ÚRADNÁ SPRÁVA Č.53 ZO DŇA 17.07.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a Bratislava – vidiek, ktorým končí platnosť registračných preukazov v najbližších dňoch, že o nový RP môžu požiadať vo vlastnom profile v ISSF systéme. V elektronickej podateľni je sekcia „ Žiadosť o vydanie registračného preukazu sám pre seba. Kliknutím na túto sekciu sa vám otvorí váš osobný profil, v prípade že chcete zmeniť fotografiu, kliknete na možnosť nahrať fotografiu“ a vpravo pod fotografiou kliknete na zaslať žiadosť. Po chvíli vám príde odpoveď . vaša žiadosť bola zaevidovaná. Týmto je vyžiadaný nový RP.

Sekretariát BFZ oznamuje, že členský poplatok pre nový súťažný ročník 2020/2021 bude možné vygenerovať v ISSF systéme až po termíne 18.7.2020

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 01.07.2020 vykonáva funkciu sekretára BFZ miesto p. Pavla Príkopu,  p. Gabriela Cabadajová, tel: 0911/ 014 593, email: gabriela.cabadajova@futbalsfz.skPavel Príkopa je novým sekretárom ObFZ Bratislava – vidiek, telefonický kontakt a emailová adresa p. Príkopu zostali nezmenené.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 13.07..2020 o.i :

 Schválil:

Rozpis súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh DK BFZ k upusteniu disciplinárnych sankcií, ktoré boli uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 a budú zverejnené v US pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021

Využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec ( III.liga BFZ) počas celého súťažného ročníka 2020/2021

Oficiálnu loptu pre súťaže III.liga a IV.liga BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 ADIDAS oficial match ball.

Nového predsedu ŠTK BFZ ,ktorým sa stal p. Dušan Štofík

Neschválil:

Zmenu modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021

Neprerokoval:

Žiadosti FK o zaradenie do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021, nakoľko nebol schválený navrhovaný model súťaže pre súťažný ročník 2020/2021.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • zaradenie do súťaží BFZ , schválené VV BFZ na zasadnutí 13. 7. 2020

III. liga Bratislava

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Bernolákovo

MFK Rusovce

OFK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Slovan Most pri Bratislave

TJ Rovinka

ŠK Tomášov

FC Malacky

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Báhoň

FC Rohožník

PŠC Pezinok

MŠK Senec

IV.liga Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Závod

FK Karpaty Limbach

SDM Domino

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Lamač Bratislava

CFK Pezinok – Cajla

OŠK Slovenský Grob

FKM Karlova Ves Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Vajnory

ŠK Svätý Jur

TJ Čunovo

OŠK Láb

ŠK Nová Dedinka

III. liga SD BFZ (U19)

FK Rača Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

NŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci

Lokomotíva Devínska Nová Ves

FC Ružinov Bratislava

ŠK Žolík Malacky

PŠC Pezinok

FC Zohor

FC Petržalka B

SDM Domino B

III. liga MD BFZ (U17)

FK Dúbravka

FK Rača Bratislava

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

TJ Jarovce Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

SDM Domino B

FC IMAS

ŠK Žolík Malacky

MŠK Senec „B“

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC Ružinov Bratislava

PŠC Pezinok

MFK Záhorská Bystrica

ŠKO Miloslavov

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Vajnory

FC Slovan Modra

FK Lamač Bratislava

ŠK Šenkvice

FK Inter Bratislava B

II.liga SŽ/MŽ BFZ (U15/U13)

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

ŠK Žolík Malacky

ŠK Šenkvice

PFA ŠTK Šamorín

ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Svätý Jur

MŠK Senec

PŠC Pezinok

MFK Rusovce

FC IMAS

TJ Jarovce Bratislava

FC Slovan Modra

FC Ružinov Bratislava

Vyžrebovanie súťaží BFZ nájdete na webových stránkach:

III.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3263/

IV.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3264/

U19: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3265/

U17 skupina A: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3266/

U17 skupina B: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3266/?part=5555&round=

U15: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3267/

U13: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/3268/

Matrika

Informácia pre FK:

Matričné úkony pre súťaže BFZ vykonáva od 13.07.2020 p. Ján Farbula. V prípade nejasností a potreby usmernenia matričných úkonov ho kontaktujte telefonicky na čísle 0903 718 450 alebo elektronickou poštou na jan.farbula@futbalsfz.sk

Matrika BFZ oznamuje, že schválením nového rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 sa mení poplatok za schválenie prestupov bez obmedzenia alebo s obmedzením počas sviatkov, víkendov a po pracovnej dobe sekretariátu BFZ. V uvedených prípadoch bude poplatok zdvojnásobený a zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry FK

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.
Odkaz na dokument nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II.ligy dospelých aj v júli 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to následovne:
1.Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020.
2.Transféry, ktoré sú viazané na aktuálny ročník (prestup s obmedzením, striedavý štart) sa momentálne v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať o takýto transfér bude možné najskôr až od 18.7.2020.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2020 a prestup amatéra s obmedzením môžete podávať od 18.7.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali okrem žiadosti o preregistráciu hráča aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená žiadosť o elektronický registračný preukaz hráča (ERP). ERP má platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží prípraviek

súťaž PMA1, PMB1, PMC1 ( skupina A ) – 11 účastníkov:

FKM Devínska Nová Ves, FK Dúbravka, ŠK Vrakuňa, MŠK Iskra Petržalka,

ŠK Žolík Malacky, NŠK 1922 Bratislava A, FKP Bratislava, MFK Záhorská Bystrica,

FKM Stupava, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FK Rača Bratislava B

súťaž PMA1, PMB1, PMC1 ( skupina B ) – 10 účastníkov :

MŠK Senec, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo,

FC ŠTK 1914 Šamorín, SFC Kalinkovo, ŠK Atletiko Zálesie, PŠC Pezinok A,

FK Vajnory, NŠK 1922 Bratislava B

súťaž PMA2, PMB2 – 5 účastníkov :

FK Lamač, TJ Jarovce, PŠC Pezinok B, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná

súťaž PMA3 – 5 účastníkov :

SDM Domino Bratislava B, ŠK Vrakuňa B, MFK Rusovce, TJ Čuňovo,

SDM Domino Bratislava C

súťaž PRMA ( Malacky ) – 14 účastníkov :

TJ Veľké Leváre, ŠK Závod, ŠK Lozorno, TJ Záhoran Jakubov, ŠK Gajary,

FK Jabloňové, FC IMAS, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Láb, FC Zohor,

FK v Sološnici, ŠK Žolík Malacky B, FC Rohožník, FK Studienka

súťaž PRPK ( Pezinok ) – 13 účastníkov :

ŠK Svätý Jur A, FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Vištuk, FK Cinemax Doľany,

FC Slovan Modra, FC Družstevník Budmerice, ŠK Šenkvice, ŠK Báhoň,

CFK Pezinok Cajla, TJ Slovan Viničné, FK Dubová, OŠK Slovenský Grob A,

FC Slovan Častá

súťaž PRSC ( Senec + 2 účastníci okres Pezinok ) – 12 účastníkov :

Senec Football Academy, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave,

ŠK Nová Dedinka, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Kráľova pri Senci, ŠK Kaplná,

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Tomášov, ŠK Čataj, ŠK Svätý Jur B, OŠK

Slovenský Grob B

súťaž PMC2 ( skupina A ) – 9 účastníkov :

FK Dúbravka B, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Igram,

ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, OFK Dunajská Lužná, FK ŠK Danubia

Hrubý Šúr, ŠK Veľký Grob ( ObFZ Galanta )

súťaž PMC2 ( skupina B ) – 8 účastníkov :

ŠK Lozorno, FK Borinka, ŠK Gajary, FC Rohožník, ŠK Svätý Jur, PŠC Pezinok B,

FK Karpaty Limbach, FC Slovan Modra

b/ začiatok jesennej časti súťaží prípraviek

začiatok jesennej časti všetkých súťaží prípraviek ( okrem PMD U8 ) je stanovený na sobotu 29.8.2020, resp. nedeľu 30.8.2020

c/ systém ( model ) jednotlivých súťaží prípraviek

súťaž PMA1, PMB1, PMC1: dvojkolovo ( D – V )

súťaž PMA2, PMB2 : štvorkolovo ( D – V – D – V )

súťaž PMA3 : štvorkolovo ( D – V – D – V )

súťaže PRMA, PRPK, PRSC : dvojkolovo ( D – V )

súťaž PMC2 ( skupina A ): dvojkolovo ( D – V )

súťaž PMC2 ( skupina B ): trojkolovo ( D – V – D )

d/ súťaž PMA1, PMB1, PMC1 – oznam pre FK

KM oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA1, PMB1, PMC1, že VV BFZ rozhodol a schválil, že v týchto kategóriách sa po skončení základnej časti súťažného ročníka 2020/2021 odohrajú stretnutia víťazov jednotlivých skupín a kategórii. Termín a miesto odohratia stretnutí bude zverejnené počas jarnej časti súťaží.

e/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž

rozdelenie skupín

sk.A: ŠK Slovan Bratislava, FC Petržalka, FKM Karlová Ves, FK Inter Bratislava

sk.B: FK Rača, SDM Domino, NŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva DNV A

sk.C: FKP Bratislava, FK Dúbravka, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

sk.D: MFK Záhorská Bystrica, Lokomotíva DNV B, FC IMAS, FKM Stupava

sk.E: ŠK Žolík Malacky, TJ Záhoran Kostolište, FC Rohožník, FK Studienka

sk.F: TJ Záhoran Jakubov, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Plav. Štvrtok

sk.G: FK Karpaty Limbach, PŠC Pezinok, TJ Slovan Viničné, OŠK Slovenský Grob

sk.H: Senec Football Academy, ŠK Igram, ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci

sk.I : FK Slovan Ivanka pri Dunaji, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, FC ŠTK 1914     Šamorín

sk.J : SFC Kalinkovo, TJ Rovinka, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo

sk.K: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo, ŠK Tomášov, Š.Ú.R.

pravidlá a podmienky

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy:pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 )

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

Nahlásený termín turnaja:

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave ( doplniť počet ihrísk a začiatok turnaja )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 3.8.2020. Seminár sa uskutoční v Bratislave v hoteli Nivy. Pripomína rozhodcom nutnosť predložiť na seminári potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (v mesiacoch jún alebo júl 2020) platné na celý súťažný ročník 2020/2021.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov BFZ na nutnosť vygenerovať si po skončení predĺženej platnosti členského člena SFZ (17.7.2020) príslušnú faktúru na nový súťažný ročník a uhradiť ju.

Ospravedlnenia: Kachnič 8.-16.8.; Ježík 31.7.-7.8., 9.8. k dispozícii; Ralbovský k dispozícii od 1.8.; Henček 1.-8.8.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 25.07.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 31.07.2020.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov:

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020 v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od 01.06.2020). Takáto licencia bude ale predĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a posielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie:

Termín školenia:  16.08.2020 – 09.10.2020  + záverečné skúšky 23. – 24.10.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 16.08.2020 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 24.08.2020 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 04.09.2020 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 17.09.2020 štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 26.09.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 09.10.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!) – poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom).

Prihlášky: Len elektronickou formou do 31.07.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (17): S. Janovský, B. Demir, J. Čechovský, L. Piatra, M. Druska, P. Múčka, R. Sýkora, N. Hrebeňová, M. Geržová, M. Ležák, T. Pikáli, T. Klinko, S. Krutil, T. Kos, A. Hučko, D. Živčic, R. Bodinger.

ŠKOLENIE UEFA B licencie:

Termín školenia:  22.08.2022 – 22.11.2020 + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Organizácia školenia:  12 výukových blokov.

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.08.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B2 23.08.2020 nedeľa 08:30 – 15:30 Bratislava
B3 05.09.2020 sobota 08:30 – 15:30 Bratislava
B4 15.09.2020 utorok    09:00 – 17:00 Bratislava
B5 23.09.2020 streda 15:00 – 20:00 Bratislava
B6 01.10.2020 štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B7 04.10.2020 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B8 14.10.2020 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B9 20.10.2020 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 03.11.2020 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B11 13.11.2020 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B12 22.11.2020 sobota 09:00 – 17:00 Bratislava
Mikroskupiny 05.09. – 13.11.2020
Záverečné skúšky 10.–13.12.2020

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 8 hodín.

Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:    Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

 • Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).
 • Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: Len elektronickou formou do 05.08.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (4): T. Prágay, D. Marko, P. Miklošovič, F. Cvečko.

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 20.08.2020 (štvrtok) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.
Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 10.08.2020. Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2004)
na medzinárodný turnaj „Memoriál Františka Harašty“ 21-23.7.2020 v Česku

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (10): Martin HOMOLA, Dionýz ALEX, Matej RIZNIČ, Zoran IVANICS, Adam HRDINA, Yannick KOZÁK, Tomáš KACHNIČ, Milan Šimon REHUŠ, Nino MARCELLI, Sebastian NAGY

FK Inter Bratislava (5):  Adam KLIMEK, Patrik ĎURICA, Juraj HRIC, Sebastián POLÁK, Samuel STUDENÝ

FC Petržalka (2):  Samuel DORUŠIAK, Filip MURGÁČ

SDM Domino (1): Tomáš TAKÁCS

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (3): Michal SVOBODA, Artur ZÁHON, Boris SÚKENNÍK

FC Petržalka (2): Marián FENDEK, Peter GABURA

MŠK Senec (2): Oliver BARKOL, Michal POLČÁK

FKM Karlova Ves (1): Rastislav VAVRÍČEK

FK Inter Bratislava (1):  Max HARCEG

SDM Domino (1): Martin ŠIMORA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal SUCHOMEL, Dominik IVANKO, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Dušan ŠVEHLÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas, FĽAŠA NA PITIE!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 21.07.2020 o 08:00 hod. – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 11, Bratislava) . Ukončenie zrazu bude vo štvrtok 23.07.2020 cca o 15:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: D.Ivanko  – 0915 255 954. Každý hráč musí priniesť vypísané tlačivá priložené k nominácii.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
Júl:
21-23.07.2020 Memoriál Františka Harašty U17 /Česko/ – s hráčmi FA  BFZ U17 (2004)
August:
05.08.2020 Celodenný zraz BFZ U15 (PZ SDM Domino U16) /Domino/– s hráčmi FA BFZ U15 (2006)
11.08.2020 Celodenný zraz BFZ U15 (TJ+TZ) /Viničné/ – s hráčmi FA BFZ U15 (2006)
12.08.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+PZ Slovan BA U14) /Rapid/ – s hráčmi FA BFZ U14 (2007)
15.08.2020 Celodenný zraz BFZ U15 (TJ+TJ) /Dunajská Lužná/ – s hráčmi FA BFZ U15 (2006)
15-19.08.2020 Memoriál Gejzu Princa RT U15 /Košice/ – s hráčmi FA BFZ U15 (2006)
25.08.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TZ) /Petržalka/ – s hráčmi FA BFZ U14 (2007)
September:
08-09.09.2020 RT PPT Poprad U14, U15 – mimo FA a ÚTM BFZ U14, BFZ U15
10.09.2020 TURNAJ 8 – kluby FA a ÚTM + výbery U13 /Dunajská Lužná/ Kluby BFZ U13, ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, BFZ WU14
15.09.2020 MT TRIANGEL U13/U14 /Rapid/  – bez hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
16.09.2020 MinichampionsLiga U12 – 1.kolo BA /MiniUT Rapid/ Kluby BFZ U12
19.09.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TJ) /Pezinok/ – s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2020 Kontrolný zraz BFZ U14 (TJ) /Viničné/ BFZ U14
19-23.09.2020 RT Senec a okolie U14 – s hráčmi FA BFZ U14
Október:
20-21.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – Púchov Kluby U12
November:
24.11.2020 HSM SFZ U13 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U13
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13
December:
05.12.2020 HSM SFZ U15 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI