ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 24.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 27.9.2021. Okresy Bratislava I-V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ v zmysle RS BFZ bod 9.7 schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom v areáli OFK Dunajská Lužná pre súťaž U17 – v prípade nepriaznivého počasia.

Schvaľuje:

liga

7.kolo OŠK Láb – TJ Slovan Vištuk 29.9. o 16:00

U17 A

6.kolo FK Vajnory – PŠC Pezinok 25.9. o 13:30

Nariaďuje odohrať:

U19

6.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 30.10. o 9:30

U15 / U13

11.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 31.10. o 9:30 U15 a o 11:15 U13

Odstupuje na DK:

FK Most pri Bratislave (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 7. kola do 48 hodín).

TJ Záhoran Jakubov (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie správneho videozáznamu zo stretnutia 6. kola do 48 hodín).

ŠK Závod (S4BA) – za porušenie bodu 9.2 RS BFZ – zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Sebastián Tyko (PŠC Pezinok)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U75: Samuel Hrnčíř 1366755 ( MŠK Kráľová pri Senci, III. liga SD – 19)  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U76: Adam Zbudila 1306086 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 20.9.2021.

U77: Matej Galovič 1182513 ( MŠK Senec , III. liga) od 20.9.2021.

U78: Filip Boušek 1306560 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji , III. liga SD – 19) od 20.9.2021.    

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U79: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U70 a za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 6. kola ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo , podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U80: Peter Fridrich 1153280, vedúci družstva SFC Kalinkovo – lll. Liga. Na základe Správy delegáta zväzu  a Zápisu rozhodcu za HNS (hrubá urážka voči delegovanej  osobe) v 2. polčase v stretnutí 7. kola IIl. ligy, FK Rača – SFC Kalinkovo, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U81: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k uzneseniu k U73 a oznamuje klubu, že proti rozhodnutiu rozhodcu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť riadiacemu zväzu, prostredníctvom ISSF na príslušnú športovo-technickú komisiu.

U82: ŠK Tomašov, lll. liga. Berie na vedomie  podnet klubu za porušenie RS zo strany FK Slovan Most pri Bratislave – napísanie trénera, ktorý reálne na lavičke nepôsobí. Podnet odstupuje na TMK na prešetrenie. Po prešetrení TMK a po zaslaní vyjadrenia žiadateľovi, DK BFZ  bude postupovať v zmysle DP.

U83: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U69 a za HNS diváka (vniknutie diváka na hraciu plochu)  počas stretnutia 6. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Slovan Most pri Bratislave , podľa čl. 58/2d DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa           čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U84: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za ojedinelé HNS divákov (urážlivé pokrikovanie na hráčov a rozhodcov ) počas stretnutia 7. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Tomašov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U85: ŠK Závod, lV. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za porušenie RS čl. 9/2  (neskorý príchod lekára v priebehu stretnutia ) 7. kola ŠK Závod – TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP a RS čl. 9/2.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ. V 2.kole všetkých súťaží prípraviek sa vyskytlo veľmi veľa prípadov, že domáce družstvo nemalo nahratého HU, lekára, resp. hosťujúce družstvo nemalo v realizačnom tíme nahratú žiadnu dospelú osobu ( vedúci ).

c/ KM oznamuje FK, že stretnutia súťaží prípraviek BFZ – PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2  rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

2./ zmeny

PMA1, PMB1 – 4.kolo: NŠK 1922 A – MŠK Iskra, 26.9. o 9.00 hod. ( HP UT Budatínska )

PMA1 – 7.kolo: FC/ Žolík Malacky – MŠK Iskra, 16.10. o 11.00 hod.

3./ nedostavenie sa na stretnutie

PMD U8 – skupina F: TJ Veľké Leváre sa nedostavili bez oznámenia na T1 hraného dňa 18.9. v Studienke. TJ Veľké Leváre bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € ( RS BFZ čl.3.5 )

4./ odhlásenie zo súťaže

PMD U8: TJ Veľké Leváre odhlásili dňa 20.9. družstvo prípravky U8 zo súťaže, poplatok 200,- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

5./ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC / Žolík Malacky ( pandemické opatrenia )

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica ( pandemické opatrenia )

Komisia rozhodcov a delegátov

Termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 bude oznámený po jeho definitívnom potvrdení.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.9.2021 R. Hudyho, P. Ježíka a D. Bláhu.

Ospravedlnenia: Čižmár 21.-24.9.; Piatka 21.9.; Szakáll 2.-3.10., 16.-17.10., 23.10, 31.10; Dujava 21.9.; Cvengroš od 21.9.; Uram nedelegovať v pracovné dni (pondelok až streda) do konca jesennej časti; Ježík 1.-8.10. (3.10. k dispozícii); Truchlý 2.10.

Trenersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI