PROGRAM KONFERENCIE BFZ

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu zvoláva v zmysle stanov BFZ riadnu konferenciu BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 11.1.2018 o 17:30 hod. v kongresovej sále Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava.

PROGRAM Konferencie BFZ – 11.01.2018

Miesto a čas konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Kongresová sála 17:30 hod.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Schválenie volebnej komisie

8, Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

9, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

10, Správa revíznej komisie BFZ

11, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2017

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2018

13, Prestávka

14, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

15, Voľba predsedu BFZ

16, Voľba predsedu RK BFZ

17, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

18, Voľba predsedu DK BFZ

19, Voľba predsedu OK BFZ

20, Potvrdenie členov VV BFZ za ObFZ Bratislava . Mesto

21, Potvrdenie členov VV BFZ za ObFZ Bratislava . Vidiek

22, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

23, Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov BFZ a SFZ

24, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

25, Diskusia

26, Schválenie návrhu uznesenia

27, Záver


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI