Zápisnica z Konferencie BFZ zo dňa 20.6.2014

Zápisnica z Konferencie BFZ
konanej dňa 20.06.2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu
na Junáckej ul. V Bratislave

Prítomní: VV BFZ, hostia, delegáti z FK podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu konferencie
4. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
5. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
6. Informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014-2017
7. Návrh na reorganizáciu súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015-2016
8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2013
9. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2014
10. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013-2014, odovzdanie pohárov víťazom
11. Odovzdanie ocenení
12. Správa mandátovej komisie
13. Diskusia
14. Schválenie návrhu uznesenia
15. Záver

Bod 1 – Konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov Bratislavského futbalového zväzu.

Bod 2 – Konferencia schválila:
Pracovné predsedníctvo v zložení : predseda – Juraj Jánošík, členovia: Miroslav Baxa, Ľubomír Suchý, Milan Lônčik, Dušan Paška a Ján Farbula.
Mandátovú komisiu v zložení : predseda : Bóc, členovia : Tóth, Šebek
Návrhovú komisiu v zložení : predseda Kyselica , členovia : Vlček ,Vajda
Skrutátorov v zložení: T. Maretta , Dávid Bláha
Overovateľov zápisnice v zložení : Dušan Paška , Juraj Jánošík
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – Program konferencie navrhnutý VV BFZ bol so zmenou poradia bodu č.8 a č. 9
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Konferencia schválila správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti BFZ od poslednej konferencie.
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Konferencia schválila správu predsedu revíznej komisie BFZ od poslednej konferencie
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – Konferencia berie na vedomie Informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014-2017
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Konferencia schválila predložený návrh na reorganizáciu súťaží od súťažného ročníka 2015/2016, pripravený pracovnou skupinou v zložení pp. Farbula, Vlček, Šuniar P., Hilka a Vašš
z počtu prítomných v čase hlasovania 45
hlasovalo za ObFZ Bratislava – vidiek: za: 27 proti: 0 zdržal sa: 1
za ObFZ Bratislava – mesto:      za: 17      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2013 predloženú predsedom EK p. Trnovským
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2014, predložený predsedom EK p. Trnovským
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – Konferencia berie na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014 a predseda BFZ spolu s predsedami ObFZ odovzdali poháre víťazom súť. ročníka 2013/2014

Bod 11 – počas Konferencie VV BFZ odovzdal ocenenia jubilantom – pp. Horskému, Strakovi a Kremmerovi

Bod 12 – konferencia berie na vedomie správu mandátovej komisie, prečítanú p. Bócom

Bod 13 – diskusia
p. Herhonek – ŠK Svätý Jur
– či je schválený pasport ihrísk
p. Farbula: novým členom ŠTK sa stal p. Milan Vorčák, ktorý má na starosti štadióny a pasportizácie na SFZ, takže v priebehu jesennej časti sa vypracuje pasportizačný list, ktorý nebol dopracovaný. Vtedajší predseda pasportizačnej komisie ho nedopracoval, takže sa musí vypracovať nový.Údaje budú ťažené z pasportizácie Slovenska na nejakých 50 – 60 %, aby už kluby, ktoré budú hrať III.ligu, boli pripravené v prípade postupu do republikových súťaží.

– prihláška do súťaží
p. Farbula: s ostatnými tromi regionálnymi futbalovými zväzmi bolo dohodnuté, že sa použije prihláška SFZ, ktorá je aj zverejnená na stránke BFZ, ale po dohode s predsedom BFZ je možné použiť starú prihlášku, ktorá je upravená a v priebehu víkendu bude na stránke BFZ.

– ako je to s dohrávaním stretnutia?
p. Farbula: Čo sa týka dohrávania stretnutí, v RS ste určite čítali článok 3.5, nedohrané alebo neodohrané stretnutia. Tento rok sme ten článok zmenili, že stretnutia sa môžu aj dohrávať, lebo SP to zakazuje. V prípade zasiahnutia vyššej moci, ako sú poveternostné podmienky sa stretnutie musí opakovať.

– je potrebné pozdvihnúť mládež

p. Kovačič – FK Rača
-Ako bude fungovať systém prípraviek?
p. Farbula: nerád by som zasahoval do kompetencie komisie mládeže, nakoľko predseda p. Konečný tu nie je. Ja z mojej pozície viem povedať len toľko, že zaradenie bude tak, ako bolo doteraz, že budú trojičky, dvojičky a družstvá, ktoré majú jednu prípravku. Či sa bude hrať na šírku ihriska, to vám momentálne neviem povedať.

p. Senáši – ŠK Bernolákovo
Chcem poprosiť p. Farbulu, aby zakázal hrať najvyššiu súťaž na umelej tráve
p. Farbula: Odpoviem na to takisto v zmysle SP – na základe vypracovania pasportizácie určite budeme na tom pracovať. Ak ihrisko nebude spĺňať požiadavky, určite nebude umožnené odohrať na takomto ihrisku stretnutie.
To znamená, že to bude napísané pred súťažou?
p. Farbula: Áno, bude to v RS

Bod 14 – delegáti konferencie schválili Uznesenia z Konferencie BFZ, predložené predsedom návrhovej komisie p. Kyselicom.
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – na záver všetkým delegátom konferencie poďakoval konferenciér p. Milan Lônčík

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI