ÚRADNÁ SPRÁVA Č.50 ZO DŇA 29.06.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov výhradne bankovým prevodom na číslo účtu BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, var.symbol: 222 do :30.6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 21.06.2018 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu toto rozhodnutie:

Odvolanie hrača PŠC Pezinok Mareka Čermáka, podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ  z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať od 1.7. – 31.7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením podávať od 1.7. – 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ KM BFZ oznamuje FK, že termín podania prihlášok do súťaží kategórie prípravky BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 je do 30.6.2018 do 24:00 hod. len formou elektronickej prihlášky cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme.

Názvy jednotlivých súťaží :

trojičky – kategória U11, U10, U9: PMA1, PMB1, PMC1

dvojičky – kategória U11, U10: PMA2, PMB2

samostatné súťaže – kategória U11: PMA3 – pre Bratislava mesto

PRMA – pre okres Malacky

PRPK – pre okres Pezinok

PRSC – pre okres Senec

samostatná súťaž – kategória U9: PMC2

turnajová súťaž – kategória U8: PMD

b/ súťaž PMD U8 – adresár

KM BFZ žiada všetky prihlásené FK do kategórie PMD U8, aby nám v termíne do 8.7.2018 ( nedeľa ) zaslali kontaktné údaje zodpovedných trénerov /alebo funkcionára/ pre kategóriu PMD ( meno a priezvisko zodpovednej osoby, tel. číslo mobilu a mailovú adresu ).  Uvedené údaje žiadame poslať na správcov súťaže: Pavel Príkopa – mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk .

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018 v aule Domu športu. Pozvánka a program seminára budú poslané pozvaným účastníkom mailom.

Ospravedlnenia: Laciňák 14.-29.7.; Mydlárik 20.7. – 6.8.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko (12).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml (15).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI