Úradná správa č. 3 zo dňa 19.7.2013

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje, že k dnešnému dňu neeviduje úhradu vyúčtovacích faktúr za rozhodcov a delegátov od:
FC Petržalka – 173,98 €
FK Karpaty Limbach – 69,67 €
SFC Kalinkovo – 289,18 €
ŠK Báhoň – 50,34 €
TJ Slovan Viničné – 42,28 €
ŠK Krasňany – 145,25 €
The Dragons – 247,09 €
ŠK Hamuliakovo – 292,14 €
FK Malé Leváre – 140,11 €
TJ Družstevník Doľany – 117,52 €

Na základe rozhodnutia VV BFZ budú FK postúpené na DK a majú zastavenú matričnú činnosť.

Oznamuje, že v dňoch od 23.07.2013 do 07.08.2013 si sekretár BFZ p. Darina Ščibranyová čerpá riadnu dovolenku. Počas neprítomnosti sekretára BFZ zastupuje p. Pavel Príkopa – mobil: 0903/ 718 455, e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje termíny začiatku súťažného ročníka 2013/2014
MRB – 10-11.8.2013
S4A,S4B – 17-18.8.2013
SD3R – 10-11.8.2013
MD3R – 17-18.8.2013
SZRL,MZRL – 24-25.8.2013
Pridelené žrebovacie čísla budú zverejnené v budúcej ÚS.
ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK sa uskutoční dňa 8.8.2013 po konferencii.
ŠTK oznamuje, že papierovú formu súpisiek nebude potrebné predkladať. Klubový ISSF manageri sú povinný nahrať súpisky v ISSF systéme vo všetkých kategóriach a tie ŠTK prekontroluje a potvrdí. Na aktíve bude potrebné predložiť TMK BFZ iba platný licenčný preukaz trénera.
ŠTK žiada kluby ŠK Gajary, TJ Malinovo, TJ Jarovce a FKM Karlová Ves o zaslanie pasportizácie ihriska do 24.7.2013 na sekretariát BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov BFZ schválené VV BFZ dňa 18.7.2013:
Rozhodcovia MRB: Tomáš Berner, David Bláha, Mário Bohun, Milan BRODY, Peter CVENGROŠ, Daniel DUJAVA, Marian FISCHER, Rastislav HÁDEK, Marek HAVRILA, Róbert HENČEK, Andrej CHROMÝ, Peter JEŽÍK, Lukáš LAUER, Martin MELÍŠEK, Tomáš MOSOR, Boris PARILÁK, Ľuboslav POLAKOVIČ, Michal ROZINEK, Roman SMIRNOV, Katarína SMOLÍKOVÁ, Tomáš SRNA, Tomáš STRAKA, Rastislav TANGLMAYER, Róbert TANUŠKA, Marián VAŠŠ

Rozhodcovia S4A / S4B: Martin ABRMAN, Miloš BOLDIŽÁR, Pavol ČERNÝ, Dušan DÁVID, Martin ĎURČO, Peter GAŽI, Andrej GOSIOROVSKÝ, Marek GUBANČOK, Miroslav HRAZDIRA, Igor CHÁLKA, Igor KOČICKÝ, Lukáš KOŠTRNA, Milan KRIŽKO, David KUDLICA, Jozef LACIŇÁK, Mário LACKOVIČ, Filip MALÁRIK, Tomáš MARETTA, Peter MARTINKOVIČ, Michal MARTIŠKA, Martin MORAVEC, Dušan OLŠA, Jozef PACALAJ, Juraj PINČEK, Tomáš RALBOVSKÝ, Marián RUC, Karol SAMKO, Ján SOMOŠI, Juraj VALKO, Boris ZÁLESŇÁK
Rozhodcovia zaradení podmienečne (AR v S4A / S4B do splnenia limitov fyzických previerok): Vladimír BILČÍK, Ľubomír ČIŽMÁR, Marek DÁVID, Martin HAJNALA, František JANCURA, Vladimír JENDRUŠ, Ivan KACHNIČ, Adrián KRČ, Martin KRONERAFF, Martin KŘIVAN, Ľubomír MARTINKA, Ľubomír MYDLÁRIK, Martin ORLICKÝ, Rastislav ŠČEPÁN

Delegáti MRB: Karol BEŇO, Milan BRODY, Adrián DARLEA, Anton HÁJEK, Gabriel CHLADEK, Miroslav JABLONICKÝ, Jozef KELLER, Štefan ĽUPTÁK, Pavol MINÁRIK, Juraj POGÁNY, Pavel PRÍKOPA, Pavel SEDLÁK, Kamil SOMOLÁNI, Augustín ŠURAN, Miroslav TRUCHLÝ

Delegáti S4A / S4B: Alojz BANIČ, Róbert DADYKIN, Rudolf LAZAR, Rudolf LEHUTA, Alexander LEŽOVIČ, Alexander MARCZELL, Peter MAZANEC, Jozef MINAROVIČ, Vladimír ONDRUŠEK, Milan RÁŠO, Jozef SLEZÁK, Juraj VAŠKO, Jozef VYLETEL

Potvrdzuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 3.8.2013. Pozvánka a program boli zúčastneným poslané mailom.

Fyzické previerky v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 sa uskutočnia 3.9.2013.

Ospravedlnenia: Ďurčo 27.7.-2.8.; Smirnov 23.7.-1.8.; Maretta 26.7.-4.8.; Parilák 26.7.-4.8.; Laciňák 26.7.-4.8.; Dujava 22.7.-7.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2013/2014.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Predpokladaný termín : nižšie uvedený…
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – nižšie uvedený…
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 18.7.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč,
E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo (26)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termíny školenia :
I. časť – 29.9.-2.10.; II. časť – 27.-30.10.; III. časť – 24.- 26.11. a  skúšky – 13.12.2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov) :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská,
Z. Bencová, P. Majdák, D. Jáger, I. Stano (28)
Termíny školenia :
I. časť – 20. – 22.9.; II. časť – 13. – 15.10.2013

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – november 2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), J. Gubáni (U A), R. Boris (U B) (3)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.
VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. Personálne obsadenie KM BFZ po schválení VV BFZ zo dňa 18.7.2013
predseda – Ivan Konečný mobil: 0914 173242, 0902 544371, mail: ivan.konecny@centrum.sk
úsek prípraviek – Pavel Príkopa mobil: 0905 474471, 0903 718455, mail: pavel.prikopa@centrum.sk
školský futbal  – Mgr. Dušan Noga mobil: 0903 889363, mail: riaditel@skolakalina.sk
Komisia bude doplnená ešte o zástupcu z ObFZ Bratislava mesto
2. KM eviduje počty prihlásených družstiev pre nasledujúce súťaže:
PMA 1, PMB 1, PMC – po 11 družstiev
PMA 2 – 10 družstiev
PMB 2 – 9 družstiev
3. Do súťaže PrSC zaraďuje ako 14 družstvo – SFM Senec D
4. Na základe predloženého návrhu a po schválení VV BFZ zo dňa 18.7.2013 sa budú opätovne zverejňovať výsledky a tabuľky súťaží prípraviek v ISSF.
5. Súpisky družstiev prípraviek sa potvrdzovať nebudú – FK sú však povinné pred začiatkom súť.ročníka nahodiť do ISSF predsezónnu súpisku.
6. Začiatok hracích časov prípraviek FK Karlová Ves sa posunie na 8,30 hod. / v prihláške uvedený začiatok hracích časov o 8,15 hod. je v rozpore s RS čl.3.1 – Hracie dni a časy /

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek R. Hupka je od 27. 7. do 9. 8. na riadnej dovolenke. V prípade nevyhnutného kontaktu je na telefóne 0948 699588.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že súpisky družstiev starších a mladších žiakov sa pred začiatkom nového súťažného ročníka 2013/2014 potvrdzovať nebudú. FK sú však povinné pred začiatkom ročníka nahodiť do ISSF predsezónnu súpisku hráčov.
2. KM oznamuje FK , ktoré prihlásili svoje družstvá prípraviek do súťaží, že všetky informácie ohľadne prípraviek treba sledovať v US – časť KM BFZ / prípravky sú riadené BFZ /.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI