ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 ZO DŇA 23.10..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 18:00 hod. sa v KD vo Vajnoroch uskutoční stretnutie vedenia BFZ zo zástupcami FK BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek. Pozvánka na každý FK bude zaslaná elektronickou poštou.

Sekretáriát BFZ dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie splatností mesačných zberných faktúr, vystavených SFZ. Za splatnosť faktúry sa považuje pripísanie čiastky na účet SFZ do dňa, uvedeného na faktúre. V prípade nedodržania sa FK vystavuje porušeniu RS čl. 16

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 163: Pavol Uhrinec /1178146/ (TJ Závod S4BA) HNS- šliapnutie na ležiaceho súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 súťažných stretnutí a pokuta 30. -€ podľa DP čl. 49/1a,2a od 19.10.2015./10.-€/

U.č. 164: Peter Šalkovič /1308220/ (MŠK Kráľova pri Senci SD3R) – vylúčený za  surovú hru, ktorá mala následok odstúpenie hráča z hry  v dôsledku zranenia. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2b  od 18.10.2015./5.-€ /

U.č. 165: Patrik Repka/1301051/ (TJ Veľké LeváreMD3R) – vylúčený za  HNS- zmarenie vyloženej gólovej príležitostiúmyselným zahratím  lopty rukou.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne  podľa DP čl.46/1a,2  od 19.10.2015./5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.166: Radoje Doknič/1334550/(ŠK Tomášov S3BA) od 19.10.2015.  10.-€

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 167: Matej Galovič/1182513/ (ŠK Báhoň S3BA) od 18.10.2015

U.č. 168: Michal Sedlák/1177556/ (ŠK Lozorno FO S3BA) od 19.10.2015

U.č. 169: Stanislav Škuta/1220221/ (FC Rohožník S3BA) od 19.10.2015

U.č. 170: Dominik Ivanko/1219542/ (PŠC Pezinok S3BA) od 19.10.2015

U.č. 171: Ondrej Riš /1240665/ (FK Stupava S4BA) od 19.10.2015

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č. 172: FK Slovan Most pri Bratislave (S3BA). DK berie na vedomie vyjadrenie p. Rendeka  a DS p. Páchnika a rozhodla uložiť DO –pokuta 100.-€ a odohranie 1 súťažného stretnutia (FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Tomášov ) bez divákov a  za vylúčenia verejnosti na štadióne FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 26/1, 2, 3, 36/2a, 58/1a, a 3  DP, od 23.10.15. Stretnutia sa môžu zúčastniť delegované osoby, hráči a členovia realizačných teamov (podľa RS BFZ), členovia usporiadateľskej služby, (menný zoznam predložiť DS), osoby s preukazom ZŤP/P vo vyčlenenom sektore pre ZŤP, pracovníci médií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi, (zoznam predložiť DS), osoby podieľajúce sa na príprave a chode stretnutia, 10 domácich funkcionárov  (zoznam predložiť DS) a 10 hosťujúcich funkcionárov  (zoznam predložiť DS). Ukladá klubu: zabezpečovať usporiadateľskú službu na stretnutia, v ktorých je hosťujúcim klubom a prijať opatrenia  na zamedzenie HNS priaznivcov na domácich stretnutiach, ako aj na stretnutiach na ihriskách súperov.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 173: Roman Jánoš – vedúci družstva SD3R, (FK Jablonové SD3R) HNS – vykázanie vedúceho družstva z ľavičky náhradníkov. V polčasovej prestávke sa Roman Jánoš prišiel ospravedlniť divákovi a aj rozhodcom. DK ukladá Romanovi Jánošovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov a extra sedenia na 3 stretnutia od 18.10.2015, podľa DP, čl. 49/1a ,2a. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 174: Pavol Danihel /1110544/ (FK Jablonové S4BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  175: Róbert Baláž ml.- lekár   (FK Jablonové S4BA) ,  žiadosť o podmienečné odpustenie  výkonu disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia t.j. 3 dni podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41/2 do 31.01.2015 – uvoľnená športová činnosť od 23.10.2015. /10.-€/

U.č.  176: Milan Ambra   (TJ Záhoran Jakubov S4BA) ,  žiadosť o podmienečné odpustenie  výkonu disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia t.j. 10 dní podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41/2 do 30.06.2016 – uvoľnená športová činnosť od 23.10.2015. /10.-€/

U.č.  177: ŠK Šenkvice – za pokus o neoprávnený štart hráča Jakuba Slezáka, DK udeľuje klubu ŠK Šenkvice SD3R pokutu 250.-€ v súlade s čl. 5.3 RS.

U.č.  178: Marián Achberger, VD ŠK Šenkvice( SD3R) – za pokus o umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP, DK udeľuje Mariánovi Achbergerovi, DO – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 mesiace nepodmienečne od 9.10.2015. podľa DP, čl. 53/3b. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  179: Jakub Slezák /1313488/, PŠC Pezinok(SD3R) – za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP, DK udeľuje Jakubovi Slezákovi,  DO –  pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 9.10.2015. podľa DP, čl. 53/1,2b. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  180: FC Petržalka akadémia. Nedostavili sa na konfrontáciu bez ospravedlnenia, VD Dušan Bartánus a kapitán Ján Brunner. Za nedostavenie sa na predvolanie, bez riadneho ospravedlnenia, DK udeľuje klubu poriadkovú pokutu 100.-€, podľa DP, čl. 75/1.Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  181: Nedostavil sa p. Kukla Pavol, ktorý podal podnet k disciplinárnemu konaniu– ospravedlnený. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.10.2015 o 16,30 hod. vedúceho družstva Michala Pikályho a kapitána Renáta Udvarosa – NMŠK 1922Bratislava, vedúceho družstva Vladimíra Randu a kapitána Adama Gálu – FC Ružinov a HU Petra Špacíra- NMŠK 1922 BA.

U.č.  182: ŠK Závod. Na základe správy R a DS za porušenie povinností organizátora a hrubé nešportové správanie domácich divákov počas stretnutia ŠK Závod – ŠK Šenkvice /S4BA/ a po stretnutí, DK udeľuje klubu pokutu 600.-€, podľa DP, čl.12, 36/2a, 48/1c, 57/1a,g, 58/1a, c.

U.č.  183: ŠK Závod. Na základe správy R a DS za porušenie povinností organizátora a hrubé nešportové správanie domácich divákovpočas stretnutia a po stretnutí, DK nariaďuje klubu ŠK Závod odohrať najbližšie 2 stretnutia na neutrálnej pôde, minimálne 30 km od sídla klubu, podľa DP, čl. 57/3a. Jedná sa o stretnutia ŠK Závod – ŠK Ružinov, dňa 1.11.2015 a ŠK Závod – TJ Záhoran Jakubov, dňa 13.3.2016. Výbor klubu nahlási miesto stretnutia do 28.10.2015 na ŠTK BFZ.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  184: Jaroslav Prachár – člen usporiadateľskej služby ŠK Závod. Za HNS voči delegovanej osobe, DK udeľuje menovanému DO: zákaz výkonu funkcie usporiadateľa na 4 mesiace s prerušením po jesennej časti ročníka 2015/16 od 19.10.2015, podľa DP, čl.18 a 46/1c,2b. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  185: ŠK Šenkvice. Na základe správy R a DS za hrubé nešportové správanie divákov hostí , hlavne p. Dugoviča, ktorý bol identifikovaný divákmi hostí počas stretnutia ŠK Závod – ŠK Šenkvice /S4BA/, DK udeľuje klubu pokutu 200.-€, podľa DP, čl.12, 48/1c, 58/1a, f, g.

U.č.  186:ŠK Šenkvice. Na základe správy R a DS za hrubé nešportové správanie divákov  hostípočas stretnutia a po stretnutí, DK nariaďuje klubu ŠK Šenkvice odohrať najbližšie  domáce stretnutie na neutrálnej pôde, minimálne 30 km od sídla klubu, podľa DP, čl. 58/3. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia s prihliadnutím na okolnosti odkladá podmienečne na skúšobnú dobu do 30.06.2016, podľa DP, čl.40/1,2.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Upozoňuje:

 • všetkých aktérov stretnutí konaných počas víkendu 24.-25.10.2015 – hlavne v nedeľu, že príde zo soboty na nedeľu k zmene času z letného na zimný.

Oznamuje:

 • všetkým FK (FO), že podľa platného SP čl.46/1/a môže žiak, ktorý dovŕšil 14.rok veku hrať aj za dorast po splnení podmienok SP čl.46/2
 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ v priebehu budúceho týždňa. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Uzávierka prihlášok je 31.10.2015

Schvaľuje:

 • S4BA 12.kolo SDM Domino Ba – ŠK Vrakuňa Ba 28.10.2015 o 14,00 hod. (nie o 15,00 hod. ako bolo uvedené v mimoriadnom ozname)
 • S4BA 15.kolo TJ Veľké Leváre – ŠK Závod odohrať stretnutie 7.11. o 13,30 (pôvodný termín 8.11.) z dôvodu uzávery ihriska 8.11. (opakovanie z predošlej US)
 • SD3R 12.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov odohrať stretnutie 27.10.2015 o 14,30 hod. z dôvodu nespôsobilého terénu 20.10.2015
 • SD3R 14.kolo OFK Dunajská Lužná – MFK I. Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.10.2015, ale o 11:00 hod z dôvodu kolízie so stretnutím S6A (opakovanie z predošlej US)
 • SZRL+MZRL 10.kolo FKP Dúbravka Ba – FC Petržalka akadémia odohrať stretnutia: SZRL 28.10.2015 o 15,00 hod. a MZRL 4.11.2015 o 14,30 hod.z dôvodu nespôsobilého terénu 21.10. resp. 22.10.2015
 • SZRL+MZRL 10.kolo FK Rača Ba – SDM Domino Ba odohrať stretnutia: SZRL 28.10.2015 o 15,00 hod. a MZRL 27.10.2015 o 15,30 hod.z dôvodu nespôsobilého terénu 21.10. resp. 22.10.2015
 • SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

Nariaďuje:

 • SD3R 14.kolo FC Slovan Modra – FK Rača BA odohrať stretnutie v obrátenom poradí t.j. 31.10.2015 o 13,00 hod. na ihrisku v Rači a na jar na ihrisku v Modre, z dôvodu budovania automatického zavlažovania na ihrisku Modry (opakovanie z predošlej ÚS)
 • MD3R 11.kolo FK Rača Ba – NMŠK 1922 Ba odohrať stretnutie 7.11.2015 o 13,30 hod. z dôvodu kolízie so zápasom SD3R dňa 8.11.2015

Upozorňuje:

 • Družstvá na dodržiavanie RS čl. 2 Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu (Po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, ktorý v prípade potreby umožní vzhliadnutie videozáznamu stretnutia (monitor min. 15 palcov, TV príjmač) ). Družstvá za nedodržanie RS čl. 2 budú odstúpené k riešeniu DK

Pohár BFZ:

ŠTK vyžrebovala 1.kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční (v prípade priaznivých poveternostných podmienok) 14.-15.11.2015 o 13.00 hod..

vyžrebované dvojice:

ŠK Tomášov – voľný žreb – víťaz minuloročného pohára

GFC Grinava – MŠK Kráľová pri Senci

ŠK Rovinka – Lok. Devínska Nová Ves

CFK Pezinok-Cajla – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC Budmerice – ŠK Báhoň

FC Zohor – FC Rohožník

FK Borinka – FK Lamač Ba

SFC Kalinkovo – MŠK Iskra Petržalka

Žiada domáce FK o nahlásenie požadovaného hracieho dňa a hracieho času do 31.10.2015

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: – SC Wolfstahl, ŠK Igram
 • Dorast: – FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino

 

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Za vážne nedostatky v zápisoch o stretnutí odstupuje na riešenie DK I. Chálku, R. Hudyho, M. Choreňa, M. Križka, M. Křivana, V. Martiša a R. Tanglmayera.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (17.-18.10.): Strapek (nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča, surová hra bez ďalšej špecifikácie), Koštrna (nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča), Križko (nedostatočný popis kontroly identity hráčov pri štarte bez RP, nie je uvedený dátum požiadania o vydanie nového RP), Chálka, Strapek, Orlický, Gaži (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 23.10. M. Křivana, P. Martinkoviča st. a M. Abrmana (17.30) a I. Kočického (18.00). Naďalej platí pozvanie pre A. Polakoviča a R. Hudyho.

Ospravedlnenia: Choreň 21.10.; Ondrušek 23.-27.10.; Richtárik 15.-23.10.; Beňo 30.10.-1.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 02.10.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, Z. Iskra, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík (19)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B)    (28)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15  (nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v pondelok 26.10.2015 o 13.00 hod. na ihrisku FKM Karlová Ves – ul. Karloveská č.3.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Adam KORMANÍK   FK Inter

Adam PLEVÁK              FKM K.Ves                 Samuel IVANIČ         FK Inter

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan                  Marko ŽVÁČ              FK Inter

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                   Denis GIESSER          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Alexander TÓTH        ŠK Slovan

Ladislav NAGY              ŠK Slovan                    Tomáš HREBEŇ         ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan                   Roman BEKO              ŠK Slovan

Michal HORNYÁK         ŠK Slovan                   Dávid STRELEC         ŠK Slovan

Peter POLAKOVIČ        ŠK Slovan                   Adam KURUC            ŠK Slovan

Martin UŽÍK                   ŠK Slovan                    Erik MRÁZ                  FC Petržalka

Filip NAGY                    ŠK Senec

Náhradníci:

Erik REINDL                ŠK Senec                       Marko MIFKOVIČ      ŠK Slovan

Samuel ORSÁG             ŠK Senec                      Samuel KURUC           FK Inter

Alexej ANTAL               ŠK Senec                      Andrej KRAJČÍR        FKM K.Ves

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI:  Ivan KONEČNÝ

MASÉR:   Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: všetci hráči  – vlastná tréningová výstroj, kopačky na UT / umelú trávu /,

chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 26.10.2015 o 13.00hod. na štadióne FKM Karlová Ves

Začiatok TJ: 13.30 hod.                 Ukončenie TJ: 15.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016

Dátum                            Akcia                                                                  Kategória

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                              U13 – školy

26.10.2015      TZ – FKM Karlová Ves                                                  U 15 BFZ

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U12-13 BA vid.

04.11.2015      Družobné stretnutie : výber JmKFS Brno – výber BFZ          U 15   –   Dubňany (ČR)

14.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – mladší žiaci – Dom športu, Junácka   BFZ, ŠK Slovan

14.11.2015      MZ – výber BFZ U 14 – reprezentácia Lotyšska U 14 – NTC Senec            U 14 BFZ

14.-15.11.15    „Regions Cup 2015“ – turnaj regionálnych výberov „amatérov“ – Šamorín, D. Lužná

15.-17.11.15    1. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                     Dom športu, Junácka ul.

21.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – starší žiaci – Dom športu, Junácka      BFZ, ŠK Senec

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                    U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                        U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                     Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                    U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                          U 12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U 12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                            U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                               U 11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                           U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                           U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                 U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U 12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                  U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                  U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                               U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                             U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                          U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                             U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ termíny dohrávok / nepriaznivé počasie /

     PMA1 – 8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10. o 9,00 / ihr.Vrakuňa /

PMB1 – 8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10. o 10.15 / ihr.Vrakuňa /

PMC  –  8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10. o 11.30 / ihr. Vrakuňa /

PMA1 – 8.kolo: Rača – Šamorín – PI 23.10. o 16.00

PMB1 – 8.kolo: Rača – Šamorín – PI 23.10. o 17.00

PMC  – 8.kolo: Rača – Šamorín – PI 23.10. o 16.00

PMA1 – 8.kolo: Inter – K.Ves – ST 28.10. o 16.00 / ihr.gym.Metodova /

PMA1 – 8.kolo: FKP – Senec – ŠT 29.10. o 16.00

PMB1 – 8.kolo: FKP – Senec – UT 27.10. o 16.00

PMC   – 8.kolo: FKP – Senec – UT 27.10. o 16.00

PMA2 – 8.kolo: FA – Rusovce – ST 28.10. o 16.00

PMB2 – 8.kolo: FA – Rusovce – ST 27.10. o 16.00

PMA2 – 8.kolo: Hargašova – Š.Hamuliakovo – SO 14.11. o 10.45

PMB2 – 8.kolo: Hargašova – Š.Hamuliakovo – SO 14.11. o 9.30

PMA2 – 8.kolo: Stupava – FK Dúbravka – NE 25.10. o 9.30

PMB2 – 8.kolo: Stupava – FK Dúbravka – NE 25.10. o 11.00

PrPK – 8.kolo: Šenkvice – Častá – SO 24.10. o 9.30

PrPK – 8.kolo: Viničné – Báhoň – ST 28.10. o 18.00 / umelé osvetlenie /

PrPK – 8.kolo: Modra – Limbach – SO 31.10. o 10.30 / ihr.Limbach /

b/ zmena termínu stretnutia a hracieho času

    PMA1 – 10.kolo: Ružinov  – ŠK Senec – STV 5.11. o 15.30

PMA1 – 10.kolo: FC Petržalka – Dev.N.Ves – ŠTV 5.11. o 15,30

PMB1 – 10.kolo: Ružinov  – ŠK Senec – PI 6.11. o 15.30

PMB1 – 10.kolo: FC Petržalka – Dev.N.Ves – ST 4.11. o 15,30

PMC   – 10.kolo: Ružinov  – ŠK Senec – STV 5.11. o 15.30

PMC   – 10.kolo: FC Petržalka – Dev.N.Ves – ŠTV 5.11. o 15,30

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

c/  Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga BFZ bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 /termín predĺžený/ a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo na stránke www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 5.-6.12.2015 do 13.-14.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Doposiaľ prihlásené družstvá – st. žiaci: – SDM Domino A a B, ŠK Nová Dedinka, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves,  ml. žiaci: ŠK Nová Dedinka, FKP Dúbravka. CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, Karpaty Limbach,

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 /termín predĺžený/a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690 . Doposiaľ prihlásené družstvá: FC Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, TJ Slovan Vištuk, FK Karpaty Limbach.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                    

Upozorňuje FK, že v nedeľu 25. 10. 2015 sa mení letný čas na zimný čas (o 03.00 h sa ručičky hodín presúvajú na 02.00 h).

 Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 V zmysle mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30. 9. 2015 došlo k zmenám vo vedení a štatutároch ŠK Nová Dedinka nasledovne (opakovaná informácia):

Predseda: Attila Poór, Bernolákova 3, 900 29 Nová Dedinka, mail: poor@zoznam.sk, t. č.: 0903 417 976;

Podpredseda: Ing. Rudolf Vadovič, Hlavná 39/A, 900 29 Nová Dedinka, mail: vadovic@octogin.sk, t. č.:0918 697 434;

ISSF manažér: Ladislav Kakaš, 903 01 Hrubý Šúr 372, mail: pripravka.nd@gmail.com, t. č.: 0905 587 333.

Zimna halová liga starších a mladších žiakov 2015/2016 ,,O Pohár predsedu BSK”.

Komisia mládeže BFZ oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: Športová hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl /plánujeme 7 kôl do 14. 2. 2016/. Finálová časť bude dňa 21. 2. 2016 v Dome športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Zimná halová liga BFZ prípraviek 2015/2016

Organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m: 0903677690.

 Športovo – technická komisia                           

Uzn. č. 46: Z dôvodu črevných problémov 6 hráčov FC Družstevník Budmerice odložila stretnutie 10. kola S5V Borinka – Budmerice. Schvaľuje dohodu klubov odohrať stretnutie dňa 22. 11. 2015 o 13.00 h.

Uzn. č. 47: Z dôvodu črevných problémov 6 hráčov ŠFK Prenaks Jablonec odložila stretnutie 10. kola S5V Jablonec – Modra. Stretnutie nariaďuje odohrať dňa 15. 11. 2015 o 13.30 h.

Uzn. č. 48: Z dôvodu nespôsobilej hracej plochy odložila stretnutie 10. kola S5V Sv. Jur B – Zohor. Schvaľuje dohodu klubov odohrať stretnutie dňa 17. 11. 2015 o 13.00 h.

Uzn. č. 49: Z dôvodu nespôsobilej hracej plochy odložila stretnutie 10. kola SD4V Rovinka – Zohor. Schvaľuje dohodu klubov odohrať stretnutie dňa 29. 10. 2015 o 14.00 h.

Uzn. č. 50: Zaoberala sa námietkou FK Studienka voči štartu hráčov Mário Ďurďovič a Dávid Malík počas PN. Nakoľko informácie o PN budú do Sociálnej poisťovne doručené až v polovici novembra, ŠTK rozhodne o výsledku námietky až po ich overení.

Uzn. č. 51: Zaoberala sa žiadosťou OFK OFC 014 Vinosady o zníženie poplatku zverejneného v Uzn. č. 44 s nasledovnými závermi:

– voči výške trestov hráčov je potrebné odvolať sa na DK;

– ŠTK aplikuje schválené normy (SP a RS) a nemá právomoci meniť výšku poplatkov; táto právomoc prináleží len VV;

– stretnutia presunuté na sobotu boli zverejnené pred začiatkom súťaží a termíny stretnutí sú permanentne zverejnené na portály www.futbalnet.sk a teda dostupné aj v ISSF.

Uzn. č. 52: Upozorňuje FK, že stretnutia presunuté na sobotu boli zverejnené v US č. 7:

http://www.futbalbfz.sk/7468/uradna-sprava-c-7-zo-dna-14-8-2015/

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA                                     

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 86 – Adam Holič 1235923 (S6V – FC Rohožník B) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 19. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 87 – Félix Hrdina 1297848  (SD4V – OŠK Slovenský Grob) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 19. 10. 2015. (5 €).

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 88 – Jakub Švaral 1296137 (S6V – FK Studienka) od 19. 10. 2015. (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 89 – Dávid Malík (SZMA – asistent trénera – FK Záhorská Ves)  DK berie na vedomie podrobné písomné stanovisko menovaného, bez prijatia ďalších DO. (5 €);

Uzn. č. 90 – TJ Slovan Vištuk – DK berie na vedomie podanie klubu zo 16. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 91 – Tomáš Nemček 1136830 (S6V – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta. (10 €);

Uzn. č. 92 – Ľuboš Florek 1093324 (S6V – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta. (10 €);

Uzn. č. 93 – Andrej Pirnik 1323199 (rozhodca) – DK na základe odstúpenia KRaD z ÚS č. 16, udeľuje menovanému za opakované nedostavenie sa na stretnutie DO – finančnú pokutu vo výške 50 €, podľa DP čl. 62 a čl. 12.

Uzn. č. 94 – Peter Ďurčo 1311949 (rozhodca) – DK na základe odstúpenia KRaD z ÚS č. 16 udeľuje menovanému za opakované nedostatky v zápise o stretnutí DO – finančnú pokutu vo výške 10 €, podľa DP čl. 63 a čl. 12.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28. 10. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                                               

Upozorňuje FK, že v nedeľu 25. 10. 2015 sa mení letný čas na zimný čas.

Oznamuje FK, že na stránke www.obfz bratislava vidiek je zverejnený mimoriadny oznam KM – usmernenia pre FK ako je potrebné postupovať v prípade nedostavenia sa delegovaného R.

1) Opakované stretnutie:

Nariaďuje opakovať stretnutie 6. kola SZMA ŠK Lozorno – FC Zohor. Stretnutie sa odohrá v sobotu 14. 11. 2015 o 11.00 h.

2) Odstúpenie na DK ObFZ:

Odstupuje na doriešenie DK ObFZ FK ŠK Lozorno za porušenie SP čl. 56/d, e, p, SP čl. 58. K porušeniu došlo v dohrávanom stretnutí 6.kola SZMA medzi družstvami ŠK Lozorno – FC Zohor hraného 14. 10. 2015.

3) Termíny dohrávok stretnutí (nehralo sa pre nespôsobilý terén):

SZPK – 16. kolo: Sv. Jur – Častá (termín bude zverejnený v US dňa 30. 10. 2015);

PrPK – 8. kolo: Šenkvice – Častá – SO 24. 10. o 9.30 h;

PrPK – 8. kolo: Viničné – Báhoň – ST 28. 10. o 18.00 h (umelé osvetlenie);

PrPK – 8. kolo: Modra – Limbach – SO 31. 10. o 10.30 h (ihr. Limbach).

Komisia rozohdcov a delegátov                       

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

V prípade, že sa neskoré ospravedlnenia budú u jednotlivcov opakovať, budú takýto rozhodcovia postúpení na doriešenie na DK!

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutiach.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladnú kontrolu hráčov pred stretnutím v ISSF systéme a v prípade štartu hráča na iný preukaz, než je registračný preukaz, napísať túto skutočnost do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nepredloží žiadny preukaz, napr. OP, vodičský, kartu poistenca, takýto hráč nesmie byť pripustený do hry podľa článku 43 súťažného poriadku.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI