Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.7

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Páchnik ( podpredseda KRaD BFZ), Paška, Ferik, Richtárik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Badinský

Ospravedlnení: Baxa,Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

4, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

5, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

7, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018 – p. Jánošík

8, Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 – p. Jánošík

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený bez doplnenia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn 1/6 (TIPOS) splnené, Uzn. 4/6 ( Predloženie návrhu na prerozdelenie financií na VV SFZ) splnené, Uzn 5/6 ( Návrh na volenú funkciu M. Lônčík) splnené, Uzn 6/6 ( Návrh na volenú funkciu J. Ferik) nezaslané z dôvodu stiahnutia kandidatúry p. Feríka, Uzn 7/6 ( Družstvá TIPOS III. ligy povinne do Slovnaft cupu 2018/2019) splanené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval členov VV BFZ o skutočnosti, že RS pre súťažný ročník 2018/2019 je vo fáze dokončenia a s pracovných dôvodov ho nestihol dokončiť a predložiť na schválenie. Preto požiadal členov VV BFZ o predĺženie termínu predloženia na schválenie do 16.07.2018

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k príprave rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá pripraviť konečnú podobu RS na schválenie do termínu 15.07.2018

Z: Predseda ŠTK BFZ                                            T: 15.07.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie návrh na zaradenie družstiev do súťaží. Informoval, že termín podania prihlášok, schválený VV BFZ nedodržali dva FK a to FK Šamorín – Hamuliakovo v súťaží SD3R a ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL a MZRL. Vedúci sekretár predložil návrh na zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako bol pripravený KM BFZ.

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

MŠK Senec žiada o hrací deň a hrací čas: PIATOK 18:30

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo Šamorín-Hamuliakovo (5.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo 27.06.2018.

O zaradenie do súťaže žiada aj SDM Domino „B“, novovzniknutý klub FC Stupava, TJ Rovinka( v súťažnom ročníku 2017/2018 sa umiestnila na 2.mieste IV. ligy ObFZ BA – vidiek) a prihlášku podal aj FK Vajnory, ktorý dorast minulý rok nemal.

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Do tejto súťaže budú zaradené aj dve družstva novovzniknutého klubu FC Stupava po vytvorení konta v ISSF.

Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo ŠK Vrakuňa (8.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo po termíne 25.6. o 10,27 hod.

O zaradenie do súťaže žiada aj 3.v poradí zo súťaže SZM – FK Rusovce, ako aj novovzniknutý klub FC Stupava. Pri zaradení MFK Rusovce by v zmysle SP mal súťaž opustiť OFK D.Lužná, nakoľko by sa jednalo o postup a zostup.

Zaradenie družstiev do súťaží prípraviek pre súť. ročník 2018/2019

súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                        koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky ):   6

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Systém súťaže: 4 kolový ( D – V – D – V )

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                      koniec jesennej časti: 28.10.2018

súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

 Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )  jeseň: 12 kôl – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018:

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomašov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )    jeseň: 12 kôl  – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže: 1.9.2018             koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

KM BFZ navrhuje rozdeliť súťaž PMC2 na dve skupiny ( Okr. PK a MA spolu a BA a okres SC spolu) a hralo by sa trojkolovým systémom

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                   koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Družstvá budú rozdelené do 9 skupín po 4 účastníkoch a hrať sa bude turnajovým spôsobom tak, ako tomu bolo v minulom súťažnom ročníku

Počty družstiev podľa okresov

BA mesto: 12

Malacky: 9

Pezinok: 4

Senec: 10

ZsFZ: 1 ( FC ŠTK 1914 Šamorín )

Predbežné termíny turnajov – jesenná časť ( 4 členné skupiny )

1.turnaj: 8. – 9.9.2018

2.turnaj: 22. – 23.9.2018

3.turnaj: 6. – 7.10.2018

4.turnaj: 20. – 21.10.2018

 

Spracoval: Ivan Konečný – KM BFZ

Predkladá: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Pavel Príkopa – KM BFZ

Uznesenie 1/7

VV BFZ schvaľuje návrhy KM BFZ   na zaradenie do súťaží prípraviek a návrh, predložený predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom na zaradenie do súťaží BFZ.Schvaľuje hrací deň a hrací čas pre MŠK Senec : PIATOK 18:30 hod., zaradenie  družstiev FK Šamorín – Hamuliakovo a TJ Rovinka do súťaží SD3R a družstva ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL,MZRL

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

13         ŠK Šamorin – Hamuliakovo

14         TJ Rovinka

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

17                 FC Stupava A

18                 FC Stupava B

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

14                 ŠK Vrakuňa

Súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 9

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev: 15

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ

Vedúci sekretár   BFZ p. Farbula  predložil po dohode s predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom návrh na schválenie oficiálnej lopty Adidas Telstar OMB ( AUT FBL).Lopty pre družstvá zakúpi BFZ v počte 6 ks na jedno družstvo, 3 ks lôpt dostane každé družstvo zdarma a 3 ks lôpt zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Uznesenie 2/7

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu ADIDAS Telstar OMB pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ. Lopty v počte 6 ks na 1 FK budú zabezpečené sekretariátom BFZ, 3 ks lôpt dostane každé družstvo  TIPOS III.ligy BFZ a IV.ligy BFZ zdarma a 3 ks lôpt lopty zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie nominačných listín R a D BFZ predložil podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal.

Rozhodcovia S4BA

Bogdáň Erik, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Samko Karol, Szakáll Peter, Šimovič Dávid, Triskal James, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vasilenko Štefan, Vašš Marián.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Slezák Jozef, Vnuk Patrik.

Uznesenie 3/7

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak ,ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018

Predseda BFZ p. Jánošík predložil návrh termínov zasadnutia VV BFZ na 2.polrok

August – 6.8.2018

September – 3.9.2018

Október – 8.10.2018

November – 12.11.2018

December – 10.12.2018

Uznesenie 4/7

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie

Vedúci sekretár BFZ p. Farbula predložil na schválenie žiadosť o finančný príspevok pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové  ihrisko.

Uznesenie 5/7

VV BFZ schvaľuje nenávratný finančný  príspevok 500 € pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové ihrisko.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

Informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018

K bodu 11: Rôzne

Na rokovanie VV BFZ sa dostavil p. Dušan Badinský

Po rokovani s p. Badinským  sa VV BFZ dohodol na pokračovaní vo funkcii predsedu RK BFZ

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh KRáD BFZ k navýšeniu odmien delegovaných osôb
 • Informáciu z účasti výberu BFZ na turnaji v Györi
 • Informáciu k organizácii turnaja Danube Moravia cup 2018 v dňoch 10.12.9.2018 na území BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 02.07.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI