Zápisnica č. 14 zo dňa 10.4.2012

Zápisnica č.14
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 10. apríla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Ščibranyová
Hostia: pp. Lônčík, Golej, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. sťažnosť – p. Golej
3. kontrola uznesení
4. schválenie členov ŠTK
5. Poštová banka
6. kompetencie komisií (TMK – KM – Novák)
7. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
8. návrh členov odvolacej komisie
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo:
za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – VV BFZ sa zaoberal sťažnosťou p. Goleja, ktorý sa zasadnutia zúčastnil a odpoveď po zasadnutí KRaD, kam sú pozvaní aj rozhodcovia a delegát mu bude poslaná poštou

Bod 3 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 4 – nový predseda ŠTK p. Farbula predložil VV BFZ zoznam členov svojej komisie.

Uzn. 14/1
VV BFZ schválil komisiu ŠTK bez p. Šmidoviča. Jedného člena doplní predseda ŠTK do ďalšieho zasadnutia VV BFZ.

Uzn. 14/2
VV BFZ navrhol p. Šmidoviča vylúčiť zo štruktúry delegátov BFZ.
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

Bod 5 – p. Lônčík, koordinátor Poštovej banky za BFZ poskytol informácie o realizácii Projektu „Regionálny futbal“, o možnom čerpaní pridelených prostriedkov.
Uzn. 14/3
VV BFZ berie na vedomie Informáciu o realizácii Projektu „Regionálny futbal“

Bod 6 – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Bod 7 – pripomienky a návrhy k Rozpisu súťaží je potrebné poslať do 30.4.2012

Bod 8
Uzn. 14/4
Za predsedu Odvolacej komisie bol navrhnutý JUDr. Kamil Somoláni a VV BFZ schválený
v  počte hlasov:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 1

Bod 9 – rôzne

 • nedostatky v kluboch zo správ delegátov budú po druhom opakovaní postúpené na Disciplinárnu komisiu
 • sťažnosť z FK Jablonové – je v riešení, rozhodcova a delegát sú pozvaní na KRaD – vyjadrenie pošleme poštou
 • na základe sťažností na FC Záhorská Ves VV BFZ rozhodol pozvať starostu Záhorskej Vsi a predsedu klubu na stretnutie                         zodpovedný: p. Jánošík
 • žiadosť TJ Družstevník Závod – nechválená, podľa uznesenia z Konferencie BFZ zo dňa 24.02.2012 neschválený návrh na zrušenie sankcií za neuhradenú zálohovú platbu za R a D v stanovenom termíne
 • VV BFZ schválil Darine Ščibranyovej na fakturáciu rozhodcovských nákladov pre kluby odmenu vo výške 200,- €/brutto v mesiacoch marec, apríl, máj a jún 2012

Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu turnaja 5.-tich družstiev

za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • 11.-tka roka, najlepší strelci 2011/2012 všetky kategórie -BFZ, fair play 2011/2012, najlepší tréner seniori, mládež                                 zodpovední: pp. Paška a Hriňák termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ
 • informácie za zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík
 • hromadné objednanie týždenníka MY, rozšírenie o okres Malacky a Bratislava – neaktuálne, málo objednávok
 • zmluva BFZ – BSK – v riešení, na podpise u Župana p. Freša
 • Uzn. 14/5

VV BFZ súhlasí s pridelením príspevku na novovybudované, trávnaté ihrisko vo výške 500,-€.
VV BFZ na svojom zasadnutí odsúhlasil dotáciu 500,-€ na novovybudované, trávnaté ihrisko pre ŠK Žolík Malacky a FA Bratislava.
Hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI