Uznesenia, prijaté na konferencii BFZ

Konferencia BFZ schvaľuje:

Uznesenie č. 1

Pracovné predsedníctvo konferencie BFZ : Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Mandátová komisia konferencie BFZ: Miroslav Bóc – predseda, Tomáš Straka – člen, Ľubomír Zápražný – člen

Návrhová komisia konferencie BFZ: Boris Šimonič – predseda, Tomáš Žiak – člen, Ľuboš Pavlovič – člen

Skrutátori konferencie BFZ: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ konferencie: Ján Farbula

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje predložený návrh programu konferencie bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3

Konferencia BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 45 , Proti – 1, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2016, predložený predsedom ekonomickej komisie BFZ p. Ondrejom Trnovským bez pripomienok.

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Konferencia BFZ berie na vedomie

 1. Informáciu, že konferencia BFZ bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Konferencia berie na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ od poslednej konferencie
 3. Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015
 4. Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok
 5. Správnu mandátovej komisie, že konferencia BFZ je uznášaniaschopná

Konferencia BFZ ukladá:

Vyhodnotiť priebeh konferencie, diskusné príspevky a priajť k nim prípadné uznesenia

Terrmín: najbližšie zasadnutie VV BFZ                               Zodpovední : Predseda BFZ a VV BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI