Zápisnica č.16 zo dňa 4.5.2015


Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 4. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,

Pozvaní: Trnovský , Richtárik, Konečný

Ospravedlnení: Baxa , Badinský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 30.4. 2015  – p. Jánošík

4.Schválenie predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika – Jánošík

5.Informácia z pracovných stretnutí – reorganizácia súťaží, súťažný poriadok, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT, Slovnaft  CUP –   pp. Suchý, Farbula, Richtárik

6. Príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Farbula, Konečný                                                    7.informácia o priebehu Pohára BFZ – p. Farbula

8.príprava medzinárodného turnaja „U-17“ a schválenie OV turnaja. Predpokladaný termín: august2015 – p. Jánošík  9.informácia o priebehu školských turnajoch ZŠ – MC Donald´s CUP 2014/2015, Dôvera, Školský pohár SFZ 2014/2015 – pp. Konečný, Príkopa

10.odmena pre zastupujúceho sekretára BFZ p. Príkopu a p. Pavlíka /marec – apríl 2015/     – p. Jánošík

11.rôzne

 • Listy z Novomestského futbalového klubu
 • Sťažnosť – Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava
 • Sťažnosť – FK Dúbravka – TJ Malinovo

K bodu 1

Zasadnutie otvoril predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program schválený

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 2

Kontrola uzn 15/3 – Dopracovanie strategického plánu rozvoja futbalu na roky 2015 – 2019

 Uznesenie  16/1

VV BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v znení zapracovaných pripomienok od p. Herhoneka na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2019

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/2

VV ukladá predsedovi BFZ predložiť strategický plán rozvoja futbalu na obdobie 1.1.2015 – 31.12.2019 na najbližšiu konferenciu BFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/ 3

VV schvaľuje pracovnú skupinu v zložení : Predseda BFZ p. Jánošík , sekretár BFZ p. Farbula, zástupca ObFZ Bratislava – mesto a zástupca ObFZ Bratislava – vidiek  na výjazdové zasadnutie do Belehradu v dňoch 13-15.5.2015 ohľadne obnovenia spolupráce s Belehradským futbalovým zväzom.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za -7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 3

Uznesenie 16/4

VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ  z 30.4.2015

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 1

K bodu 4

VV schvaľuje p. Miroslava Richtárika za nového predsedu ŠTK BFZ od 4.5.2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 5

VV berie na vedomie informácie o zasadnutiach pracovných skupín – reorganizácia súťaží SFZ, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT na území ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek a účasti na zasadnutí ŠTK SFZ ohľadne spolupráce pri organizácii SLOVNAFT CUP v ročníku 2015/2016.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za  – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 6

VV berie na vedomie informáciu o príprave RS pre ročník 2015/2016

Uznesenie 16/5

VV schvaluje predloženú termínovú listinu tréningových zrazov výberov U12- U15 v súťažnom ročníku 2015/2016, ktorá bude súčasťou RS a všetky náklady, spojené s organizáciou zrazov budú hradené s prostriedkov SFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 7

VV Berie na vedomie informáciu o priebehu pohára BFZ .

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa – 0

K bodu 8

Uznesenie 16/6

VV súhlasí s organizáciou medzinárodného turnaja v kategórii U 17 a schvaľuje prípravný  výbor v zložení : Juraj Jánošik, Dušan Badinský, Rudolf Novák , Ján Farbula a Ivan Konečný.

VV ukladá na najbližšie zasadnutie predložiť organizačno – technické zabezpečenie turnaja.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 9

VV berie na vedomie informáciu o organizácii mládežníckych turnajov  – Dôvera Školský pohár , MC DONALD Cup ,Krajské kolo Dôvera školský pohár sa odohrá na štadióne FK BCT Bratislava nasledovne

20.5.2015 – kategória chlapci

21.5.2015 – kategória dievčatá

FináleDôvera Školský pohár sa odohra v dňoch 1-2.6.2015 v NTC Poprad

MC Donald Cup – Celoslovenského finále sa za Bratislavský kraj zúčastní ZŠ Svätý Jur. Finále MC Donald Cupu sa uskutoční v v dňoch 18- 19 . 6 2015 na štadióne FC Nitra.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 10

Uznesenie 16/7

VV schvaľuje odmenu vo výške: 200€ netto pre zastupujúceho sekretára  p. Pavla Prikopu a 200€ pre  p. Jozefa Pavlíka za prácu, ktorá prináleži sekretárovi BFZ. Za obdobie marec – apríl 2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0,Zdržal sa – 0

K bodu 11

VV sa zaoberal udalosťami po stretnutí 22.kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava a posúva list na doriešenie DK BFZ.

VV berie na vedomie list NMŠK Bratislava

VV berie na vedomie list od p. Jankyho zo stretnutia FK Dúbravka – TJ Malinovo bez daľších opatrení.

Dalšie zasadnutie VV BFZ sa bude konať dňa 8.6.2015 v sídle BFZ.

 

Zapísal:

Ján Farbula

Sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI