Pozvánka na Konferenciu ObFZ Ba-vidiek

Pozvánka na konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek.

Na základe rokovania Rady Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek  a Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného dňa 10.12.2013 Vás pozývam na konferenciu  Oblastného futbalového zväzu Bratislava vidiek , ktorá sa uskutoční dňa 17.01.2014 o 17:oo hodine v Dome športu na Junáckej ul. č.6 v Bratislave. Zároveň Vám oznamujem , že táto riadna konferencia bude zároveň aj volebnou konferenciou. Navrhovaný program konferencie , ktorý schválil Výkonný výbor a Rada ObFZ Bratislava-vidiek je nasledovný :

1.Otvorenie a privítanie hostí.        

2.Schválenie programu konferencie a vyhlásenia , že  konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov , schválenie pracovných dokumentov pre rokonanie konferencie.

3.Voľba  mandátovej komisie , voľba volebnej komisie a voľba návrhovej komisie.

4.Správa o činnosti ObFZ  od poslednej konferencie.

5.Správa mandátovej komisie.

6.Správa revíznej komisie

7.Prerokovanie a schválenie nových stanov ObFZ Bratislava – vidiek

8.Voľba    :  predsedu ObFZ , piatich členov výkonného výboru a siedmeho člena výkonného výboru ktorý je  zároveň predseda komisie rozhodcov a delegátov , predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie , voľba predsedu a členov odvolacej komisie .Voľba delegátov na konferenciu BFZ v zmysle kľúča stanoveného podľa platných stanov BFZ a delegáta na konferenciu SFZ.

9.Diskusia

10.Správa volebnej komisie

11.Schválenie uznesenia

12.Záver.

 V Bratislave dňa  11.12.2013

 

Miroslav Baxa   v.r.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI