Zápisnica č. 33 zo dňa 18.7.2013

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 18. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Farbula, Kyselica, Križan, Špaček, Konečný, Novák

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. schválenie členov KM
4. spolupráca s Juhomoravským FZ
5. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
6. návrh nominačných listín R a D pre súť.ročn. 2013/2014 – p. Kružliak
7. stanovisko OK k jednotlivým odvolaniam (Jablonec, ŠKP, Lozorno, Tomášov)
8. zaradenie FK do súťaží
9. schválenie Rozpisu súťaží 2013/2014
10. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 8 schválený:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3Uzn. 33/1
VV BFZ schválil navrhnutých členov do KM BFZ pp. Pavla Príkopu a Dušana Nogu. Zástupca za ObFZ Ba – mesto bude doplnený dodatočne.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ. Je potrebné pripraviť rozpočet na družobné stretnutie BFZ – Juhomoravský FZ.
Zodpovedný: p. Novák

Bod 5 – termín Konferencie BFZ je stanovený na 08.08.2013 o 16,00 hod. s jediným bodom programu – schválenie Stanov BFZ

Bod 6Uzn. 33/2
VV BFZ schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 predložený predsedom KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 2

Uzn. 33/3
VV BFZ schválil zloženie KRaD BFZ predložené predsedom KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 Uzn. 33/4
VV BFZ berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 33/5
VV BFZ odstupuje na riešenie DK BFZ tie FK, ktoré v jarnej časti súťažného ročníka porušili článok 5.2.5 RS pre súť. ročník 2012/2013 (ŠKP Inter Dúbravka, ŠK FO Malacky a FA Bratislava)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

VV BFZ žiada RK prešetriť prípad FA Bratislava.

Bod 8Uzn. 33/6
VV BFZ schválil zaradenie 17 družstiev v súťaži MRB pre súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 7      proti: 1      zdržal sa: 0

Uzn. 33/7
VV BFZ schválil návrh zaradenia prihlásených družstiev FK do súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 predložený predsedom ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 33/8
VV BFZ súhlasí so zverejňovaním výsledkov v súťaži prípraviek v ISSF a uzatváraní zápisov o stretnutí delegovanými rozhodcami.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 4      proti: 1      zdržal sa: 2

Bod 9Uzn. 33/9
VV BFZ schválil návrh Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2013/2014 predložený predsedom ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – rôzne

 • Uzn. 33/10
  VV BFZ schválil prenájom ihriska na finále Pohára BFZ vo výške 100,- € a V.I.P. vo výške 50,-€
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ poveruje p. Kukľu prípravou návrhu na nákup lekárničiek pre všetky FK.
  Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.08.2013 (v pondelok) o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI