Úradná správa č.43 zo dňa 7.5.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na funkciu vedúceho sekretára BFZ nastúpil od 1.5. 2015 p. Ján Farbula mob.: 0903 718450, e-mail: jan.farbula@futbalsfz.sk.
Oznamujeme FK, že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťrujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 1. č. 382: Ladislav Holocsi/1129757/ (ŠK LozornoS3BA) od 03.5.2015
 2. č. 383: Valter Kuch /1176374/ (ŠK Pl. Štvrtok S4B) od 03.5.2015
 3. č. 384: Pavol Danihel /1110544/ (FK Jabloňové S4B) od 04.5.2015
 4. č. 385: Robert Machcinik /1209330/ (TJ Malinovo S4A) od 04.5.2015
 5. č. 386: Marek Badrňa /1259000/ (L. Devínska N. Ves SD3R) od 03.5.2015
 6. č. 387: Martin Mackovič /1297275/ (FK Stupava MD3R) od 04.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

 1. č. 388: Peter Koporec /1262345/ (Záh. Kostolište SD3R) od 01.5.2015
 2. č. 389: František Lorinczi /1310645/ (ŠK Žolík Malacky SD3R) od 03.5.2015
 3. č. 390: Denis Michálek /1310484/ (ŠK Žolík Malacky SD3R) od 03.5.2015
 4. č. 391: Stanislav Angelovič/1133822/ (ŠK Sv. JurS3BA) od 04.5.2015
 5. č. 392: Marek Moravčík /1184999/ (ŠK Sv. Jur S3BA) od 04.5.2015
 6. č. 393: Roman Repáň /1209347/ (ŠK TomášovS3BA) od 04.5.2015
 7. č. 394: Pavol Kinčeš/1241079/ (FK Sl.Ivánka pri Dunaji S3BA) od 04.5.2015
 8. č. 395: Rudolf Pálfy /1143605/ (FK Lamač BA S4A) od 03.5.2015
 9. č. 396: Tomáš Adámek /1111887/ (FK Jabloňové S4B) od 04.5.2015
 10. č. 397: Richard Andrla /1172604/ (TJ Dr. Závod S4B) od 04.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

 1. č. 398: Michal Ščasný /1099190/ (ŠK Lozorno S3BA) od 04.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 12 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5c :

 1. č. 399: Michal Tomášek /1182049/ (FC Zohor S4B) od 04.5.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

 U.č. 400: Štefan Duban/1132291/ (TJ Dubová, S4B) vykázaný z lavičky po vystriedaní za NS voči rozhodcovi – zaslal vyjadrenie. DO :pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 48/1a,2a od 01.05.2015. DK 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá do 30.6.2015 a uvoľňuje mu činnosť dňom 6.05.2015.  Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.

U.č. 401: Dušan Maluniak /1230387/ ( TJ Slovan Viničné S3BA)zaslal vyjadrenie k HNS voči DS p.Luptákovi v stretnutí PSČ Pezinok – TJ Dr. Závod dňa 26.04.2015, kde sa p. Maluniak zúčastnil ako divák a následne bol US vyvedený z areálu štadióna.  DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 týždne, podľa DP, čl.48/1b, 2b,od 01.5.2015. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.

U.č. 402: Rudolf Rehák /1312019/(ŠK Lozorno FO),tréner,vykázaný z lavičky za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí FK Inter Bratislava – ŠK FO Lozorno, dňa 2.5.2015. DO: pozastavenie výkonu športovej funkcie od 3.5.0215, podľa čl. 9/2b do vyriešenia prípadu a žiada p. Reháka a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu do 13.5.

U.č. 403:Dostavili sa pozvaní zástupcovia FK Slovan Most pri Bratislave a FK Inter Bratislava (ospravedlnený p. Suchančok). Zástupcovia klubov sa vyjadrili a podali vysvetlenie k incidentu po stretnutí FK Slovan Most pri BA -FK Inter BA.DK si vyžiada videozáznamz uvedeného stretnutia a po jeho vzhliadnutí uverejni svoje rozhodnutie v nasledujúcejúradnej správe.

U.č. 404: Patrik Orlík /1071855/ (FK ŠK Danubia, S4A)  – žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 06.08.2015 – uvoľnená športová činnosť od 07.05.2015. / 10.-€/.

U.č. 405: Vzhľadom k voľnému dňu 8.mája a uverejneniu US dňa 7.5.2015 (po zasadnutí DK), budú vylúčení hráči z 24. kola S3BA a hráči s prípadným udelením 5,9, alebo 12 napomenutia z 24. kola S3BA, ktoré bolo odohrané dňa 6.5.2015 disciplinárne prerokovaní až dňa 14.05.2014. Z uvedeného dôvodu, DK žiada kluby, aby sledovali DP svojich hráčov pred ďalším kolom S3BA a v prípade nejasností volali referentovi súťaže p. Fojtíkovi st.- telefón 0905 457 476.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Budúce zasadnutie DK bude dňa  14.05.2015  od 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

ŠTK žiada FK, aby poštu zasielali na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

ŠTK nesúhlasí s preložením stretnutia Iv. Ligy sk. A 22. Kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Štart Nepočujúci(Ziadosť nespĺňa náležitosti RS čl.3.4)

ŠTK oznamuje, že FC Ružinov (S4A) dohrá svoje domáce súťažné stretnutia na ihrisku FC Ružinov, Sklenárova ul. v hrací deň a hrací čas: NEDEĽA 10:30hod.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:

SD3R 28.kolo Žolík Malacky – PŠC Pezinok dňa 1.6.2015 o 16:30 hod.

MD3R 29.kolo Lokomotíva D. N. Ves – ŠK Tomášov dňa 10.6.2015 o 17:30 hod.

SZRL,MZRL 28.kolo  ŠK Vrakuňa – ŠK Žolík Malacky dňa 20.5.2015 o 16:00hod.(MZRL) a 17:30hod.(SZRL).

SZRL,MZRL 26.kolo FC Petržalka akadémia- FC Rohožník dňa 2.6.2015 o 16:00(MZRL) a 17:30hod(SZRL).

MZRL 19.kolo Lokomotíva D.N.Ves – MFK Rusovce dňa 13.5.2015 o 17:00hod.(zmena UHČ).

ŠTK odstupuje MŠK Králová pri Senci (SD3R) za poškodenie majetku, nahlásené štatutárnym zástupcom Lokomotíva D. N. Ves p. Vlčekom na DK.

ŠTK vyzýva FK, ktorý má záujem o usporiadanie finále pohára BFZ, ktoré sa uskutoční v termíne 10.6.2015 o 17:30hod., aby svoju žiadosť zaslal do 21.5.2015 na sekretariát BFZ: jan.farbula@futbalsfz.sk

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok bol predbežne určený na 2.6.2015. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú doručené rozhodcom, ktorí nevyhoveli na riadnom termíne, alebo sa ho nezúčastnili.

Žiada rozhodcov, aby venovali podstatne väčšiu pozornosť kontrole správnosti údajov uvádzaných v zápise o stretnutí a kontrole registračných preukazov predložených do kabíny rozhodcov. Chyby, ku ktorým v tejto súvislosti dochádza, sú neakceptovateľné.

Ospravedlnenia: Laciňák 15.-18.5, 30.-31.5.; Olša 16.-23.5.; Maretta 16.5. (po 17.00); Vašš 23.5, 24.5. (do 12.00); Truchlý 16.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 11.05.2015 na štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Kristián ČABALA     ŠK Slovan                  Roman ČEREPKAI              ŠK Slovan

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan                  Gabriel HORNYÁK              ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Jakub KOLNÍK                     ŠK Slovan

Adrián PANČÍK        ŠK Slovan                  Michal POLČIC                    ŠK Slovan

Oliver FANDEL        FK Inter Bratislava    Patrik GAJDOŠ                     FK Inter Bratislava

Oliver MANA            FK Inter Bratislava    Matúš MATICH                    FK Inter Bratislava

Marek STANĔK        FK Inter Bratislava    Oliver ŠOUC                         FK Inter Bratislava

Tomáš BENKE          FKM Karlova Ves      Patrik BRUKKER                 FKM Karlova Ves

Jozef JUCK                FKM Karlova Ves      Michal MATTA                     FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves      Erik Damián KORČUŠKA FK Slovan Ivánka p. D.

Mário PILÁCIK        ŠK Senec                    Marek TALAMON                ŠK Senec

Ján BOLF                   FC Petržalka               Dominik MARKOVIČ          FC Petržalka

Nikolaj FRAJBERG  FK Rača                     Rodovan STANČÍK              FK Rača

Pavol ŠIMONČIČ     PŠC Pezinok              Maximilián TRÄUTLEIN     PŠC Pezinok

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK      Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v pondelok 11.05.2015 o 16,30 hod. Ukončenie tréningového zrazu

bude o 18,30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

 

———————————————————————————————————————————

 

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ),  na regionálny turnaj SFZ v dňoch

10.5. – 13.5.2015 v Senci (okolie).

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK                   FC PETRŽALKA                Lukáš CSANO                FK INTER

Roman BEKO                    FC PETRŽALKA                 Patrik SLÁDEČEK                 FK INTER

Erik MRÁZ                       FC PETRŽALKA                 Lukáš LETENAY                    FKM K.VES

Marko MIFKOVIČ           ŠK SLOVAN                        Timotej UHRÍN                    FKM K.VES

Denis LOVASZ                 ŠK SENEC                           Filip NAGY                              ŠK SENEC     Samuel ORSÁG                 ŠK SENEC                    Adam PLEVÁK                            ŠK SLOVAN

Ladislav NAGY                 ŠK SLOVAN                      Michal HORNYAK       ŠK SLOVAN

Jakub LIESKOVSKÝ        ŠK SLOVAN                         Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN

Martin UŽÍK                     ŠK SLOVAN                         Denis GIESSER          ŠK SLOVAN

Adam KURUC                  ŠK SLOVAN                          Dávid STRELEC        ŠK SLOVAN

NÁHRADNÍCI:

Marko ŽVÁČ                          FK INTER                             Pavol MERIAD                 ŠK SLOVAN

Samuel BARTOŠ                    Š.HAMULIAKOVO             Alexander TÓTH             ŠK SLOVAN

Juraj GBELEC                       FKM K.VES                          Andrej HABOVČÍK        ŠK SLOVAN

Matúš MOLNÁR                   FKM K.VES                          Patrik FARKAŠ                ŠK SLOVAN

Samuel BENOVIČ                ŠK SENEC                            Samuel ÁRVA                   ŠK SENEC

REALIZAČNÝ TÝM:       REGIONÁLNY TRÉNER:   Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ                           MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, pyžamo, šlapky

Zraz nominovaných hráčov: nedeľa 10.5.2015 o 17,00 hod. pred Penziónom BATT v Senci. Ukončenie regionálneho turnaja je v stredu 13.5.2015 o 14,00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia je zároveň ospravedlnenie hráča – žiaka pre potreby školy.

 

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

 

 

 

   

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 –  U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 –  U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015:  17,00 – 18,30 –  U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

10.–13.5.2015    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15     2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015   Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) –  Veľké Pavlovice

20.5.2015   Krajské kolo chlapci „Dôvera Školský pohár SFZ“ / R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava

19.5.2015   Krajské kolo dievčatá „Dôvera Školský pohár SFZ“  /R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava

22.–24.5.2015    1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

 

Komisia mládeže :

 Schválené zmeny

PMB1 – 16.kolo: Domino – K.Ves – SO 23.5. o 12,00 hod.

PMB2 – 18.kolo: FA Bratislava B – Vrakuňa – ŠT 4.6. o 17,00 hod.

PMC – 16.kolo: Petržalka – Rača – ST 27.5. o 17,30 hod.

PMC – 16.kolo: Domino – K.Ves – UT 2.6. o 16,00 hod.

PrMA – 15.kolo: Studienka – Vysoká – PI 15.5. o 18,30 hod.

PrMA – 15.kolo: Závod – Sološnica – UT 19.5. o 18,00 hod.

PrPK – 17.kolo: Limbach – Šenkvice – ST 20.5. o 17,00 hod.

PrSC – 22.kolo: Bernolákovo – Kraľova A – UT 19.5. o 17,30 hod.

PrSC – 20.kolo: N.Dedinka – Kraľova A – ST 3.6. o 18,00 hod.

Zmeny z dôvodov kolízie

PMA2 – 17.kolo: Š.Hamuliakovo – Ivanka – NE 31.5. o 10,00 hod.

PMB2 – 17.kolo: Š.Hamuliakovo – Ivanka – NE 31.5. o 11,00 hod.

Nariadenie termínu dohrávky

PMA2 – 13.kolo: D.Lužná – Vrakuňa – ŠT 14.5. o 17,30 hod.

PMB2 – 13.kolo: D.Lužná – Vrakuňa – ŠT 14.5. o 17,30 hod.

KM BFZ – súťažný úsek v súvislosti s písomnou námietkou trénera SDM Domino Bratislava / súťaž – PMB1  vo veci podozrenia na dvojitý štart hráča Martina Bukovinského / FC Ružinov Bratislava / v stretnutiach hraných 25.4.2015 obdržal tieto podklady:

– písomné stanovisko FC Ružinov

– písomné stanovisko predsedu SDM Domino Bratislava

– písomné stanovisko a čestné prehlásenie rodičov hráča Martina Bukovinského

– lekárske potvrdenie o PN hráča Martina Bukovinského

– dostavil sa na predvolanie p.Pavol Kukla, ktorý podal vysvetlenie

Na základe zistených skutočností je rozhodnutie KM nasledovné: výsledok stretnutia SDM Domino – FC Ružinov dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti, ISSF manažér FC Ružinov bol upozornený na dôkladnú kontrolu údajov o hráčoch pred každým stretnutím – nebola nahodená skutočná zápasová súpiska na uvedené stretnutie.

KM dôrazne upozorňuje FK ako aj delegovaných R, aby pred uzatvorením zápasových súpisiek vykonali fyzickú kontrolu všetkých hráčov uvedených v zápasových súpiskách. Predíde sa tak zbytočným problémom a podozrievaniam.

Úsek školského futbalu

Výsledky krajského kola Mc Donald´s CUP 2014/2015  

Víťazom 17. ročníka krajského kola Mc Donald´s Cupu 2014/2015, školskej súťaže žiakov 1. stupňa základných škôl bratislavského kraja v minifutbale sa stala ZŠ Svätý Jur, ktorá zároveň postúpila do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. a 19. júna na štadióne FC Nitra. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 4. 5. 2015 na štadióne ŠCP Dúbravka, postúpilo osem družstiev ZŠ z obvodných kôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.

Výsledky – Skupina A: ZŠ Svätý Jur – ZŠ Dubova 11:1, ZŠ Černyševského – SŠ Tilgnerova  4: 0, ZŠ Dubova – SŠ Tilgnerova 3:8, ZŠ Černyševského – ZŠ Svätý Jur  2:4, ZŠ Černyševského – ZŠ Dubova  10:1, ZŠ Svätý Jur – SŠ Tilgnerova  7:3. Konečné poradie skupiny A: 1. ZŠ Svätý Jur, 2. ZŠ Černyševského, 3. SŠ Tilgnerova, 4. ZŠ Dubova.                                                                                                                      Skupina B: ZŠ Za kasárňou – ZŠ Železničná  4:2, ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Lozorno 3:4, ZŠ Železničná – ZŠ Tajovského Senec 3:0, ZŠ Za kasárňou – ZŠ Lozorno  11:0, ZŠ Lozorno – ZŠ Železničná 1:6, ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Za kasárňou  0:7. Konečné poradie skupiny B: 1. Za kasárňou, 2. ZŠ Železničná, 3. ZŠ Lozorno, 4. ZŠ Tajovského Senec.                                                                                                                                                  1. semifinále: ZŠ Svätý Jur – ZŠ Železničná  2:1, 2. semifinále: ZŠ Černyševského – ZŠ Za kasárňou  4:6,

o 7.-8.miesto: ZŠ Dubova – ZŠ Tajovského Senec  5:4,

o 5.-6.miesto: SŠ Tilgnerova – ZŠ Lozorno  1:1 – PK: 1 : 2,

o 3.-4.miesto: ZŠ Černyševského – ZŠ Železničná 0:1,

finále: ZŠ Svätý Jur – ZŠ Za kasárňou  4:2.

Najlepší hráčom krajského kola sa stal Matej Krutek /ZŠ Železničná/, najlepším brankárom bol Kristián Tengeri /ZŠ Svätý Jur/ a najlepším strelcom sa stal s 18 gólmi Noel Jajcay /ZŠ Za kasárňou/.

Ženský futbal

 Berie na vedomie správu o nedohraní 15 kola Senec – Petržalka z dôvodu nepriaznivého počasia. Schvaľuje dohodu klubov o dohrávke na deň 6.5.2015 o 17:00 na štadióne vo Veľkom Bieli.

Schvaľuje dohodu klubov FK Dúbravka a ŠK Svätý Jur o zmene termínu a hracej plochy 21 kola. Stretnutie sa odohrá 13.6.2015 o 12:00 na štadióne ŠK Svätý Jur.

Schvaľuje dohodu Slovan Bratislava a ŠK Svätý Jur o odohraní 19 kola v termíne 3.6.2015 o 17:30 na štadióne Rapidu Bratislava.

Schvaľuje zmenu termínu 20 kola Slovan Bratislava  FK Dúbravka. Stretnutie sa odohrá 10.6.2015 o 17:30 na štadióne Rapidu Bratislava

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát
Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363, e-mail:ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.
ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156, e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.
Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho času a dňa:
 • S5VC 24.kolo Igram – Kaplná dňa 31.5.2015   UHČ   (malo sa hrať 30.5.2015)
 • S5VA 13.kolo Borinka – Marianka  dňa  5.2015  o 15,00 hod. Družstvu Borinky  bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10,-€  podľa RS  čl. 3.4
 • SD4VA kolo  Závod – Láb dňa 9.5.2015 o 14,00 hod. Družstvu Závodu  bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10,-€  podľa RS  čl. 3.4

ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia družstva Králová p.S. „B“ podľa SP čl. 100/i a RS čl. 7.2/b:

15.kolo Ch.Grob – Králová p.S.“B“ 3:0k,

17.kolo Miloslavov – Králová p.S.“B“ 3:0k,

18.kolo Králová p.S.“B“- Čataj 0:3k,

19.kolo Kaplná – Králová p.S.“B“ 3:0k

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 133 : Samuel Halek 1189940 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk ) vylúčený za zmarenie dosiahnutia gólu, úmyselným zahratím lopty rukou, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a,2  od 4.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 134 : Boris Gschweng 1303514 ( SZV B – TJ Slovan Vištuk )  za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c,2b a finančnú pokutu vo výške 20 € podľa čl. 12 DP od 4.5.2014. ( 5 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 135 : Tomáš Geršič 1150517 ( S5VB – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady ) od 2.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 136 : Jozef Brigant 1218671 ( S5VC – ŠK Kaplna ) od 2.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 137 : Peter Petrík 1238864 ( S5VA – FK Kuchyňa ) od 4.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 138 : Kristián Biksadský 1264276 ( S5VA – FK Studienka ) od 4.5.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 139 : Matúš Martešík 1231700 ( S5VB – FC Slovan Častá ) od 4.5.2015 (10 €)

Uzn.č. 140 : Tomáš Benko 1149471 ( S5VC – ŠK Kaplna ) od 4.5.2015 (10 €)

Oznamy :

Uzn.č. 141 : Matúš Ješko  ( S5VB – masér družstva TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči R a AR1 v stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla  – TJ Družstevník Doľany a nesplnenie Uzn. č. 128 – DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie maséra a styku s delegovanými osobami  na 8 týždňov podľa DP čl. 48/1c a 48/2b a finančnú pokutu vo výške 30 €, podľa DP. čl. 12 od 27.4.2015. ( 10 € )

Uzn.č. 142 : Jakub Krchnák 1217820  ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla  – TJ Družstevník Doľany a nesplnenie  Uzn. č.129  – DK ukladá DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 týždňov podľa DP čl. 48/1c a 48/2b a finančnú pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 12 od 27.4.2015. ( 10 € )

Uzn.č. 143 : Jakub Vandák 1188802 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla  – TJ Družstevník Doľany a nesplnenie  Uzn. č.130  – DK ukladá DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace podľa DP čl. 48/1c a 48/2b a finančnú pokutu vo výške 50 € podľa DP čl. 12 a čl. 36/2a,b a čl. 36/5,  s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 27.4.2015. ( 10 € )

Uzn.č. 144 : Pavel Plavník 1076118 ( tréner žiakov – MZVB – SFC Kalinkovo ) za HNS voči R a vykázaniu z lavičky v stretnutí 13.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo a nesplnenie  Uzn. č.131  – DK ukladá DO  – zákaz výkonu funkcie trénera a styku s delegovanými osobami na 4 týždne podľa DP čl. 48/1c a 48/2b a finančnú pokutu vo výške 20 € podľa DP čl. 12  od 27.4.2015. ( 5€ )

Uzn.č. 145 : SFC Kalinkovo – za HNS voči R nepovolanou osobou v kabíne rozhodcov po stretnutí 13.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo a nesplnenie Uz.č. 132 – DK ukladá DO – pokutu vo výške  30 € podľa DP čl. 12. ( 5 € )

Uzn.č. 146 : Jaroslav Šarmír ( asistent trénera ŠK Kaplna – S5VC ) za HNS voči AR v stretnutí 27.kola S5VC medzi družstvami ŠKO Miloslavov – ŠK Kaplna, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie asistenta trénera a styku s delegovanými osobami a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 12.5.2015  podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 147 : David Benko 1206150 ( S5VC – ŠK Kaplna ) za HNS voči R v stretnutí S5VC medzi družstvami ŠK Kaplna – ŠK Nová Dedinka, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 12.5.2015  podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 148 : Martin Rovenský 1147920 ( S5VC – ŠK Kaplna ) za HNS voči R v stretnutí 20.kola S5VC medzi družstvami ŠK Kaplna – ŠK Nová Dedinka, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 12.5.2015  podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 149 : František Pešl 1098112 ( S5VA – FK Borinka )  DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO 1 týždeň,  podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 09.08.2015 ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.5.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov

KRaD dôrazne upozornuje všetkých rozhodcov a delegátov na dôkladné čítanie úradnej správy a obsadenia na stretnutia, hlavne na mládežnícke stretnutia a stretnutia riadené SFZ a BFZ!!

KRaD upozorňuje všetkých rozhodcov na úplné vypisovanie a uzatváranie zápisov o stretnutí – do patich (5) hodín po skončení stretnutia!

KRaD dôrazne žiada všetkých rozhodcov na dodržiavanie písomných ospravedlnení elektronickou poštou 10 dní vopred na adresy:

pincek.j@centrum.skpeter.augustovic1@gmail.com

Termín najbližšieho zasadania KRaD bude 14. 5. 2015 o 16.30 h. Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava.

Komisia mládeže

Žiadame FK, aby sa v prípade nedostavenia sa delegovaného R riadili pokynmi  uvedenými v US č.40 a 41 – časť KM ObFZ Bratislava vidiek

KM vyhlasuje: Kontumačný výsledok stretnutia 15.kola SZV B medzi družstvami ŠK Bernolákovo – TJ Dr.Doľany 3 : 0 k, s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v  prospech ŠK Bernolákovo / porušenie SP čl.100/b / TJ Družstevník Doľany bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadková pokuta vo výške 30€ / RS čl.3.5 /

KM vyhlasuje: Kontumačný výsledok stretnutia 15.kola SZV B medzi družstvami  MŠK Kraľova p/Senci – ŠFK Prenaks Jablonec 3 : 0 k, s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech MŠK Kraľova p/Senci / porušenie SP čl.100/b /ŠFK Prenaks Jablonec bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadkova pokuta  vo výške 30€ / RS čl.3.5 /

Schválená dohoda FK

SZV B – 16.kolo: Doľany – Modra – SO 9.5. o 17,00 hod.

TJ Družstevník Doľany bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

Nariadená zmena / súhlas oboch FK /

MZV B – 16.kolo: Kraľova – Bernolákovo – PO 18.5. o 18,00 hod.

Schválená zmena

MZV B – 15.kolo: N.Dedinka – Kraľova – ST 20.5. o 17,30 hod.

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI