ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 22.06.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje,. Že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.06.2018 schválil o.i:

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,predložené predsedom ŠTK BFZ

Povinnosť pre FK TIPOS III.ligy BFZ prihlásiť sa do nového ročníka Slovnaft Cupu 2018/2019

Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

 1,TIPOS III.liga seniori 650€

 2, IV.liga BFZ 450€

Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do    24.6.2018 do 24:00 hod. formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme

Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov výhradne bankovým prevodom na číslo účtu BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, var.symbol: 222 do :30.6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

 • email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • FK sa môžu prihlasovať do Slovnaft cupu 2018/19, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Pre FK TIPOS III.ligy BFZ je účasť v Slovnaft cupe povinná. Termín uzávierky prihlášok je 24.6.2018 do 24:00 hod.

Schvaľuje postupujúce, zostupujúce družstvá a konečné umiestnenia družstiev po skončení súť. ročníka 2017/18, v zmysle SP čl.23/e,f a spoužitím čl.18 a 19.

S3BA:

 • víťaz a postup do II.ligy SFZ – FC Petržalka
 • zostup do IV.ligy (S4BA) – ŠK Svätý Jur

S4BA:

 • víťaz a postup do III.ligy (S3BA) – FC Malacky, MFK Rusovce
 • zostup do ObFZ Ba-mesto (S5M) – MŠK Kráľová pri Senci

SD3R:

 • víťaz a postup do II.LSDZ – SDM Domino
 • zostup do SD4V – ŠK Šenkvice

MD3R:

 • víťaz súťaže – SDM Domino

SZRL:

 • víťaz súťaže – ŠK Bernolákovo
 • zostup do ObFZ Ba-mesto – MŠK Iskra Petržalka

MZRL:

 • víťaz – ŠK Šenkvice
 • zostup do ObFZ Ba-mesto – MŠK Iskra Petržalka (na základe zostupu SZRL)

Disciplinárna komisia

U.č.376:Opakovanie upozornenia z U č. 374. Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U.č.377: Opakovanie oznámenia z U č. 375 .Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné:    III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.06.2018, v sídle BFZ.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať od 1.7. – 31.7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením podávať od 1.7. – 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ KM BFZ oznamuje FK, že termín podania prihlášok do súťaží kategórie prípravky BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 je od 11.6.2018 do 30.6.2018 do 24:00 hod. len formou elektronickej prihlášky cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme.

Názvy jednotlivých súťaží :

trojičky – kategória U11, U10, U9: PMA1, PMB1, PMC1

dvojičky – kategória U11, U10: PMA2, PMB2

samostatné súťaže – kategória U11: PMA3 – pre Bratislava mesto

PRMA – pre okres Malacky

PRPK – pre okres Pezinok

PRSC – pre okres Senec

samostatná súťaž – kategória U9: PMC2

turnajová súťaž – kategória U8: PMD

Prípadné bližšie informácie Vám podajú p.Pavel Príkopa – tel.č. 0903 718455, resp. Ivan Konečný – tel.č. 0914 173242.

a/ vekové kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019

kategória U11: chlapci narodení od 1.1.2008 a mladší

kategória U10: chlapci narodení od 1.1.2009 a mladší

kategória U9: chlapci narodení od 1.1.2010 a mladší

kategória U8: chlapci narodení od 1.1.2011 a mladší

Podmienky štartu hráčov – hráčok: platný registračný preukaz ( RP ), vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019.

Prípadné bližšie informácie: Pavel Príkopa – mob. 0903 718455, Ivan Konečný – mob. 0914 173242.

b/ víťazi jednotlivých súťaží prípraviek BFZ:

kategória U11 – PMA1: FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

kategória U10 – PMB1: MŠK Senec

kategória U9 – PMC1: ŠK Vrakuňa Bratislava

kategória U11 – PMA2: MŠK Iskra Petržalka

kategória U10 – PMB 2: FK Inter Bratislava B

kategória U11 – PMA3: FK Scorpions Bratislava

kategória U11 – PRMA: OŠK Láb

kategória U11 – PRPK: FC Slovan Modra

kategória U11 – PRSC: ŠK Tomášov

kategória U9 – PMC2: SFC Kalinkovo

kategória U8 – PMD: sk. A – ŠK Slovan Bratislava

sk.B – FKP Dúbravka Bratislava

sk.C – SFC Kalinkovo

sk.D – TJ Záhoran Jakubov

sk.E – MŠK Senec

Víťazom jednotlivých súťaží prípraviek BFZ srdečne blahoželáme.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018. Pozvánka a program seminára budú poslané pozvaným účastníkom mailom.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom BFZ za ich činnosť v prospech futbalu v bratislavskom regióne v uplynulom súťažnom ročníku.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko (11).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan (13).

 Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2006)

na Letný futbalový kemp SFZ 2018 v Stupave

Hráči:

MŠK Iskra Petržalka (2) : NEUPAUER Samuel, JEHLÁR Denis

FK Rača (2) : FABŠO Matej, ALMAŠI Viliam

MFK Záh. Bystrica  (1) : ĎURICA Matej

FK Slovan Ivanka (2) : ŠAULIČ Michal,  NAGY Matúš

FA Lafranconi  (1) : SMREČANSKÝ Timotej

ŠK Šenkvice (1) : MORAVČÍK Matúš

PŠC Pezinok (2) : CZINEGE Leoš, BASÁR Marek

FK Vajnory  (3) : UHLÁR Martin, MEŠKO Michal, KUCHTA Juraj

MŠK Senec (2) : BADINSKÝ Patrik,  PALDAN Adam

ŠKO Miloslavov (1) : KUBKA Oliver

NMŠK  1922 BA  (2) : JURIŠTA Tomáš,  FARKAŠ Lukáš

FKP Dúbravka  (1) : VYDARENÝ Artur

FC Ružinov  (1) : LIPKA Dávid

ŠK Vrakuňa  (2) : CZAJA Daniel Adam, ŠVEC Alex

ŠK Žolík Malacky (2) : MIKULECKÝ Juraj, FRÜHAUF Simon

Náhradníci:

FK Rača (3) : VERČINSKÝ Ivan, JANCA Andrej, REŽNY Samuel

FK Vajnory (2) : DENIS Filip, KEMENÍK Jakub

OFK Dun. Lužná (1) : BAZELIDES Sebastián

FK Lok. Dev. N. Ves (1) : HALASZ Adam

CFK Pezinok – Cajla (1) : JAŠŠO Lukáš

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ, Maroš SKOVAJSA

Trén. brankárov : Tomáš PAŽITKA

Masér : Marián MAREŠ

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 25.06.2018 o 9:00 hod. pred rekreačným strediskom – hotel Park, Stupava. (Adresa: Nová 265/93, 900 31 Stupava). Predpokladané ukončenie zrazu je v sobotu 30.6.2018 o 11:00 hod. v Stupave na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031 resp. mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)

na Letný futbalový kemp SFZ 2018 v Stupave

Hráči:

FK Rača  (3) : KNAP Matúš, VLČÁK Viktor, HUDÁK Šimon

MŠK Senec (3) : LIPKA Marián,  REISENBUCHLER Samuel, ŠIMUN Matej

ŠK Žolík Malacky (3) : NOVÁK Nicolas, SLANINKA Timotej, ŠAUŠA Jakub

ŠK Svätý Jur (3) : BORDÁČ Dávid, GABURA Samuel, HARGAŠ Martin

FK Lokomotíva DNV  (1) : KANIANSKY Lukáš

PŠC Pezinok (1) : KRAVARČÍK Tobias

NMŠK 1922 BA (2) : FRATRIČ Peter, BALÁŽIK Jerguš

FK Ivanka p. Dunaji (1) : KADNÁR Richard

FK Lamač (1) :  HUDEC Michal

FK Dúbravka (1) : VALENTIN Erik

MFK Záh. Bystrica (1) : DRUZHKOV Ivan

MŠK Iskra Petržalka (1) : ZEMAN Lukáš

ŠK Bernolákovo (1) :  RICHTÁRIK Jakub

FK Vajnory  (1) : MALOVEC Lukáš

MFK Druž. Blatné (1) : FUKAS Matej

ŠK Vrakuňa (1) : DRLIČIAK Jakub

Náhradníci:

FK Rača  (1) : MIKUŠ Michal

MFK Druž. Blatné (1) : VARGA Karol

ŠK Svätý Jur (1) : SABO Alexander

ŠK Žolík Malacky (1) : HOFFER Tobias

PSČ Pezinok (2) : KRASŇANSKÝ Filip, MARKOVIČ Denis

FK Lok. Devínska Nová Ves (1) :  HANZEL Arťom

FK Studienka (1) : DURČÁK Niko

FK Ivanka pri Dun. (2) :  MELIORIS Nicolas, SVOBODA Michal

FKP Dúbravka (2) : ŽÁK Hugo, ŠKEREŇ Partik

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Mikuláš MARCI, Marek PORVAZNÍK

Trén. brankárov : Tomáš PAŽITKA

Masér :  Marián MAREŠ

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 25.06.2018 o 9:00 hod. pred rekreačným strediskom – hotel Park, Stupava. (Adresa: Nová 265/93, 900 31 Stupava). Predpokladané ukončenie zrazu je v sobotu 30.6.2018 o 11:00 hod. v Stupave na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031 resp. mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Jún:
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI