Úradná správa č. 16 zo dňa 17.10.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 141:    Erik Michalides /1177222/ (ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava  S4A) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 12.10.2014.
U. č. 142:    Erik Bogdáň /1212151/ (FC Ružinov Bratislava S4A) – vylúčený za HNS – urážka rozhodcu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podľa DP čl. 48/1c,2b od 12.10.2014.
U. č. 143: Lukáš Žilavý  /1285862/ (FC Ružinov Bratislava SD3R ) – vylúčený za HNS – zmarenie gólovej šance hrou rukou mimo PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a,2  od 11.10.2014. Lukáš Žilavý sa previnil v skúšobnej dobe podmienečne odloženého 1 stretnutia. DK rozhodla, že previnilec vykoná aj disciplinárne opatrenie, ktorého výkon bol podmienečne odložený, čl.41/4 – spolu 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 11.10.2014.
U. č. 144:    Lukáš Radič  /1297959/ (PŠC Pezinok MD3R ) – vylúčený za HNS – urážka súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na štyri týždne podľa DP čl. 47/1b,2a od 13.10.2014.

Vylúčení po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 145: Jakub Hollý /1142380/ (FK Lamač Bratislava S4A) od 12.10.2014
U. č. 146: Peter Sivák /1209804/ (TJ Čunovo S4A) od 16.10.2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U. č. 147: Stanislav Lapin  /1230373/ (ŠK Svätý Jur, III. liga) od 13.10.2014
U. č. 148: FK Jablonové zaslal vyjadrenie k nefunkčnej časomiere. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu a zastavuje disciplinárne konanie.   Za prejednanie zaplatí klub poplatok 10.-€
U. č. 149: Marián Kanis – zdravotník TJ Rovinka – Písomné vyjadrenie nedoručené. DO: DK za HNS počas stretnutia udeľuje Mariánovi Kanisovi pozastavenie výkonu funkcie od 10.10 do 16.11.2014, podľa DP, čl. 48/1c,2b a udeľuje finančnú pokutu 20.-€. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.
U. č. 150:    ŠK Štart Nepočujúci zaslal vyjadrenie k udalosti po stretnutí 5. kola. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu a udeľuje klubu pokarhanie a žiada klub o zabezpečenie doprovodu rozhodcov až do kabíny. Za prejednanie zaplatí klub poplatok 10.-€
U. č. 151:   DK začína disciplinárne konanie  voči klubu MFK Rusovce  za HNS vedúceho družstva v súťaži MZRL p.Pavla  Bartalosa, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ŠK Vrakuňa – MFK Rusovce.  DO: Pavol Bartalos, pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 17.10.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne  do 22.10.2014.
U. č. 152:   DK začína disciplinárne konanie na základe správy DS  voči hráčovi FC Ružinov Milošovi Ubovičovi  za HNS, opustenie HP bez súhlasu R, preskočil zábradlie a na tribúne verbálne napadol divákov  v stretnutí  FK Lamač – FC Ružinov.  DO: Miloš Ubovič, pozastavenie športovej činnosti podľa čl. 9/2bii do vyriešenia prípadu od 12.10.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne  do 22.10.2014.
U. č. 153:   DK obdržala vyjadrenie FC Ružinov k vylúčeniu hráča Erika Bognára a zároveň podnet na začatie disciplinárneho konania k udalostiam v stretnutí 9.kola  FK Lamač – FC Ružinov. DK v spolupráci s KR prešetrí podnet klubu FC Ružinov.
U. č. 154:  DK BFZ začala disciplinárne konanie dňa 12.9.2014 za nepredloženie licencii trénerov TMK, podľa čl. 12.2 RS. Platné licencie nepredložili do 10.10.2014 tieto kluby: ŠK Plavecký Štvrtok-S4B, ŠK Šenkvice–S4B, FC Rohožník-SD3R, FO TJ Slávia Ekonóm-MD3R, FA Bratislava- SZRL a MZRL a PSČ Pezinok SZRL. Za nesplnenie povinnosti predloženia licencie, DK udeľuje klubom pokutu:
ŠK Plavecký Štvrtok-       40.-€ + 10.-€ za prerokovanie
ŠK Šenkvice                     40.-€ + 10.-€ za prerokovanie
FC Rohožník                    40.-€ +   5.-€ za prerokovanie
FO TJ Slávia Ekonóm      40.-€ +   5.-€ za prerokovanie
FA Bratislava                    40.-€+   5.-€ za prerokovanie
PSČ Pezinok                     40.-€ +  5.-€ za prerokovanie
DK  predvoláva štatutárnych zástupcov uvedených klubov a zástupcu TMK p. Rudolfa Nováka na svoje zasadnutie dňa 30.10.2014 o 16,30 hod. za účelom doriešenia nepredložených licencií.
U. č. 155:  Nedoručené videozáznamy z 5 a 7. kola ŠKP Inter Dúbravka a ŠK Plavecký Štvrtok. DK pozýva zástupcov klubov ŠKP Inter Dúbravka a  ŠK Plavecký Štvrtok na svoje zasadnutie dňa 23.10.2014 o 16,30.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v  tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 14. kolo OŠK Slovenský Grob – ŠK Lozorno dňa 1. 11. 2014 o 13:00 hod.
SD3R 12. kolo ŠK Žolík Malacky – FC Petržalka akadémia dňa 30. 10. 2014 o 14:30 hod.
MD3R 5. kolo ŠK Žolík Malacky – TJ Slávia Ekonóm Bratislava dňa 16. 11. 2014 o 11:00 hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4A 11. kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Vrakuňa dňa 26. 10. 2014 o 13:30 hod. (kolízia stretnutí II.LZ v pôvodnom termíne)
S4A 13. kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Štart Nepočujúci dňa 9. 11. 2014 o 13:30 hod. (kolízia stretnutí II.LZ v pôvodnom termíne)
SZRL/MZRL 11. kolo ŠK Slovan Bratislava C – FK BCT Bratislava dňa 25. 10. 2014 o 10:00 hod. (SZRL) a o 11:30 hod. (MZRL) (kolízia stretnutí I.LSMŽ)
ŠTK kontumuje 9. kolo S4A TJ Čunovo – ŠK Danubia Bratislava 3:0 kont. Podľa SP čl. 100/i a za porušenie SP čl. 35/2b.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána hostí v stretnutí 9. kola S4A FK Lamač Bratislava – FC Ružinov Bratislava. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK žiada ŠK Báhoň o zaslanie písomného stanoviska k nedostatočnej US v stretnutí 15. kola SD3R ŠK Báhoň – Lokomotíva Devínska Nová Ves.
ŠTK upozorňuje TJ Malinovo na dodržiavanie RS čl. 2 (nedostatočný počet usporiadateľov).
ŠTK upozorňuje TJ Malinovo a TJ Čunovo na dodržiavanie RS čl. 15 (zberači lôpt).
ŠTK upozorňuje FK FC Budmerice, ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava zabezpečiť odstránenie nedostatkov v zmysle RS čl. 2 (zastrešené miesto pre DS)
ŠTK odstupuje FK SDM Domino Bratislava na DK za opakované nedodržanie RS čl. 2 (zastrešené miesto pre DS).
ŠTK vyžrebovala: 1. kolo Pohára BFZ seniorov
SDM Domino Bratislava – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK ŠK Danubia Bratislava – TJ Rovinka
PŠC Pezinok – FK Stupava
FK Karpaty Limbach – ŠK Svätý Jur
ŠK Vrakuňa – OŠK Slovenský Grob
FC Malacky – ŠK Bernolákovo
TJ Veľké Leváre – ŠK Tomášov
FC Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Lozorno
Záhoran Jakubov – ŠK Báhoň
FC Ružinov Bratislava – MŠK Kráľová pri Senci
FK Vajnory – FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Šenkvice – SFC Kalinkovo
1. kolo Pohára BFZ sa odohrá 15. 11. 2014 o 13:00 hod. Do druhého kola sú nasadené družstvá OFK Dunajská Lužná, FC Rohožník, FK Inter Bratislava a FK Rača Bratislava.
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný Zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja je na stránke zväzu v sekcii ŠTK. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu:darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com do 26.11.2014. Propozície do turnaja spoločne s výškou štartovného budú zverejnené v US po zaevidovaní všetkých prihlášok.

ŠTK oznamuje, že plánuje usporiadať zimný turnaj dorastu o pohár predsedu BFZ. Turnaj by sa odohral v mesiacoch február a marec podľa počtu prihlásených družstiev. Žiadame FK , ktoré majú záujem o účasť v turnaji, aby kontaktovali predsedu ŠTK BFZ do 8.11.2014.Minimálny počet prihlásených družstiev je 10.Na základe prihlásených družstiev bude ŠTK informovať, či sa turnaj uskutoční alebo nie.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Určila náhradný termín fyzických previerok rozhodcov na 27.10.2014 o 16.00 na Pasienkoch (zraz o 15.30). Pozýva naň T. Bernera, R. Smirnova, R. Ščepána, P. Gráca, V. Jendruša, M. Kroneraffa, M. Moravca, J. Pacalaja, A. Pirníka a J. Valka.
Písomne odpovedala na sťažnosť OFK Dunajská Lužná (stretnutie 9. kola S3BA Tomášov – D. Lužná).
Pozýva na zasadnutie dňa 17.10. D. Olšu, J. Slezáka a P. Ježíka.

Ospravedlnenia: Malárik 18.-19.10.; Polomský 1.-2.11.; Mosor 25.-26.10., 8.-9.11.; Olša 25.-26.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 17.10.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jar 2015  (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč (13)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín :  16.- 17.11.2014  – prihlášky posielať na :  rudolf.novak@futbalsfz.sk   –  do 27.10.2014  !!!!!
Prihlásený : Krička Martin, Kapusta Martin

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :
TermíTermín – 7.2.2015 : P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), Belko M. (B), Tóth M. (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C)  (16) 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

Október, november  2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) –  chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014     Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014         Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014        MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14    MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014        MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014  HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA  – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015          MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015          finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013) 09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Kontumácia stretnutia
 PMA1 – 6.kolo: FA Bratislava – Lokomotíva DNV 3 : 0 k / SP čl.100/b /
Lokomotíva Devínska Nová Ves bude zahrnutá poriadkova pokuta 30 € / RS čl.3.5 /
2. Zmena ihriska
PMB1 – 7.kolo: Rača – Petržalka akadémia 19.10. o 9,30 hod.  na ihrisku  ZŠ Pankúchova Petržalka
/ FC Petržalka akadémia zahrnutý poplatok 5 € – RS čl.3.4 /
3. Schválené zmeny
PMB1 – 7.kolo: Ružinov – FK Inter 16.10. o 16,00 hod.
PMC  – 7.kolo: Ružinov – FK Inter 28.10. o 16,00 hod. / FC Ružinov poplatok 5 € – RS čl.3.4 /
4. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí :
PMA2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná – utorok 21.10. o 17,00 hod.
PMB2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná – utorok 21.10. o 17,00 hod.
5. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínech: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínech: st. žiaci:  1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn. č. 39 : Miroslav Seňan 1156448 ( S5VC – ŠKO Miloslavov) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 13.10.2014. ( 10 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 40 : Lukáš Brejcha 1231146 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B) od 13.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 41 : Mário Krajčovič 1142692 ( S5VA – TJ NV Pernek) od 13.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 42 : Patrik Volf 1306745 ( MZVA – ŠK Svätý Jur ) od 13.10.2014 ( 5 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 22.10.2014 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne  podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene dátumu stretnutia
  SD4VA 3.kolo Jarovce – Jablonové dňa 8.11.2011 UHČ
 2. ŠTK vzhľadom ku kolízii stretnutia s dorastom mení dátum stretnutia
  S5VC 10.kolo Igram – Čataj dňa 19.10.2014 UHČ (nedeľa)
 3. ŠTK na základe lekárskeho potvrdenia o výrusovom ochorení hráčov dorastu Cajla-Pezinok prekladá stretnutie
  SD4VB 8.kolo Cajla-Pezinok – Igram na 8.11.2014 UHČ
 4. Chýbajúce zápisy:
  SD4VA 5.kolo Pl.Štvrtok – Jarovce,
  SD4VA 7.kolo Jakubov – Závod

Komisia mládeže:

Schválené zmeny:
MZV A – 7.kolo: Šenkvice – Sl.Grob 18.10. o 9,30 hod. / ŠK Šenkvice poplatok 5 € – RS čl.3.4 /
MZV A – 9.kolo: Šenkvice – Viničné 8.11. o 9,30 hod.
SZV B – 10.kolo / predohrávka /: Vištuk – Častá 2.11. o 10,30 hod.

 (Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI