Zápisnica z rokovania Revíznej komisie BFZ, konaného dňa 8.7.2013.

Zápisnica z rokovania RK BFZ dňa 8.7.2013 v Bratislave

Prítomní : Alexander  Matlák  – predseda RK BFZ

Milan Lônčík  – predseda RK ObFZ – mesto

Kamil Kyselica – predseda RK ObFZ – vidiek

Preambula

Dňa 3.7.2013 bola na www stránke BFZ zverejnená Zápisnica č.31 z rokovania VV BFZ, v ktorej sú uvedené skutočnosti, ktoré sú v rozpore so STANOVAMI BFZ.

RK BFZ je nezávislý kontrolný orgán, ktorého úlohou je v  zmysle STANOV BFZ, článok 34 bod 2.  okrem iného aj kontrola  dodržiavania noriem BFZ.

Program rokovania  RK BFZ

1, Na základe horeuvedenej kompetencie RK BFZ  žiada sekretariát BFZ o predloženie prihlášky FK Šamorín – Hamuliakovo v zmysle podmienok definovaných v Stanovách BFZ článok 6 bod 2.

Termín : 9.7.2013              ZA : 3         ZDRŽAL SA : 0        PROTI : 0

 

2, VV BFZ vydal v Zápisnici č.31 zo dňa 2.7.2013 uznesenia č.31/1, č.31/7, 31/8 a 31/9 ,  na ktoré v zmysle STANOV BFZ článok 26 bod a  nemá kompetenciu. Kompetencia pre takéto rozhodnutia prináleží v zmysle STANOV BFZ v zmysle článku 34 bod 4 inému orgánu BFZ  – Odvolacej komisii .

RK BFZ žiada VV BFZ o zosúladenie horeuvedených rozhodnutí v súlade s normami a Stanovami BFZ.

Termín : 9.7.2013              ZA : 3         ZDRŽAL SA : 0       PROTI : 0

 

Alexander Matlák v. r .                     Milan Lônčík v. r .                 Kamil Kyselica v. r.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI