Zápisnica č. 35 zo dňa 5.9.2013

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 05. septembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Konečný, Georgiev

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. akcie ženského futbalu – p. Georgiev
4. turnaj neregistrovaných žiakov ročník 2001 – p. Konečný
5. družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ
6. doplnenie delegátov na nomin. listinu R a D pre súť.ročn. 2013/2014 – p. Kružliak
7. návrh predsedu komisie delegátov SFZ p. Košičára
8. výsledky hlasovania per rollam ohľadom zmeny čl. 2.1 RS
9. zmluva BSK – lekárničky – p. Kukľa
10. rôzne
Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – predseda KŽF informoval o pripravovaných akciách – „Kontrolný zraz U13 dievčat“ a „Festival for Girls“. Finančné zabezpečenie je zo SFZ.

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KM p. Konečného a poveruje predsedu KM ďalším jednaním
Bod 5 – berie na vedomie návrh družobných dvojstretnutí medzi Juhomoravským FZ a BFZ, vypracovaný p. Novákom

Uzn. 35/1
VV BFZ schvaľuje spoluprácu BFZ a JmFZ o vzájomnej výmene rozhodcov a asistentov rozhodcov v majstrovských stretnutiach najvyšších súťaží dospelých BFZ a JmFZ.
Nakoľko BFZ a JmFZ majú rozdielne výšky náhrad a odmien R a AR, úhrady R a AR, ktorí budú rozhodovať jednotlivé majstrovské stretnutia, bude vykonávať každý regionálny futbalový zväz samostatne a to tak, ako keby rozhodovali majstrovské stretnutia vo svojom regióne.
Náklady za vyplatené odmeny a ostatné náhrady R a AR budú fakturované FK, ktorým rozhodcovské činnosti vykonávali rozhodcovia z JmFZ.
Účtovné doklady vystaví sekretariát BFZ a správnosť potvrdí príslušný rozhodca a predseda komisia R a D BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – Uzn. 35/2
VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny delegátov BFZ pre súť. ročník 2013/2014:
Ján Šuniar, Marián Elefant, Ivan Sochor a Pavol Páchnik.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 35/3
VV BFZ schválil predložený KRaD BFZ návrh na zaradenie rozhodcov, ktorí nesplnili alebo nevykonali fyzické previerky dňa 3.9.2013.
Kočický Igor- pre súťaž MRB ako R ( limit 2400m- zabehol 2370m )
Pinček Juraj – pre súťaž S4A,S4B ako R ( neabsolvoval FP – výnimka do skončenia jesennej časti súťažného ročníka 2013-2014
Křivan Martin pre súťaž S4A,S4B ako R ( limit 2600m- zabehol 2580m)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 53/4
VV BFZ schválil návrh predsedu KD SFZ na ustanovenie člena KD SFZ p. Vladimíra Ondrušeka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8
Uzn. 35/5
VV BFZ berie na vedomie výsledok hlasovania per rollam ohľadom zmeny č. 2.1 RS
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 1

Bod 9 – VV BFZ berie na vedomie správu p. Kukľu ohľadom nákupu lekárničiek pre FK

Bod 10 – rôzne

 • predseda BFZ poskytol informácie zo zasadnutia VV SFZ
 • VV BFZ berie na vedomie list FA Bratislava a postupuje ho Matričnej komisii
 • Uzn. 35/6
  VV BFZ schváli dotáciu pre ObFZ Ba – mesto za Turnaj 5 miest vo výške 360,- eur.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 35/7
  VV BFZ schválil odmenu pre p. Jozefa Pavlíka za prípravu zápasov do ISSF vo výške 80,-/brutto v období 15 týždňov za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1
 • Uzn. 35/8
  VV BFZ schválil pre záujemcov inzerovania reklamy na webovej stránke BFZ v hornej časti 500,- eur/ rok a v dolnej časti 300,- eur/rok.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 35/9
  VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie BFZ vypracovať zoznam externých firiem a pracovníkov na dohodu, ktorých BFZ vypláca (okrem R a D a realizačných tímov)
  Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI