Zápisnica č. 30 zo zasadnutia VV BFZ dňa 30. mája 2016

Zápisnica č. 30
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 30. mája 2016 v Bratislave

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Ferík, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula, Richtárik

Pozvaný : Richtárik

Ospravedlnený: Medveď

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.5. 2016  – p. Jánošík

4. Schválenie nominácie výberu BFZ WU16  na turnaj v Paríži – p. Farbula

5. Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017 – p. Kružliak

6. Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

7. Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Farbula

8.Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

9, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol  zmenu programu zasadnutia:

Zmena programu

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

7, Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára – p. Jánošík

11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Pôvodné body v programe sa posúvajú 6 za 8, 7 za 9 , 8 za 10 , 10 za 12 a 11 za 13

Navrhnutý  program zasadnutia,so zmenami,bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 5/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 24.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ  dňa 24.5.2016

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie nominácie výberu dievčat WU16 na medzinárodný turnaj do Paríža

Sekretár BFZ predložil na schválenie nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016

Uznesenie 1/30

VV schvaľuje nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016 bez pripomienok tak, v súlade s predloženým návrhom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh odmien a náhrad pre R, AR a D za výkon funkcií v stretnutiach organizovaných BFZ, od súťažného ročníka 2016/2017

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh odmien a náhrad R, AR a D pre DO v stretnutiach organizovaných BFZ od súťažného ročníka 2016/2017 a ukladá vedúcemu sekretárovi zapracovať odmeny a náhrady do Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 tak, ako boli schválené.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ     Termín: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ od súťažného ročníka 2016/2017 tak, ako boli odsúhlasené KRaD BFZ.

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2016/20117.

R – Andrej Chromý

AR  -Katarína Smolíková

PR – Miroslav Richtárik

DS – 1, Ján Farbula

2 , Róbert Dadykin

3, Vladimír Ondrušek

VV BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu DS SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 za BFZ týchto delegátov

1, Bóc Miroslav

2, Lônčík Milan

3, Tomášová Renáta

4, Farbula Ján

5, Dadykin Róbert

6, Ondrušek Vladimír

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 7 -Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára a schválenie návrhu nového predsedu KD SFZ za BFZ – p. Jánošík

Predseda BFZ predložil návrh na odvolanie nominanta BFZ p. Františka Košičára s pozície predsedu KD SFZ na základe prijatých podnetov.

Uznesenie 4/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu BFZ a vyslovuje nedôveru predsedovi KD SFZ p. Františkovi Košičárovi. Ukladá predsedovi BFZ predložiť na zasadnutie VV SFZ návrh na jeho odvolanie s funkcie.

Zodpovedný : Predseda BFZ           Termín:Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 8 – Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

Sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ chlapcov U14 na medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016“ na Južnej Morave v mesiaci August : Tréner: WalterRischer, asistent: Rudolf Božík a na RT – memoriál Gejzu Princa v Košiciach v mesiaci august. Tréner: Igor Bôbik , asistent: Maroš Skovajsa

Uznesenie 5/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženia RT na medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP 2016“ a RT – Memoriál Gejzu Princa bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku do súťaží III. a IV. liga v súťažnom  ročníku 2016/2017 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2015/2016 – III. liga 650€ a IV. liga 450€

Uznesenie 6/30

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok III. liga 650€ a IV. liga 450€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ v kategórii seniorov – p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil VV BFZ na schválenie návrh dejiska finále pohára BFZ . Do výberového konania sa prihlásil ako jediný FK Lamač Bratislava a navrhuje ho schváliť.

Uznesenie 7/30

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ –  dejisko finále pohára BFZ na ihrisku FK Lamač Bratislava dňa 8.6.2016 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Vedúci  sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ, ktorý podlieha schváleniu VV SFZ.

Uznesenie 8/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o úprave splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ a ukladá predsedovi BFZ predložiť tento na schválenie VV SFZ

Zodpovedný: predseda  BFZ        Termín: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV Berie na vedomie:

Informáciu z družobného stretnutia predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci,

Informáciu z priateľského futbalového stretnutia výberu U15 BFZ – výber JmKFS U15,

Informáciu o aktuálnom stave štadiónov III. ligy z hľadiska ich infraštruktúry, prednesenú predsedom ŠTK BFZ,

List ŠK Lozorno–Odpovedať listom, že rozhodnutie KRaD BFZ je konečné

List ŠK Báhoň –  Žiadosť o výnimku v počte mládežníckych družstiev.

VV BFZ prediskutoval žiadosť ŠK Báhoň a prijal poplatky za chýbajúce mládežnícke družstvá od súťažného ročníka 2016/2017.

Uznesenie 9/30

VV BFZ schvaľuje výšku poplatku za chýbajúce mládežnícke družstvá pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovne

Za 1 chýbajúce družstvo 1000€

Za 2 chýbajúce družstvá 3000€ t. j 4000€

Za 3 chýbajúce družstvá 5000€ t. j 9000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

List MŠK Senec – Odstupuje na ŠTK BFZ

List FK Inter Bratislava –  Odstupuje na ŠTK BFZ

Informáciu o rokovaní  k zmene mobilného operátora

Informáciu k odovzdávanie pohárov pre víťazov jednotlivých súťaží

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 30.05.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI