Zápisnica č. 13 zo dňa 6.3.2012

Zápisnica č.13
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 06. marca 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Ščibranyová
Ospravedlnený: p. Polakovič
Hostia: pp. Šišolák a Stern z DIGI TV, Lônčík, Pavlovič, Šmidovič, Príkopa

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. Matrika – sťažnosť (Suchohrad – Malacky) – p. Baxa
4. priebežné hodnotenie ZT BFZ, príprava – semifinále, finále – p. Šmidovič
5. DIGI TV – prezentácia – p. Šišolák
6. vyhodnotenie zimnej halovej ligy žiakov – správa p. Príkopa
7. denník SME – pokrytie celého regiónu
8. Poštová banka – informácia – p. Lônčík
9. vyhodnotenie konferencie
10. vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov – p. Hriňák
11. aktív – 15.3.2012 o 17,00 hod. a podpisovanie súpisiek (7.3.2012)
12. sklad BFZ – p. Baxa
13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo:
za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3 – dňa 15.2.2012 sa stretli zástupcovia klubov ŠK FO Malacky a ŠM Suchohrad, kde za prítomnosti tajomníka Matričnej komisie potvrdili svojimi podpismi, že hosťovanie hráča Branislava Knébla zostáva v platnosti do 30.9.2012.
Uzn. 13/1
VV BFZ navrhol p. Príkopovi pokarhanie a odstupuje vec na riešenie generálnemu sekretárovi SFZ.

Bod 4 – predseda ŠTK p. Šmidovič poskytol prítomným informácie o odohratých zápasoch ZT BFZ na všetkých štyroch ihriskách, o umiestnení družstiev a o počte žltých a červených kariet. Ďalej informoval, že semifinálové zápasy ako aj finále sa odohrá na ihrisku NTC v Senci.

Bod 5 – zástupcovia z DIGI TV informovali o plánovanom projekte pre kluby

Bod 6 – vyhodnotenie Zimnej halovej ligy BFZ mladších a starších žiakov poskytol p. Príkopa. Všetky výsledky boli zverejňované priebežne na webovej stránke BFZ.

Bod 7 – p. Jánošík informoval o rozšírení futbalového spravodaja – týždenníka „MY“ aj o okres Malacky a Bratislava mesto. Pre všetky FK je možnosť predplatiť si týždenník „MY“.

Bod 8 – koordinátor Poštovej banky p. Lônčík predniesol informácie o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“, kde informoval o základných ustanoveniach, ozrejmil niektoré zásady pre poskytovanie prostriedkov a podal návrh financovania čiastkového projektu.
Uzn. 13/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“, schvaľuje Zásady pre poskytovanie prostriedkov z kvóty BFZ v znení s pripomienkami, akceptuje návrh čiastkového projektu s pridaním súťaží mladších žiakov a ukladá informovať o schválených projektoch a ich finančnom plnení.
Zodpovední: predseda BFZ a koordinátor BFZ
Termín: štvrťročne

Bod 9 – Konferencia bola vyhodnotená pozitívne, z pozvaných 69 delegátov sa zúčastnilo v priebehu Konferencie 54

Bod 10 – 3.- 4.3.2012 sa v Senci konal seminár rozhodcov a delegátov, ktorý bol zároveň aj nominačnou previerkou.
Uzn. 13/3
VV BFZ schválil navrhnutého Tomáša Trenčanského na postup do slovenských republikových súťaží. P. Príkopa – delegát BFZ bude na jarnú časť preradený do IV.ligy
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 11 – aktív BFZ sa bude konať 15.3.2012 o 17,00 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul.. Aktív povedie podpredseda VV BFZ p. Baxa

Bod 12 – sklad BFZ – p. Baxom bol predložený kompletný zoznam športovej výstroje v sklade BFZ
Bod 13 – rôzne

 • Uzn.13/4

Na zasadnutí VV BFZ sa vzdal funkcie predsedu ŠTK p. Šmidovič v zmysle článku 3. bod 6 novoprijatých Stanov BFZ.
Dňom 6.3.2012 sa novým predsedom ŠTK stal p. Ján Farbula
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

 • Uzn.13/5

VV BFZ ruší uznesenie 5/3 zo dňa 22.8.2011 a schvaľuje pp. Medveďa a Pavlíka zodpovedných za zber výsledkov – 17,-€/kolo
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • Uzn. 13/6

FC Petržalka 1898 je povinná do 15.3.2012 uhradiť všetky podlžnosti voči BFZ, inak budú všetky mládežnícke družstvá vyradené zo súťaží BFZ

 • VV BFZ súhlasí, aby boli vykonávané platby za poplatky, pokuty úhradou cez IB
 • VV BFZ berie na vedomie prežrebovanie súťaže MD3R jarnej časti, vypracovaného p. Šmidovičom 

Za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • Predložený návrh rozpočtu TMK schválilo:

Za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schaľuje za gestora KM p. Pašku a gestora DK p. Kukľu
 • Uzn. 13/7

VV BFZ zotrváva na stanovených sankciách za oneskorené platby za ZT BFZ podľa propozícií
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • Uzn. 13/8

Predsedovia všetkých odborných komisií sú povinní predložiť „Náplň práce činnosti komisií“
Termín: do 31.03.2012

 • Uzn. 13/9

VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 6.3.2012 odsúhlasil dotácie pre kluby, ktoré organizujú turnaje v žiackej kategórii nasledovne:
4 družstvá      –   4 ks poháre a diplomy
6 družstiev     –   6 ks pohárov a diplomy
8 družstiev     –   8 ks pohárov a diplomy
10 družstiev    –  10 ks pohárov a diplomy
Družstvá ktoré zaslali žiadosti pred týmto termínom a boli im schválené, dostanú finančnú náhradu 10 € za každého účastníka turnaja.
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • informácia zo sekretariátu BFZ o vrátení neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov rozhodcom za mesiac marec 2011- platby boli zo strany väčšiny rozhodcov vrátené. Nevrátené platby od rozhodcov sú v riešení.                              Zodpovedný: p. Baxa termín: 15.3.2012
 • VV BFZ stanovil termín najbližšieho zasadnutia VV BFZ na 10.4.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI