Zápisnica č.29 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.29

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský, Bóc, Teleky, Príkopa, Cabadajová

Neprítomný: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Bóc

4, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Farbula

5, Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9) – p. Jánošík

6, Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA – p. Jánošík

7, Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

9, Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

10,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Štofík

11, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

12,Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

13, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 – p. Jánošík

14,Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ) trvá, Uzn. 2/28 ( zaradenie FC ŠTK Šamorín prípravky) trvá, Uzn. 4/28 ( SDM Domino „B“ do SD3R) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie predložil predseda DK BFZ p. Bóc. DK BFZ navrhuje upustiť od trestov pre hráčov, ktorí mali prenesené tresty do jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/29

VV BFZ schvaľuje upustenie disciplinárnych sankcií tak, ako boli predložené predsedom DK BFZ p. Bócom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula na základe požiadavky vedúceho oddelenia rozhodcovstva SFZ p. Medveďa

Uznesenie 2/29

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9)

Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Veľký Grob má záujem štartovať v súťaži PMC2( U9). S jeho účasťou v súťaži BFZ súhlasí aj materský ObFZ Galanta, ktorý zaslal na sekretariát súhlasné stanovisko VV ObFZ Galanta

Uznesenie 3/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie TJ Veľký Grob do súťaže PMC2 (U9) v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA

Návrh na schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV, že na základe rokovania v externej účtovnej firme boli vyjednané podmienky o vedení účtovníctva pre BFZ spomínanou spoločnosťou na základe podpísaného dodatku k zmluve.

Uznesenie 4/29

VV BFZ schvaľuje dodatok zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Schválenie žiadosti predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Jarovce požiadali o dodatočné zaradenie do súťaže SZRL,MZRL.

Uznesenie 5/29

VV BFZ schvaľuje žiadosť TJ Jarovce o zaradenie do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie zmeny modelu súťaže predložil predseda BFZ p. Jánošík. Model zmeny súťaže je navrhnutý pre 18 družstiev, ktoré by boli rozdelené do 2 skupín s následnou nadstavbou o víťaza resp. zostupujúceho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/29

VV BFZ neschvaľuje zmenu modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 a ponecháva v platnosti model súťaže v zmysle uznesenia 8/28.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

Bod 9 nebol prerokovaný z dôvodu neschválenia zmeny modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

K bodu 10: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ. Na základe prihlášok navrhuje ŠTK zaradiť družstvá do súťaží nasledovne:

III. liga Bratislava

 1. TJ Rovinka
 2. SFC Kalinkovo
 3. FK Inter Bratislava
 4. ŠK Báhoň
 5. FK Malacky
 6. ŠK Tomášov
 7. MŠK Senec
 8. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 9. OŠK Dunajská Lužná
 10. PŠC Pezinok
 11. FK Rača Bratislava
 12. FK Slovan Most pri Bratislave
 13. FK Rohožník
 14. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 15. MFK Rusovce
 16. ŠK Bernolákovo

Uznesenie 7/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III.liga BFZ v znení pripomienok

FC Malacky a ŠK Báhoň – nespĺňa podmienku mládežníckych družstiev. Ukladá ŠTK postupovať v zmysle platných noriem

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

IV.liga Bratislava

 1. FK Lamač
 2. FK Vajnory
 3. TJ Čunovo
 4. SDM Domino
 5. ŠK Závod
 6. ŠK Vrakuňa Bratislava
 7. ŠK Nová Dedinka
 8. CFK Cajla Pezinok
 9. ŠK Svätý Jur
 10. Slovenský Grob
 11. TJ Veľké Leváre
 12. FKM Karlova Ves
 13. OŠK Láb
 14. TJ Záhoran Jakubov
 15. FK Karpaty Limbach
 16. TJ Záhoran Kostolište

Uznesenie 8/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže IV. liga BFZ, tak ako bolo predložené ŠTK BFZ. Družstvo ŠK Nová Dedinka je zaradené podmienečne do odstránenia nedostatkov. VV ukladá ŠTK BFZ požiadať ŠK Nová Dedinka o predloženie dohody o náhradnom ihrisku, ktoré spĺňa podmienky infraštruktúry štadiónov IV.ligy do termínu 31.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19 BFZ

 1. FK Rača Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. ŠK Bernolákovo
 4. NŠK 1922 Bratislava
 5. OFK Dunajská Lužná
 6. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 7. ŠK Žolík Malacky
 8. FC Petržalka „B“
 9. PŠC Pezinok
 10. FC Ružinov Bratislava
 11. FC Zohor
 12. SDM Domino „B“
 13. MŠK Kráľová pri Senci

Uznesenie 9/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SD3R U19 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17 BFZ

 1. MFK Záhorská Bystrica
 2. FK Rača Bratislava
 3. ŠKO Miloslavov
 4. FK Dúbravka
 5. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 6. SDM Domino B
 7. ŠK Vrakuňa Bratislava
 8. FK Vajnory
 9. MŠK Iskra Petržalka
 10. FC Slovan Modra
 11. TJ Záhoran Jakubov
 12. FC IMAS
 13. NŠK 1922 Bratislava
 14. FK Lamač Bratislava
 15. ŠK Žolík Malacky
 16. ŠK Šenkvice
 17. TJ Jarovce Bratislava
 18. FK Inter Bratislava B
 19. PŠC Pezinok
 20. FC Ružinov Bratislava
 21. MŠK Senec B

Uznesenie 10/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže MD3R U17 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U15 / U13 BFZ

 1. PFA ŠTK Šamorín
 2. ŠK Svätý Jur
 3. FK Rača Bratislava
 4. ŠK Vrakuňa Bratislava
 5. ŠK Bernolákovo
 6. MFK Rusovce
 7. FC IMAS
 8. NŠK 1922 Bratislava
 9. FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA
 10. ŠK Žolík Malacky
 11. ŠK Šenkvice
 12. PŠC Pezinok
 13. MŠK Senec
 14. FC Slovan Modra
 15. FC Ružinov Bratislava

Uznesenie 11/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SZRL, MZRL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ s prihliadnutím na uznesenie 5/29. 16 účastníkom súťaže bude družstvo TJ Jarovce.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Súťaže prípraviek

Do súťaží prípraviek sa prihlásilo 178 družstiev, ktoré sú rozdelené podľa vekových kategórií od U8 do U11

Súťaž prípravky PMA1, PMB1, PMC1

Skupina A

FKM Devínska Nová Ves

FK Dúbravka

ŠK Vrakuňa

MŠK Iskra Petržalka

ŠK Žolík Malacky

NŠK 1922 Bratislava A

FKP Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

FKM Stupava

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava B ( výnimka hracieho dňa – streda 17.00 UT Mladá Garda )

Skupina B

MŠK Senec

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Malinovo

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

SFC Kalinkovo

ŠK Atletiko Zálesie

PŠC Pezinok

FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava B

Súťaž prípravky PMA2, PMB2

FK Lamač, TJ Jarovc, PŠC Pezinok B, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná

Súťaž prípravky PMA3 ( ObFZ BA mesto )

Počet prihlásených FK: 5 ( 5 družstiev )

SDM Domino Bratislava B,ŠK Vrakuňa B, MFK Rusovce,TJ Čuňovo, SDM Domino C

Súťaž prípravky PRMA ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK : 14 ( 14 družstiev )

TJ Veľké Leváre, ŠK Závod, ŠK Lozorno, TJ Záhoran Jakubov, ŠK Gajary, FK Jabloňové, FC IMAS, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Láb, FK v Sološnici, ŠK Žolík Malacky B, FC Rohožník, FK Studienka, FC Zohor

Súťaž prípravky PRPK ( okres Pezinok )

ŠK Svätý Jur A, ŠK Svätý Jur B, FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Vištuk, FK Cinemax Doľany, FC Slovan Modra, FC Družstevník Budmerice, ŠK Šenkvice, ŠK Báhoň, CFK Pezinok Cajla, TJ Slovan Viničné, FK Dubová, OŠK Slovenský Grob A, OŠK Slovenský Grob B, FC Slovan Častá

Súťaž prípravky PRSC ( okres Senec )

Senec Footbal Academy, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Kráľova pri Senci, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Kaplná, ŠK Tomášov, ŠK Čataj

Súťaž prípravky PMC 2

FK Dúbravka , ŠK Lozorno, FK Borinka, ŠK Gajary, FC Rohožník, ŠK Svätý Jur, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Modra, PŠC Pezinok B, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, ŠK Igram, MŠK Kráľova pri Senci, OFK Dunajská Lužná, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Veľký Grob ( ObFZ Galanta )

Prípravka U8 – súťaž PMD

PMD U8 – rozdelenie skupín

Skupina A: ŠK Slovan Bratislava, FC Petržalka, FKM Karlová Ves, FK Inter Bratislava

Skupina B: FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, NŠK 1922 Bratislava Lokomotíva Devínska Nová Ves A,

Skupina C: FKP Bratislava, FK Dúbravka, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

Skupina D: MFK Záhorská Bystrica, Lokomotíva Devínska Nová Ves B, FC IMAS, FKM Stupava A

Skupina E: ŠK Žolík Malacky, TJ Záhoran Kostolište, FC Rohožník, FK Studienka

Skupina F: TJ Záhoran Jakubov, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Plavecký Štvrtok

Skupina G: FK Karpaty Limbach, PŠC Pezinok, TJ Slovan Viničné, OŠK Slovenský Grob

Skupina H: Senec Football Academy, ŠK Igram, ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci

Skupina I: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina J: SFC Kalinkovo A, TJ Rovinka, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo

Skupina K: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo B, ŠK Tomášov, Š.Ú.R

Uznesenie 12/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako boli predložené KM BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na oficiálnu loptu pre súťaže III. ligy a IV. ligy BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p.Farbula. Navrhuje pre obe súťaže ponechať oficiálnu loptu, ktorá bola v súťažnom ročníku 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený.

Uznesenie 13/29

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu pre súťaže III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 zn. ADIDAS Oficial match ball.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 12:Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, poverený vedením ŠTK BFZ Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 14/29

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bol predložený p. Štofíkom, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 predložil predseda BFZ nasledovne:

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Uznesenie 15/29

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 14: Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ Na základe informácie o nezaradení p. Lônčíka na NL D SFZ predseda KRaD BFZ p. Kružliak reagoval, že KRaD BFZ sa nestotožňuje s rozhodnutím VV SFZ a pokiaľ príde požiadavka zo strany SFZ doplniť na NL delegáta s požadovanou licenciou, navrhne opätovne zaradiť p. Lônčíka na NL D SFZ. Tento návrh bude predložený na schválenie VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 15 : Rôzne

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o výnimku pre delegátov pp. Bródyho a Marczella delegovať ich na 1.kolo III. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Uznesenie 16/29

VV BFZ schvaľuje obsadenie delegátov pp. Bródyho a Marczella na delegovanie v 1.kole III.ligy BFZ súťažného ročníka 2020/2021 na výnimku. Obsadenie je v kompetencii KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ navrhol schváliť za predsedu ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ

Uznesenie 17/29

VV BFZ schvaľuje p. Dušana Štofíka za predsedu ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch,
 • Informácia k úprave rozpočtu BFZ pre rok 2020
 • Informáciu k zakúpeniu knihy „Slovan do toho“. VV ukladá predsedovi informovať autora, že nebude knihy kupovať.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 31.08.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 13.07.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI