Zápisnica č. 7 zo dňa 8.7.2014

Zápisnica č. 7
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. júla 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Kyselica
Ospravedlnení: pp. Suchý, Ferik, Badinský
Pozvaní: pp. Farbula, Straka, Chvíľa

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. výsledok ankety Matričnej komisie z Konferencie BFZ – p. Straka
4. schválenie nového člena do Komory SFZ p. Mgr. Tomáša Luščoňa – p. Jánošík
5. informácia o záujme právnických subjektov o uverejnenie reklamy  spoločnosti v rozpise a na webovej stránke BFZ – p. Chvíľa
6. schválenie návrhu o úhrade nákladov FK na R – AR – D – p. Chvíľa
7. informácia z Konferencie BFZ – Prerokovanie diskusných príspevkov a námetov vyplývajúcich z rokovania Konferencie BFZ – p. Lônčík
8. schválenie RS 2014/2015, tlač – p. Farbula
9. schválenie Slovnaft CUPu + Pohára BFZ – p. Farbula
10. schválenie hracieho dňa žiakov – p. Farbula
11. schválenie víťazov súťaží BFZ 2013/2014 – p. Farbula
12. schválenie zaradenia družstiev do súťaží – p. Farbula (zarad. Do II. dorast. Ligy)
13. schválenie návrhu odmien pre R a D – p. Kružliak
14. schválenie nominačnej listiny R a D BFZ – p. Kružliak
15. rôzne
Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol po doplnení návrhu od p. Lônčíka z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. 6/12 nebolo splnené – 15.7.2014 je termín splatnosti vyúčtovacích faktúr. Kompetenciu na spárovanie platieb má sekretariát BFZ

Bod 3 – prezentácia ankety Matričnej komisie z Konferencie BFZ
Výsledky oznámil predseda MK BFZ p. Straka – väčšina klubov je za súhlas materského klubu pri akomkoľvek pohybe hráča (hosťovanie, prestup)
Uzn. 7/1
VV BFZ ukladá predsedovi MK BFZ, na základe výsledku z ankety z Konferencie BFZ, presadzovať pohyb hráčov iba so súhlasom materského klubu vo všetkých prípadoch a kategóriách, aj do zahraničia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh nového člena do Komory SFZ pre riešenie sporov p. Mgr. Tomáša Luščoňa
Uzn. 7/2
VV BFZ schválil návrh nového člena do Komory SFZ pre riešenie sporov p. Mgr. Tomáša Luščoňa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – informácia o záujme právnických subjektov o uverejnenie reklamy  spoločnosti v rozpise a na webovej stránke BFZ
P. Chvíľa predstavil tabuľku partnerov reklamného plnenia od 01.08.2014 – na ihriskách musia byť naďalej umiestnené bannery BSK
Uzn. 7/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Chvíľu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie návrhu o úhrade nákladov FK na R – AR – D
Uzn. 7/4
VV schvaľuje návrh spôsobu úhrady finančných pohľadávok BFZ za činnosť FK prostredníctvom mesačnej zbernej fakturácie v rámci ISSF.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Prerokovanie diskusných príspevkov a námetov vyplývajúcich z rokovania Konferencie BFZ
Uzn. 7/5
VV BFZ nariaďuje ŠTK v spolupráci s KRaD vypracovať nový manuál na pasportizáciu ihrísk v súťažiach BFZ.
Zodpovedná: ŠTK termín: do 31.12.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 7/6
VV BFZ sa zaoberal diskusnými príspevkami z Konferencie BFZ a stanovil úlohy na ich plnenie. Zápisnica bude uložená v časti VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie RS 2014/2015
Uzn. 7/7
VV BFZ schvaľuje návrh Rozpisu súťaží na súť. ročník 2014/2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – Slovnaft CUP + Pohár BFZ
Uzn. 7/8
VV BFZ schválil návrh na zaradenie družstiev do Slovnaft CUPu a Pohára BFZ, vypracovaný ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – schválenie hracieho dňa žiakov

Uzn. 7/9
VV BFZ schválil návrh hracieho dňa žiakov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6       proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – schválenie víťazov súťaží BFZ 2013/2014
Uzn. 7/10
VV BFZ schválil víťazov súťaží BFZ za súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 12 – schválenie zaradenia družstiev do súťaží
Uzn. 7/11
VV BFZ schválil zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2014/2015, pripravené predsedom ŠTK p. Farbulom.
Za zaradenie do S3BA z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do S4A z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do S4B z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do II. dorasteneckej ligy – ŠKP Inter Bratislava, FK Inter a FKM Karlova Ves z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Uzn. 7/12
VV BFZ schválil zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2014/2015, pripravené predsedom ŠTK p. Farbulom.
Za zaradenie do SD3R z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
Za zaradenie do MD3R z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do SZRL (16) z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
Za zaradenie do MZRL (16) z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Bod 13 – schválenie návrhu odmien pre R a D
Uzn. 7/13
VV BFZ schvaľuje návrh odmien pre R a D, vypracovaný a predložený predsedom KRaD
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – schválenie nominačnej listiny R a D BFZ
Uzn. 7/14
VV BFZ schvaľuje nominačnú listinu R a D tak, ako ju predložil predseda KRaD p. Kružliak.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne

 • informácie z VV SFZ poskytol p. Jánošík
 • informácia o Superpohári 2014 a finále Pohára BFZ
 • informácia o turnaji v Šenkviciach
 • list Slovenský Grob – odstúpené na ObFZ Bratislava – vidiek
 • Novomestský futbalový klub – čaká sa na informáciu z Matriky SFZ
 • výročia – Doľany „75“ / plaketa + ocenenia/
  Šenkvice „90“ / plaketa + ocenenia/
  VV BFZ schválil návrh na ocenenia a plakety pre TJ Družstevník Doľany a ŠK Šenkvice
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 11.08.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI