Zápisnica č. 32 zo dňa 9.7.2013

Zápisnica č. 32
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukľa, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Farbula, Kyselica, Križan, Špaček

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. zápis Revíznej komisie
4. zaradenie družstiev do súťaží
5. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – VV BFZ akceptoval pripomienky Revíznej komisie k prijatým Uzneseniam VV BFZ odstupuje uvedené prípady Odvolacej komisii.
Uzn. 32/1
VV BFZ ruší Uznesenia 31/1, 31/7, 31/8 a 31/9 na základe podnetu Revíznej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – na základe prijatia Uznesenia 32/1 presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Bod 5 – žiadosť FK Šamorín – Hamuliakovo odstupuje VV BFZ do kompetencie ObFZ Bratislava – vidiek.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude vo štvrtok – dňa 18.07.2013 od 17,00 hod.

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI