Zápisnica č. 15 zo dňa 13.04.2015

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 13. apríla 2015 v Bratislave

­­­­­­­­­­­­

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Kružliak, Lônčík, Ferik, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc,
Ospravedlnení: pp. Baxa, Medveď, Badinský, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení – p. Príkopa
3. informácia z Konferencie SFZ, konanej dňa 20.3. 2015 – p. Jánošík
4. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.4. 2015 – p. Jánošík
5. prerokovanie záverov z konferencie BFZ konanej dňa 18.3. 2015 – p. Jánošík
6. informácia z výjazdového zasadnutia VV BFZ zo dňa 28.3.2015 – p. Jánošík
7. informácia zo stretnutia vedenia BFZ so starostami okresu Pezinok a Malacky – p. Jánošík
8. schválenie nového sekretára BFZ – p. Jánošík
9. informácia o hospodárskom výsledku za rok 2014 – p. Trnovský
10. výstavba dvoch futbalových ihrísk s umelou trávou v regióne BFZ – pp. Suchý, Baxa
11. reorganizácia súťaži BFZ a vplyv na pôsobnosť ObFZ BA-mesto a OBFZ BA-vidiek – pp. Jánošík, Suchý, Baxa
12. webová stránka BFZ január – apríl – schválenie vyplatenia odmeny – p. Trnovský
13. návrh KŽF BFZ na realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015 – p. Jánošík
14. príprava výjazdového zasadnutia funkcionárov BFZ a Belehradského FZ – p. Jánošík
15. príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Farbula
16. rôzne – a/ žiadosť MFK Rusovce o odpustenie poplatku

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Na ďalšie zasadnutie VV BFZ bol presunutý bod 15.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 13/11 – splnené
Uzn. 11/8, Uzn. 11/9
VV BFZ berie na vedomie a schvaľuje termín do 31.5.2015. Zároveň doporučuje zmenu tajomníka inventarizačnej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia z Konferencie SFZ, konanej dňa 20.3. 2015
Uzn. 15/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.4. 2015
Uzn. 15/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 5 – prerokovanie záverov z konferencie BFZ konanej dňa 18.3. 2015
Uzn. 15/3
VV ukladá pracovnej komisie v zložení: pp. Novák, Ferik, Lônčík prehodnotiť pripomienky strategického plánu a zapracovať ich do znenia strategického plánu. T: 30.4. 2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia z výjazdového zasadnutia VV BFZ zo dňa 28.3.2015
Uzn. 15/4
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia zo stretnutia vedenia BFZ so starostami okresu Pezinok a Malacky
Uzn. 15/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka, ktorý zároveň informoval o pripravovanom vystúpení predsedu BFZ na zasadnutí zastupiteľstva BSK dňa 24.4. 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie nového sekretára BFZ
Uzn. 15/6
VV BFZ schvaľuje do funkcie vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu nástupom od 1.5. 2015 a nariaďuje preberanie funkcie v dňoch 27. – 29.4. 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia o hospodárskom výsledku za rok 2014
Uzn. 15/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK p. Trnovského o hospodárskom výsledku za rok 2014 a o podaní daňového priznania.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 10 – výstavba dvoch futbalových ihrísk s umelou trávou v regióne BFZ.
Uzn. 15/8
VV BFZ súhlasí s výstavbou dvoch futbalových ihrísk v regióne BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 11 – reorganizácia súťaži BFZ a vplyv na pôsobnosť ObFZ BA-mesto a OBFZ BA-vidiek
Uzn. 15/9
VV BFZ berie na vedomie stav prípravy jednotlivých súťaží ObFZ BA-M a BA-V, ohľadom k reorganizácie súťaží.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 12 – webová stránka BFZ január – apríl – schválenie vyplatenia odmeny
Uzn. 15/10
VV BFZ schvaľuje odmenu pre p. Rozboru v sume 200,- €
netto.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 13 – návrh KŽF BFZ na realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015
Uzn. 15/11
VV BFZ schvaľuje realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 14 – príprava výjazdového zasadnutia funkcionárov BFZ a Belehradského FZ
Uzn. 15/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Jánošíka o pripravovanom výjazde do Belehradu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 15 – príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016
Presunutý na najbližšie zasadnutie VV BFZ dňa 4.5. 2015.

Bod 15 – rôzne
– VV BFZ berie na vedomie list MFK Rusovce
Uzn. 15/13
VV BFZ zamieta
žiadosť MFK Rusovce o odpustenie poplatku
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

– O činnosti DK informoval predseda DK BFZ p. Bóc
Uzn. 15/14
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ p. Bóca o činnosti DK BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

– Zakúpenie venca na smútočný obrad zosnulého Františka Arpu
Uzn. 15/15
VV BFZ schvaľuje zakúpenie venca na smútočný obrad zosnulého Františka Arpu.
T: 15.4. 2015. Z: Príkopa, Lônčík.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie žiadosť o dotáciu ŠK Svätý Jur
Uzn. 15/16
VV BFZ presúva žiadosť ŠK Svätého Jura na Obl. FZ Bratislava-vidiek
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ je dňa 04.05.2015 /pondelok/ o 17,00 hod.

Zapísal: Pavel Príkopa , zast. sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI