a kosenie areálu.
Hlasovalo:      za:0      proti: 5      zdržali sa: 3
Finančný príspevok FK Inter nebol odsúhlasený.
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI