Úradná správa č. 9 zo dňa 28.8.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 30:
Filip Kalanka /1175624/ (FC Rohožník III.L ) – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii v PU, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 24.8.2014.
U. č. 31:
Erik Okénka /1218626/ (ŠKP Inter Dúbravka lll.L) – za HNS – kritika R, použitie vulgárnych výrazov , DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutie podľa DP čl. 48/1b,2a, od 25.8.2014.
U. č. 32:
Mário Schvalier /1230432/ (TJ Záhoran Kostolište S4B) – stiahnutie súpera v gólovej situácií, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1a,2a od 25.8.2014.
U. č. 33:
Tomáš Pavlus /1262859 ( OFK Dunajská Lužná SD3R) –HNS zabránenie dosiahnutiu gólu úmyselnou hrou rukou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a,2 , od 24.8.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 34:
Matej Krištofík /1184659/ ( ŠK Bernolákovo, III.L ) od 25.8.2014
U. č. 35:
Tomáš Vincek /1260520/ ( FC Rohožník, SD3R ) od 24.8.2014
U. č. 36:
Ján Brunner /1284945/ ( FC Petržalka akadémia,SD3R ) od 24.8.2014
U. č. 37:
Peter Koporec /1262345/ ( TJ Záhoran Kostolište, SD3R ) od 24.8.2014
U. č. 38:
Tomáš Kállay /1301612/ ( ŠK Tomašov, MD3R ) od 24.8.2014
U. č. 39:
Mário Uhlík /1296178/ ( ŠK Tomašov, MD3R ) od 24.8.2014
U. č. 40:
Norbert Hurbanič /1286410 / (FC Rohožník, SD3R ) / – žiadosť o zmenu DO. DK žiadosť zamieta čl. 38/4.
U. č. 41:
Na DK bolo doručené písomné vyjadrenie klubu OŠK Slovenský Grob ,hráča Jána Belicu a doplnenie správy DS Pavla Minárika. Na základe uvedených stanovísk DK rozhodla: DO – Ján Belica /1091083/ – OŠK Slovenský Grob – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. od 22.08.2014, podľa DP čl. 45/1,2a.
U. č. 42:
Ján Beniak / ŠK Vrakuňa – tréner/ za HNS na hráčskej lavičke voči trénerovi súpera počas stretnutia IV. Ligy ŠK Vrakuňa – TJ Malinovo, DK udeľuje finančnú pokutu 50.-€
U. č. 43:
Tibor Peller / TJ Malinovo – tréner/ za HNS na hráčskej lavičke voči trénerovi súpera počas stretnutia IV. Ligy ŠK Vrakuňa – TJ Malinovo, DK udeľuje finančnú pokutu 50.-€
U. č. 44:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo, lll. L za NS asistenta trénera Juraja Senašiho v stretnutí FK Inter Bratislava – ŠK Bernolákovo, ktorý bol vykázaný v 78 minúte stretnutia z lavičky na tribúnu. DO: Juraj Senaši pozastavenie športovej funkcie, podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu, žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k nešportovému správaniu počas stretnutia v termíne do 4.9.2014.
U. č. 45:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu FK BCT Bratislava, ll.L starší žiaci za NS trénera Milana Hudeca v stretnutí Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK BCT Bratislava, ktorý bol vykázaný v 55 minúte stretnutia z lavičky na tribúnu. DO: Milan Hudec pozastavenie športovej funkcie, podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu, žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k nešportovému správaniu počas stretnutia v termíne do 4.9.2014.
U. č. 46:
DK BFZ začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia KRaD za nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne, voči klubom: ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – 1. kolo, odohrané dňa 16.8.2014. FK Jabloňové – 1. kolo, odohrané dňa 17.8.2014 ŠFK Prenaks Jablonec – 1. kolo, odohrané dňa 17.8.2014 Štart Nepočujúci 1947 – 1. kolo, odohrané dňa 16.8.2014 ŠK Bernolákovo – 3. kolo, odohrané dňa 17.8.2014, DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 04.9.2014.

Najbližšie zasadnutie komisie sa koná 04.09. 2014 od 16:00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4B 7.kolo Družstevník Závod – PŠC Pezinok dňa 27.9.2014 o 16:00hod.
SD3R 4.kolo OFK D. Lužná – MŠK Iskra Petržalka dňa 6.9.2014 o 10:30hod(ihrisko UT Budatínska).
SZRL,MZRL 5.kolo Slovan Ivanka pri Dunaji – FA Bratislava dňa 14.9.2014 o 9:30hod(SZRL) a 11:30hod.(MZRL) na ihrisku CFK Pezinok – Cajla.
S4A 2.kolo SDM Domino – FK Štart Nepočujúci dňa 3.9.2014 o 17:30hod.
MD3R 2.kolo Lokomotíva D. N. Ves – FC Petržalka Akadémia dňa 4.9.2014 o 16:30hod.
SZRL 2.kolo PŠC Pezinok – FC Ružinov dňa 17.9.2014 o 17:00hod.
ŠTK z dôvodu kolízií nariaďuje odohrať:
SD3R 14.kolo OFK D. Lužná – FK BCT Bratislava dňa 2.9.2014 o 17:00hod.
SD3R 14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – MŠK Iskra Petržalka dňa 4.9.2014 o 17:00hod.
SZRL,MZRL 14.kolo Lokomotíva D. N. Ves – FC Rohožník dňa 2.9.2014 o 15:30 (MZRL) a 17:00hod.(SZRL).
ŠTK z dôvodu kolízie SD3R a SZRL,MZRL odkladá stretnutia SZRL,MZRL FC Ružinov – FK Rača Bratislava na neurčito.
ŠTK obdržala oznámenie o nedokončenej rekonštrukcii HP na štadióne FK Rača a z tohto dôvodu nariaďuje odohrať stretnutia FK Rača na ihriskách súperov v opačnom poradí, ako boli vyžrebované. V jarnej časti sa stretnutia odohrajú na štadióne FK Rača.
S3BA
6.kolo Slovan Viničné – FK Rača dňa 7.9.2014 o 16:30hod.
8.kolo ŠK Bernolákovo – FK Rača dňa 21.9.2014 o 16:00hod.
SD3R
4.kolo Žolík Malacky – FK Rača dňa 6.9.2014 o 16:30hod.
15.kolo MŠK Králová pri Senci – FK Rača dňa 17.9.2014 o 17:00hod.
6.kolo PŠC Pezinok – FK Rača dňa 20.9.2014 o 13:30hod.
SZRL,MZRL
5.kolo FC Petržalka Akadémia – FK Rača dňa 13.9.2014 o 14:30 hod.(SZRL) a 16:00hod(MZRL).
ŠTK opätovne upozorňuje FK: V súťažiach S3BA, S4A a S4B na povinnosť umožniť vzhliadnutie videozáznamu DS ihneď po stretnutí na jeho požiadanie.
ŠTK za porušenie: RS článok 2.1 (nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia) udeľuje TJ Čunovo (S4A) pokutu vo výške 80€. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.
ŠTK žiada PŠC Pezinok (MD3R) o nahlásenie termínov odohratia odložených stretnutí MD3R do 3.9.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Konštatuje, že námietky vznesené po stretnutiach hraných 16.-17.8. (S3BA, S. Grob – D. Lužná a S4A, Domino – Danubia) nie sú v súlade s čl. 11.1 Rozpisu súťaží.
Na podnet DF BFZ prerokovala s M. Ďurčom obsah jeho vyjadrenia týkajúceho sa správania sa trénerov družstiev ŠK Vrakuňa a TJ Malinovo v ich vzájomnom stretnutí. Upozornila menovaného na správnosť postupu v prípadoch NS a HNS členov realizačných tímov.
Ospravedlnenia: Fischer 6.9.; Smirnov k dispozícii od 27.8.; Páchnik 5.-6.9., 12.-13.9., 19.9., 26.-27.9.; Somoláni 3.-13.9.; Truchlý 6.9.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje dohodu klubov ŠK Slovan Bratislava – FKM Karlova Ves Bratislava o preložení I kola na 14.9.2014 o 15:00
Schvaľuje dohodu klubov ŠK Senec – FC Petržalka akadémia o preložení I kola na 05.09.2014 o 17:00
Schvaľuje dohodu klubov ŠK Senec – OFK Dunajská Lužná o preložení II kola na 8.9. o 18.00

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA.
Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ.
Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov:
– že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Ide o tieto družstvá :
IV. A seniori : Danubia, Štart/Nepočujúci, Rusovce, ŠKP Dúbravka, Vrakuňa, Dúbravka, Kalinkovo, Lamač
IV.B seniori : PŠC Pezinok, Pl. Štvrtok, Kostlište, Šenkvice
III. liga SD : Ivanka p. Dunaji, Báhoň, PŠC Pezinok, BCT, Rohožník, Vrakuňa
III. liga MD : Tomášov, PŠC Pezinok, BCT, Slávia Ekonóm
II. liga SŽ a MŽ : Ivanka p. Dunaji, FA Bratislava, Vrakuňa, Slovan „C“, BCT, Rusovce, Dunajská Lužná (nemajú len SŽ), PŠC Pezinok, Rohožník
Žiadame uvedené kluby, aby urýchlene zaslali fotokópie licencií trénerov svojich družstiev, v ktorých títo tréneri pôsobia. V opačnom prípade postúpi TMK tieto kluby na DK BFZ.

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov), 24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže), 01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 28.08.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel,
J. Mucha (9)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ, V. Milošovič, Kurilla A., P. Miklošovič, I. Buchel, M. Kozák, J. Sobčák (15)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U14 ( nar. od 1.1.2001 )
na tréningové sústredenie v dňoch od 01.09.2014 do 03.09.2014 v Senci.

Hráči:
Denis GIESSER ŠK Slovan                            Tomáš HREBEŇ FK Inter
Dominik TANGLMAYER ŠK Slovan             Lukáš CSANO FC Ružinov
Adam KURUC ŠK Slovan                              Samuel BENOVIČ ŠK Senec
Adam PLEVÁK ŠK Slovan                              Denis LOVASZ ŠK Senec
Michal HORNYÁK ŠK Slovan                        Lukáš LETENAY FKM K.Ves
Peter FEDORONKO ŠK Slovan                    Viktor HRŽIČ ŠK Slovan
Radovan VALENTIN ŠK Slovan                   Andrej KRAJČÍR ŠK Slovan
Dávid STRELEC ŠK Slovan                           Ladislav NAGY ŠK Slovan
Alexander TOTH ŠK Slovan                          Christián ČERNÁK ŠK Slovan
Jakub LIESKOVSKÝ ŠK Slovan

Náhradníci / povolaní v prípade oznámenia trénerom výberu /
Pablo POLONYI FA Petržalka                     Marko MIFKOVIČ ŠK Slovan
Juraj MAZÚR FA Petržalka                           Marko ŽVÁČ FK Inter
Samuel LAVRINČÍK FA Petržalka              Filip NAGY ŠK Senec
Patrik BUKOVINSKÝ FA Petržalka              Samuel ARVA ŠK Senec
Samuel SIEKEL FKM K.Ves                         Lukáš TVAROCH FKM K.Ves
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI : Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v pondelok 01.09.2014 o 13,45 hod. na parkovisku pred štadionom
ŠK Slovan Bratislava – Pasienky / oproti POLUS CITY CENTER /
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, vlastné štucne, hygienické potreby, pyžamo, šľapky, športové oblečenie
Predpokladaný návrat zo sústredenia: streda 03.09.2014 o 15,00 hod.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť trénerovi p. Mário Rovenský – 0908 726884
V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu / rozpis súťaže čl.16 /.
Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy počas školského vyučovania v dňoch 02.09. – 03.09.2014
—————————————————————————————————————————–
P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

25.– 29.8.2014 RT memoriál G. Princa – U 15 – (R 2000) – Kačín, odch. na turnaj – Košice, okolie
26.8.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ BCT
1.- 3.9.2014 Sústredenie výberu U 14 (R 2001) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
2.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Inter
8. a 11.9.2014 Mini Champions liga SR – U 12 (R 2003) – malé UT – miesto bude dodatočne určené
17.9.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
18.9.2014 Prípravný zraz výberu U 15 (R 2000) – FŠ Slovan
21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
26.-28.9.2014 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
2.-5.10.14 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci +
dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
20.-22.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
27.-30.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
23.-25.11.14 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
12.12.2014 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
záverečné skúšky
POZNÁMKA – ak sa neprihlási dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia budú presunuté
na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ, trénerskej sekcii.
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú.
Žiadame Vás používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie hráča a zrušenie hosťovania hráča končí dňom 30.9. 2014.

Komisia mládeže :

1. Nakoľko v RS nie je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých stretnutí súťaží prípraviek, žiadame FK, aby sa riadili vyžrebovaním zverejneným v ISSF, resp. zmenami zverejnenými v US BFZ.
2. Oprava RS – termínová listina súťaží prípraviek / RS – strana 45  /
– súťaž prípraviek PrPK / okres Pezinok / začína vloženým 11.kolom vo štvrtok 4.9.2014 – jednotný UHČ 17,30 hod., vložené 10.kolo tejto súťaže sa hrá vo štvrtok 11.9.2014 – jednotný UHČ o 17,30 hod. Žiadame FK, hrajúce uvedenú súťaž /PrPK/, aby si túto opravu urobili aj vo svojich RS. Súťaž prípraviek PrMA / okres Malacky / – počas pracovných týždňov sa nehrá žiadne vložené kolo / ako je uvedené v RS /.
3. Schválené zmeny :
PMA2 – 1. kolo: D. Lužná – Šamorín Hamuliakovo utorok 9.9. 2014 o 17,30 hod.
PMB2 – 1. kolo. D. Lužná – Šamorín Hamuliakovo utorok 9.9. 2014 o 16,30 hod.
PMA2 – 3. kolo : ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Vrakuňa štvrtok 18.9.2014 o 17,30 hod.
PMB2 – 3.kolo : ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Vrakuňa piatok 19.9.2014 o 17,30 hod.
PrPK – 1.kolo: Sv.Jur – Sl.Grob – sobota 6.9. o 9,30 hod.
PrSC – 13.kolo: Malinovo – Kalinkovo – utorok 2.9. o 18,00 hod.
PrSC – 13.kolo: Most – N.Dedinka – štvrtok 25.9. o 17,00 hod.
4. Na základe oznámenia FC Petržalka – akademia o kolízii stretnutí na ihrisku ZŠ Pankúchova / dorast, žiaci, prípravka / sa počnúc 3.kolom upravujú domáce stretnutia prípraviek FC Petržalka – akademia nasledovne:
súťaž PMB 1 :
3.kolo: FC Petržalka – FA Bratislava – štvrtok 18.9. o 17,00 hod. / ZŠ Pankúchova /
5.kolo: FC Petržalka – FK Inter – štvrtok 2.10. o 17,00 hod. / ZŠ Pankúchova /
6.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov – štvrtok 9.10. o 16,30 hod. / ZŠ Pankúchova /
8.kolo: FC Petržalka – DNV – štvrtok 23.10. o 16,30 hod. / ZŠ Pankuchova /
súťaž PMC :
3.kolo: FC Petržalka – FA Bratislava – streda 17.9. o 17,00 hod. / ZŠ Pankúchova /
5.kolo: FC Petržalka – FK Inter – streda 1.10. o 17,00 hod. / ZŠ Pankúchova /
6.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov – streda 8.10. o 16,30 hod. / ZŠ Pankúchova /
8.kolo: FC Petržalka – DNV – streda 22.10. o 16,30 hod. / ZŠ Pankúchova /
KM BFZ oznamuje odhlásenie družstva FC Petržalka akadémia zo súťaže PMA1. Družstvá, vyžrebované s FC Petržalka akadémia v súťaži prípraviek PMA1 budú mať voľný žreb.
5. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezonnej súpiske musí byť 10. Sezónne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.
Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 /
Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: SD4VA 5.kolo Závod – Jablonové dňa 28.9.2014 pUHČ (pôvodne sobota 27.9.2014). Družstvu ŠK Závod bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5,-€ podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: SD4VB 3.kolo Pezinok-Cajla – Viničné dňa 14.9.2014 pUHČ (pôvodne sobota 13.9.2014). Družstvu Pezinok-Cajla v zbernej faktúre bude zahrnutý poplatok 5,-€ podľa RS čl. 3.4
3. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: S5VB 3.kolo Pezinok-Cajla – Grinava dňa 20.9.2014 UHČ (pôvodne nedeľa 21.9.2014). Družstvu Pezinok-Cajla v zbernej faktúre bude zahrnutý poplatok 10,-€ podľa RS čl. 3.4
4. ŠTK kontumuje stretnutie 1.kola S5VA Z.Ves – Kuchyňa 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Družstvu Kuchyne bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 100,-€ podľa RS 3.5
5. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu ŠK Lozorno – FO zo súťaže SD4VA. Družstvu Lozorna bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 200,-€ podľa RS čl. 3.6

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
U.č.5 :
Martin Juran 1262878 ( S5VB – FC Slovan Modra ) od 25.8.2014
U.č.6 :
Marián Brnula 1099770 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka) od 25.8.2014
Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
U.č.7 : Michal Vrablic 1112531 ( S5VA – FK Malé Leváre ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, na 1 s.s. od 25.8.2014. (10 € )
Oznamy :
U.č.8 :
Miroslav Soós 1066445 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka) vylúčený za telesné napadnutie po skončení stretnutia – prudké hodenie lopty do rozhodcu. DK žiada klub ŠK Nová Dedinka a menovaného o podrobné písomné stanovisko k uvedenému a súčasne udeľuje ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti menovaného až do vyriešenia, v zmysle DP čl. 43/ 1 , 2a, 43/4 a čl 71/1 a 71/2a.
U.č.9 :
DK žiada R a AR stretnutia S5VC ŠK Kaplná – ŠK Nová Dedinka Jána Bočáka a Juraja Mičuru o podrobné písomné stanovisko k telesnému napadnutiu rozhodcu na HP po skončení stretnutia hráčom ŠK Nová Dedinka Miroslavom Soósom do 2.9.2014. DK súčasne odstupuje obidvoch menovaných na KRaD ObFZ BA vidiek.
U.č.10 :
Jozef Vandák 1147700 ( TJ Družstevník Doľany ) – DK žiada klub a menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS voči R po stretnutí 2.kola S5VB TJ Družstevník Doľany – FC Slovan Častá a súčasne udeľuje ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti menovaného až do vyriešenia, v zmysle DP čl. 43/ 1 , 2a, 43/4 a čl 71/1 a 71/2b.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 03.09.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D pozýva na svoje zasadnutie R Olšu M o 19:00 hod.
KR a D pozýva na svoje zasadnutie R Bočáka J. a Mičuru J. o 19:15 hod.
KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov , nielen ich platnosť , ale aj či hráč , alebo hráčka môže v danej kategórii hrať, tak ako je to v rozpise súťaží str.18 v časti B – Technické ustanovenia bod 7 Štart hráča.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude 4.9.2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. KM dôrazne upozorňuje FK, že v súťažiach starších žiakov nie je povolený štart hráčok / dievčat / ročníka 1998, hráčky tohto ročníka sú už v kategórii juniorky. Vekové kategórie štartu hráčov – hráčok, ako aj následné úpravy boli zverejňované v predchádzajúcich US.
2. Nakoľko v RS nie je uvedené vyžrebovanie jednotlivých stretnutí žiadame FK aby sa riadili vyžrebovaním zverejneným v ISSF, resp. zmenami zverejnenými v US.
V prípade nedostavenia sa delegovaného R, je domáci FK povinný po stretnutí zaslať SMS na tel.číslo 0914 173242 – správa musí obsahovať: výsledok stretnutia / aj polčasový / a strelcov gólov. Riadne vypísanú a oboma stranami podpísanú zápasovú súpisku je domáci FK povinný do 48 hod. zaslať na adresu ObFZ Bratislava vidiek.
3. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Sezónna súpiska musí byť riadne vyplnená / hráči s platným RP, realizačný tím, zástupca klubu /, bez týchto údajov Vám nebude súpiska schválená.
4. KM ObFZ Bratislava – vidiek na základe viacerých žiadostí FK a po odsúhlasení členmi VV / perrolam / stanovuje počty hráčov na sezónnej súpiske nasledovne:
starší žiaci: minimálny počet 13
mladší žiaci: minimálny počet 11
Pri menšom počte hráčov nebude sezónna súpiska správcom súťaže schválená
5. Schválené zmeny
SZV B – 1.kolo: Doľany – Most – utorok 2.9. o 17,30 hod.
SZV B – 1.kolo: Malinovo – Dubova – nedeľa 31.8. až o 15,30 hod. / kolízia stretnutí /
MZV A – 1.kolo: Sl.Grob – PŠC Pezinok B – nedeľa 7.9. už o 10,00 hod.
MZV B – 1.kolo: Bernolákovo – Kraľova – piatok 29.8. o 10,00 hod.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI