Úradná správa č. 13 zo dňa 25.9.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 98: Peter Maroši /1155088/ (TJ Rovinka S3BA) – vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera kolíkmi kopačky nadmernou silou DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 súťažných stretnutí podľa DP čl. 45/1,2a od 21.9.2015 /10.-€/.

U.č. 99: Martin Zelenay/1304940/ (FCRužinov BA SZRL)vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa DP čl. 48/1c,2b od 20.9.2015 /5.-€/.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.100 : Marek Blecha/1150746/ (ŠK Závod S4BA) od 21.9.2015./10.-€/

U.č.101: Pavol Malinovský/1103919/ ( TJ Jakubov S4BA ) od 21.9.2015   /10.-€/.

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 102: Martin Petrík/1229776/ (FK Jablonové S4BA) od 21.9.2015 /10.-€/.

Ďalšie disciplinárne opatrenia

U.č. 103: Matúš Jurč /1242834/ (FK Slovan Ivanka pri Dunaji S3BA) Na základe podnetuDSv stretnutí 10. kola TJ Rovinka – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, kde Matúš Jurč 2 krát udrel päsťou súpera do tváre, ktorý ho držal za dres v NH.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na  2 mesiace  podľa DP čl. 49/1b,2b od 21.9.2015.

U.č. 104: DK BFZ začína disciplinárne konanie voči lekárovi FK Jablonové   p. Robertovi Balážovi ml. za HNS voči rozhodcovi po stretnutí  FK Jabloňové – FC Malacky, odohraného dňa 20.9.2015. DK dňom 21.9.2015 pozastavuje výkon funkcie  nepodmienečne – zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov a do priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutído vyriešenia prípadu a žiada p. Róberta  Baláža ml. a klub o zaslanie písomného stanoviska k HNS v termíne do 30.9.2015.

U.č.105: Maroš Jakim,trénerŠK Tomášov (S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 106: Nazasadnutie sa dostavil DK BFZ  zástupcu klubu ŠK Závodp. Štefan Balga, ohľadom opakujúceho porušenia povinností organizátora stretnutia. Zástupca klubu bol upozornený na porušenie povinností a na možné dôsledky v prípade, ak sa budú podobné nedostatky opakovať. Zástupca klubu DK predloží prijaté opatrenia na zabránenie nešportového správania divákov v termíne do 2.10.2015.

U.č. 107: ŠK Bernolákovo –  U.č.97, DK rozhodla uložiť DO – pokarhanie, podľa čl.11 DP. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 108:DK na základe odstúpenia KRaD, za neplnenie si povinností voči BFZ, udeľuje finančnú pokutu 20.-€ rozhodcovi Davidovi Bláhovi. Menovanýodovzdá potvrdenie o náhradách a zaplatí finančnú pokutu 20.-€ na sekretariáte BFZ p. Jánovi Farbulovi v termíne do 02.10.2015, podľa DP čl.64/1a..

U.č. 109: Marek Mesároš(tréner ŠK Závod). DK na základe odstúpenia od ŠTK BFZ  v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráča v stretnutí S4BA  udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac s podmienečným odkladom do 31.12.2015, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 25. 9. 2015, (10 €).

U.č. 110: Andrej Šišolák(vedúci ŠK Závod). DK na základe odstúpenia od ŠTK BFZ  v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráča v stretnutí S4BA  udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac s podmienečným odkladom do 31.12.2015, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 25. 9. 2015, (10 €).

U.č. 111: Dalibor Kuník 1214255(hráč ŠK Závod). DK na základe odstúpenia od ŠTK BFZ  v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráča v stretnutí S4BA berie uvedené na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl. 53/1 a 53/4, (10 €).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP

Športovo – technická komisia:

Pohár BFZ:

 • blíži sa konečný termín prihlásenia mužstiev do súťaže Pohára BFZ seniorov, ktorý je stanovený na 30.9.2015, podmienky účasti a podrobnosti sú zverejnené na http://bfz.futbalnet.sk/spravy/pohar-bfz-seniorov-2016/, alebo ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK

Oznamuje:

 • MD3R Artmedia Petržalka akadémia zmenu ihriska, hracích dní a časov – ihrisko M.C.Sklodowskej, 5.kolo FC Petržalka – FC DNV 26.9.2015 o 10,00 hod., 8.kolo FC Petržalka – FC Ružinov 17.10.2015 o 12,30 hod. (opakovanie z predošlej US)

Odstupuje k riešeniu DK:

 • S4BA TJ Záhoran Jakubov, na základe správy delegáta stretnutia, za porušenie RS čl.2 – Ostatné ustanovenia (neumožnenie vzhliadnutia videozáznamu ihneď po stretnutí delegovanej osobe – PR)
 • MD3R FK Mariathal BA, na základe zápisov o stretnutí, za spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutí 4.kola hraného 19.9. o 14,00 namiesto 13,30 hod. a 10.kola hrané 16.9. o 17,20 namiesto o 17,00 hod. v zmysle SP čl.68/4/a

Schvaľuje:

 • SD3R 12.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov odohrať stretnutie 20.10. o 15,00 hod. z dôvodu účasti družstva FC Ružinov na zahraničnom turnaji
 • SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

MD3R 6.kolo FC Petržalka akadémia – FK Šamorín/Hamuliakovo odohrať stretnutie 4.10. o 14,00 (pôvodný termín 3.10.) z dôvodu obsadenia ihriska MČ Petržalka

Nariaďuje:

 • SD3R 10.kolo D.Lužná – FC Rohožník odohrať v pôvodnom termíne 3.10.2015, ale o 13,00 hod. z dôvodu kolízie s S6A (opakovanie z predošlej US)

Zamieta:

 • Zamieta žiadosť FK Inter BA o zmenu termínu S3BA 9.kola FK Inter – Slovan Most z dôvodu nenaplnenia RS čl.3.4

Žiada:

 • SD3R TJ Jablonové o písomné vyjadrenie z akého dôvodu nebol dodržaný SP čl.56/d v 8.kole TJ Jablonové – Lok.DNV (zabezpečenie zdravotnej služby)
 • Všetkých R, aby uvádzali v Zápise o stretnutí (v časti záznam R) ak na stretnutí nebola zabezpečená zdravotná starostlivosť – SP čl. 56/d, delegát stretnutia to uvádza v správe DS (opakovanie z predošlej US)

Kontumuje:

 • MD3R 3. kolo FC Petržalka akadémia – NMŠK 1922 BA: hráč hostí. č.8 Erik Fleško hral na OP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP – v zmysle SP čl.43/3/b. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 3:0 (na ihrisku 3:2) podľa SP čl.82/f a prípad odstupuje k riešeniu DK.
 • MD3R 3. kolo FC Ružinov – FK Mariathal BA: hráč hostí č.14 Jakub Nozdrovický hral na OP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP – v zmysle SP čl.43/3/b. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 7:0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku SP čl.11/3) podľa SP čl.82/f a prípad odstupuje k riešeniu DK.
 • MD3R 10. kolo, NMŠK 1922 BA – PŠC Pezinok: hráč domácich č.16 Dominik Knotek hral na OP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP – podľa SP čl.43/3/b. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 0:3 (na ihrisku 2:4) podľa SP čl.82/f a prípad odstupuje k riešeniu DK.
 • MD3R 10. kolo FA Bratislava – FK Mariathal BA: hráči hostí č.14 Jakub Nozdrovický a č.15 Matej Kabát nastúpili na OP a do 48 hodín po stretnutí nepredložili riadiacemu orgánu RP – podľa SP čl.43/3/b. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 5:1 (výsledok dosiahnutý na ihrisku SP čl.11/3) a podľa SP čl.82/f prípad odstupuje k riešeniu DK.

Predvoláva na zasadnutie:

 • na deň 1.10.2015 o 17,00 hod. rozhodcov Martina Abrmana, Juraja Valka, Jána Somošiho a delegáta Jána Šuniara, vedúceho SDM Domino p.Jozefa Vyletela za účelom objasnenia nezrovnalostí v zápise o stretnutí S4BA 8.kolo FK Vajnory – SDM Domino
 • na deň 1.10.2015 o 17,45 hod. rozhodcu Tomáša Marettu za účelom podania informácie o neskoršom začiatku stretnutia MZRL 6.kolo SDM Domino – FC Ružinov (nedostatočný popis v zápise o stretnutí)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov 1.10.2015 o 18.00 (zraz o 17.30) na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: P. Augustovič, P. Černý, Ľ. Čižmár, R. Hádek, M. Hrazdira, M. Kardelis, M. Křivan.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (19.-20.9.): Maretta (nedostatočné zdôvodnenie oneskoreného začiatku stretnutia), Dávid, Ruc, Čižmár, Hádek, Malárik, Ďurčo, Martiška, Maretta, Strapek (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 25.9. o 17.45 J. Laciňáka, M. Hajnalu a K. Beňa. Súčasne pozýva na zasadnutie 2.10. o 17.30 A. Polakoviča.

Ospravedlnenia: Orlický 3.-4.10.; Brejcha 27.9.; Somoši 3.10, 17.10.; Minárik 26.-30.9.; Beňo 25.-27.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 25.09.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman (15)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieškolenie  je uzatvorené, ďalšie prihlášky sa nepríjimajú

Termín uskutočnenia – 1. časť : 15.-17.11.2015 (nedeľa – utorok) a 2. časť : 6.- 8.12.2015 (nedeľa – utorok)

Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín, R. Balaščík,D. Kasal, E. Čikoš, M. Marko, I. Gutléber, L. Grofčík, M. Jánoš, M. Maroši, M. Rejžek, L. Konfrater, V.Matovič, P. Rovňak, E. Meszáros, (36)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B)   (24)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz (Miloslavovo) a Regionálny turnaj Senec a okolie v termíne 26. – 30. 09. 2015.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                     ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                  Viliam DUFFEK                 ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ          ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan                  Michal POLČIC                    ŠK Slovan

Adam TUČNÝ          ŠK Slovan                  Juraj BORČIN                       FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK      FKM Karlova Ves      Jakub KLIMENT                   FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Oliver FANDEL                    FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Mário PILÁCIK        ŠK Senec                    Martin MIKUŠKA                Domino Bratislava

Náhradníci:

Samuel GBELEC       FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK              FKM Karlova Ves

Peter BELKO ŠK Senec                               Marek TALAMON                ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šlapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v sobotu 26.09.2015 o 11,45 hod. na parkovisku pred štadiónom ŠK Slovan-Pasienky (pred Polus City Center). Odchod autobusu je o 12:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (25.9.2015)

Dátum                              Akcia                                                               Kategória

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                             U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                  U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                             U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                             U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                               U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                 U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U12-13 BA vid.

04.11.2015       Výber JmKFS Brno – výber BFZ                                 U 15   –   Dubňany (ČR)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                               U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                            U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                  ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                               U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                           U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu           BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                     U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                       U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                          U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                      U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                      U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                           U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                            U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                             U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                         U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                        U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  ktoré nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom „amatéra“: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom augusta 2015 (Odstupne bude až vo faktúre za august 2015 vystavenej 1.9.2015).

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:“Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ končí dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

Zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PrPK – 4.kolo: Jablonec – PŠC Pezinok – ST 7.10. o 16.30

Poplatky za zmeny / RS čl.3.4 /

    ŠFK Prenaks Jablonec – 20€

Poplatky budú zahrnuté do mesačnej zberne faktúry

Predohrávka stretnutia

PMB1 – 10.kolo: Domino – Šamorín – PO 28.9. o 17.00

    Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl. /plánujeme 7 kôl do 14.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690 .

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

 Sekretariát                          

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Ak má ktorýkoľvek FK záujem uverejniť oznam týkajúci sa činnosti príslušného FK, treba ho poslať na mejl rudolf.hupka@futbalsfz.sk.  

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 Športovo – technická komisia       

Uzn. č. 33: Vyhovuje žiadosti klubu FC Rohožník B o stanovenie nového termínu konfrontácie hráča Pavla Kohúta. ŠTK opätovne predvoláva aktérov stretnutia 2. kola S6V Rohožník B – Vinosady pozvaných v uznesení číslo 21 na svoje zasadnutie dňa 30. 9. 2015 o 17.30 h v sídle ObFZ Bratislava-vidiek (Súmračná 27, Bratislava).

Uzn. č. 34: Zaoberala sa odvolaním klubu ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave voči uzn. č. 26 (odpočítanie 3 bodov za odohratie majstrovského stretnutia počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry). Ekonomické oddelenie SFZ potvrdilo prijatie priameho vkladu na svoj účet dňa 11. 9. (piatok), hoci k zúčtovaniu v ISSF došlo až dňa 14. 9. (pondelok). Z uvedeného dôvodu ŠTK ruší časť svojho rozhodnutia týkajúcu sa ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave z uznesenia číslo 26.

Uzn. č. 35: Akceptuje vyjadrenie FK Malé Leváre k uzneseniu č. 29 (prístup do ISSF v areáli štadióna).

Uzn. č. 36: Akceptuje vyjadrenie TJ Jakubov k uzneseniu č. 30 (zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia 3. kola SD4V Doľany – Jakubov).

 Disciplinárna komisia      

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 37 – Alexander Bednář 1166427 (S5V – TJ NV Pernek) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 21. 9. 2015 (10 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 38 – Peter Pavlačič 1177325 (S5V – FC Zohor) od 21. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 39 – Tomáš Zajíc 1141613 (S5V – TJ Záhoran Kostolište) od 21. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 40 – Kristián Galovič 1310707 (SD4V – OŠK Slovenský Grob) od 21. 9. 2015 (5 €);

Oznamy:

Uzn. č. 41 – Peter Baňovič 1060868 (tréner dorastu ŠK Závod) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 12 za neoprávnený štart hráča v stretnutí SD4V udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 25. 9. 2015. (5 €); Uzn. č. 42 – Andrej Šišolák (vedúci družstva dorastu ŠK Závod ) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 12 za neoprávnený štart hráča v stretnutí SD4V udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 25. 9. 2015. (5 €); Uzn. č. 43 – Filip Valouch 1250999 (hráč ČSFA Malacky) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 12 za neoprávnený štart za ŠK Závod v stretnutí SD4V proti TJ Slovan Vištuk udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/2b, od 25. 9. 2015. (5 €);

Uzn. č. 44 – TJ Dubová – DK žiada klub o zaslanie písomného stanoviska k HNS divákov na adresu delegovaných osôb v stretnutí 6. kola S5V medzi družstvami TJ Dubová a FC Družstevník Budmerice do 29. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 45 – Grinavský futbalový klub – 1923 – DK prijala protest voči výkonu R a konštatuje, že nie je v kompetencii DK riešiť výkony rozhodcov v jednotlivých stretnutiach. (10 €);

Uzn. č. 46 – TJ Dubová – DK prijala podanie prostredníctvom ISSF a konštatuje, že predmetná záležitosť je plne v kompetencii ŠTK ObFZ BA-vidiek v zmysle čl. 83 SP;

Uzn. č. 47 – Filip Baričič 1173232 (S5V – FC Slovan Modra) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta. (10 €);

Uzn. č. 48 – ŠK Láb – DK prijala protest voči výkonu R a konštatuje, že nie je v kompetencii DK riešiť výkony rozhodcov v jednotlivých stretnutiach. (5 €);

Uzn. č. 49 – ŠK Láb – DK prijala podrobné písomné stanovisko k vykázaniu Jozefa Dufeka z lavičky za HNS voči R a konštatuje splnenie Uzn. č. 36 bez prijatia ďalších DO;

Uzn. č. 50 – ŠK Závod – DK prijala podrobné písomné stanovisko k Uzn. č. 35 z ÚS č. 12 bez prijatia ďalších DO;

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 30. 9. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                             

1) Kontumácia stretnutia:

SZPK – 4. kolo: Jablonec – Budmerice 0:3 kont. /SP 82/b – nenastúpenie na stretnutie/.

2) Poriadková  pokuta – RS čl.3.5.:

ŠFK Prenaks Jablonec – 100 €. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

3) Odstúpenie R na doriešenie KR ObFZ:

KM odstupuje na doriešenie KR ObFZ rozhodcu p. Andreja Pirnika za neskoré

uzatvorenie ZoS 4. kola SZMA medzi družstvami FC Rohožník – TJ Veľké Leváre.

4) Zmena poradia stretnutí:

MZV – 6. kolo: Jablonové – Jakubov SO 3. 10. o 10.30 ihr. Jakubov

MZV – 17. kolo: Jakubov – Jablonové NE 8. 5. o 10.30 ihr. Jablonové.

5) Rozpis stretnutí od 3. 10. – do 4. 10. 2015

Súťaže riadené KM ObFZ Bratislava vidiek

Starší žiaci U15 SZMA

6.kolo

3.10. 10.00 Lozorno – Zohor

3.10. 11.30 Žolík B – V. Leváre

4.10. 12.30 Z. Ves – Rohožník

Starší žiaci U15 SZPK

6.kolo

3.10. 10.30 Jablonec – Doľany

4.10. 10.30 Báhoň – Častá

4.10. 13.30 Dubová – Sv. Jur

Mladší žiaci U13 MZV

6.kolo

3.10. 10.30 Limbach – Vysoká

3.10. 10.30 Jakubov – Jablonové

3.10. 12.00 Lozorno – Závod

3.10. 13.30 Studienka – Modra

4.10. 10.00 Slov. Grob – Cajla

4.10. 13.30 Viničné – Sv. Jur

Súťaže riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA

6.kolo

3.10. 10.30 Kostolište – Studienka

4.10. 10.00 Rohožník – Závod

4.10. 10.00 Lozorno – Vysoká

4.10. 13.30 Jakubov – Zohor

Prípravka U11 PrPK

6.kolo

3.10. 9.00 Cajla – PŠC

3.10. 9.30 Šenkvice – Báhoň

3.10. 11.00 Viničné – Sv. Jur

4.10. 10.00 Častá – Vištuk

4.10. 10.00 Modra – Budmerice

4.10. 13.00 Grinava – Limbach

4.10. 14.00 Jablonec – Slov. Grob

Prípravka U11 PrSC

6.kolo

3.10. 10.00 N. Dedinka – Tomášov

3.10. 14.00 Kalinkovo – Kráľova A

4.10. 9.30 Most – Miloslavov

4.10. 10.00 Čataj – Rovinka

4.10. 10.00 Blatné – Kráľova B

4.10. 11.00 Senec – Bernolákovo

4.10. 13.30 Ch. Grob – Malinovo

Komisia rozhodcov a delegátov     

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

V prípade, že sa neskoré ospravedlnenia budú u jednotlivcov opakovať, budú takýto rozhodcovia postúpení na doriešenie na DK!

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutiach.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI