ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 ZO DŇA 02.12.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje nové telefónne číslo na BFZ: 02/ 4319 1398

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.1.2017 o 19:00 hod. sa uskutoční 3.reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka 2016. Vstupenky na ples je možné si objednať u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu. Cena jednej vstupenky je 50€.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ, že im bol elektronickou poštou zaslaný anketový lístok pre hlasovanie jedenástky roka 2016. Vyplnený anketový lístok s pečiatkou FK a podpisom štatutárneho zástupcu FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 20.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje, že rozdelenie do skupín ZT seniorov a dorastu bude zverejnené v nasledujúcej US.

Disciplinárna komisia:


U.č. 219: FC Rohožník, S3BA. Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 21.11. 2016 prerokovala podanie a odvolanie zamietla. Klubu FC Rohožník bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry poplatok za odvolanie 50.-€.

U.č. 220: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA – odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii. DK odvolanie zamieta a predloží odvolanie klubu odvolacej komisii, podľa čl. 84 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, Termíny : st. žiaci4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/, ml. žiaci10.12., 17.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/. Finálová časť ZHL BFZ st. a ml. žiakov sa bude hrať 18. 2 2017 /sobota/ v hale Domu Športu v Bratislave

Zaradené družstvá – starší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM Domino „A“ a „B“, 5. NMŠK 1922, 6. FK Hamul.-Šamorín, 7. ŠK N. Dedinka, 8. Iskra Petržalka, 9. FK Scorpions, 10. ŠK Šenkvice, 11. ŠK Vrakuňa, 12. FKP Dúbravka „A“ a „B“, 14. FK Lamač, 15. ŠK Tomášov, 16. NMŠK 1922 – žiačky. Mladší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM Domino, 4. NMŠK 1920 „A“ a „B“, 6. FK Rača, 7. Iskra Petržalka „A“ a „B“, 9. MŠK Kráľová p. S., 10. FK Limbach, 11. SFC Kalinkovo, 12. ŠK N. Dedinka, 13. PFA Šamorín, 14. ŠK Šenkvice, 15. TJ Čunovo, 16. Slovan Modra, 17. ŠK Vrakuňa, 18. FK Lamač, 19. ŠK Bernolákovo, 20. FK Blatné. Propozície ZHL BFZ boli zaslané e-mailom na prihlásené FK a ich vedúcich družstiev. Oznamujeme, že nie je potrebné vypisovať súpisku, pred každým stretnutím bude k dispozícii zápis o stretnutí, ktorý bude potrebné vyplniť a spolu s RP hráčov odovzdať rozhodcovi stretnutia.

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina – Bratislava

Program 1.kola – 04.12.2016 – nedeľa :

09,00 h SDM Domino „A“ FK Š.Hamuliakovo
10,00 h NMŠK 1922 BA ŠK Nová Dedinka
11,00 h ŠK Šenkvice FK Scorpions BA
12,00 h FKP Dúbravka „A“ FK Lamač BA
13,00 h ŠK Žolík Malacky NMŠK 1922 BA – žiačky
14,00 h MŠK Iskra Petržalka FKP Dúbravka „B“

15,00 h

16,00 h

ŠK Vrakuňa BA

FK Slovan Ivanka p/D.

ŠK Tomášov

SDM Domino „B“

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresumichal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak, J. Murár, M. Moravčík, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík (24).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Nominácia výberu BFZ U13 na MHT Bratislava cup 2016 – biely

1

Tibor

Marics

ŠK Slovan Bratislava

30

Marián

Fendek

MŠK Iskra Petržalka

2

Boris

Súkenník

ŠK Slovan Bratislava

3

Alex

Rusňák

NMŠK 1922


4

Samuel

Benko

ŠK Slovan Bratislava

5

Oliver

Lednár

FKM Karlova Ves

6

Matej

Ruznič

ŠK Slovan Bratislava

7

Boris

Záhon

ŠK Slovan Bratislava

8

Samuel

Zahumenský

FKM Karlova Ves

9

Peter

Juritka

ŠK Slovan Bratislava

10

Mário

Sauer

ŠK Slovan Bratislava

11

Goran

Pilinský

FK Rača

 

Tréner

Szilárd

Németh

Asistent trénera

Masér

Marián

Mareš

Vedúci mužstva

Pavol

Minárik

Nominácia výberu BFZ U 13 na MHT Bratislava cup 2016 – červený

1

Andrej

Mikoláš

ŠK Slovan Bratislava

30

Branislav

Čomor

FKM Karlova Ves

2

Viliam

Dovalovský

MŠK Senec

3

Dionýz

Alex

FK Inter Bratislava

4

Jozef

Halcin

ŠK Slovan Bratislava

5

Samuel

Srpoň

FKM Karlova Ves

6

Adam

Keszöcze

FK Rača

7

Martin

Mišovič

ŠK Slovan Bratislava

8

Tomáš

Kachnič

ŠK Slovan Bratislava

9

Kristián

Paulech

ŠK Slovan Bratislava

10

Ján

Murgaš

ŠK Slovan Bratislava

11

Tibor

Meszároš

MŠK Senec

Tréner

Michal

Švihorík

Asistent trénera

Masér

Marián

Mareš

Vedúci mužstva

Pavol

Minárik

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                        Akcia                                  Kategória

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS) BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI