Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.9.2015

Zápisnica č. 21
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 14. septembra 2015 v Senci, NTC Senec.

Prítomní: Jánošík, Suchý,Kružliak, Lônčík, Paška, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,Orlický, Teleky,Darlea

Ospravedlnení:  Medveď, Ferik,Baxa
Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3,Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

4,Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ kategória seniori – p. Jánošík

5,Schválenie predsedu KM BFZ – p. Jánošík, p. Suchý

6,Schválenie predsedu a členov KŽF BFZ – p. Jánošík

7,Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ – p. Farbula

8. Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský

9.Informácia DK BFZ o vynesených trestoch (Závod, Viničné, FK, ktoré nepredložili LP) – p. Darlea

10,Informácia o priebehu jednotlivých súťaží – p. Richtárik

11,Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ – p. Kružliak, p. Richtárik

12,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ – p. Chvíľa

13,Rôzne

14,Záver

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – vyriešené, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prerozdelením nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4–  Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ v kategórii seniorov „amatérov“

Regionálny tréner za BFZ p. Novák navrhol za TMK BFZ za trénera výberu BFZ v kategórii seniorov p. Michala Salenku a p. Dušana Jacka.

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu trénera výberu seniorov „amatérov“ p. Karola Marka

Uznesenie 21/1

VV BFZ schvaľuje p. Karola Marka za  trénera výberu BFZ v kategórii seniorov amatérov.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5– Schválenie predsedu KM BFZ

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu predsedu KM BFZ p.Alexandra Telekyho

Uznesenie 21/2

VV BFZ  schvaľuje p. Alexandra Telekyho za predsedu KM BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie predsedu KŽF BFZ

Ku dňu 1.9. sa písomne vzdal funkcie predsedu KŽF BFZ vzdal p. Ivan Georgiev. Predseda BFZ navrhuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Martina Orlického, ktorý sa venuje ženskému futbalu vo Svätom Jure. Pán Orlický podal informáciu o ženskom futbale v regióne a predniesol návrh na obsadenie KŽF  BFZ

Uznesenie 21/3

 VV schvaľuje p. Martina Orlického za predsedu KŽF BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7 –  Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ

Vedúci sekretár BFZ navrhol zakúpiť reklamné predmety (tričká, perá, USB klúče, podložky pod optickú myš, kalendáre, diáre, kravaty atď…

Uznesenie 21/4

VV BFZ schvaľuje nákup reklamných predmetov s logom BFZ podľa predneseného zoznamu

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol správu o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Uznesenie 21/5

VV berie na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015 bez pripomienok a  ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť na každej objednávke:

 • Názov akcie, Termín konania, Stredisko rozpočtu a nákladová položka – účel.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Informácia podpredsedu DK BFZ o vynesených trestoch(Závod, Viničné,FK, ktoré nepredložili LP)

Podpredseda DK BFZ p. Darlea informoval VV BFZ o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné, Závod

Uznesenie 21/6

VV berie na vedomie informáciu o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné a Závod.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o priebehu jednotlivých súťaží

Predseda ŠTK informoval členov VV BFZ o priebehu súťaží. Všetky súťaže prebiehajú podľa termínovej listiny, taktiež informoval o kontumáciach v jednotlivých súťažiach. ŠTK pravidelne informuje FK prostredníctvom úradnej správy. V súťažiach SZRL,MZRL „tzv. dvojíčiek“ komisia preloží iba obe stretnutia a nie iba jedno. Predseda ŠTK vidí problém v súťažiach mládeže najmä pre prijaté nariadenie pre sezónu 2016/2017 o podmienke počtu mládežníckych družstiev, lebo v niektorých kategóriach nie sú naplnené podmienky štartu( za družstvo u12 hrajú hráči u9 za družstvo u19 hrajú hráči u14 a pod.).

Uznesenie 21/7

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o priebehu jednotlivých súťaží

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ –

Predseeda ŠTK a KRaD navrhli odmeny pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ nasledovne

R  8€ odmena + 42€ ostatné náhrady

AR- 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

D 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

Uznesenie 21/8

VV schvaľuje návrh predsedov ŠTK a KRaD o odmenách pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12_ Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ

Presúva sa na daľšie zasadnutie

K bodu 13 – rôzne

Predseda TMK BFZ p. Salenka informoval o žiadosti o pridelenie licencie na školenie trénerov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu TMK BFZ

Predseda BFZ  a vedúci sekretár BFZ informovali o podpise zmluvy medzi BFZ a SFZ

VV berie na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi SFZ a BFZ

Predseda KRaD navrhol zaradiť po absolvovaní seminára a FP R p Karola Samka

Uznesenie 21/9

VV schvaľuje p. Karola Samka na nominačnú listinu R od 14.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

 

Nesledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.10.2015

 

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI