Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský ( od bodu 4)

Pozvaný: Bláha

Ospravedlnený: Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie pridruženého člena BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

6,Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ – p. Páchnik

7, Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie SFZ – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

10,Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ – p. Farbula

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie pridruženého člena BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo zástupcovi AR BFZ p. Bláhovi, ktorý predložil žiadosť AR BFZ na prijatie za pridruženého člena SFZ. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula tlmočil upozornenie od predseda RK BFZ a upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že stanovy BFZ čl. 17 bod 4, v ktorom sa píše, že zástupca pridruženého člena BFZ sa môže zúčastňovať konferencie BFZ bez práva hlasovať a stanovy AR BFZ čl. 4 bod 4.5. hovoria o tom, že predseda AR BFZ má právo zúčastniť sa na rokovaní konferencie BFZ ako riadny delegát s právom hlasovať sú v rozpore. Týmto nemôže byť AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ. Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/41

VV BFZ berie na vedomie žiadosť o prijatie AR BFZ za pridruženého člena BFZ. Po úprave stanov AR BFZ tak, aby boli kompatibilné so stanovami BFZ bude AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/41

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ a to 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5, Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý na funkciu predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu BFZ navrhuje predsedu RK BFZ p. Dušana Badinského. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 3/41

VV BFZ schvaľuje za predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu  BFZ p. Dušana Badinského.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. Ten predložil na schválenie návrh KRaD BFZ o vyradení R p. Petra Patiho Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročnik 2021/2022 z dôvodu jeho písomného sa vzdania výkonu funkcie R v súťažiach BFZ

Uznesenie 4/41

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ a vyraďuje R p.Petra Pati Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že dňa 23.09.2021 bol elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi doručený abdikačný list člena VV BFZ p. Milana Lônčíka z dôvodu možného konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií, čo by bolo v rozpore so stanovami BFZ, schválenými na konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Milana Lônčíka o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ ku dňu 23.09.2021.

K bodu 8: Informácia z konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o priebehu konferencie SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

K bodu 9: Informácia z konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o  konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 10: Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o priebehu pracovného stretnutia s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili predseda BFZ p. Jánošík, vedúci sekretár BFZ p. Farbula, predseda ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa a v zastúpení predsedu ObFZ Bratislava – mesto p. Suchého p. Lônčík. Na pracovnom stretnutí boli prediskutované nasledovné body:

 • Rozpočet SFZ bude zostavovaný rovnakým spôsobom, ako tomu bolo doteraz.
 • Od sezóny 2022 / 2023 budú všetky odmeny delegovaných osôb v mládežníckych súťažiach hradené SFZ.
 • Ročná dotácia pre BFZ sa zvýši od 1.1.2022 z doterajších 65 000 € na 100 000 €.
 • Novovzniknutá súťaž III. liga SFZ dospelých sk. západ a existujúca II. Liga SD,MD západ od súťažného ročníka 2021/2022. Obe budú mať16 účastníkov a BFZ budú v nich zastupovať 3 kluby.
 • Problematika nedostatku rozhodcov. Podporou zo strany SFZ bude poskytnutie rozhodcovského výstroja pre všetkých rozhodcov na úrovni RFZ a ObFZ.
 • SFZ uvoľní finančné prostriedky vo výške 2 550 000 € na infraštruktúru štadiónov  pre amatérsky futbal. Výzva by mala byť zverejnená do konca roku 2021.
 • SFZ poskytne BFZ dotáciu na výstavbu svojho sídla . Podmienkou je min. vydané územné rozhodnutie.
 • SFZ bude žiadať o daľšiu dotáciu z MŠVVaŠ SR na infraštruktúru štadiónov v amatérskom futbale pre roky 2022-2026.
 • Prezident SFZ oznámil svoju kandidatúru na funkciu Prezidenta SFZ pri nasledujúcich voľbách.
 • Zástupca ObFZ BA – mesto p. Lônčík požiadal o informáciu, či SFZ neuvažuje o navýšení výšky mzdy sekretárov ObFZ. Generálny sekretár informoval, že s jeho pohľadu je výška mzdy sekretárov ObFZ primeraná pracovnému času. Prezident SFZ doplnil, že je v kompetencii ObFZ schváliť sekretárom finančné prostriedky formou odmeny z dotácie od SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • List p. Alexandra Matláka k problematike nezverejňovania tabuliek a výsledkov v súťažiach prípraviek.
 • Informáciu o novom klube FC Spoje v  pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto, ktorý bol prijatý za nového člena SFZ.
 • Informáciu k prihlasovaniu klubov do pohára BFZ v kategórii seniorov.

VV BFZ sa zaoberal otázkou organizácie ZT seniorov a dorastu počas zimného prechodného obdobia bez prijatých záverov.

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 15.11.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 18.10.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI