ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 13.7.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých členov SFZ v BFZ,aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ a uhradili ju.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 v Bratislave schválil o.i

 • Oficiálnu loptu pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ ADIDAS Telstar

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adidas telstar

Každý FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ obdrží 6 ks lôpt pre súťažný ročník 2018/2019, s toho 3 ks zdarma a 3 ks každý FK zaplatí. Cena za 3 ks lôpt je 225€.Lopty budú dostupné od 1.8.2018. Vyzdvihnutie bude možné v sídle BFZ po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Zaradenie družstiev nájdete v jednotlivých súťažiach na bfz.futbalnet.sk a na futbalbfz.sk

 • Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiadosti o zmenu termínu stretnutia, ktoré nebudú riadne odôvodnené, budú ŠTK zamietnuté (napr.: dohoda FK nie je dôvodom na preloženie stretnutia).
 • Dohody o striedavom štarte hráčov (SP č.20 a 21):
  • Skalica – Rohožník
  • Petržalka – Most

Slovnaft cup 1.kolo:

 • FK Dúbravka – Vrakuňa 21.7. o 17:00
 • Doľany – Cajla 21.7. o 17:30

Slovnaft cup 2.kolo:

 • Kalinkovo – D.Lužná 25.7. o 17:30

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • 9.kolo D.Lužná – Slovan 30.9. o 16:00

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31.7. 2018  a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ oznam pre FK

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 2.7.2018 schválil návrh KM BFZ na zaradenie družstiev do súťaží prípraviek BFZ.

b/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – 16 účastníkov

Skupina A – 8 účastníkov , skupina B – 8 účastníkov

Systém: trojkolový D – V – D

Po skončení základnej časti odohrajú víťazi skupín A – B ( vo všetkých kategóriách ) stretnutie  o celkového

víťaza v príslušnej kategórie 15.6.2019 /SO/ – neutrálne ihrisko.

Začiatok súťaží: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 9.6.2019.

c/ súťaže PMA2, PMB2 – 7 účastníkov

Systém: trojkolový D – V – D

Začiatok súťaží: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 9.6.2019.

d/ súťaž PMC2 – 16 účastníkov

Skupina A – 8 účastníkov, skupina B – 8 účastníkov

Systém: trojkolový D – V – D

Po skončení základnej časti odohrajú víťazi skupín A – B stretnutie o celkového víťaza súťaže PMC2 dňa 15.6.2019 – neutrálne ihrisko.

Začiatok súťaží: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 9.6.2019.

e/ súťaž PMA3 – 8 účastníkov

systém: trojkolový D – V – D

Začiatok súťaže: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 9.6.2019

f/ súťaž PRMA – 14 účastníkov

systém: dvojkolový D – V

Začiatok súťaže: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 16.6.2019

g/ súťaž PRPK – 14 účastníkov

systém: dvojkolový D – V

Začiatok súťaže: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 16.6.2019

h/ súťaž PRSC – 10 účastníkov

systém: dvojkolový D – V

Začiatok súťaže: 1.9.2018, koniec súťažného ročníka: 9.6.2019

i/ súťaž PMD U8 – 36 účastníkov

Rozdelenie: 9 skupín po 4 účastníkoch

Systém: turnajový – každý 2 týždeň ( jeseň 4 turnaje – jar 4 turnaje )

Termíny turnajov:

T1: 8.-9.9.2018, T2: 22.-23.9.2018, T3: 6.-7.10.2018, T4: 20.-21.10.2018

T5: 27.-28.4.2019, T6: 11.-12.5.2019, T7: 25.-26.5.2019, T8: 8.-9.6.2019

   j/ súťaž PMD U8 – adresár

Žiadame FK, ktoré nezaslali v stanovenom termíne údaje o kontaktných osobách zodpovedných za kategóriu U8 ( meno, priezvisko, mobil, mail ) – jedná sa o tieto FK: FC Petržalka A, B, ŠK Slovan Bratislava A, B, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FKM Stupava, ŠK Lozorno, TJ Záhoran Jakubov, PŠC Pezinok, Atletiko Zálesie, ŠK Bernolákovo.

Uvedené údaje žiadame urýchlene poslať na správcov súťaže: Pavel Príkopa – mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 k/schválené náhradné hracie plochy

FC Rohožník ( PRMA, PMD ) – náhradná trávnatá hracia plocha v areáli FC Rohožník počas celého súťažného ročníka.

OFK Dunajská Lužná ( PRSC, PMC2, PMD ) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy – UT OFK Dun. Lužná.

MŠK Senec ( PMA1, PMB1, PMC1 ) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy – UT NTC Senec ( nahlásená hlavná hracia plocha pre PMA1, PMB1, PMC1 –  FK Reca ).

l/ oznam pre FK – súťaže PMA2, PMB2, PMC2

FC Stupava odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku v Marianke nasledovne:

PMA2, PMB2 – NE 10.00 hod., PMC2 – NE 11.30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018 v aule Domu športu. Predpokladaný začiatok seminára o 15.30. Pozvánka a program seminára budú poslané pozvaným účastníkom mailom. Upozorňuje všetkých rozhodcov na nutnosť predloženia aktuálneho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť rozhodcu priamo na seminári, alebo v odôvodnených prípadoch do začiatku súťažného ročníka.

Ospravedlnenia: Vasilenko 11.7.-10.8.; Harajbič 17.-29.7.; Malárik 17.-27.7., 3.-10.8.; Pati Nagy 7.-27.7.; Martiška 14.7.-5.8.; Olša 21.7.-5.8.; Straka 21.7.-6.8.; Polakovič 20.-29.7.; Lauer 17.-29.7.; Vašš 15.-29.7.; Pavlík R. 19.-30.7.; Ľupták 12.7.-25.8.; Pinček 20.-27.7.; Keller 25.-29.7.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek (14).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko (20).

 Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)
na kontrolný zraz dňa 19.07.2018 (štvrtok) o 08:45 hod. na FŠ FK Inter Bratislava (Drieňová).

Hráči:

FK Inter BA (7) : ŠARMÍR Martin, KLIMENT Jakub, PANČÍK Adrián, ŠTEVAŇÁK Branislav, MAJTÁN Andrej, HEDERA Dávid, ŠOUC Oliver

FC Petržalka (7) : FANDEL Oliver, MRNKA Marek, ČAPUTA Samuel, ŽILINSKÝ Viktor,  MARKOVIČ Dominik, BOLF Ján,  KRÍŽIK FILIP

SDM Domino BA (2) :NOVOTNÝ Martin, MIKUŠKA Martin

FK Rača (3) : RAŠLÍK Filip, BATKA Branislav,  FRAJBERG Nikolas

FKM Karlova Ves (5) : ŠRÁMEK Timotej, MATTA Michal, STANČÍK Radovan, ČEKAŇÁK Peter, BARTEK Filip

MŠK Senec (2) : VALKO Lukáš, BARTOŠ Roland

ŠK Žolík Malacky  (1) : FOLTÝN Timotej

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Michal PANČÍK, Cyril JANOŠKO

Vedúci:Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 19.07.2018 o 08:45 hod. na štadióne FK Inter Bratislava – Drieňová, kde absolvujú 2x TJ. Ukončenie zrazu bude o cca 16:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
Júl:
19.07.2018 TZ/TC –  FK Inter BA  (Drieňová) BFZ U17
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
Október:
23.-14.010.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
17.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
18.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
December:
1.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI