Zápisnica č. 9 zo dňa 13.10.2014

Zápisnica č. 9
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  13. októbra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Chvíľa, Cirák
Ospravedlnení: p. Suchý

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení – p. Ščibranyová
 3. odvody na transparentný účet SFZ (návrh) – p. Cirák
 4. schválenie nového člena do LPK – p. Cirák
 5. poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe + informácia o vstupe nového partnera SWAN + DOXXbet do BFZ– p. Chvíľa
 6. plnenie rozpočtu k 30.06.2014 – p. Trnovský
 7. informácia o úhradách zberných FA – august, september– p. Trnovský
 8. informácie o príprave turnaja Bratislava CUP – (p. Novák) – p. Ščibranyová
 9. informácia o pripravovanom družobnom stretnutí na Morave
 10. informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov – (p. Príkopa) p. Jánošík
 11. príprava ZT seniorov, dorastu, zaradenie družstiev seniorov do Pohára BFZ a informácia predsedu ŠTK o priebehu súťaží – p. Farbula
 12. informácia o stretnutí ohľadne Matričného a prestupového poriadku – p. Jánošík
 13. informácia z VV SFZ – p. Jánošík
 14. rôzne

Bod 1 VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program, ktorý bol doručený v pozvánke, bol schválený.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 2 – Kontrola uznesení
Uzn. 9/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami.

Uzn. 9/2
VV BFZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu na dorastenecký turnaj v Šenkviciach organizovaný KM BFZ o 100,- EUR
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 9/3
VV BFZ ukladá pozvať predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného na najbližšie rokovanie VV BFZ
Zodpovedný: p. Jánošík
Termín: do 30.11.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 3 – Odvody na transparentný účet SFZ.
Uzn. 9/3
VV BFZ berie na vedomie výklad k ustanoveniu zákona 1/2014, § 23, ods. 1.
VV BFZ ukladá pri najbližšej novelizácii zákona predložiť požiadavku na financovanie systému v prospech RFZ.
Zodpovedný: p. Cirák
Termín: v texte
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 4 – Schválenie nového člena do LPK.
Uzn. 9/4
VV BFZ poveruje predsedu LPK predložiť návrh nového personálneho zloženia komisie LPK na decembrové zasadnutie VV BFZ.
Zodpovedný: p. Cirák
Termín: decembrové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – Poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe, noví partneri
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre marketing a partnerov, p. Chvíľu :
1. o finančnom a materiálovom plnení subjektov za reklamu uverejnenú v rozpise súťaží BFZ pre súťažný ročník 2014/2015 a na webovej stránke BFZ,
2. o tom, že spoločnosť SWAN zastavila rokovanie o partnerstve s BFZ,
3. o navrhovaných podmienkach spolupráce so spoločnosťou  DOXXbet ( podmienky zašle p. Chvíľa členom VV mailom).
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2014.
VV BFZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ od 1. 1. do 30. 6. 2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – Informácia o úhradách zberných faktúr.
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – Informácia o príprave turnaja Bratislava CUP
Uzn. 9/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu o organizácii futbalového turnaja U15 Bratislava CUP a odporúča namiesto výberu U14 BFZ osloviť výbery U15 iných RFZ, resp. futbalových klubov.

Uzn. 9/6
VV BFZ nesúhlasí s navrhovanými rozpočtovanými nákladmi na turnaj v sume 1996,44 EUR a potvrdzuje sumu schválenú v rozpočte BFZ na rok 2014 v čiastke do 1500,- EUR.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – Informácia o pripravovanom družobnom stretnutí na Morave
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – Informácia o príprave ZHL starších a mladších žiakov
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Uzn. 9/7
VV BFZ schvaľuje štartovné družstiev vo výške 100,- EUR a doplňuje znenie rozpočtu tak, že schválené odmeny rozhodcov a organizátorov sú vrátane predpísaných odvodov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Príprava ZT seniorov a dorastu, Zaradenie družstiev seniorov do Pohára BFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave zimného turnaja seniorov a dorastu BFZ a o priebehu súťaží BFZ .
Uzn. 9/8
VV BFZ schvaľuje organizáciu Pohára BFZ – VV schvaľuje úpravu čl.22 v Rozpise súťaží pre súťažný ročník 2014/2015.
Do Pohára BFZ v súťažnom ročníku 2014/2015 budú zaradené družstvá, ktoré v Súťaži Slovnaft Cupu postúpia najdaľej a v priebežnej tabulke sa umiestnia na 1 až 28. mieste v rámci BFZ,Toto nariadenie platí pre družstvá, zaradené v súťažiach BFZ. Termínová listina je uvedená v tomto Rozpise. V zásade platí, že v každom kole hrá mužstvo z nižšej súťaže na domácom ihrisku. 

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – Informácia o stretnutí ohľadom matričného a prestupového poriadku
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu BFZ zo stretnutia ohľadne matričného a prestupového poriadku SFZ v Trenčíne 30. 9. 2014.
Uzn. 9/9
VV BFZ schvaľuje za člena matričnej komisie BFZ p. Borisa Šimoniča
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – Informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ, v znení pripomienok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – Rôzne
– Informácia o pripravovanom divadelnom stretnutí
– Príprava prvého plesu BFZ a vyhlásenie jedenástky roka BFZ za rok 2014.
Uzn. 9/10
VV BFZ schvaľuje termín 1. reprezentačného plesu BFZ s vyhlásením jedenástky roka na deň 23. 1. 2015 (piatok) v hoteli Holiday Inn v Bratislave so začiatkom o 18.00 hod. Vstupné na ples je 50,- EUR/osoba.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
– Žiadosť TMK
Uzn. 9/11
 VV BFZ nesúhlasí s požiadavkou TMK ohľadom voľného vstupu jej členov na zápasy v rámci súťaží BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0
– Ocenenie prípravy reorganizácie súťaží BFZ
Uzn. 9/12
VV BFZ schvaľuje vyplatenie odmien pracovnej skupine, ktorá sa podieľala na príprave reorganizácie súťaží v rámci BFZ od súťažného ročníka 2015/2016 a to pánom: Farbula, Hilka, Vlček, Vašš, Šuniar.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0 

– Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční 10. 11. 2014

 

Zapísal: Ondrej Trnovský

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI