Oznam sekretariátu – vzdelávanie športový delegát futbalu

Funkcionárom FZ, oblastným a regionálnym sekretárom FZ, delegátom, záujemcom o odborné vzdelávanie – športový delegát futbalu.

Kontrolou evidencie delegátov v ISSF systéme bolo zistené, že nie všetci súčasne pôsobiaci delegáti sú držiteľmi Licencie A  pre amatérsky futbal. Vyskytujú sa prípady, že už uplynula aj doba platnosti doteraz vydaných licencií. Licencia oprávňuje pôsobiť vo funkcii delegáta na organizovaných športových podujatiach pre futbalové súťaže. Z tohto dôvodu odporúča KD SFZ získať záujemcovi príslušnú Licenciu. Licencia je platná po dobu 5 rokov od jej získania. V prípade záujmu o účasti na vzdelávaní kontaktujte p. Tatianu Polatsekovú (SFZ) na e-mailovej adrese: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk , alebo na tel. čísle 0902 937 022.
Licenčný seminár pre nových delegátov,  záujemcov o získanie Licencie A –  športový delegát futbalu pre amatérske súťaže sa pripravuje v termíne 24. – 25. 10. 2014 zatiaľ nie je presné miesto uskutočnenia seminára (stredné, prípadne východné Slovensko). Preto žiadame ObFZ a RFZ do 10.10.2014 o záväzné  nahlásenie záujemcov o vzdelávanie (meno, dátum narodenia, príslušnosť k ObFZ, telefón a mailovú adresu), nakoľko bude treba v zabezpečiť ubytovanie a stravu pre účastníkov seminára.
Program seminára bude prihláseným účastníkom zaslaný na emailovú adresu. K príprave na seminár sa prihláseným odporúča preštudovať si súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, zákonné normy (Zákon č. 1/2014). Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € – Licencia A. V cene seminára sú oprávnené výdavky organizátora na vložné, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie počas seminára a poplatky  za prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI