Úradná správa č. 40 zo dňa 17.4.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová si čerpá riadnu dovolenku.
Počas dovolenky ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 22.4. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U.č. 323:Juraj Krasňanský /1222541/ (TJ Slovan Viničné S3BA) vylúčený za HNS k R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP, čl. 48/1b,2b od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 324: Kristián Štefanovič /1245043/ (FC Zohor S4B) – vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 13.04.2015. / 10.-€/
U.č. 325: Štefan Kovárik /1149224/ (FC Malacky S4B) – vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 13.04.2015. / 10.-€/
U.č. 326:David Giertli /1258796/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 45/1,2a od 12.04.2015./5.-€/
U.č. 327:František Lorinczi /1310002/ (ŠK Žolík Malacky SD3R) vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 45/1,2a od 12.04.2015./5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U.č. 328: Samuel Fúzik /1154630/ (ŠK Báhoň S3BA) od 13.04.2015./10.-€
U.č. 329: Peter Bednárik /1132025/ (FK K. Limbach S4B) od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 330: Ján Oscity /1118258/ (FC Dr. Budmerice S4B) od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 331: Michal Janotík /1221410/ (PSČ Pezinok S4B) od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 332: Samuel Patrik Krošlák /1303081 (ŠK Slovan BA SZRL) od 13.04.2015./5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a
U.č. 333: Juraj Senaši /1184658/ (ŠK Bernolákovo, S3BA) od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 334: Lukáš Hlavina /1174604/ (FK K. Limbach,S4B) od 13.04.2015./10.-€/
U.č. 335: Richard Kačenák /1293932 (L.D.N.Ves, SD3R) od 12.04.2015./5.-€/
U.č. 336: Erik Chytil -ŠK Bernolákovo, tréner, vykázaný z lavičky za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí FK Sl. Most pri BA – ŠK Bernolákovo, dňa 12.4.2015. DO pozastavenie športovej funkcie od 13.4.2015, podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu a žiada p. Chytila a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu do 22.4.2015.
U.č. 337: Za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia 15 kola medzi družstvami Štart Nepočujúci 1947 – SDM Domina BA, odohraného dňa 21.3.2015 a nezaslanie písomného stanoviska, DK udeľuje klubu Štart Nepočujúci 1947 peňažitú pokutu 80.-€., podľa RS čl.2.1 Za disciplinárne prerokovanie zaplatí klub poplatok 10.-€.
U.č. 338: OŠK Slovenský Grob – zaslal písomné vyjadrenie k nedodaniu videa z 2. polčasu OŠK Slovenský Grob – ŠK Sv. Jur. Zistenú závadu na kamere mal klub ohlásiť DS, alebo pri odovzdávaní DVD sekretárovi zväzu. Klub vedome odovzdal DVD len z 1. polčasu. DK udeľuje klubu OŠK Slovenský Grob peňažitú pokutu 40.-€. Za disciplinárne prerokovanie zaplatí klub poplatok 10.-€.
U.č. 339: DK na základe odstúpenia ŠTK za nerešpektovanie povinnosti umožniť DS vzhliadnutie videozáznamu po skončení stretnutia, začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Šenkvice(S4B) a žiada klub ŠK Šenkvice o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 22.4.2015.
U.č. 340: Ján Straka /1210187/ (FK Sl. Most pri BA – Pohár BFZ) – vylúčený za HNS, držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a, 17/7 od 16.04.2015. / 10.-€/
U.č. 341: Lukáš Luhový /10249628/ (OFK Dunajská Lužná – Pohár BFZ) – vylúčený za HNS, držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a,17/7             od 16.04.2015. / 10.-€/
U.č. 342: Dušan Ťapuška /1057108/ (FK Sl. Most pri BA – Pohár BFZ) – vykázaný z lavičky po vystriedaní za HNS voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne od 16.4.2015 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu do 22.4.2015.
U.č. 343: Na základe písomného podania zo sekretariátu BFZ, DK upozorňuje kluby: FC Zohor a ŠKP Inter Dúbravka Bratislava na včasné plnenie záväzkov voči riadiacemu orgánu – nezaplatené poplatky za marec 2015 – splatnosť faktúr bola 13.4.2015 – RS čl.15.1/c

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK vyžrebovala štvrťfinále pohára BFZ, ktoré sa odohrá v termíne 29.04.2015 o 17:30 hod.
FK Slovan Most pri Bratislave – FK Rača Bratislava
ŠK Vrakuňa – OFK Dunajská Lužná
ŠK Lozorno – FC Rohožník
ŠK Šenkvice – ŠK Tomášov

ŠTK obdržala oznam TJ Družstevník Závod (S4B) o hromadnom ochorení hráčov na základe predloženého lekárskeho potvrdenia

ŠTK odkladá stretnutie 19.kola S4B TJ Družstevník Závod – FK Karpaty Limbach na 29.04.2015 o 17:30hod.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
25.kolo TJ Rovinka – ŠK Báhoň dňa 13.05.2015 o 17:30hod

ŠTK kontumuje:

19.kolo SD3R FC Petržalka akadémia – ŠK Báhoň 3:0 kontumačne podľa SP čl.100/b družstvu ŠK Báhoň bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle rozpisu súťaže čl.3.5. vo výške 200eur.

ŠTK upozorňuje:

OŠK Slovenský Grob (S3BA) na dodržiavanie RS čl.2 označenie usporiadateľskej služby.

ŠK Svätý Jur (S3BA) na dodržiavanie RS čl.1 vyhotovenie video záznamu z celého stretnutia.

FC Malacky (S4B) na dodržiavanie RS čl.2 (riadne zabezpečenie odchodu R z hracej plochy a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do kabíny rozhodcov).

FK ŠK Danubia (S4A) na dodržiavanie RS čl.7.2 právo voľby farby dresov ma domáce mužstvo, ak ho má uvedené v rozpise RS.

FC Ružinov (S4A) na dodržiavanie RS čl.15 zberači lôpt.

ŠTK sa zaoberala námietkami vznesenými po stretnutí 18.kola S4B FC Malacky – TJ Záhoran Kostolište obe námietky sú neopodstatnené, nakoľko nespĺňajú náležitosti podľa RS čl.11.1

ŠTK odstupuje ŠK Šenkvice za porušenie RS čl.2.1 na DK.

ŠTK oznamuje klubom, že pripravuje RS na ročník 15/16. Podnety a návrhy do nového RS je možné zaslať do 30.04.2015 na emailovu adresu jan.farbula@gmail.com.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov boli rozhodcom poslané mailom. Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili fyzických previerok v rámci získania licencie „P“, alebo sa ich zúčastňujú, pretože sú delegovaní na stretnutia riadené SFZ, nebudú musieť vykonať tieto fyzické previerky.

Opakovane a nie bezdôvodne tlmočí upozornenie ŠTK SFZ adresované rozhodcom RFZ, ktorí rozhodujú mládežnícke stretnutia riadené SFZ, aby venovali zvýšenú pozornosť správnemu a úplnému vypĺňaniu zápisov o stretnutí. V opačnom prípade budú riešení priamo DK SFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 17.4. o 17.30 M. Hajnalu.

Ospravedlnenia: Strapek 25.4.; Malárik 22.4., 23.4., 1.-3.5.; Martinkovič st. 18.-19.4. (zrušenie ospravedlnenia), 24.-26.4.; Polakovič 1.-3.5.; Hudy 26.4. do 14.00; Pirník 19.4. (oneskorené, neakceptuje); Jablonický 20.-25.4.; Ľupták 15.4.; Chladek 17.-19.4.; Hájek 26.4.-3.5.; Minárik 29.4.-3.5.; Dadykin 26.4.-4.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 17.04.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : Prihlášky sú už uzatvorené – ďalšie sa už neberú !!!

Termín uskutočnenia –
1.
časť : od 22. – 24.5.2015 a 2. časť : od 21.6. – 23.6.2015

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi, J. Szücs, P. Sticza, L. Hargaš, M. Riško, M. Bertók, N. Nagy, B. Szalay, T. Mózeš, A. Peller, M. Frano, J. Horváth, J. Šalgovič, J. Dúcz, P. Pečeň, P. Mikulec, T. Mikulec, B. Honz, N. Šteffek (41)

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ), na celodenný tréningový zraz  v pondelok 27.4. .2015 na štadióne v Ivanke p. Dunaji

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK       FC PETRŽALKA           Lukáš CSANO            FK INTER
Roman BEKO                 FC PETRŽALKA           Lukáš LETENAY         FKM K.VES
Erik MRÁZ                      FC PETRŽALKA           Timotej UHRÍN           FKM K.VES
Denis LOVASZ              ŠK SENEC                       Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC
Filip NAGY                     ŠK SENEC                     Samuel ORSÁG                ŠK SENEC
Adam PLEVÁK              ŠK SLOVAN                    Ladislav NAGY           ŠK SLOVAN
Michal HORŇÁK            ŠK SLOVAN                 Alexander TOTH              ŠK SLOVAN
Jakub LIESKOVSKÝ      ŠK SLOVAN                    Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN
Martin UŽÍK                   ŠK SLOVAN                   Denis GIESSER           ŠK SLOVAN
Adam KURUC                ŠK SLOVAN                     Dávid STRELEC         ŠK SLOVAN
Pavol MERIAD              ŠK SLOVAN                  Marko MIFKOVIČ        ŠK SLOVAN
Patrik SLÁDEČEK             FK INTER

 

NÁHRADNÍCI:

Štefan RAJOŠ                       FK INTER                       Jakub JURČÍK              ŠK SLOVAN
Marko ŽVÁČ                         FK INTER                       Samuel HABODASZ    ŠK SLOVAN
Samuel BARTOŠ                   Š.HAMULIAKOVO       Peter FEDORONKO   ŠK SLOVAN
Samuel CERULA                   FC PETRŽALKA          Juraj GBELEC             FKM K.VES
Matúš MOLNÁR                     FKM K.VES

REALIZAČNÝ TÝM:   REGIONÁLNY TRÉNER SFZ : Rudolf NOVÁK

TRÉNERI:  Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI:  Ivan KONEČNÝ
MASÉR:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 27.4.2015 o 8,45 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 16,00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia je zároveň ospravedlnenie hráča – žiaka pre potreby školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na prípravné stretnutie proti ŠK Slovan Bratislava U13 v stredu 29.04.2015 o 16,30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky.

Hráči:

Oliver FANDEL    FK Inter Bratislava              Marek STANĔK                   FK Inter Bratislava
Patrik GAJDOŠ    FK Inter Bratislava              Oliver ŠOUC                        FK Inter Bratislava
Maroš KARDOŠ  FK Inter Bratislava              Branislav ŠTEVAŇÁK        FK Inter Bratislava
Matúš MATICH    FK Inter Bratislava              Marek TALAMON               ŠK Senec
Tomáš BENKE    FKM Karlova Ves              Jakub KLIMENT                   FKM Karlova Ves
Patrik BRUKKER FKM Karlova Ves               Filip RÁCZ                         FKM Karlova Ves
Jozef JUCK          FKM Karlova Ves              Radovan STANČÍK              FK Rača
Ján BOLF             FC Petržalka                        Dominik MARKOVIČ          FC Petržalka
Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky            Tomáš LOPOŠ                     ŠK Žolík Malacky
Peter BELKO       PŠC Pezinok                       Pavol ŠIMONČIČ                               PŠC Pezinok
Tomáš JARAB     Devínska Nová Ves        Erik Damián KORČUŠKA FK Slovan Ivánka p. D.

RT :                       

Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK
Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA
Vedúci: Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: tepláková súprava resp. šuštiaková súprava, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v stredu 29.04.2015 o 15,15 hod. na štadióne ŠK Slovan – Pasienky.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

 

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Apríl–máj 2015 – Školský futbal MC Donalds CUP – (R   od 1.9.2004 a ml.) – obvodné kolá

Apríl – máj 2015 – Turnaj ZŠ na malých ihriskách – „Dôvera Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci +

dievčatá – ZŠ z BA regiónu (pokračovanie z r. 2014) – obvodné kolá

13.4.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U14 BFZ / 38 hráčov /   – FŠ Ivanka pri Dunaji

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

27.-29.4.2015     Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

29.4.2015 : 15,15 –18,30 – Prípravný zápas – ŠK Slovan – výber BFZ U 13 – FŠ ŠK Slovan, Pasienky

29.4.–2.5.15       1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15     2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015           Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) –

Veľké Pavlovice

22.–24.5.2015   1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 : výber JmFS (Brno) – výber BFZ – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

 

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončilo dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. Schválené zmeny

PMA2 – 13.kolo: Ivanka – Ž.Malacky – NE 3.5. o 10,00 hod.
PMA2 – 16.kolo: Ivanka – D.Lužná – NE 24.5. o 10,00 hod.
PMB2 – 13.kolo: Ivanka – FC Malacky – 3.5. o 11,30 hod.
PMB2 – 16.kolo: Ivanka – D.Lužná – NE 24.5. o 11,30 hod.
PrPK – 13.kolo: Vištuk – Šenkvice – SO 18.4. o 11,00 hod.
PrPK – 14.kolo: Šenkvice – Jablonec – PI 1.5. o 10,00 hod.
PrMA – 13.kolo: Jakubov – Vysoká – PI 1.5. o 14,00 hod.

 1. Úprava hracieho času

PrPK: Karpaty Limbach / domáce stretnutia / – nedeľa o 10,30 hod.

 1. Zmena termínu predohrávok stretnutí / kolízia stretnutí /

PMB1 – 13.kolo: DNV – K.Ves – ST 29.4. o 18,15 hod.
PMC – 13.kolo: DNV – K.Ves – ST 29.4. o 17,00 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 21.4. – 30.4.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia obvodné kolá ZŠ Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015. V obvodnom kole, v ktorom štartujú žiaci, narodení od 1.1.2002 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťaz obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 20.5. 2015 na štadióne FK BCT Bratislava.

Program obvodných kôl:

Bratislava 1: Deutsche Schule Palisády 51, ZŠ Dubová, ZŠ Mudroňova, ZŠ Škarniclova, ZŠ Palackého 1, ZŠ Vazovova 4 – hrá sa 28.4.2015 na UT FKM Karlova Ves.

Bratislava 2: Gymnázium Metodova, ZŠ Drieňová, Gymnázium Hronská, ZŠ Podzáhradná – hrá sa 21.4.2015 na FK Inter Drieňová ul.

Bratislava 3: ZŠ Kalinčiaková, Šp MND Skalická, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Česká 10, ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubenného 25  – hrá sa 23.4.2015 na FK BCT.

Bratislava 4: SŠ Karloveská 32, Gymn. L. Sáru, ZŠ Pri kríži, Gymn. Bilíkova, SŠ Tilgnerova, ZŠ P. Horova – hrá sa 30.4.2015 na UT FKM Karlova Ves.

Bratislava 5: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského, ZŠ Turnianska  – hrá sa 29.4.2015 na UT Iskra Petržalka, Budatínska ul.

Malacky: ZŠ Záhorácka MA, ZŠ Kláštorné nám. MA, ZŠ Stupava, ZŠ Zohor, ZŠ Studienka, ZŠ Lozorno    – hrá sa 24.4.2015 na ŠK Žolík Malacky.

Pezinok : ZŠ Kupeckého PK, ZŠ Fándlyho PK, ZŠ Svätý Jur, ZŠ Slovenský Grob, ZŠ Častá – hrá sa 28.4. 2015  na GFK Grinava.

Senec: ZŠ Mlynská SC; ZŠ Tajovského SC, ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji – hrá sa 21.4. 2015 umelá tráva NTC Senec.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje zmeny termínov a hracích časov domácich stretnutí pre ŠK Slovan Bratislava 15. kolo o 15:30 a 17. kolo o 15:30 na štadióne Rapidu Bratislava

Schvaľuje zmenu HP pre FC Petržalka akadémia 13. kolo s ŠK Svätý Jur sa odohrá 19.4.2015 o 10:00 na ihrisku Pankúchova.

Zasadnutie komisie ŽF BFZ sa uskutoční dňa 25.4.2015 o 11:30 na štadióne ŠK Svätý Jur.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834
Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,
e-mail: ruzekivan@gmail.com;
Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.

ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,

e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho času a dňa:
 • S5VB 19.kolo Sv. Jur „B“ – Častá dňa 24.4.2015 o 17,30 hod (malo sa hrať 26.4.2015)
 • SD4VB 10.kolo Dubová – Modra dňa 31.5.2015 pUHČ
 1. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie:
 • S5VB 16.kolo Doľany – Častá dňa 22.5.2015 o 17,30 hod
 1. ŠTK upozorňuje FK, že dohody klubov je potrebné posielať len na predpísanom tlačive, ako to je uvedené v RS čl. 3.4. Tlačivo je na stránke BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 100 : Matúš Strnad 1209744 ( S5VA – OŠK Marianka ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou mimo súboja o loptu, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 12.4.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 101 : Šimon Jedlička 1314261 ( SZV B – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera neprimeranou silou, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 11.4.2015 ( 5€ )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn. č. 102 : Andrej Búda 1173363 ( S5VA – FC Suchohrad ) od 13.4.2015 ( 10 € )

Uzn. č. 103 : Michal Moravec 1195099 ( S5VC – ŠK Igram ) od 13.4.2015 ( 10 € )

Oznamy :

Uzn. č. 104 : Gabriel Zeman 1304166 ( SZVA – FK Záhorská Ves ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO ( 1 týždeň ) podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 15.07.2015. ( 5 € )

Uzn. č. 105 : Rudolf Vrbinkovič ( asistent trénera SZV B – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči R v stretnutí 12. kola SZVB medzi družstvami Slovan Most pri Bratislave – TJ Družstevník Doľany DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 21.04.2015, podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 22.4.2015 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D vykonala pohovor s R Petrom Gajdošíkom a odstupuje ho na doriešenie na DK.
KR a D vykonala pohovor s R Jána Bočáka a odstupuje ho na doriešenie na DK.

Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 23. 4. 2015 o 16:30 hod.
Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava

Komisia mládeže:

 1. Na základe viacerých telefonických informácii ohľadne vytlačenia zápasovej súpisky v prípade nedostavenia sa delegovaného R, Vám oznamujeme, že tento úkon sa v jarnej časti ročníka 2014/15 nedá v súčasnosti realizovať. Z toho dôvodu zverejňujeme nasledovný postup: – obidve družstvá musia mať v ISSF nahraté zostavy, ktoré si vzájomne skontrolujete a vykonáte povinnú konfrontáciu
  – stretnutie bude na základe vzájomnej dohody rozhodovať laik
  – ihneď po skončení stretnutia domáci FK je povinný nahlásiť formou SMS na tel.číslo 0914/173242 polčasový a konečný výsledok stretnutia, strelcov gólov / stačí čísla hráčov /, bez týchto údajov nie je možné zápis o stretnutí v ISSF uzavrieť. Tento postup platí pre tieto súťaže: SZV A, SZV B, MZV A, MZV B, PrMA, PrPK, PrSC.
  V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné volať predsedu KM.
 2. V súvislosti z vážnymi nedostatkami v stretnutí 12.kola súťaže SZV B medzi družstvami Slovan Most pri Bratislave – TJ Doľany hraného 10.4. vykonala KM vlastné šetrenie a rozhodla nasledovne:
  – výsledok stretnutia dosiahnutý na ihrisku v pomere 5 : 4 pre Slovan Most zostáva v platnosti / zápis v ISSF je uzavretý /
  – priestupok hráča TJ Doľany Šimona Jedličku ako aj správanie sa asistenta trénera TJ Doľany p.Rudolfa Vrbinkoviča bude riešiť DK ObFZ.
  – nedostatky zo strany rozhodcu stretnutia p.Petra Gajdošíka sú v kompetencii KR ObFZ
  – hráč Peter Almásy 1302554 zostáva naďalej hráčom FK Slovan Ivanka z dôvodov nesúhlasu matky vo veci hosťovania do Slovan Most.
 3. Nariadený termín dohrávky stretnutia

SZV B – 22.kolo: Doľany – Dubova – UT 21.4. o 17,15 hod.

 1. Schválený termín predohrávky stretnutia

MZV A – 18.kolo: Žolík Malacky B – Studienka – UT 21.4. o 17,30 hod.

 1. Oprava chybného hracieho dňa v ISSF

MZV B – 13.kolo: N.Dedinka – Bernolákovo – správne NE 26.4. o 10,00 hod.

 1. Zmena hracieho času

SZV A – 12.kolo: V.Leváre – Z.Ves – SO 25.4. o 10,00 hod.

 1. Zmena termínu stretnutia / kolízia stretnutí /

MZV B: Malinovo – N.Dedinka – PI 17.4. o 17,00 hod.

 1. Zmena hracieho času pre jarnú časť / dôvod: kolízia stretnutí /

MZV A: PŠC Pezinok B – sobota 13,30 hod.

 1. Na základe zápisu rozhodcu zo stretnutia 12.kola súťaže SZV B medzi družstvami ŠFK Prenaks Jablonec – Slovan Vištuk hraného 11.4. začína KM šetrenie voči ŠFK Prenaks Jablonec vo veci pokusu o neoprávnený štart hráča na cudzí RP. Na základe toho žiada štatutárneho zástupcu ŠFK Prenaks Jablonec o zaslanie písomného stanoviska v danej veci – uviesť meno a klubovú príslušnosť hráča, ktorý sa pokúsil nastúpiť v stretnutí na cudzí RP, asistenta trénera ŠFK Prenaks Jablonec p.Feketeho zaslať písomné stanovisko o dôvodoch pokusu postaviť hráča na cudzí RP ako aj dôvodoch odmietnutia vydať rozhodcovi stretnutia RP hráča Nikolasa Haba. Taktiež žiadame zástupcov Slovan Vištuk o zaslanie písomného stanoviska v uvedenej veci. Písomné stanoviská je potrebné zaslať do 20.4.2015. Nezaslanie písomného stanoviska sa berie ako priťažujúca okolnosť pri prípadnom disciplinárnom šetrení.

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI