Category Archives: Oznamy a pozvánky

Obsadenie R a DS – PR BFZ 23.-24.11. 2019 č. 17

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 15. kolo

23.11. 13.00 D. Streda – Poprad  Mastiš, Roszbeck, Lauer; Likavský 

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 16. kolo

23.11. 9.00-11.30 MŠK Senec – FC Petržalka  Henček, Srna, Čižmár; Pinček  

23.11. 11.00-13.30 Inter – Púchov  Tománek, Harajbič, Kožuch; Líška (HP UT Stupava)

23.11. 13.00-15.30 Domino – Skalica  Lalo, Vasilenko, Tanglmayer; Perašín (HP UT Pasienky)

24.11. 10.00-12.30 K. Ves – Z. Moravce  Hajnala, Piatka, Fischer; Brody (HP UT Prievoz)

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 15. kolo

23.11. 11.00-13.15 Slovan – Žilina  Bláha, Bohun, Martiš  (HP Prievoz)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 15.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 19.11.2019 ( utorok) bude s dôvodu účasti vedúceho sekretára a sekretára BFZ sekretariát zatvorený.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie námietku ŠK Bernolákovo (TIPOS III.liga) a vyjadrí sa po prešetrení všetkých skutočností uvedených v námietke.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

15.kolo Pezinok – Dev. Nová Ves 16.11. o 13:00

IV.liga:

15.kolo Domino – Sv.Jur 16.11. o 17:00 na UT (Pasienky)

U19:

15.kolo Pezinok – Zohor 17.11. o 13:00

U17:

15.kolo Domino B – Dunajská Lužná 16.11. o 11:30 na UT (Dunajská Lužná)

U15 / U13:

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19:

15.kolo Devínska Nová Ves – Bernolákovo 17.11. o 10:00

U17:

15.kolo Kalinkovo – Dev. Nová Ves 17.11. o 10:00 (HP X-Bionic Sphere Šamorín).

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.208: Vladimír Ronec 1312663 (FC Rohožník, S3BA).  Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 15. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Bernolákovo zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U.č.209: Branislav Kocian 1153669 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 11.11.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.210: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.211: Martin Štefunko  1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.212: Tomáš Zajíček  1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 11.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.213: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 202 a za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 DP,  od 4.11.2019.

U.č.214: Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R). Na základe Zápisu o stretnutí a udelenia ČK menovanému v 77 minúte v stretnutí 15. kola SD3R, medzi FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vylúčeniu a vykázaniu z TZ, podľa čl. 71/1,3a DP do 19.11.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 11.11.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.215: Daniel Ihnacík 1245962 (rozhodca). Žiada menovaného o doplnenie správy v ZoS – uvedenie dôvodu udelenia ČK trénerovi hostí, v stretnutí 15. kola SD3R, FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 v termíne do 18.11.2019 a zaslanie kópie na DK BFZ. Zároveň Daniela Ihnacíka odstupuje za administratívne pochybenie KR BFZ.

U.č.216: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov ( použitie pyrotechniky ) a nedostatočnú US     ( umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky ) počas stretnutia 15. kola S3BA FC Malacky – MFK Rusovce, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U.č.217: Andrej Šišolák 1143815 a  Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod, S4BA). Odvolaniu voči udelenej disciplinárnej sankcii v U.č. 200 a 201 v plnom rozsahu nevyhovuje a vec postupuje na rozhodnutie odvolacej komisii BFZ.

U.č.218: Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera  (ŠK Bernolákovo, SD3R). Na základe písomného odvolania predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45.

U.č.219: Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45, k vyjadreniu sa okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 20.11.2019 streda o 15,30 hod. v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov BFZ. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Účasť potvrdili tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka, NMŠK 1922, Iskra Petržalka, FKM Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, FKLamač /13/.

 Mladší žiaci: Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo,    TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, ŠK Žolík Malacky, ŠK Vrakuňa „A“ a „B“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla, FA Lafranconi FTVŠ UK, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 „A“ a „B“, FK Lamač, MŠK Senec, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory „A“ a „B“ /26/.

Termín uzávierky prihlášok bol do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Do kategórie ml. žiakov môžeme zaradiť max. 24 družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená! Viď aj opakujúce sa nedostatky v zápisoch o stretnutí.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – po preverení situácie a porovnaní verzií Pravidiel futbalu z rokov 2018 a 2019 s platnou originálnou verziou konštatuje, že jeho postup v stretnutí 13. kola SD3R bol správny čo sa týka udelenia OT-ŽK aj popisu priestupku hráča (viď ÚS z 31.10.);

M.Vašš – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK vedúcemu družstva D;

R.Henček – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi družstva H.

Ospravedlnenia: Lauer 24.11.-8.12.; Vanek 22.-24.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 16.-17.11. 2019 č. 16

Súťaže riadené SFZ

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 12. kolo

16.11. 11.00-13.15 Slovan – B. Bystrica  Straka SFZ za Pati Nagya, Srna, Ralbovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 12. kolo

16.11. 12.30-14.15 Inter – Senica  Sabela, Dúbravec, Vašš (AR2) za Tramitu (HP UT Stupava) (Zmena UHČ)  

Súťaže riadené BFZ

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

16.11. 17.00 Domino – Sv. Jur  Cvengroš, Gosiorovský, Uram; Schmidt (D) za Dobrovského (HP UT Pasienky)

Seniori Pohár BFZ– 1. kolo

16.11. 13.00 FK Mariathal – Lamač  Kardelis, Hajnala, Piatka (AR2) za Čižmára; Pavlík R.

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

17.11. 10.00 D. N. Ves – Bernolákovo  Křivan, Abrma, Šafárik za ObFZ-m  

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

17.11. 10.00 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m (HP X-Bionic Sphere Šamorín)

Obsadenie R a DS – PR BFZ 12.-17.11. 2019 č. 16

Súťaže riadené SFZ

Medzištátne priateľské stretnutia U15 (HP Akadémia DAC D. Streda)

12.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Wales  Malárik, Lauer, Henček   

14.11. 11.00 (ŠTVRTOK) Slovensko – Wales  Parilák, Ralbovský, Volek   

Ptiateľslé stretnutie WU19 (HP V. Biel)

15.11. 10.00 (PIATOK) Slovensko – Spartak Trnava  Piatka, Hádek, Dúbravec

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 15. kolo

17.11. 10.00-12.30 K. Ves – Piešťany  Piatka, Vašš, Hádek; Marczell

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 12. kolo

16.11. 11.00-13.15 Slovan – B. Bystrica  Pati Nagy, Srna, Ralbovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 12. kolo

16.11. 13.00-15.00 Domino – Prievidza  Vasilenko, Tanglmayer, Vanek (HP UT Pasienky)  

16.11. 13.00-15.00 Inter – Senica  Sabela, Dúbravec, Tramita  

16.11. 17.15-15.15 Slovan – Púchov  Tománek, Lomňančík, Kožuch (HP UT Prievoz)

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

16.11. 13.00 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Bláha,  Bogdáň; Príkopa  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

16.11. 17.00 Domino – Sv. Jur  Cvengroš, Gosiorovský, Uram; Dobrovský (HP UT Pasienky)

Seniori Pohár BFZ– 1. kolo

16.11. 13.00 NMŠK 1922 – Vrakuňa  Martiš, Hegedüs, Kachnič; Brody  

16.11. 13.00 FK Mariathal – Lamač  Kardelis, Hajnala, Čižmár; Pavlík R.

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

17.11. 13.00 PŠC Pezinok – Zohor  Srna, Pati Nagy  

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 15. kolo

12.11. 13.30 (UTOROK) NMŠK 1922 – Rača  Durkač, Ťažký za ObFZ-m

16.11. 11.30 Domino „B“ – D. Lužná  Valko  (HP D. Lužná)  

Opustil nás Dušan Černay

V stredu 6.11  vo veku 53 rokov zomrel p. Dušan Černay. V mladosti hrával za Ch.Grob, Šenkvice a GFC Grinava. Po skončení aktívnej činnosti pôsobil ako tréner mládeže a seniorov Grinave, Šenkviciach a v Pezinku – Cajle. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 12.11.2019 o 14:00 hod. na hornom cintoríne v Šenkviciach.

 

Vedenie BFZ vyslovuje smútiacej rodine hlbokú úprimnú sústrasť

Dušan, odpočívaj v pokoji, česť tvojej pamiatke

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 9.-10.11. 2019 č. 15

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

9.11. 10.00-12.00 Inter – Levice  Bláha, Choreň, Sabela (HP Drieňova)    

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

9.11. 13.30 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Volek, Bogdáň; Príkopa (D) za  Perašína  

10.11. 13.30 Ivanka p/D – Rača  Choreň, Ralbovský (AR1) za Ježíka, Martiš; Schmidt  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

10.11. 13.30 Láb – Vajnory  Cvengroš, Vasilenko, Piatka (AR2) za Orlíkovú; Pavlík R.  

10.11. 13.30 V. Leváre – Jakubov  Čižmár, Tanglmayer, Triskal; Perašín (D) za Príkopu  

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

9.11. 10.30 Most p/B – NMŠK 1922  Gvora, Šusták, Bočák Jo. (AR1) ObFZ-m za Veselého

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

10.11. 9.30 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m (Zmena dňa)  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 08.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Schvaľuje:

U17:

15.kolo Kalinkovo – Devínska Nová Ves 10.11. o 09:30

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.184: Jakub Rečlo 1340647 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v PÚ bez úmyslu hrať s loptou, podľa 46/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.11.2019.

 Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.185: Dominik Bartoš  1230436  (ŠK Závod, S4BA) , od 04.11.2019.

U.č.186: Matej Barta  1208873  (ŠK Svätý Jur, S4BA) , od 01.11.2019.

U.č.187: Rastislav Haramia  1304092  (ŠK Žolik Malacky, MD3R B) , od 03.11.2019.

U.č.188: Szilárd Csánó  1345973  (PFA ŠTK Šamorín, SZRL) , od 03.11.2019.

U.č.189: Viktor Mudok  1326544  (ŠK Šenkvice, SZRL) , od 03.11.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.190: Karol Stifter  1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.191: Juraj Senaši  1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.192: András Šándor  1236058 (ŠK Tomašov, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.193: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.194: Dávid Kočik  1289742 (MŠK Senec, S3BA), od 03.11.2019.

U.č.195: Kristián Múdri  1297697 (ŠK Báhoň, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.196: Andrej Džubák  1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 04.11.2019.

U.č.197: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves BA, S4BA), od 01.11.2019.

U.č.198: Samuel Filip Antal  1314013 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), od 31.10.2019.

U.č.199: Dominik Hlinčík  1329166 (FK Ivanka pri Dunaji, SD3R), od 03.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.200: Andrej Šišolák 1143815 (ŠK Závod – vedúci družstva, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.201: Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod – fyzioterapeut, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.202: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, od 4.11.2019. Žiada menovaného o písomné stanovisko v termíne do 12.11.2019.

U.č.203: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KRaD BFZ a za kopnutie súpera v súboji o loptu v 86 minúte stretnutia 13. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Rača Bratislava, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a, od 28.10.2019.

U.č.204: Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.168 a žiadosť zamieta.

U.č.205: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.178 a žiadosť zamieta.

U.č.206: ŠK Bernolákovo, SD3R. Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania škody na majetku PŠC Pezinok v U.č.180 a informáciu, že sediaci v TZ p. Jozef Matula nefiguruje v štruktúrach klubu ŠK Bernolákovo. Za poškodenie majetku klubu a za prítomnosť Jozefa Matulu, v TZ, kde môžu byť prítomné presne určené osoby na základe ich funkcií, podľa čl.47/1c a 64/1a ukladá klubu pokutu 100.-€, podľa čl. 47/4 a 12 DP.

U.č.207: Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Za uvedenie nesprávneho mena na lavičke náhradníkov ( nesprávna identifikácia lekára Igora Luljaka, ktorým v skutočnosti bol nečlen klubu Jozef Matula ) rozhodcovi stretnutia 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, podľa čl. 64/1d ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 04.11.2019, podľa čl.64/3 s prerušením počas zimnej prestávky.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 13.11.2019 streda o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra, alebo prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM a vyplnenú prihlášku pošlite na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

Prihlášku zatiaľ poslali tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka „A“ a „B“, NMŠK 1920, MŠK Iskra Petržalka /10/.

Mladší žiaci: TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo, ŠK Žolík Malacky, FK Vajnory „bieli“ a „modrí“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla,FA FTVŠ Lafranconi,  FKP Dúbravka, NMŠK 1920 „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“ /21/.

Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.  Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                            Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M. Polák –charakteristika priestupku, za ktorý udelil hráčovi OT-ŽK, nie je v súlade s PF;

R. Tanglmayer – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

R. Hádek – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

L. Tománek – konfrontácia v súťažiach mládeže je povinná.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. o 17.30 L. Tománka a o 17.45 A. Darleu a M. Ďurča.

Ospravedlnenia: Szakáll od 11.11. do začiatku jarnej časti súťažného ročníka; Martinkovič 15.-17.11.; Ježík 10.11.; Perašín 9.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Informácia pre zástupcov FK k čerpaniu kreditov prostredníctvom E – shopu SFZ

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK v pôsobnosti BFZ, že termín čerpania kreditov prostredníctvom E – shopu SFZ končí dňom 30.11.2019. Z tohto dôvodu žiadame všetkých o vyčerpanie kreditov.

Prehľad čerpania nájdete na : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Zápisnica č.22 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.22

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Špaček, Bóc

Ospravedlnení: Badinský, Suchý, Špaček

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce – p. Bóc

4, Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK – p. Jánošík

5, Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka – p. Špaček

6, Schválenie návrhu na ocenenie – p. Jánošík

7, Schválenie organizovania galavečera BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 – p. Jánošík

9, Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 9 : Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ a bod 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/21 ( prihlášky do ZT ) trvá, Uzn. 3/21 ( štartovný vklad ) trvá, Uzn. 4/21 ( Prihlášky do ZHL žiakov) trvá

K uzneseniu 4/21 VV BFZ mení termín podania prihlášok do ZHL st. a ml. žiakov z pôvodne schváleného 31.10.2019 do termínu 10.11.2019

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3: Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce

Informáciu o udelených trestoch zo strany DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná, klubu a predsedovi MFK Rusovce podal členom VV BFZ predseda DK BFZ p. Bóc.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ k udeleným trestom.

K bodu 4:  Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK

Návrh na schválenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK predložil predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Uznesenie 1 / 22

VV BFZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie štartovného vkladu klubu FK Dúbravka v plnej sume 450€.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2 / 22

VV BFZ schvaľuje vrátenie štartovného vkladu vo IV.lige BFZ voči  FK Dúbravka  v súťažnom ročníku 2019/202 v plnej sume 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie uloženej pokuty  klubu FK Dúbravka v plnej sume 800€ za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po diskusii, v ktorej bolo viac návrhov, boli prijaté uznesenia

Uznesenie 3 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie uloženej pokuty vo výške  800€ voči  FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 1  Proti:  4    Zdržal sa: 2

Predseda BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 200€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 4 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 200€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Predseda KRaD BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 400€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 5 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 400€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Uznesenia 3,4 a 5 neboli schválené

K bodu 6: Schválenie návrhu na ocenenie

Schválenie návrhu na ocenenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ p. Viliamovi Luknárovi, dlhoročnému pracovníkovi pri vzdelávaní trénerov.

Uznesenie 6 / 22

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Viliamovi Luknárovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie organizovania galavečera BFZ 

Návrh na schválenie organizovania galavečera BFZ  predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. V divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

Uznesenie 7 / 22

VV BFZ schvaľuje organizovanie galavečera BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8:  Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019

Návrh na schválenie k hlasovaniu 11-ky roka BFZ za rok 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol zmenu hlasovania oproti minulým rokom, keď sa do hlasovania veľmi málo zapojili zástupcovia FK IV.ligy BFZ, preto by hlasovanie malo nasledovnú podobu:

8 členov VV BFZ

3 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

16 zástupcov TIPOS III.ligy BFZ

Spolu 30 hlasujúcich, termín hlasovania do 21.11.2019

Uznesenie 8 / 22

VV BFZ schvaľuje termín hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 do 21.11.2019 a počet hlasujúcich tak ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa:0

K bodu 9: Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ

Návrh na schválenie predložil na základe žiadosti MŠK Senec predseda BFZ p. Jánošík. MŠK Senec požiadal o doporučenie zaradenia do programu Útvaru talentovej mládeže, nakoľko disponuje 13 mládežníckymi družstvami

Uznesenie 9 / 22

VV BFZ schvaľuje odporučenie na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa:

K bodu 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k návrhu prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam

K bodu 11: Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

K bodu 12: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch
 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2019
 • Informáciu k pracovnému stretnutiu predsedov RFZ v B. Bystrici
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.12.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

 

Bratislava, 04.11.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 5.-15.11. 2019 č. 15

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 17. kolo

10.11. 10.30 Šamorín – B. Bystrica  Ruc, Sluk, Bláha, Kačenga; Budáč; Richtárik

Medzištátne priateľské stretnutie U16 (HP Akadémia DAC D. Streda)

5.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Srbsko  Chromý, Straka, Bláha  

Medzištátne priateľské stretnutia U15 (HP Akadémia DAC D. Streda)

12.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Wales  Malárik, Lauer, Henček   

14.11. 11.00 (ŠTVRTOK) Slovensko – Wales  Parilák, Ralbovský, Volek   

Ptiateľslé stretnutie WU19 (HP V. Biel)

15.11. 10.00 (PIATOK) Slovensko – Spartak Trnava  Piatka, Hádek, Dúbravec

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 14. kolo

8.11. 13.00-15.30 (PIATOK) Inter – K. Ves  Hajnala, Bláha, Dúbravec; Vnuk

9.11. 9.00-11.30 MŠK Senec – Partizánske  Hegedüs, Bohun, Martiš; Truchlý   

9.11. 10.00-12.30 FC Petržalka – L. Trnava  Srna, Čižmár, Kožuch; Farkaš

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

8.11. 17.00-15.00 (PIATOK) FC Petržalka – D. Streda  Choreň, Vasilenko, Tanglmayer

9.11. 10.00-12.00 Inter – Levice  Bláha, Choreň, Sabela    

10.11. 10.00-12.00 K. Ves – Domino  Bogdáň, Vanek, Gosiorovský        

Ženy I. Liga – 9. kolo

10.11. 14.00 Slovan – Bardejov  Vašš, Volek, Uram  

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

10.11. 15.00 FC Petržalka – NMŠK 1922  Tramita      

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

10.11. 17.00 FC Petržalka – NMŠK 1922  Tramita

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 11. kolo

6.11. 17.00 (STREDA) Inter – Bernolákovo  Vašš, Martinkovič, Kakaščik; Truchlý  

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

9.11. 13.30 Inter – Most p/B  Henček, Harajbič, Kakaščik; Líška

9.11. 13.30 MŠK Senec – Tomášov  Polakovič, Hajnala, Kachnič; Darlea  

9.11. 13.30 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Volek, Bogdáň; Perašín  

9.11. 13.30 FC Malacky – Rusovce  Pati Nagy, Ďurčo, Kardelis; Mydlárik  

9.11. 13.30 Báhoň – Kalinkovo  Vašš, Ralbovský, Martinkovič; Jablonický   

10.11. 13.30 Ivanka p/D – Rača  Choreň, Ježík, Martiš; Schmidt  

10.11. 13.30 D. Lužná – Rovinka  Bohun, Hegedüs, Krčová; Pinček   

10.11. 13.30 Rohožník – Bernolákovo  Pavlíková, Dujava, Srna; Bóllo

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

9.11. 13.30 Domino – Sv. Jur  Farkaš, Gosiorovský, Uram; Keller  

9.11. 13.30 Kostolište – Limbach  Fischer, Piatka, Valko; Lazar  

9.11. 13.30 Závod – Vrakuňa  Lauer, Dúbravec, Vanek; Hlavenka  

9.11. 13.30 Lamač – CFK Pezinok  Lomňančík, Polák, Tramita; Marczell  

10.11. 13.30 Láb – Vajnory  Cvengroš, Vasilenko, Orlíková; Pavlík R.  

10.11. 13.30 V. Leváre – Jakubov  Čižmár, Tanglmayer, Triskal; Príkopa  

10.11. 13.30 K. Ves – S. Grob  Sabela, Hádek, Szakáll; Brody  

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

9.11. 9.30 D. N. Ves – Bernolákovo  Šafárik, Malovec Ri., Duhaň za ObFZ-m

9.11. 10.30 Most p/B – NMŠK 1922  Gvora, Šusták, Veselý za ObFZ-m

9.11. 15.30 FC Petržalka „B“ – Žolík Malacky  Turčan, Malovec Ro., Kravárik za ObFZ-m

10.11. 9.00 PŠC Pezinok – Zohor  Polák, Farkaš  

10.11. 10.30 Rača – Ivanka p/D  Křivan, Koštrna za ObFZ-m

10.11. 11.00 Ružinov – Lozorno  Ihnacik, Šafárik za ObFZ-m   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 15. kolo

9.11. 10.00 Domino „B“ – D. Lužná  Gosiorovský, Uram  

9.11. 13.00 NMŠK 1922 – Rača  Durkač, Ťažký za ObFZ-m

10.11. 12.30 Rača – MŠK Senec „B“  Koštrna, Křivan za ObFZ-m

10.11. 13.30 Sv. Jur – Ivanka p/D  Martinkovič    

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

9.11. 10.00 Žolík Malacky – Jakubov  Tománek

9.11. 13.00 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m   

10.11. 9.30 FK Dúbravka – Rusovce  Kožuch, Lomňančik   

10.11. 13.00 FC IMAS – Jarovce  Tománek

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 2.-3.11. 2019 č. 14

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 14. kolo

3.11. 13.30 Rusovce – Rohožník  Chromý (R) SFZ za Ďurča, Ralbovský, Martinkovič; Truchlý  

Obsadenie R a DS – PR BFZ 29.10.-5.11. 2019 č. 14

Súťaže riadené SFZ

Medzištátne priateľské stretnutie U16 (HP Akadémia DAC D. Streda)

5.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Srbsko  Chromý, Straka, Bláha  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 13. kolo

31.10. 11.00 (ŠTVRTOK) D. Streda – Michalovce  Kišš, Straka, Lauer; Richtárik  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

30.10. 11.00-13.30 (STREDA) Domino – FC Petržalka  Piatka, Harajbič, Hádek; Príkopa  

31.10. 11.00-13.30 (ŠTVRTOK) K. Ves – Skalica  Bláha, Choreň, Hegedüs; Líška

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 13. kolo

31.10. 11.00-13.15 (ŠTVRTOK) Slovan – Trnava  Bohun, Čižmár, Martiš   

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

30.10. 13.00-15.00 (STREDA) Slovan – Z. Moravce  Tománek, Henček, Sabela   

31.10. 11.30-13.30 (ŠTVRTOK) Domino – Púchov  Vašš, Kakaščik, Volek   

Ženy II. Liga – 11. kolo

31.10. 18.00 (ŠTVRTOK) D. Lužná – Sv. Jur  Martiš

3.11. 17.00 FC Petržalka – FC Čaka  Vanek

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

29.10. 12.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

29.10. 14.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 11. kolo

6.11. 17.00 (STREDA) Inter – Bernolákovo  Vašš, Martinkovič, Kakaščik; Darlea  

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 14. kolo

2.11. 13.30 D. N.Ves – MŠK Senec  Harajbič, Pati Nagy, Kardelis; Lazar

3.11. 10.30 Rača – Báhoň  Lalo, Volek, Kakaščik; Líška  

3.11. 13.30 Kalinkovo – FC Malacky  Lauer, Henček, Vašš; Brody

3.11. 13.30 Rusovce – Rohožník  Ďurčo, Ralbovský, Martinkovič; Truchlý  

3.11. 13.30 Bernolákovo – D. Lužná  Hajnala, Bláha, Bogdáň; Bóllo  

3.11. 13.30 Rovinka – PŠC Pezinok  Choreň, Martiš, Kachnič; Mókoš  

3.11. 13.30 Tomášov – Inter  Hegedüs, Krčová, Srna; Príkopa

3.11. 13.30 Most p/B – Ivanka p/D  Bohun, Hudy, Dujava; Schmidt  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 14. kolo

31.10. 14.00 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – K. Ves  Vasilenko, Valko, Tanglmayer; Vnuk

2.11. 13.30 CFK Pezinok – V. Leváre  Hádek, Orlíková, Vanek; Farkaš

2.11. 13.30 Vrakuňa – Kostolište  Čižmár, Cvengroš, Gosiorovský; Slezák

3.11. 13.30 S. Grob – Lamač  Uram, Piatka, Triskal; Dobrovský   

3.11. 13.30 Jakubov – Závod  Polák, Farkaš, Kožuch; Kroneraff  

3.11. 13.30 Limbach – Čunovo  Dúbravec, Fischer, Lomňančík; Hájek  

3.11. 13.30 Vajnory – Domino  Tramita, Vasilenko, Szakáll; Mydlárik   

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

30.10. 10.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Ružinov  Vasilenko

30.10. 13.00 (STREDA) Zohor – FC Petržalka „B“  Lomňančík

2.11. 10.00 Lozorno – D. N. Ves  Tománek, Kožuch

2.11. 13.00 Ivanka p/D – Most p/B  Tanglmayer, Uram

2.11. 13.30 D. Lužná – PŠC Pezinok  Srna, Valko   

3.11. 10.00 Inter „B“ – Rača  Kardelis, Harajbič   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 14. kolo

31.10. 14.30 (ŠTVRTOK) PŠC Pezinok – Domino „B“  Farkaš   

3.11. 10.30 Ivanka p/D – Rača  Cvengroš       

3.11. 11.00 MŠK Senec „B“ – NMŠK 1922  Valko

3.11. 11.00 D. Lužná – Sv. Jur  Hádek

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 14. kolo

2.11. 12.30 Rusovce – Žolík Malacky  Bogdáň

2.11. 13.00 Iskra Petržalka – FC IMAS  Malovec Ri. (R) za ObFZ-m       

3.11. 11.00 Jarovce – Kalinkovo  Gosiorovský  

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 12. kolo

29.10. 15.00-13.30 (UTOROK) PFA ŠTK Šamorín – Bernolákovo  Hajnala   

30.10. 14.00-12.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Rusovce  Dúbravec

31.10. 12.00-10.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Rača  Uram

1.11. 9.00-11.00 (PIATOK) PŠC Pezinok – FC IMAS  Farkaš   

2.11. 9.00-11.00 Sv. Jur – Vrakuňa  Polák

2.11. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – Šenkvice  Vasilenko    

3.11. 9.30-11.30 Žolík Malacky – MŠK Senec  Tománek

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „A“ – 10. kolo

3.11. 11.00 Tomášov – Iskra Petržalka  Krčová       

Ml. žiaci MZM „B“ – 10. kolo

3.11. 10.30 Kalinkovo – Iskra Petržalka ,,B”  Henček

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 25.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.153: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za HNS, úmyselné kopnutie súpera na zemi nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2019.

U.č.154: Marek Ulrich 1180799 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.10.2019.

U.č.155: Miroslav Budinský 1300925 (FK Karpaty Limbach, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.156: Alex Zeman 1304164 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R B), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením riskantným spôsobom pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.157: Bruno Kovár 1324961 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R B), vylúčený za HNS, pohoršujúci výrok smerom k rozhodcovi, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 21.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.158: Marek Zigo  1154685  (FK Karpaty Limbach, S4BA) , od 21.10.2019.

U.č.159: Martin Brunner  1299233  (TJ Čunovo, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK a následne ČK sa správal hrubo nešportovo, provokatívne zatlieskal rozhodcovi na hracej ploche, podľa 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP a 1 súťažné stretnutie, podľa 37/3 DP, spolu pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, od 21.10.2019 .

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.160: Marek Krajčír  1159477 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 21.10.2019.

U.č.161: Zoltán Gyurász  1240099 (SDM Domino, S4BA), od 21.10.2019.

U.č.162: Martin Turner  1304897 (ŠK Lozorno, FO, SD3R), od 20.10.2019. .

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.163: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k situácii z 71. minúty (kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou – bez zranenia súpera) v stretnutí 12. kola S3BA medzi SFC Kalinkovo – OFK Dunajská Lužná, konaného dňa 20.10.2019, podľa čl. 71/1,3b,d DP do 29.10.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 21.10.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.164: ŠK Svätý Jur, MZRL. Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 9. kola MZRL Žolík Malacky – ŠK Svätý Jur ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 3.5 RS.

U.č.165: OFK Dunajská Lužná, S3BA. Berie na vedomie podnet na komisiu v ISSF na prešetrenie zákroku na hráča OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

U.č.166: SFC Kalinkovo, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k podnetu na komisiu OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť  termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí   v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra a prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM. Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom , kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), Bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2x 15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).

ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1.stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ).Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky ( aj polčasové, strelcov gólov – minutáž ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T4

sk.A: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B : SDM Domino, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: MŠK Iskra Petržalka, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: ŠK Žolík Malacky, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FK Studienka, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: TJ Slovan Viničné, SO 26.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Nová Dedinka, SO 26.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: TJ Rovinka, SO 26.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: MŠK Senec, SO 26.10. od 10.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

sk.J : FCL D.N.Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( HP ZŠ P.Horova – 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne. Ďalšie podrobnosti budú oznámené v pozvánke pre účastníkov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nesprávny popis vzájomného NS hráčov, ktorým udelil OT-ŽK;

R.Tanglmayer – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému udelil 2. ŽK.

Ospravedlnenia: Polakovič 30.10.-3.11., 12.-26.11.; Hajnala zrušenie ospravedlnenia 25.-27.10.; Pati Nagy 3.11.; Szakáll 2.11., 9.11.; Cvengroš 9.11.; Brody st. 2.11.; Banič 1.-9.11.; Hájek 9.-11.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 26.-27.10. 2019 č. 13

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 12. kolo

26.10. 9.00-11.30 MŠK Senec – L. Trnava  Hajnala za Lala, Piatka, Valko; Slezák

26.10. 10.00-12.30 FC Petržalka – Púchov  Lalo za Hajnalu, Martiš, Kožuch; Kroneraff

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

27.10. 11.30-13.30 K. Ves – Prievidza  Kakaščik, Tománek za Srnu, Kachnič za Henčeka (Zmena UHČ, zmena HP Lamač)     

Ženy II. Liga – 10. kolo

26.10. 14.00 FK Dúbravka – FC Petržalka  Uram za (R) 

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 13. kolo

27.10. 14.00 Most p/B – Rača  Ďurčo, Lalo, Hajnala (AR1) za Kachniča; Darlea  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 13. kolo

27.10. 14.00 Láb – Limbach  Čižmár, Srna (AR1) za Tománka, Szakáll; Hlavenka

27.10. 14.00 V. Leváre – S. Grob  Fischer, Henček (AR1) za Hajnalu, Orlíková; Hájek

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

26.10. 11.00 Ružinov – Most p/B  Vašš (R) za Hegedüsa

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 11. kolo

26.10. 9.00-11.00 Bernolákovo – FKP Dúbravka  Kachnič (R) za Urama

Obsadenie R a DS – PR BFZ 23.-31.10. 2019 č. 13

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 15. kolo

26.10. 14.30 Slovan „B“ – Podbrezová  Kozák, Poracký, Vass; Tománek; Budáč; Cuninka  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 12. kolo

26.10. 11.00 Senica – Trenčín  Valent, Bosányi, Volek; Likavský  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 12. kolo

26.10. 9.00-11.30 MŠK Senec – L. Trnava  Lalo, Piatka, Valko; Slezák

26.10. 10.00-12.30 FC Petržalka – Púchov  Hajnala, Martiš, Kožuch; Kroneraff

26.10. 10.00-12.30 Inter – Gabčíkovo  Polák, Tanglmayer, Fischer; Schmidt  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

30.10. 11.00-13.30 (STREDA) Domino – FC Petržalka  Piatka, Harajbič, Hádek; Príkopa  

31.10. 11.00-13.30 (ŠTVRTOK) K. Ves – Skalica  Bláha, Choreň, Hegedüs; Líška

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 13. kolo

31.10. 11.00-13.15 (ŠTVRTOK) Slovan – Trnava  Bohun, Čižmár, Martiš   

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

25.10. 18.00-16.00 (PIATOK) FC Petržalka – Slovan  Hajnala, Vasilenko, Martiš 

26.10. 10.00-12.00 Inter – D. Streda  Polakovič, Bláha, Martinkovič

27.10. 10.00-12.00 K. Ves – Prievidza  Kakaščik, Srna, Henček     

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

30.10. 13.00-15.00 (STREDA) Slovan – Z. Moravce  Tománek, Henček, Tramita   

31.10. 11.30-13.30 (ŠTVRTOK) Domino – Púchov  Vašš, Kakaščik, Volek   

Ženy I. Liga – 8. kolo

27.10. 14.30 NMŠK 1922 – FC Nitra  Vasilenko, Ralbovský

Ženy II. Liga – 10. kolo

26.10. 10.00 D. Lužná – Kopčany  Krčová

27.10. 14.00 Sv. Jur – Komárno  Farkaš

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

29.10. 12.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

29.10. 14.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 13. kolo  

26.10. 14.30 FC Kuřim – Moravská Slávia Brno  Henček, Kakaščik, Tramita; Perašín   

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 13. kolo

26.10. 14.00 Inter – D. N. Ves  Kocman, Budovič, Pátek za JmKFS; Keller

26.10. 14.00 PŠC Pezinok – Bernolákovo  Lauer, Ralbovský, Srna; Jablonický  

27.10. 14.00 Most p/B – Rača  Ďurčo, Lalo, Kachnič; Darlea  

27.10. 14.00 Ivanka p/D – Tomášov  Vašš, Polakovič, Kardelis; Mydlárik  

27.10. 14.00 Rovinka – MŠK Senec  Hudy, Hegedüs, Dujava; Líška  

27.10. 14.00 D. Lužná – Rusovce  Krčová, Bohun, Martiš; Páchnik  

27.10. 14.00 Rohožník – Kalinkovo  Chromý (R) za SFZ, Martinkovič, Volek; Pnček  

27.10. 14.00 FC Malacky – Báhoň  Bláha, Harajbič, Bogdáň; Lazar  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 13. kolo

26.10. 14.00 Lamač – K. Ves  Farkaš, Vasilenko, Gosiorovský; Vician  

27.10. 14.00 Vajnory – Sv. Jur  Vanek, Dúbravec, Triskal; Pavlík R.

27.10. 14.00 Láb – Limbach  Čižmár,Tománek, Szakáll; Hlavenka  

27.10. 14.00 Čunovo – Vrakuňa  Piatka, Hádek, Uram; Banič  

27.10. 14.00 Kostolište – Jakubov  Pati Nagy, Ježík, Lomňančík; Marczell  

27.10. 14.00 Závod – CFK Pezinok  Cvengroš, Polák, Sabela; Brody  

27.10. 14.00 V. Leváre – S. Grob  Fischer, Hajnala, Orlíková; Hájek

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 14. kolo

31.10. 14.00 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – K. Ves  Vasilenko, Valko, Tanglmayer; Vnuk

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

26.10. 9.30 D. N. Ves – NMŠK 1922  Kardelis, Čižmár

26.10. 11.00 Ružinov – Most p/B  Hegedüs, Vašš

26.10. 15.30 FC Petržalka „B“ – D. Lužná  Bogdáň, Triskal

27.10. 9.00 PŠC Pezinok – Bernolákovo  Lalo, Ježík

27.10. 10.00 Inter „B“ – Ivanka p/D  Kožuch, Lomňančík

27.10. 10.30 Rača – Žolík Malacky  Vasilenko, Lauer   

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

30.10. 10.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Ružinov  Vasilenko

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

23.10. 15.30 (STREDA) PŠC Pezinok – Ružinov  Bogdáň 

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

26.10. 13.00 NMŠK 1922 – Ivanka p/D  Cvengroš

27.10. 12.00 Sv. Jur – PŠC Pezinok  Farkaš

27.10. 12.30 Rača – D. Lužná  Lauer   

27.10. 13.00 Ružinov – MŠK Senec „B“  Tramita

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 14. kolo

23.10. 15.00 (STREDA) D. N. Ves – FK Dúbravka  Vasilenko

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

26.10. 13.00 Kalinkovo – Iskra Petržalka  Hádek  

26.10. 14.00 Jakubov – Rusovce  Hudy

26.10. 15.00 Žolík Malacky – D. N. Ves  Lomňančík

27.10. 9.30 FK Dúbravka – Jarovce  Sabela    

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 11. kolo

26.10. 9.00-11.00 Bernolákovo – FKP Dúbravka  Uram

26.10. 9.00-11.00 FC IMAS – Vrakuňa  Harajbič

26.10. 9.30-11.30 Šenkvice – NMŠK 1922  Pati Nagy

26.10. 9.30-11.30 Rusovce – PŠC Pezinok  Koštrna (R) za ObFZ-m

26.10. 13.30-15.00 Rača – Žolík Malacky  Vanek

26.10. 13.30-15.30 MŠK Senec – PFA ŠTK Šamorín  Dúbravec

27.10. 10.00-12.00 Inter „B“ – Sv. Jur  Gosiorovský

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 12. kolo

29.10. 15.00-13.30 (UTOROK) PFA ŠTK Šamorín – Bernolákovo  Hajnala   

30.10. 14.00-12.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Rusovce  Dúbravec

31.10. 12.00-10.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Rača  Uram

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

St. žiaci SZM „A“ – 10. kolo

27.10. 11.30 Ivanka p/D – Scorpions  Polakovič

Ml. žiaci MZM „A“ – 9. kolo

27.10. 11.00 Vajnory – Ch. Grob  Triskal

Zápisnica č.21 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.21

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Marko

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019 – p. Marko, p. Richtárik

4, Schválenie návrhu úpravy zostupu v súťažiach IV.liga BFZ a III.liga SD U19 BFZ – p. Richtárik

5, Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

6, Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov .- p. Príkopa

7, Informácia k výzve SFZ k projektu futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3 a bod 4 vynechať s programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu 2 a 3

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa tréner výberu BFZ seniorov – amatérov, ktorý vyhodnotil účinkovanie spomínaného výberu na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov Regions cup 2019, kde výber BFZ obsadil konečné 3.miesto a nepostúpil do kvalifikácie o postup na ME seniorov – amatérov.

VV BFZ berie na vedomie informáciu trénera výberu BFZ seniorov – amatérov k účasti na regionálnom turnaji Regions cup 2019.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uznesenie 2/20 ( Ocenenia SFZ schválené), Predseda BFZ podal informáciu k príprave budovania sídla BFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a k novelizácii stanov príjme uznesenie

Uznesenie 1/21

VV BFZ schvaľuje  termín pripomienkovania novelizácie stanov BFZ zo strany členov VV BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek pracovnej skupine do 30.11.2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:  Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil návrh na schválenie podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do termínu do 15.11.2019

Uznesenie 2/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do 15.11.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/21

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného poplatku za účasť v ZT seniorov 550€ a ZT dorast 200€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5 :  Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov predložil v zastúpení KM BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. KM navrhuje termín podania prihlášok do 30.10.2019

Uznesenie 4/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov do 30.10.2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaží cez ISSF systém. Štartovný vklad do ZHL schvaľuje na 100€ za družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6 : Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu. Do 21.10.2019 je potrebné predložiť návrh prerozdelenia zo strany ObFZ na BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Ukladá podpredsedom BFZ predložiť návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov zo strany ObFZ na sekretariát BFZ do 21.10.2019

T: 21.10.2019                                                                      Z: Podpredsedovia BFZ

K bodu 7: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 8 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Email p. Mariána Vašša predsedovi ŠTK BFZ

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k semináru šport a právo

Informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ, vedenia BFZ so zástupcami FK ObFZ BA – mesto.

Informáciu k výjazdu na kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko

Informáciu k príprave galavečera BFZ dňa 14.12.2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 04.11.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 07.10.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 19.-20.10. 2019 č. 12

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 11. kolo

20.10. 10.00-12.30 K. Ves – Dubnica  Lauer, Sabela, Vasilenko (AR2) za Chrupku; Marczell (HP UT Pasienky) 

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 8. kolo

19.10. 10.00-12.00 Slovan – Senica  Bláha, Bohun,Kardelis (HP UT Prievoz)   

Súťaže riadené BFZ

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

19.10. 10.00 Lozorno – PŠC Pezinok  Kožuch (R) za Chrupku    

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

20.10. 11.30 D. N. Ves – Jakubov  Koštrna, Štepanovský (AR1) za Ľuptáka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 18.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK sa oboznámila s rozhodnutiami OK BFZ 005 a 006/2019 a konštatuje, že odôvodnenie nie je podložené žiadnou normou či predpisom, len subjektívnym názorom OK. ŠTK si splnila povinnosti v zmysle všetkých noriem a postupovala tak, ako aj v iných prípadoch v minulosti (napr.: K.Ves). Informovala VV BFZ o všetkých známych skutočnostiach a nič nezamlčala. ŠTK nemá právomoc meniť či nerešpektovať uznesenia VV BFZ.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

15.kolo Malacky – Rusovce, Senec – Tomášov, obidve stretnutia 9.11. o 13:30

IV.liga:

14.kolo Sv. Jur – K.Ves 31.10. o 14:00

15.kolo Závod – Vrakuňa 9.11. o 13:30

U19:

14.kolo NMŠK – Ružinov 30.10. o 10:30

15.kolo Ružinov – Lozorno 10.11. o 11:00

U17:

14.kolo PŠC Pezinok – Domino 2.11. o 14:00

U15 / U13:

12.kolo Šamorín – Bernolákovo 29.10. o 13:30 / 15:00, NMŠK – Rusovce 30.10. o 12:30 / 14:00, Pezinok – IMAS 1.11. o 9:00 / 11:00, Inter – Rača 31.10. o 10:00 / 12:00

Kontumuje:

U13 9.kolo: Ž.Malacky – Svätý Jur 3:0, v zmysle SP čl.11/2, s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK:

ŠK Svätý Jur (U13) za nenastúpenie na stretnutie 9.kola (SP čl.82/1/b).

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.141: Filip Boušek 1306560 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MD3R A), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 14.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.142: Marek Markusek  1291231  (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 13.10.2019.

U.č.143: Roman Jakubec  1224775  (SDM Domino BA, S4BA) , od 13.10.2019.

U.č.144: Erik Miklušičak  1310494  (Obecný športový klub Láb, S4BA) , od 13.10.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.145: Matej Krištofík  1184659 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 14.10.2019.

U.č.146: Gabriel Bernardino Franco  1421568 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 13.10.2019.

U.č.147: Peter Striško  1147143 (TJ Čunovo, S4BA), od 14.10.2019.

U.č.148: David Malý  1304409 (FC Zohor, SD3R), od 14.10.2019.

U.č.149: Adam Houdek  1303560 (FC Zohor, SD3R), od 14.10.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.150: Peter Golej – MFK Rusovce, S3BA. Berie na vedomie písomné vyjadrenie zástupcov klubu k U.č.139 a za HNS (hrubá urážka AR a R, nevhodný a poburujúci komentár hlásateľa a slovný atak smerom k AR2 počas druhého polčasu) v stretnutí 10. kola S3BA MFK Rusovce – FK Inter Bratislava, podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie US na 4 mesiace s prerušením počas zimnej prestávky, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 07.10.2019 do 24.05.2020.

U.č.151: MFK Rusovce, S3BA. Za HNS člena US, zároveň hlásateľa a divákov počas a po stretnutí 10. kola S3BA MFK Rusovce – FK Inter Bratislava, ukladá DS – finančnú pokutu   300.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U.č.152: Patrik Forgáč 1218870 (Lokomotíva Devínska Nová Ves). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.117 a odpúšťa 1 deň. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 19.10.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                     

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí  v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ zmeny

PMA1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMB1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 17.30 hod.

PMC1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 16.30 hod.

FA Lafranconi poplatok 20,- €

PRPK – 7.kolo: Dubová – Modra, SO 19.10. o 13.00 hod.

FK Dubová poplatok 20,- €

c/ termíny stretnutí – dohrávky ( nespôsobilé terény )

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMA2, PMB2 – 6.kolo: FKM D.N.Ves – NMŠK 1922 B, SO 26.10. o

13.30 – 12.30

PRMA – 5.kolo: Rohožník – Pl.Mikuláš, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Miloslavov – Ch.Grob , NE 20.10. o 10.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: FKM D.N.Ves – Most , NE 20.10. o 14.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v rezorte  X Bionics Sphere v Šamoríne. Pokyny a program bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Tramita 31.10.-2.11.; Ďurčo 26.10.; Hajnala 25.-27.10.; Choreň 26.-27.10.; Sabela 30.10.-5.11. Pavlík R 1-2.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
17.10 – 25.10.2019 Predkolo Školský Pohár SFZ – ZŠ Brat.kraj  U13 a mladší
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Púchov Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Posledná rozlúčka s Ferkom Štamberským bude v sobotu 19.10. o 10:00 hod.

Stretnutie prezidenta SFZ, vedenia BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek: Pristúpilo sa k najväčšej novelizácii Registračného a prestupového poriadku za posledné štyri roky

V utorok 8. októbra sa v kultúrnom dome Pezinok uskutočnilo hodnotné pracovné stretnutie zástupcov FK ObFZ Bratislava – vidiek s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, vedením BFZ a OBFZ Bratislava – vidiek.

Predseda ObFZ Bratislava-vidiek Miroslav Baxa otvoril toto pracovné stretnutie privítaním prezidenta SFZ Jána Kováčika a potom odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi, ktorý viedol zasadnutie. Privítal všetkých hostí za vrchstolom a to Jána Kováčika, prezidenta SFZ, Jozefa Klimenta, generálneho sekretára SFZ, Petra Dedíka, zástupcu generálneho sekretára SFZ, Lukáša Piteka, vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ a Juraja Jánošíka, predsedu BFZ. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia VV BFZ Jaroslav Ferík a Dušan Paška, Miroslav Richtárik, predseda ŠTK,  Ondrej Trnovský, predseda EMK a Michal Salenka, predseda TMK.

Ján Kováčik sa veľmi pekne poďakoval za pozvanie na toto stretnutie a povedal, že SFZ zaujímajú pripomienky  funkcionárov z menších klubov k rôznym problémom.  Tiež zdôraznil, že jedna veľká téma sa aspoň troška posunula dopredu a to je Registračný a prestupový poriadok, ktorý štyri roky  traumatizoval celé futbalové hnutie.

Peter Dedík sa vo svojom príhovore zaoberal  financovaním amatérskeho a mládežníckeho futbalu za posledné roky.  Finančné stimuly sa z roka na rok  zvyšujú a konferencia SFZ schválila prerozdelenie členských príspevkov pre kluby, ktoré pracujú s mládežou.  Názorne to ukázal na priehľadnej tabuľke, na ktorej vidieť, že kluby z celého Slovenska bez infraštruktúry dostali 5 084 647 eur, z toho BFZ 535 087 eur. Uskutočnilo sa niekoľko projektov na výstavbu umelých ihrísk, na území nášho regiónu sa postavili dve, v Stupave a v Petržalke.  Futbalové akadémie a ÚTM dostali  2 108 000 eur, z toho BFZ 260 000 eur.  A v najbližších rokoch by mali tieto príspevky ešte narastať. Tiež dodal, že SFZ by mal  zo svojho rozpočtu už od najbližšieho roka  hradiť 50 percent nákladov na delegované osoby pre všetky mládežnícke súťaže. ,,Ďalšou reálnou vecou je fond na podporu športu,  prijatie športových poukazov a ich financovanie  v hodnote 20 miliónov eur. Významná časť týchto peňazí by mala putovať na tieto športové poukazy. Tie by mali byť použiteľné na deti vo všetkých kluboch, ktoré sú našimi členmi. Veľa si od tohto sľubujeme a veríme, že kluby takto predsa len získajú viac finančných prostriedkov,“ vraví Peter Dedík.  Ján Kováčik ešte dodal, že v rozpočte  sa počíta s vybudovaním ďalšieho ihriska  s umelou trávou na  území BFZ v hodnote  500 000 eur.

Lukáš Pitek povedal viacero  zaujímavostí v súvislosti s Registračným a prestupovým poriadkom, ktorý bol štyri roky veľmi pálčivým problémom na SFZ. ,,Pripomienky k nemu sme zbierali už koncom roka 2018 a vytvorená pracovná skupina ich dôsledne analyzovala. Takto sme pristúpili k najväčšej novelizácii Registračného a prestupového poriadku za posledné štyri roky. Riešili sme a spresnili niekoľko jeho článkov. V prvom rade sme chceli vyjsť klubom v ústrety, aby za amatéra dostali väčšie odstupné a tiež hráčom  pokiaľ by klub neprihlásil svoje mužstvo do súťaže, alebo by bolo z nej vylúčené. Na základe toho sme zaviedli dočasné registrácie, ktoré sa od nového ročníka často využívajú. Novinkou tiež je, že sme zrušili registračné preukazy z  hmotnej podobe plastových kartičiek. Teraz sú už elektronické registračné preukazy a tento moderný trend vidíme aj v rámci Európy. Jedna z najzávažnejších zmien sa týka článku 19, kde sme upravovali prestupové obdobia od  zavedenia registrácie. Po hlbších analýzach sme dospeli k tomu, že upravíme registračné obdobie bez obmedzenia od 26.6 do 15.7. Pritom hosťovania sú stále možné, ale vypustilo sa zimné prestupové obdobie bez obmedzenia. Dôvodom je, že sme mali dosť veľa negatívnych   skúseností s takzvaným vykrádaním  klubov. Prihlásili sa do súťaže a potom  následne prišiel iný klub, ktorý im zobral kľúčových hráčov a tým pádom nemohli pokračovať v súťaži. Takto sme to zosúladili aj so súťažným poriadkom, kde sme stanovili, že všetky prihlášky sa majú dávať najneskôr do 15.7. v rámci letného registračného poriadku.“

Juraj Jánošík vo svojom príhovore povedal, že si veľmi váži prítomnosť ľudí okolo prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorí si našli čas a prišli medzi funkcionárov klubov amatérskeho futbalu. Pred dvomi týždňami na stretnutí ObFZ Bratislava-mesto bola takmer stopercentná účasť funkcionárov klubov a toto konštatovanie platilo aj o ObFZ Bratislava-vidiek. Zdôraznil, že SFZ nikdy tak amatérsky futbal  finančne nepodporoval, ako je tomu pod týmto vedením od roku 2010.  Dotácia pre BFZ v rokoch 2010-2014 bola 28 tisíc eur a v súčasnosti je 60 tisíc eur. Na svoju činnosť  ObFZ Bratislava-vidiek dostane príspevok 5 500 eur. Za tri roky teraz ide od SFZ  do BFZ  950 000 eur a to od III. ligy  až po najnižšie súťaže. ObFZ Bratislava-vidiek má celkovo 260 mužstiev, z toho 198 mládežníckych, v tomto roku do nich z kreditov, z ministerstva školstva a z členského pritečie 153 000 eur. Samozrejme, je to mimo infraštruktúry a iných dotácií.

V zaujímavej  a otvorenej diskusii vystúpili niekoľkí funkcionári. Kamila Kyselicu z ŠK Svätý Jur potešilo, že jeho diskusný príspevok na konferencii SFZ v roku 2016 ako zástupcu vidieka, aby prerozdelenie členského išlo len do amatérskych klubov, sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Dušana Petráša z Grinavského  futbalového klubu 1923 zaujímalo ohľadne infraštruktúry, ako by sa dala rýchlo postaviť tribúnka za dobrú cenu pre sto ľudí a či  by SFZ nemohol zverejniť nejakú databázu schopných firiem. ,,Rôzne obce si s výstavbou tribún  poradili svojpomocne, alebo v rámci nejakých partnerstiev a za pomoci sponzorov,  či mestských firiem. Z tohto dôvodu nechceli sme do toho vstupovať, aby nevznikol dojem, že niekoho preferujeme. Keď sa na nás obrátite s tým, že či vám vieme doporučiť nejakú  firmu, tak poznáme také, s ktorými sme spolupracovali,“ vraví Ján Kováčik. ,,Ak máte takýto dotaz, stačí nám napísať email na kontaktnú adresu futbalová-infraštruktúra,“ dodal P. Dedík. J. Jánošík poznamenal, že BFZ minimálne dva roky spolupracuje s tímom Šport Projekt, ktorý v našom kraji postavil už niekoľko tribún v Rusovciach, Petržalke, Rače a atď.

V ďalšej časti diskusie Ján Kováčik oznámil veľmi smutnú správu a to, že Jozef Kliment, dlhoročný generálny sekretár SFZ k 31.12. 2019 končí vo svojej funkcii  a odchádza pracovať na UEFA, kde bude vedúcim  jedného z najdôležitejších oddelení pre rozvoj národných zväzov. ,,Samozrejme, pre J. Klimenta je to veľká pocta a pre nás je cťou, že môžeme takéhoto skvelého človeka a odborníka ponúknuť pre najvýznamnejší európsky futbalový orgán,“ zdôraznil Ján Kováčik.

Mládežnícky tréner FKM Stupava Dominik Katona  sa spýtal, prečo trojičke ich prípraviek celá súťaž trvá iba 14 týždňov, lebo podľa neho majú veľa hluchého obdobia. Takto trénerom vzniká problém, ako si vybaviť nejaké prípravné zápasy a tiež v klube pociťujú nedostatok trénerov. Ján Farbula vysvetlil, prečo bol zvolený tento model , že do súťaže trojičiek sa prihlásilo 16 družstiev, ktoré nemohli byť zaradené do jednej súťaže z dôvodu termínov,  ale boli rozdelené. V tejto kategórii je problém hrať stretnutia počas letných prázdnin, súťaže začínajú až v septembri a na odohratie počas jesennej časti zostáva 8-10 víkndov. Daľej sú tu požiadavky, aby sa nehralo počas sviatku všetkých svätých, v jarnej časti je dlhodobo vynechaný termín veľkonočných sviatkov a taktiež aj v mesiaci jún majú kluby problémy, lebo sa chlapci zúčastnujú výletov v škole a pod.Preto sa pristúpilo k rozdeleniu súťaže po 8 účastníkov kde sa v priebehu mesiaca september a október odohrá jesenná časť a v priebehu apríla a mája jarná časť. Pokiaľ má FKM Stupava problémy s nedostatkom trénerov, na BFZ pracuje regionálny tréner mládeže Edard Vilčinský  a tak sa treba s touto otázkou obrátiť na neho.

Jozef  Hlavenka, predseda KRaD na vidieku  zdôraznil, že je veľmi náročné získať nových rozhodcov. ,,V súčasnosti ich máme 22, noví arbitri zo SFZ dostanú základný výstroj. Chcel by som však poprosiť, či by sme nemohli fungovať takým štýlom, ako český zväz, kde by sme mali stránku, ako možno získať rozhodcov a boli by tam rôzne odkazy.“

Dušan Petráš poznamenal, že tréner príde zo zamestnania a kvôli nedostatku času nemá pripravený tréningový plán. Preto by privítal, keby  na stránke BFZ  boli uverejnené ukážky z tréningového procesu pre všetky vekové kategórie, aby každý tréner mohol kvalitne absolvovať tréningovú jednotku. Tak je tomu v Česku, kde je názorne zobrazené, ako trénovať v zime, v lete, ako získať dobrú kondíciu, je tam nácvik streľby a ďalšie rôzne činnosti.

Ján Kováčik dodal, že v spolupráci so Štefanom Tarkovičom, s technickým riaditeľom zväzu, by sa vytvorila nejaká podobná aplikácia, lebo SFZ má dosť kvalitných trénerov s potrebnou kvalifikáciou.  Aj takýmto spôsobom by mohli byť tréningové jednotky k dispozícii.

,,Každý tréner pracuje v nejakom prostredí a má určitú kategóriu hráčov. Určite však nesúhlasím s tým, aby  bol taký tréner, ktorému budeme dávať nejaké návody. Prvá vec je, že keď začíname  školenie, tak  tréner s týmto vzdelaním pokračuje ďalej. Viem, že chodí do práce a nemá veľa čas sa tomuto venovať. Druhá vec je, že v priebehu vzdelávania tréner má licenciu na tri roky a za  toto obdobie si ju musí obnoviť. Organizujeme ešte štyri doškolovacie semináre a každé z nich je zamerané na nejakú kategóriu. Prednedávnom sme mali seminár pre amatérsky seniorský  futbal, na ktorom sa zúčastnili aj odborníci z Brnenského  futbalového zväzu. K nemu  vždy vydáme metodický materiál. Na BFZ plánujeme zriadiť knižnicu, aby tréneri mali k svojej práci k dispozícii čo naviac dobrých materiálov. Na stránke tréner portál je tiež dosť článkov, seminárov a pre trénerov je užitočnou pomôckou odborný časopis Únia futbalových trénerov Slovenska, do ktorého tiež publikujem. Vyjde knižka od Samuela Slováka  Výchova a vzdelávanie mladých futbalistov. Je tam presne od 9 do 15 rokov návod, ako by sa malo v tejto kategórii trénovať,“ vraví Michal Salenka, predohseda TMK BFZ.

K trénerskej téme poskytol ďalšie veľmi zaujímavé informácie. ,,Na stránke BFZ máme zoznam trénerov, v súčasnosti je ich v našom regióne cez 400 a sú tam všetci s C a B s licenciami. Teraz beží  C kurz so 41 trénermi a B kurz s 20 trénermi. Na jar skončilo C licenciu 33 trénerov a B licenciu 31 trénerov. Takže dosť sa venujeme vzdelávaniu trénerov, otázka je však, či po skončení kurzu trénujú, alebo nie. A-licenciu si robí 40 trénerov  a postupne sa zrejme  pristúpi  k tomu,  že takúto kvalifikáciu si bude vyžadovať už aj III. liga.“

Aj toto pracovné stretnutie malo svoj veľký význam, hlavne treba oceniť, že na zasadnutie prišli najvyšší predstavitelia SFZ, hoci o dva dni slovenskú reprezentáciu čakal v kvalifikácii ME 2020 kľúčový zápas proti Walesu.

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Do hlásateľského neba odišiel František Štamberský

Legendárny hlásateľ František Štamberský dnes vo veku 93 rokov prehral svoj boj so zákernou chorobou. S mikrofónom prežil viac ako 60 rokov na rôznych športových podujatiach, v posledných rokoch bolo jeho hlásateľské umenie spojené s klubom FC Petržalka, kde sa na domácich stretnutiach v nedeľu predpoludním prihováral svojim hlasom prítomným divákom. Bolo tomu tak ešte na stretnutiach za starým mostom ako aj v novom stánku na Sklodowskej ulici. Ferko vždy sršal dobrou náladou, rozdával radosť okolo seba a ľudia ho mali veľmi radi. Petržalke zostal verní aj po zmenách v štruktúrach klubu a jeho veľkým prianím bolo, aby sa Petržalka vrátila späť do II.ligy. Jeho prianie sa naplnilo na konci sezóny 2017/2018. Pri odovzdávaní pohára vtedy pri rozhovore povedal “ A už môžem umrieť, sme v II.lige“. Svoj posledný zápas s mikrofónom v ruke absolvoval 29.9.2019, keď Petržalka porazila Liptovský Mikuláš 4:3.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vyjadruje hlbokú úprimnú sústrasť pozostalým

Ferko, odpočívaj v pokoji

Obsadenie R a DS – PR BFZ 14.-23.10. 2019 č. 12

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 14. kolo

19.10. 14.30 Komárno – Bardejov  Nemček, Hrčka, Lauer, Parilák; Dadykin; Richtárik

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 11. kolo

19.10. 11.00 Senica – Trnava  Malárik, Jankovič, Ralbovský; Šipoš

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 11. kolo

19.10 10.00-12.30 Domino – L. Trnava  Harajbič, Henček, Gosiorovský, Brody

20.10. 10.00-12.30 K. Ves – Dubnica  Lauer, Sabela, Chrupka; Marczell (HP UT Pasienky) 

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 11. kolo

16.10. 13.00-15.15 (STREDA) Slovan – Poprad  Hajnala, Vasilenko, Martiš

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 8. kolo

19.10. 10.00-12.00 Slovan – Senica  Bláha, Bohun,Kardelis   

20.10. 12.00-14.00 Domino – Z. Moravce  Krčová, Choreň, Hegedüs

Ženy I. Liga – 7. kolo

20.10. 14.30 NMŠK 1922 – Trenčín  Tramita, Vanek  

Ženy II. Liga – 9. kolo

20.10. 17.00 FC Petržalka – Sv. Jur  Vasilenko

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 8. kolo

19.10. 15.00 FC Petržalka – Senica  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 8. kolo

19.10. 17.00 FC Petržalka – Senica  Martiš

Regionálny turnaj dievčat WU14

14.10. 13.30 (PONDELOK) ZsFZ – BFZ  Hajnala, Martiš, Vasilenko  (HP D. Lužná)

14.10. 15.00 (PONDELOK) SsFZ – VsFZ  Vasilenko, Martiš, Hajnala  (HP D. Lužná)

15.10. 9.00 (UTOROK) SsFZ – BFZ  Piatka, Valko, Hádek  (HP NTC Senec)

15.10. 10.30 (UTOROK) VsFZ – ZsFZ  Hádek, Valko, Piatka  (HP NTC Senec)

16.10. 10.00 (STREDA) BFZ – VsFZ  Dúbravec, Valko, Piatka (HP NTC Senec)

16.10. 11.30 (STREDA) ZsFZ – SsFZ  Piatka, Valko, Dúbravec (HP NTC Senec)

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 12. kolo

19.10. 15.00 Báhoň – Rohožník  Choreň, Hajnala, Krčová; Keller  

19.10. 15.00 D. N. Ves – Ivanka p/D  Hegedüs, Martinkovič, Srna; Líška  

20.10. 10.30 Rača – FC Malacky  Bohun, Pati Nagy, Dujava; Páchnik  

20.10. 15.00 Kalinkovo – D. Lužná  Tománek, Martiš, Kachnič; Truchlý  

20.10. 15.00 Rusovce – PŠC Pezinok  Polakovič, Vašš, Volek; Lazar  

20.10. 15.00 Bernolákovo – MŠK Senec  Ďurčo, Hudy, Ježík; Príkopa  

20.10. 15.00 Rovinka – Inter  Henček, Ralbovský, Kardelis; Schmidt  

20.10. 15.00 Tomášov – Most p/B  Pavlíková, Bláha, Bogdáň; Mókoš  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 10. kolo

16.10. 15.30 (STREDA) Lamač – Závod  Tanglmayer, Gosiorovský, Čižmár; Hájek  

16.10. 15.30 (STREDA) CFK Pezinok – Láb  Hádek, Valko, Piatka; Banič

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 12. kolo

19.10. 15.00 Sv. Jur – Lamač  Lomňančík, Hádek, Valko; Kroneraff

19.10. 15.00 CFK Pezinok – Kostolište  Uram, Čižmár, Tramita; Vnuk  

19.10. 15.00 Vrakuňa – Láb  Vasilenko, Orlíková, Vanek; Dobrovský    

20.10. 15.00 K. Ves – V. Leváre  Dúbravec, Cvengroš, Gosiorovský; Pavlík R.  

20.10. 15.00 S. Grob – Závod  Kakaščik, Fischer, Szakáll; Farkaš  

20.10. 15.00 Jakubov – Čunovo  Tanglmayer, Farkaš, Triskal; Slezák  

20.10. 15.00 Limbach – Domino  Polák, Piatka, Kožuch; Banič    

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

19.10. 10.00 Lozorno – PŠC Pezinok  Chrupka, Kožuch    

19.10. 10.00 Žolík Malacky – Inter „B“  Tománek, Šabiková (AR1) za ObFZ-v   

19.10. 10.30 Most p/B – D. N. Ves  Kachnič, Vašš

19.10. 13.00 Ivanka p/D – Ružinov  Piatka, Volek

19.10. 15.00 Bernolákovo – FC Petržalka „B“  Bogdáň, Kakaščik  

19.10. 15.00 Zohor – Rača  Polakovič, Polák  

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 9. kolo

16.10. 15.30 (STREDA) PŠC Pezinok – MŠK Senec „B“  Klúčik, Lalo

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

23.10. 15.30 (STREDA) PŠC Pezinok – Ružinov  Bogdáň 

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 12. kolo

19.10. 14.00 PŠC Pezinok – Rača  Dúbravec

19.10. 15.00 Domino „B“ – Sv. Jur  Gosiorovský, Henček  

20.10. 10.30 Ivanka p/D – Ružinov  Hajnala

20.10. 12.30 D. Lužná – NMŠK 1922  Hádek

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

18.10. 17.30 (PIATOK) Iskra Petržalka – Jakubov  Šafárik, Štepanovský za ObFZ-m (Dohrávané stretnutie)

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

19.10. 9.00 FC IMAS – Kalinkovo  Hudy

20.10. 11.30 D. N. Ves – Jakubov  Koštrna, Ľupták za ObFZ-m

20.10. 12.30 Jarovce – Žolík Malacky  Uram     

20.10. 13.00 Iskra Petržalka – FK Dúbravka  Srna  

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 14. kolo

23.10. 15.00 (STREDA) D. N. Ves – FK Dúbravka  Vasilenko

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 10. kolo

19.10. 9.00-11.00 Sv. Jur – FC IMAS  Tanglmayer

19.10. 9.00-11.00 PŠC Pezinok – Šenkvice  Dúbravec

19.10. 10.00-12.00 NMŠK 1922 – Bernolákovo  Kravárik za ObFZ-m

19.10. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – MŠK Senec  Štepanovský za ObFZ-m

19.10. 10.00-12.00 PFA ŠTK Šamorín – Rača  Pati Nagy

20.10. 9.30-11.30 Vrakuňa – Rusovce  Valko

20.10. 9.30-11.30 Žolík Malacky – Inter „B“  Lomňančík  

Medzinárodný turnaj U13 – Ľubľana

15.-17.10.  Polák

Medzinárodný futsalový turnaj polygrafických škôl U19 (SOŠ Polygrafická Račianska 190)

18.10. 9.00-15.30 (PIATOK)  Vasilenko

19.10. 8.00-10.00  Vasilenko
Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „A“ – 8. kolo

20.10. 12.30 Tomášov – Ružinov  Bogdáň

Ml. žiaci MZM „B“ – 8. kolo

20.10. 12.00 Kalinkovo – D. Lužná  Martiš

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 12.-16.10. 2019 č. 11

Súťaže riadené BFZ

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 10. kolo

16.10. 15.30 (STREDA) Lamač – Závod  Tanglmayer, Gosiorovský, Čižmár (AR2) za Farkaša; Hájek   

16.10. 15.30 (STREDA) CFK Pezinok – Láb  Hádek, Valko (AR1) za Triskala, Piatka; Banič

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 11.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.10.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 005/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu o vylúčení zo súťaže zverejnenom v ÚS č. 9 zo dňa 30.08.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK BFZ konštatuje, že po oboznámení sa s celou dokumentáciou vzťahujúcou sa k prejednávanej veci (Podanie na komisiu – Elektronická prihláška do súťaže, Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov, Informácia o osobnom preverení prísl. orgánmi BFZ pred samotným rozhodnutím VV BFZ o zaradení do súťaže, či FK Dúbravka spĺňa podmienky pre zaradenie družstiev do regionálnych súťaží BFZ, prijaté rozhodnutia VV BFZ, komunikácia medzi BFZ a FK Dúbravka) dospela k záveru, že predkladajúci p.Richtárik, predseda ŠTK BFZ nemal VV BFZ predložiť návrh na zaradenie FK Dúbravka do súťaže IV. ligy (viď Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave), nakoľko mal vedomosť, že FK Dúbravka nespĺňa náležitosti v zmysle schválených Podmienok zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov. Vzhľadom na uvedené OK BFZ, využijúc svoju právomoc, podáva touto cestou podnet na VV BFZ a navrhuje, aby VV BFZ po oboznámením sa s písomným rozhodnutím OK 005/2019, prijal rozhodnutie, na základe ktorého bude klubu FK Dúbravka vrátené štartovné 450 EUR.

OK 006/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu DK BFZ o finančnej pokute pod U.č. 75 zverejnenom v ÚS č. 10 zo dňa 06.09.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK BFZ konštatuje, že po oboznámení sa s celou dokumentáciou vzťahujúcou sa k prejednávanej veci (Podanie na komisiu – Elektronická prihláška do súťaže, Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov, Informácia o osobnom preverení prísl. orgánmi BFZ pred samotným rozhodnutím VV BFZ o zaradení do súťaže, či FK Dúbravka spĺňa podmienky pre zaradenie družstiev do regionálnych súťaží BFZ, prijaté rozhodnutia VV BFZ, komunikácia medzi BFZ a FK Dúbravka) dospela k záveru, že predkladajúci p.Richtárik, predseda ŠTK BFZ nemal VV BFZ predložiť návrh na zaradenie FK Dúbravka do súťaže IV. Ligy (viď Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave), nakoľko mal vedomosť, že FK Dúbravka nespĺňa náležitosti v zmysle schválených Podmienok zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov. Vzhľadom na uvedené OK BFZ, využijúc svoju právomoc, podáva touto cestou podnet na VV BFZ a navrhuje, aby VV BFZ po oboznámením sa s písomným rozhodnutím OK 006/2019, prijal rozhodnutie, na základe ktorého bude klubu FK Dúbravka odpustená finančná pokuta 800 EUR uložená rozhodnutím DK BFZ pod U.č. 75 zverejnenom v ÚS č. 10 zo dňa 06.09.2019.

OK 007/2019

Odvolanie FK INTER BRATISLAVA, a.s. proti rozhodnutiu ŠTK BFZ, ktorým bola klubu udelená kontumácia v zápase medzi FK Inter Bratislava – MŠK Senec 0:3 v zmysle SP čl. 11/2 s použitím čl. 82/1/f v spojení s čl. 52/d a a čl. 47/5 zverejnenom v ÚS č. 9 zo dňa 30.09.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Pohár BFZ:

1.kolo NMŠK – Vrakuňa, Mariathal – Lamač 16.11. o 13:00

2.kolo NMŠK / Vrakuňa – Rovinka, Mariathal / Lamač – Dev.Nová Ves, Kalinkovo – Pezinok, Cajla – D.Lužná 22.4. o 17:00

Schvaľuje:

U17:

10.kolo I.Petržalka  – Jakubov 18.10. o 17:30 – dohráva sa od 23.min. II.polčasu

12.kolo Pezinok – Rača 19.10. o 14:00

13.kolo Ž.Malacky – Dev.Nová Ves 26.10. o 15:00

U15 / U13:

10.kolo NMŠK – Bernolákovo 19.10. o 10:00 / 12:00

Upozorňuje:

PŠC Pezinok (TIPOS III.liga) za nedostatočné nahratie hlasitosti zvuku vo videozázname z 9.kola.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

IV.liga: 10.kolo CFK Pezinok-Cajla – Láb, Lamač – Závod obe 16.10. o 15:30

U17: 10.kolo Pezinok – Ružinov 23.10. o 15:30

U15 / U13: 8.kolo Pezinok – Senec 10.10. o 16:00 / 14:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.130: Jakub Šauša 1358894 (ŠK Žolík Malacky, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 6.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.131: Marek Ducký  1154402  (TJ Rovinka, S3BA) , od 7.10.2019.

U.č.132: Jakub Pavúk  1226551  (PŠC Pezinok, S3BA) , od 7.10.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.133: Ján Červenák  1310463 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 7.10.2019.

U.č.134: Patrik Kostka  1264847 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 7.10.2019.

U.č.135: David Kimlička  1306945 (FC Zohor, SD3R), od 7.10.2019.

U.č.136: Peter Halmeš  1259722 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 9.10.2019.

U.č.137: Victor Enmanuel Vera Velazgues  1400840 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 9.10.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.138: MFK Rusovce, S3BA. DK berie technický problém na vedomie a upozorňuje, že v prípade ak sa bude podobný nedostatok opakovať, bude postupovať v zmysle RS a DP. Na základe odstúpenia ŠTK za manipuláciu s video záznamom v stretnutí 8. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave a vysvetlenia video kameramana, že problém klub rieši, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.139: MFK Rusovce, S3BA. Na základe Správy delegáta, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a ZoS začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS člena US Petra Goleja 1073166 v stretnutí 10. kola s FK Inter Bratislava, za hrubú urážku AR1 a R cez polčasovú prestávku, nevhodný a poburujúci komentár pri dosiahnutí gólu od hlásateľa Petra Goleja a neustály slovný atak do AR2 počas druhého polčasu, pričom podpichoval prítomných divákov, že rozhodca je zodpovedný za prehru družstva Rusoviec. Predbežným ochranným opatrením ukladá zákaz vykonávania akejkoľvek funkcie US p. Petrovi Golejovi, zákaz styku s delegovanými osobami do vyriešenia prípadu od 7.10.2019. Ďalej žiada o písomné stanovisko k HNS divákov, ktorí po stretnutí urážali a vyhrážali sa delegovaným osobám. Z dôvodu bezpečnosti si museli DO zavolať policajnú hliadku, ktorá ich bezpečne odprevadila z areálu štadióna v termíne do 15.10.2019.

U.č.140: Nicolas Kováč  1339907 (MŠK Senec B, MD3R A). Za HNS, úmyselné poškodenie dverí na hráčskej kabíne po stretnutí OFK Dunajská Lužná – MŠK Senec B, podľa čl. 47/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 týždeň a pokutu klubu MŠK Senec 50.-€, podľa čl. 47/2c a 47/4. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to: a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ     ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov BFZ. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), Bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ) ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1.stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky ( aj polčasové, strelcov gólov – minutáž ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T3

sk.A: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

sk.B : NMŠK 1922, SO 12.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: FK Cinemax Doľany, SO 12.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: TJ Malinovo, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: SFC Kalinkovo, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: ŠK Bernolákovo, NE 13.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J : FC Petržalka B, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

d/ súťaž PMC2 – kontumácia

5.kolo: Báhoň – Doľany 3 : 0 k ( nedostavenie sa na stretnutie – SP 82/b )

FK Cinemax Doľany poriadková pokuta 50,- € ( RS 3.5 )

e/ zmeny

PMA1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 17.15 hod.

PMB1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 17.15 hod.

PMC1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 16.00 hod.

FK Dúbravka poplatok 20,- €.

f/ termíny stretnutí – dohrávky ( nespôsobilé terény )

PMC1 – 5.kolo: Žolík Malacky – FKM Stupava, UT 15.10. o 17.00 hod.

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMA2, PMB2 – 6.kolo: FKM D.N.Ves – NMŠK 1922 B ( nenahlásený termín )

PRMA – 5.kolo: Rohožník – Pl.Mikuláš, SO 26.10. o 11.00 hod.

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj, ŠT 17.10. o 17.30 hod.

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Miloslavov – Ch.Grob , NE 20.10. o 10.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: FKM D.N.Ves – Most ( nenahlásený termín )

g/ nezaslané výsledky stretnutí ( rozhodca – laik )

PMA3 – 5.kolo: MŠK Iskra B – Lamač

PMA3 – 9.kolo: MŠK Iskra B – Vrakuňa B ( hralo sa 18.9. )

Komisia rozhodcov a delegátov

Termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor BFZ oznámi komisia v najbližšom čase. Uskutoční sa po skončení jesennej časti súťažného ročníka.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: M. Polák – nedostatočný popis okolností zranenia, najmä skutočnosti, či k zraneniu došlo v dôsledku priestupku súpera voči PF; R. Henček – nedostatočný popis okolností zranenia, najmä skutočnosti, či k zraneniu došlo v dôsledku priestupku súpera voči PF.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.10. o 17.45 M. Kroneraffa, o 18.00 M. Vašša a o 18.15 I. Harajbiča.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 19.10., 20.10. do 12.00; Klúčik 5.10. (akceptuje); Harajbič 20.10.; Triskal 16.10.; Farkaš M. 16.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na MT U13 Ljubljana International Cup 2019 (15-17.10.2019)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (8): Oliver ĎURÍK, Lukáš ČERVENKA, Marko PERNIČKA, Michal HRMO, Tomáš BUČURIČ, Pavol LEMBAK, Artur HABA, Šimon POLAKOVIČ

FC Petržalka (8): Šimon MELO, Nicolas SAGAN, Jakub KUSALÍK, Samuel ŠUBERT, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Ján BRNULA, Martin HLAVATÝ

FK Inter Bratislava (1): Alex Mark MONAGHAN

FKM Karlova Ves (1): Noel VARGA

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Jakub KARUL, Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ,

FKM Karlova Ves (2): Arsenij REZNIČENKO, Oskar OLLE

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 15.10.2019 o 06:45 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca vo štvrtok 17.10.2019 v neskorých večerných  hodinách na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
17.10 – 25.10.2019 Predkolo Školský Pohár SFZ – ZŠ Brat.kraj  U13 a mladší
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Obsadenie R a DS – PR BFZ 8.-16.10. 2019 č. 11

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 13. kolo

12.10. 15.00 Dubnica – Košice  Ihring, Hrčka, Kuba, Ďurčo; Gróf, Šipoš  

Priateľské medzištátne Stretnutie U19

8.10. 17.00 (UTOROK) Slovensko – Bosna a Hercegovina  Kišš, Roszbeck, Štofik; Ďurčo (HP DAC akadémia D. Streda)

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 10. kolo

12.10. 10.00 Trnava – Michalovce  Parilák, Henček, Bláha; Richtárik

12.10. 11.00 D. Streda – Ružmberok  Marsal, Volek, Lauer; Likavský  

12.10. 11.00 Trenčín – Nitra  Jurenka, Ralbovský, Poruban; Hodoško  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 10. kolo

12.10. 9.00-11.30 MŠK Senec – Domino  Hegedüs, Valko, Szakáll; Pavlík R.

12.10. 10.00-12.30 FC Petržalka – K. Ves  Bohun, Srna, Piatka; Truchlý   

12.10. 10.00-12.30 Inter – Piešťany  Tománek, Kardelis, Farkaš; Lazar   

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 11. kolo

16.10. 13.00-15.15 (STREDA) Slovan – Poprad  Hajnala, Vasilenko, Martiš      

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 7. kolo

11.10. 18.00-16.00 (PIATOK) FC Petržalka – Domino  Vasilenko, Tramita, Uram

12.10. 10.00-12.00 Inter – Slovan  Hajnala, Fischer, Gosiorovský

Ženy I. Liga – 6. kolo

13.10. 10.00 Slovan – Žilina  Kakaščik, Hajnala, Vašš   

Ženy II. Liga – 8. kolo

12.10. 15.30 D. Lužná – Komárno  Hádek

13.10. 15.30 Sv. Jur – Čaka  Lalo

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 7. kolo

12.10. 9.00 NMŠK 1922 – FC Nitra  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

12.10. 11.00 NMŠK 1922 – FC Nitra  Martiš

Regionálny turnaj dievčat WU14

14.10. 13.30 (PONDELOK) ZsFZ – BFZ  Hajnala, Martiš, Vasilenko  (HP D. Lužná)

14.10. 15.00 (PONDELOK) SsFZ – VsFZ  Vasilenko, Martiš, Hajnala  (HP D. Lužná)

15.10. 9.00 (UTOROK) SsFZ – BFZ  Piatka, Valko, Hádek  (HP NTC Senec)

15.10. 10.30 (UTOROK) VsFZ – ZsFZ  Hádek, Valko, Piatka  (HP NTC Senec)

16.10. 10.00 (STREDA) BFZ – VsFZ  Dúbravec, Valko, Piatka (HP NTC Senec)

16.10. 11.30 (STREDA) ZsFZ – SsFZ  Piatka, Valko, Dúbravec (HP NTC Senec)

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 10. kolo

8.10. 16.00 (UTOROK) D. N. Ves – Tomášov  Lalo, Krčová, Kakaščik; Lazar

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 11. kolo

11.10. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Rusovce  Hajnala, Lalo, Kardelis; Perašín  

12.10. 15.30 Inter – Bernolákovo  Vašš, Martinkovič, Kakaščik; Darlea  

12.10. 15.30 PŠC Pezinok – Kalinkovo  Bláha, Parilák (AR1) za SFZ, Henček; Mydlárik   

13.10. 15.30 Tomášov – Rača  Chromý (R) za SFZ,, Hegedüs, Srna; Marczell

13.10. 15.30 Most p/B – D. N. Ves  Lauer, Tománek, Ralbovský; Pinček  

13.10. 15.30 Ivanka p/D – Rovinka  Harajbič, Bohun, Volek; Príkopa

13.10. 15.30 D. Lužná – Báhoň  Pavlíková, Polakovič, Klúčik; Jablonický   

13.10. 15.30 Rohožník – FC Malacky  Choreň, Martiš, Kachnič; Líška   

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 10. kolo

16.10. 15.30 (STREDA) Lamač – Závod  Tanglmayer, Gosiorovský, Farkaš; Hájek   

16.10. 15.30 (STREDA) CFK Pezinok – Láb  Hádek, Triskal, Piatka; Banič

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 11. kolo

12.10. 11.00 Domino – Vrakuňa  Čižmár, Tanglmayer, Tramita; Hájek  

12.10. 15.30 Láb – Jakubov  Cvengroš, Polák, Lomňančik; Vnuk   

13.10. 15.30 Vajnory – Limbach  Sabela, Vasilenko, Orlíková; Vician    

13.10. 15.30 Čunovo – CFK Pezinok  Fischer, Dúbravec, Gosiorovský; Dobrovský

13.10. 15.30 Kostolište – S. Grob  Krčová, Farkaš, Uram; Hlavenka

13.10. 15.30 Závod – K. Ves  Vanek, Ďurčo, Dujava; Slezák   

13.10. 15.30 V. Leváre – Lamač  Piatka, Pati Nagy, Hádek; Brody  

St. dorast SD3R – U19 – 11. kolo

12.10. 9.30 D. N. Ves – Ružinov  Krčová, Kakaščik   

12.10. 10.00 Žolík Malacky – Ivanka p/D  Polakovič, Kožuch

12.10. 10.00 Lozorno – FC Petržalka „B“  Polák, Lomňančík 

13.10. 9.00 PŠC Pezinok – NMŠK 1922  Klúčik, Lalo    

13.10. 10.00 Inter „B“ – Zohor  Čižmár, Polák

13.10. 10.30 Rača – D. Lužná  Martinkovič, Tanglmayer

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 9. kolo

16.10. 15.30 (STREDA) PŠC Pezinok – MŠK Senec „B“  Klúčik

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

8.10. 16.00 (UTOROK) Domino „B“ – NMŠK 1922  Vanek

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

9.10. 16.00 (STREDA) Ružinov – D. Lužná  Vasilenko

12.10. 13.00 NMŠK 1922 – PŠC Pezinok  Vanek

13.10. 12.30 Rača – Domino „B“  Tanglmayer

13.10. 13.00 MŠK Senec „B“ – Ivanka p/D  Vargová, Kravárik, Koštrna za ObFZ-m  (HP Čataj)

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 11. kolo

12.10. 9.30 FK Dúbravka – FC IMAS  Uram   

12.10. 12.15 Žolík Malacky – Iskra Petržalka  Kožuch

12.10. 13.00 Rusovce – D. N. Ves  Vasilenko

12.10. 15.30 Jakubov – Jarovce  Polakovič

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 8. kolo

10.10. 16.00-14.00 (ŠTVRTOK) PŠC Pezinok – MŠK Senec  Klúčik

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 9. kolo

12.10. 9.00-11.00 Bernolákovo – PŠC Pezinok  Harajbič

12.10. 9.30-11.30 Šenkvice – Vrakuňa  Pati Nagy

12.10. 9.30-11.30 Rusovce – FC IMAS  Vasilenko

12.10. 13.30-15.00 Rača – FKP Dúbravka  Křivan (R) za ObFZ-m

12.10. 13.30-15.30 MŠK Senec – NMŠK 1922  Dúbravec

13.10. 9.30-11.30 Žolík Malacky – Sv. Jur  Lomňančik

13.10. 10.00-12.00 Inter „B“ – PFA ŠTK Šamorín  Tramita  

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

St. žiaci SZM „A“ – 8. kolo

13.10. 13.00 Ivanka p/D – Malinovo  Volek

Ml. žiaci MZM „A“ – 7. kolo

13.10. 13.00 Tomášov – FK Dúbravka  Hegedüs

Súťaže riadené ObFZ BA-Vidiek

Dorast SD4V – 8. kolo

13.10. 12.30 Závod – Kráľová p/S  Dujava

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 04.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 8.10.2019 o 18:30 hod. sa v kultúrnom dome v Pezinku uskutoční pracovné stretnutie zástupcov FK v pôsobnosti ObFZ Bratislava – vidiek s prezidentom SFZ, vedením BFZ a vedením ObFZ Bratislava – vidiek.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Berie na vedomie: vyjadrenie FC Rohožník (TIPOS III.liga) k nedostatočnému nahratiu videozáznamu 4.kola (chýba zvukový záznam) bez prijatia ďalších opatrení.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

 1. resp. 28.kolo Senec – Rovinka v obrátenom poradí, t.j. 13.kolo v Rovinke 27.10. o 14:00 a 28.kolo v Senci.

U19:

 1. resp. 26.kolo Petržalka – Lozorno v obrátenom poradí, t.j. 11.kolo v Lozorne 12.10. o 10:00 a 26.kolo v Petržalke. FC Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

U17:

 1. kolo Pezinok – Ružinov 5.10. o 14:00

Odstupuje na DK:

MFK Rusovce (TIPOS III.liga) za manipuláciu s videozáznamom 8.kola (II.polčas 20.min.), kde chýba časť záznamu.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.119: Matúš Bellay 1267769 (FK Rača BA, S3BA), vylúčený za zakázanú hru, podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.45/2a DP, od 29.09.2019.

U.č.120: Patrik Špak 1218817 (FK Inter BA, S3BA), vylúčený za zakázanú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do nohy v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.45/2a DP, od 29.09.2019.

U.č.121: Andria Bakrač 1416278 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 29.09.2019.

U.č.122: Benedikt Malinovský 1327016 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, úder do tváre súpera nadmernou silou v prerušenej hre a hrubé urážky, vyhrážanie a pokus o napadnutie AR1, podľa 48/1b a 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 6 mesiacov, podľa čl.48/2b a 49/2b DP, od 29.09.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

U.č.123: FC Zohor, SD3R. Za HNS člena klubu Benedikta Malinovského po stretnutí 9. kola s FK Slovan Ivanka pri Dunaji ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U.č.124: Branislav Čomor 1279438 (FC Petržalka, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 29.09.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.125: Matúš Jarabek  1250372  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 30.09.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.126: Lukáš Blaščák  1356371 (ŠK Svätý Jur, MD3R A), od 30.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.127: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Berie na vedomie správu DS a písomné ospravedlnenie klubu TJ Záhoran Jakubov a za HNS – kopnutie hráča Erika Suroviča do dverí na kabíne hostí po stretnutí 9. kola, FK Vajnory – TJ Záhoran Jakubov,  ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 47/1c, 4 a 12 DP.   

U.č.128: Milan Vencel, CFK Pezinok-Cajla. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie menovaného k U.č.116 a za HNS (hrubá urážka rozhodcu a delegáta pred kamerou) po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie HU na 2 mesiace, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 23.09.2019 do 22.11.2019.

U.č.129: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Za HNS člena klubu a divákov v stretnutí  8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

 Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí   v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                                                      b/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky

T1: FC Petržalka ( hralo sa 15.9. )

T2: ŠK Slovan Bratislava ( hralo sa 29.9. )

c/ súťaž PMD U8 – zápasové súpisky

KM žiada FK Inter Bratislava , FC Petržalka A, FC Petržalka B, aby urýchlene

nahrali do ISSF zápasové súpisky hráčov, ktorí hrali na turnajoch PMD.

FK Inter Bratislava ( turnaje T1, T2 )

FC Petržalka A ( turnaje T1, T2 )

FC Petržalka B ( turnaje T1, T5, T2 )

d/ súťaž PRMA – kolízia s PMD U8

6.kolo: Jakubov – Pl.Štvrtok, NE 13.10. o 13.00 hod.

e/ odložené stretnutia pre chorobnosť hráčov

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Dúbravec – neúplný popis priestupkov pri udelení OT-ŽK;

Ľ. Čižmár – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

P.Pati Nagy – neuvedený výsledok konfrontácie v stretnutí ml. žiakov.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.10. o 17.45 M. Kroneraffa a o 18.00 M. Vašša.

Ospravedlnenia: Ježík 11.-17.10.; Kožuch od 27.9. do prihlásenia; Hudy 11.-13.10.; Farkaš R. 8.10., 13.10., 19.10., 26.10.; Keller 11.-13.10.; Banič 12.-13.10.; Kroneraff 29.9.; 12.10. (od 13.00), 13.10., 6.-9.11., 22.-24.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na celodenný zraz U13 dňa 09.10.2019 Pasienky (pred MT v Slovinsku)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (8): Oliver ĎURÍK, Lukáš ČERVENKA, Marko PERNIČKA, Michal HRMO, Tomáš BUČURIČ, Pavol LEMBAK, Artur HABA, Šimon POLAKOVIČ

FC Petržalka (8): Šimon MELO, Nicolas SAGAN, Jakub KUSALÍK, Samuel ŠUBERT, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Ján BRNULA, Martin HLAVATÝ

FK Inter Bratislava (3): Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ, Alex Mark MONAGHAN

FKM Karlova Ves (3): Arsenij REZNIČENKO, Noel VARGA, Oskar OLLE

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Jakub KARUL, Adam ČERŇAK, Simon HUŽOVIČ

FC Petržalka (2): Adam MOZOLA, Matúš PALAJ

ŠK Slovan Bratislava (1): Viliam JURDÍK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09.10.2019 o 08:30 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 5.-6.10. 2019 č. 10

Súťaže riadené SFZ

Ženy II. Liga – 7. kolo

6.10. 15.30 Sv. Jur – FK Dúbravka  Pati Nagy (R) za Martiša

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 10. kolo  

6.10. 10.30 FK SK Bosonohy – Svratka Brno  Hegedüs, Martiš, Bogdáň; Jablonický (Zmena dňa a času)

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 10. kolo

6.10. 10.30 Rača – Rohožník  Ďurčo, Harajbič, Bláha (AR2) za Pati Nagya; Mókoš  

6.10. 15.30 FC Malacky – D. Lužná  Lazar (R) JmKFS za Šidla, Hanák, Kučera za JmKFS; Pinček   

6.10. 15.30 Kalinkovo – MŠK Senec  Bohun, Volek (AR1) za Srnu, Srna (AR2) za Voleka; Darlea  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 10. kolo

6.10. 15.30 Jakubov – Domino  Vasilenko, Čižmár, Štofik (AR2) SFZ za Szakálla; Brody   

St. dorast SD3R – U19 – 10. kolo

5.10. 15.30 Bernolákovo – Rača  Hegedüs (R) za Pati Nagya     

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

5.10. 14.00 PŠC Pezinok – Ružinov  Bogdáň za (R)

6.10. 13.00 Sv. Jur – Rača  Pati Nagy (R) za Martiša

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 8. kolo

5.10. 10.00-12.00 PFA ŠTK Šamorín – Žolík Malacky  Bláha (R) za Pati Nagya

Seminár k Zákonu o športe, ktorý sa uskutočnil 26.9.2019 v Bratislave

Učená právnická spoločnosť zorganizovala vo štvrtok 26.9.2019 v zasadačke Bratislavského samosprávneho kraja v poradí už siedmy tohtoročný seminár v rámci projektu „Séria seminárov 2019” s názvom „Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?”.

Účastníkmi seminára boli zástupcovia športových klubov, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci.

Medzi účastníkmi boli ľudia z mnohých športov individuálnych ale aj kolektívnych (florbal, stolný tenis, golf, atletika, lyžovanie, motocyklový šport, judo, cyklotrial, cyklistika, horolezectvo, basketbal, moderný päťboj, petanque, šach a ďalšie športy).

Na seminári boli účastníci oboznámení okrem tradičných tém (charitatívna reklama, zmluva o sponzorstve v športe, účtovníctvo neziskových subjektov, informačná povinnosť voči MV SR – oznámenie štatutárov, zmluvná daňová a odvodová agenda agenda športovcov a klubov/zväzov, resp. zmluvná, daňová a odvodová agenda športových odborníkov a klubov/zväzov, dobrovoľníctvo v športe) už aj s novou športovou legislatívou, ktorá bola schválená na septembrovej schôdzi Národnej rady SR a to jednak o novom zákone o Fonde na podporu športu, aka aj o novelizácii zákona o športe, zákona o pobyte cudzincov, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o rozhodcovskom konaní, či Zákonníka práce, ktoré budú mať dopad aj na oblasť športu.

Program seminára bol rozdelený do štyroch blokov, ktorých súčasťou bola aj verejná diskusia o problémoch z praxe, resp. intenzívna diskusia s lektormi prebiehala tak ako pri všetkých seminároch UčPS aj počas prestávok na občerstvenie a po oficiálnom skončení seminára v seminárnej miestnosti či na chodbe do večerných hodín (do cca 20.00). Účastníci sa dozvedeli veľa praktických noviniek a lektori si tiež odniesli niekoľko zaujímavých otázok a problémov, s ktorými sa doposiaľ nestretli a priniesol ich život. K týmto otázkam ako aj k otázkam, ktoré dostali cez aplikáciu slido.com vypracujú písomné odpovede, ktoré pre všetkých zverejnia na príslušnej tematickej karte na stránke: http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne

Na seminári sa zúčastnili ako lektori Jozef Mihál (dane a odvody), Jaroslava Lukačovičová (účtovníctvo, stanovy o.z., príjmy o.z.), Peter Hennel (daňové konanie), Igor Šumichrast (dobrovoľníctvo v športe, GDPR v športe), Peter Sepeši (novinky v legislatíve), Zuzana Zajíčková (zmluvné vzťahy v športe), Ladislav Križan (informačná povinnosť o. z., zmluvné vzťahy v športe), Ivan Šulek (pohľad pracovníka samosprávy vs. pohľad zástupcu klubu a prezidenta zväzu) a Marcel Blažo (zmluvné vzťahy v športe).

Spoluorganizátormi seminára boli Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavský futbalový zväz, ktorý sa svojej úlohy zhostili príkladne a vytvorili pre účasstníkov i lektorov veľmi príjemné pracovné prostredie.

Za Bratislavský samosprávny kraj sa k účastníkom seminára prihovorila riaditeľka Úradu BSK pani Patrícia Mešťan. Na seminári sa zúčastnil aj poradca predsedu BSK pán Branislav Gröhling a na krátkej hospitácii sa v zasadačke BSK zastavil aj predseda BSK pán Juraj Droba. Za Bratislavský futbalový zväz sa seminára zúčastnil Ján Farbula (vedúci sekretár BFZ) a Juraj Jánošík (predseda BFZ), ktorý je zároveň poslancom zastupiteľstva BSK a predsedom komisie školstva, športu a mládeže BSK, ktorý sa významne podieľal na príprave seminára.

Za starostlivosť o účastníkov seminára sa treba poďakovať pani Augustínskej z Úradu BSK a Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb Farského, ktorá sa postarala o príjemné a chutné občerstvenie pre lektorov i účastníkov seminára.

FOTOGRAFIE zo seminára v Bratislave sú dostupné – TU

BFZ postupnými krokmi lepšie podporuje mládežnícky futbal

Kultúrny dom Ružinov bol v utorok 24. septembra dejiskom veľmi zaujímavého pracovného stretnutia  zástupcov FK ObFZ Bratislava-mesto s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, vedením BFZ a vedením ObFZ Bratislava-mesto.

Zasadnutie viedol delegát BFZ Marián Dobrovský, ktorý privítal Jána Kováčika, prezidenta SFZ, Petra Dedíka, zástupcu generálneho sekretára SFZ,  Lukáša Piteka, vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ, Martina Chrena, starostu mestskej časti Ružinov, Michala Gašeja, zástupcu starostu mestskej časti Ružinov, Juraja Jánošíka, predsedu BFZ, Ľubomíra Suchého, predsedu ObFZ Bratislava-mesto, Jána Farbulu, vedúceho sekretára BFZ a Jozefa Pavlíka, sekretára ObFZ Bratislava-mesto. Zároveň privítal členov VV BFZ Dušana Pašku, Milana Lônčíka a predsedov odborných komisií BFZ, Ivana Kružliaka, predsedu KRaD, Miroslava Bóca, predsedu DK, Ondreja Trnovského, predsedu EMK a Michala Salenku, predsedu TMK.

Starosta Ružinova Martin Chren vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že Ružinov je mestská časť so štyrmi klubmi – Dominom, Slovanom, Interom a Ružinovom, ktorý na budúci rok oslávi sto rokov založenia klubu. ,,Veľmi intenzívne rokujeme s BFZ o jeho novom sídle na území Ružinova. Takisto spolupracujeme na záchrane ďalších ihrísk. FC Ružinovu totiž hrozí, že sa stane jeden z ďalších klubov, ktorý bude musieť ustúpiť  developérskym projektom. Tomu by sme veľmi radi zabránili a aj z tohto dôvodu som veľmi rád, že na našej pôde môžem privítať predsedu SFZ Jána Kováčika,“ povedal Martin Chren.

Prezident SFZ Ján Kováčik ubezpečil Martina Chrena, že SFZ, ktorý  sídli v tejto mestskej časti sa tu cíti veľmi dobre. ,,V posledných troch rokoch sme investovali do amatérskeho futbalu toľko finančných prostriedkov, koľko sa za predchádzajúcich desať rokov nepodarilo. Prvýkrát od rozdelenia spoločného štátu  išli zaujímavé peniaze do infraštruktúry a tiež do klubov od III. ligy až po najnižšie súťaže. V prvej etape sme  v minulom roku rozdelili 6 miliónov eur zo 430 projektov. Na tento rok sa nám prihlásilo 550 ďalších klubov, takže pokračujeme v tom čo sme si vytýčili, aby sme na Slovensku mali aj v nižších ligách vyhovujúce štadióny,“ vraví J. Kováčik.

Peter Dedík zdôraznil, že SFZ zvýšil finančnú podporu pre kluby amatérskeho futbalu a hlavne pre mládež. V sezóne 2015/2016 bola finančná podpora pre amatérsky futbal na úrovni príspevkov pre jednotlivé regionálne oblastné futbalové zväzy bez infraštruktúry 1 280 000 eur. V minulej sezóne sa tieto čísla  o dosť zdvihli. Kluby z celého Slovenska dostali 5 084 647 eur, z toho BFZ 535 087 eur. Takisto  SFZ zvyšuje príspevky pre futbalové akadémie a ÚTM.  Za posledných päť rokov sa zo štvornásobnili, kluby na území BFZ dostali 260 000 eur. SFZ dlhodobo investuje do infraštruktúry v NTC Senec, kde sa rieši vybudovanie ešte jedného tréningového ihriska a tiež v Dunajskej Lužnej. Ďalším projektom  je vybudovanie nového sídla BFZ, na ktoré SFZ zo svojho rozpočtu schválil 135 000 eur.

Informáciu k Registračnému a prestupovému poriadku SFZ podal Lukáš Pitek.  Jeho zmeny a doplnenia schválil VV SFZ na svojom zasadnutí 18. júna 2019.  Zdôraznil, že pracovná skupina zozbierala a zaoberala sa množstvami podnetov, pripomienok k tomuto kľúčovému problému. Zmeny sa týkajú takých troch okruhov. Najdôležitejšie je, že najmä malé kluby za odchody veľmi mladých hráčov dostanú viac peňazí a ďalšou zmenou je registračné obdobie bez obmedzenia.

Ján Kováčik tiež povedal, že pri každej návšteve v ktoromkoľvek  kúte Slovenska v posledných štyroch rokoch témou číslo jeden bol Registračný a prestupový poriadok amatérskych hráčov. Z tohto dôvodu SFZ pristúpil k jeho veľkej novele, podľa neho v zásadnej rovine je táto téma ukončená. Vo svojom príhovore  otvoril ešte dve aktuality. ,,Od roku 2020 SFZ bude platiť 50 percent nákladov na delegované osoby pre všetky mládežnícke súťaže. V ďalšom období sa vynasnažíme hľadať také finančné prostriedky, aby sme sa dopracovali  k situácii, keď budeme preplácať  celých sto percent týchto nákladov na delegované osoby. Keďže v predchádzajúcich rokoch sme investovali do ihrísk s umelou trávou v Košiciach, Martine, Poprade, našim cieľom v hodnote 500 tisíc eur je vybudovať takéto ihriská aj pre BFZ,“ vraví J. Kováčik.

Juraj Jánošík všetkým prítomným, starostovi Ružinova Martinovi Chrenovi a hlavne funkcionárom klubov poďakoval za veľkú účasť na tomto hodnotnom stretnutí. Bolo ich takmer 95 percent. Zdôraznil, že dotácia pre BFZ v rokoch 2010-2014 bola 28 tisíc eur a v súčasnosti je 60 tisíc eur.  Tieto peniaze sú prerozdelené na každý oblastný zväz podľa počtu mužstiev. ObFZ Bratislava-mesto dostane príspevok 2 500 eur na činnosť zväzu a ObFZ Bratislava-vidiek 5 500 eur. Bez podpory SFZ by sa BFZ ťažko dýchalo, ale jeho predseda zároveň poďakoval BSK za tiež dostatočnú priazeň. Predseda BSK Juraj Droba, nová riaditeľka odboru školstva Janka Zápalová, riaditeľ odboru financií a funkcionár mládežníckeho klubu Záhorská Bystrica Ivan Bošňák zväzu výrazne pomáhajú po všetkých stránkach.  Takisto treba pozorne sledovať webovú stránku BSK, kde sú všetky podrobnosti, ako získať dotácie na rôzne aktivity, ako sú napríklad turnaje.

Vedeniu BFZ tiež veľmi záleží na tom, aby štadión FC Ružinov s bohatou históriou zostal na svojom mieste a nezanikol. A má veľký záujem na vybudovaní nového stánku v Petržalke. ,,Ohľadne neho sa už uskutočnili štyri stretnutia, SFZ, BFZ a BSK majú veľký záujem, aby v najväčšej mestskej časti na Slovensku vyrástol nový štadión. FC Petržalka má iba jedno umelé ihrisko a jeho viaceré mládežnícke mužstvá trénujú po rôznych školách,“ vraví J. Jánošík.

,,ObFZ Bratislava-mesto má 181 mládežníckych družstiev, z toho je 70 akadémií a 110 mimo nich. Združuje jednu akadémiu a štyri ÚTM. Na ŠK Slovan ide takmer 100 tisíc eur a na ďalšie štyri 4×35 tisíc, to je Domino, Inter, Petržalka a Karlova Ves.  A čakateľom je Rača. Minulý rok bola podpora z ministerstva školstva na jedno mládežnícke mužstvo 531,95 eur, tento rok je to  585,70 eur s tým, že tieto peniaze idú do týchto 110 klubov. Keď to teda zhrniem, tak mládežnícke kluby  ObFZ Bratislava-mesto  dostali dokopy 327 040 eur. Porovnanie spred štyroch rokov a to už nehovorím o roku 2010, odkedy som na čele zväzu, je o dosť veľké. Takže si myslím, že postupnými krokmi lepšie podporujeme mládežnícky futbal,“ hovorí ďalej J. Jánošík.

V ďalšom bode svojho príhovoru sa venoval infraštruktúre štadiónov. V prvej a druhej etape BFZ spolu s obidvomi oblasťami dostali 300 tisíc eur, teraz 350 tisíc eur.  Dokopy je to teda 950 tisíc eur, čo je tiež výrazný pokrok oproti minulosti. BFZ sa oprávnene najviac sústreďuje na svoje nové sídlo, lebo nájomná zmluva mu vyprší 30.6. 2020. ,,Je pripravený projekt v mestskej časti  Ružinov na vybudovanie umelého ihriska spolu so sociálnymi zariadeniami a kanceláriami. Poslancami BSK ho schvaľujú, rovnako aj starosta mestskej časti a bude teraz záležať, ako sa nám podarí presvedčiť prezidenta SFZ a členov VV SFZ, aby sme mali nové sídlo. Doteraz máme vyčlenených 130 tisíc eur, ale  na jej výstavbu potrebujeme oveľa viac peňazí,“ dodal ešte J. Jánošík.

Ján Kováčik mal pravdu, keď povedal, že to najlepšie príde na záver. Posledný bod diskusia bola veľmi zaujímavá vo všetkých smeroch a zabrala viac ako polovicu času z dvaapolhodinového rokovania.  Predsedu FK Vajnory Richarda Feketeho zaujímalo, čo urobí SFZ s klubmi s umelou trávou, ktoré podľa nariadenia UEFA by od roku 2021 už nemali byť v prevádzke. ,,Táto správa nie je taká horúca, nejaký takýto návrh padol, ale podľa mojich informácií nie je to finálne rozhodnutie UEFA. Napokon bola proti tomuto rozhodnutiu spísaná aj nejaká petícia, hlavne v Škandinávii a v Holandsku je oveľa viac takýchto umelých trávnikov, ako u nás,“ vraví Peter Dedík. R. Fekete povedal, že pred nejakým časom prebehli rokovania s rakúskou stranou o zastavení odlivu slovenských amatérskych futbalistov k našim západným susedom. Podľa jeho informácií v jednom takom klube 160 kilometrov od Bratislavy vraj hrá 11 Slovákov. ,,S týmto problémom veľa neurobíme, to čo sme mohli urobiť v rámci Registračného a prestupového poriadku sme vykonali, ale viac sa nedá,“ hovorí J. Kováčik. Boris Šimonič z FK Rača povedal na rovinu: ,,Aj keď sa zdá, že veci sú vyriešené, všetci si klameme. Kluby platia hráčov, v Rakúsku tiež, akurát z istých dôvodov nie je všetko vyriešené na profesionálnej úrovni.  Každý hráč III. ligy je minimálne profesionál, lebo je platený.  Nakoniec sa ukázalo, že amatérska zmluva, ktorá mala zastaviť odliv hráčov do Rakúska, nás nijako nechráni,“ dodal B. Šimonič. ,,Rozumiem vám, ale to nie problém SFZ ani BFZ, že hráči prestupujú niekde inde. Vieme ochrániť vnútroštátny transfer, ale s týmto problémom sa potýkajú na južnom Slovensku odkiaľ hráči odchádzajú do Maďarska a zo severného Slovenska do Poľska,“ vysvetľuje L. Pitek.

V diskusii sa daľej rozprávalo  ohľadne  registračného a prestupového poriadku SFZ, takže hostia zo SFZ boli v paľbe otázok. Spomenuli sa tiež zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a podľa predsedu ObFZ Bratislava-mesto Ľubomíra Suchého Zákon o športe dospeje k tomu, že sa bude otvárať. J. Kováčik za veľmi dôležité do budúcnosti považuje, že SFZ sa podarilo do Zákona o športe pre mládežnícke mužstvá presadiť, že športové poukazy budú nárokovateľné. Takisto sa hovorilo o kreditoch, teda o peniazoch, ktoré sú účelovo viazané na nákup výstroja, tréningových pomôcok a rôzneho materiálu. Predseda FK Dúbravka p. Janky vo svojom príspevku spochybnil konanie VV BFZ  o nezaradení družstva seniorov FK Dúbravka do IV.ligy BFZ a požiadal prezidenta SFZ,či by mohlo SFZ prešetriť konanie VV BFZ. Prezident SFZ mu vysvetlil, že ohľadne tohto problému mal niekoľko telefonátov a dodal, SFZ a jeho RFZ sú samostatné orgány, ktoré dbajú na to aby sa normy dodržiavali a nie porušovali alebo udeľovali výnimky.

Toto pracovné stretnutie malo veľký význam, lebo sa otvorene hovorilo o rôznych problémoch, predovšetkým dobrovoľným funkcionárom patrí veľká vďaka za vykonanú prácu vo svojom voľnom čase!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Výber BFZ s druhým miestom na Wallking Footbal v Prahe

Veľmi pekný úspech dosiahol výber Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) 60 +, ktorý skončil na II. ročníku MČR v Prahe na výbornom druhom mieste. Okrem striebra brali naši aj individuálne ocenenie. Najlepším strelcom turnaja sa stal bývalý slovenský reprezentant a niekdajší hráč Žiliny, Banskej Bystrice a Slovana Vladimír Kinier, ktorý strelil 12 gólov. Všetkým hráčom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu BFZ.

Na  II. ročníku Majstrovstiev Českej republiky Wallking Footbal U60+ seniorov /chodiaci futbal/ Memorial Josefa Pešiceho sa zúčastnilo 8 mužstiev. Turnaj sa uskutočnil v piatok 27. septembra 2019 na Štadióne Priateľstva Strahov v Prahe. Organizátori vytvorili dve   4-členné skupiny. V skupine A hrali výber BFZ, Senior fitnes Praha, Golden Gate Praha a Kantoři Příbram. V skupine B boli  Seniorspecial sport Teplice, Sportovní klub senior Most, Inter Senior fitnes Praha a FC Jílové.

Celkový počet družstiev sa oproti vlaňajšku zvýšil o jedno a z konečného prvenstva sa nakoniec radoval obhajca trofeje Inter Senior fitnes Praha , ktorý vo finále zdolal výber BFZ 60+ 5:1. Nadôležitejšie však bolo, že všetci účastníci strahovského šampionátu mali radosť z aktívného prežitia piatkového dňa.

,,Turnaj mal veľmi dobrú úroveň, organizačne ho výborne zabezpečil Český futbalový zväz. Hralo sa na kvalitnom ihrisku, v prvom exihibičnom zápase, ktorý bol taký ukážkový, nastúpil aj súčasný tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý. Potom prebiehal turnaj v dvoch skupinách. Vykročili sme do neho vysokým víťazstvom a aj v ďalších zápasoch sme boli úspešní. Vo finále sme prehrali aj preto, lebo sme už nevládali a ani organizácia hry nebola dobrá.  Škoda, že v druhom zápase sa nám zranil Marian Ježík a zdravotné problémy mal aj Anton Hájek. Vlado Kinier bol veľkou oporou a jednoznačne nalepším hráčom nášho mužstva. Hralo sa 2×10 minút systémom brankár a päť hráčov v poli. Striedať sa mohlo hocikedy počas prerušenej hry,“ povedal nám tréner výberu BFZ a predseda EMK BFZ Ondrej Trnovský.“Podarilo sa nám vytvoriť dobré a kvalitné družtvo pomerne v krátkom čase, ktoré potvrdilo, že futbal páni nezabudli hrať i v tomto pokročilom veku a radi sa na hracej ploche naháňajú za loptou. Nakoľko sme v minulom 1. ročníku obsadil konečné 5. miesto, tak finále turnaja  bolo veľkým úspechom. Už teraz sa tešíme na jeho tretí ročník“ povedal nám hrajúci vedúci družstva Pavel Príkopa.

Výsledky BFZ v skupine: BFZ – Senior fitnes Praha 11:1, góly: Kinier 6, Ježík 4, Bóc, BFZ –  Golden Gate Praha 1:0, Kinier, BFZ – Seniorspecial sport Teplice 2:2, Kinier 2, na pokutové kopy 3:2. Finále: BFZ – Inter Senior fitnes Praha 1:4, Kinier.

Za výber BFZ 60+  hrali: Ondrej Trnovský, Pavel Príkopa, Miroslav Bóc, Viliam Sabol, Miroslav Kucharič, Vladimír Kinier, Jaroslav Černil, Marian Ježík, Jozef Slezák, Anton Hájek, Ivan Sochor.  

Celkové poradie:

 1. Inter Senior fitnes Praha
 2. Výber BFZ U60+
 3. Senior Special Sport Teplice
 4. Golden Gate Praha
 5. SK Kantoři Příbram
 6. FC Jílové
 7. Senior fitnes Praha
 8. SK Senior Most

Foto:

 

 

Obsadenie R a DS – PR BFZ 1.-9.10. 2019 č. 10

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 12. kolo

5.10. 15.00 Poprad – Žilina „B“  Somoláni A., Benko, Ralbovský; Choreň; Olšavský; Sekereš

5.10. 19.00 Skalica – Bardejov  Ruc, Vorel, Košecký; Ďurčo; Džubák; Makový  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 9. kolo

5.10. 11.00 D. Streda – B. Bystrica  Kačenga, Straka, Henček; Udvardy

5.10. 11.00 Nitra – Trnava  Prešinský, Zemko, Volek; Šipoš

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 9. kolo

5.10. 10.00-12.30 Inter – MŠK Senec  Hudy, Harajbič, Martinkovič; Farkaš (HP Drieňova)

6.10. 11.30-14.00 K. Ves – Partizánske  Lauer, Vašš, Triskal; Vician (HP Lamač)   

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 3. kolo

1.10. 13.15-15.30 (UTOROK) Slovan – AS Trenčín  Bohun, Hegedüs, Tanglmayer  

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 9. kolo

5.10. 11.00-13.15 Slovan – Michalovce  Srna, Čižmár, Valko

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 6. kolo

5.10. 10.00-12.00 K. Ves – Dubnica  Krčová, Farkaš, Gosiorovský

5.10. 10.00-12.00 Domino – Senica  Lauer, Vašš, Triskal

6.10. 10.00-12.00 Slovan – FC Nitra  Hajnala, Kakaščik, Tanglmayer  

Ženy II. Liga – 7. kolo

5.10. 10.00 D. Lužná – FC Petržalka  Hádek    

6.10. 15.30 Sv. Jur – FK Dúbravka  Martiš

Mini Champions Liga WU 13 (NMŠK 1922)

2.10. 8.30-14.00 (STREDA) Martiš, Vasilenko

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 10. kolo  

5.10. 15.00 FK SK Bosonohy – Svratka Brno  Hegedüs, Martiš, Bogdáň; Jablonický  

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 10. kolo

5.10. 15.30 Báhoň – PŠC Pezinok  Hajnala, Lauer, Vašš; Truchlý   

5.10. 15.30 D. N. Ves – Tomášov  Lalo, Krčová, Kakaščik; Lazar  

6.10. 10.30 Rača – Rohožník  Ďurčo, Harajbič, Pati Nagy; Mókoš  

6.10. 15.30 FC Malacky – D. Lužná  Šidlo, Hanák, Kučera za JmKFS; Pinček   

6.10. 15.30 Kalinkovo – MŠK Senec  Bohun, Srna, Volek; Darlea  

6.10. 15.30 Rusovce – Inter  Tománek, Hudy, Dujava; Keller  

6.10. 15.30 Bernolákovo – Ivanka p/D  Henček, Choreň, Ralbovský; Mydlárik   

6.10. 15.30 Rovinka – Most p/B  Polakovič, Martinkovič, Ježík; Perašín  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 10. kolo

5.10. 15.30 Sv. Jur – V. Leváre  Polák, Orlíková, Dúbravec; Marczell  

5.10. 15.30 Lamač – Závod  Tanglmayer, Gosiorovský, Farkaš; Hájek   

5.10. 15.30 CFK Pezinok – Láb  Hádek, Triskal, Piatka; Banič

5.10. 15.30 Vrakuňa – Vajnory  Cvengroš, Klúčik, Vanek; Hlavenka

6.10. 15.30 K. Ves – Kostolište  Lomňančík, Fischer, Valko; Dobrovský (HP Zohor)

6.10. 15.30 S. Grob – Čunovo  Tramita, Kachnič, Sabela; Pavlík R.

6.10. 15.30 Jakubov – Domino  Vasilenko, Čižmár, Szakáll; Brody   

St. dorast SD3R – U19 – 10. kolo

5.10. 10.30 Most p/B – PŠC Pezinok  Piatka   

5.10. 13.00 Ivanka p/D – D. N. Ves  Vasilenko   

5.10. 15.30 Bernolákovo – Rača  Pati Nagy     

5.10. 15.30 D. Lužná – Inter „B“  Henček

5.10. 15.30 Zohor – Žolík Malacky  Tománek, Lomňančik   

6.10. 10.30 NMŠK 1922 – FC Petržalka „B“  Krčová, Sabela   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 9. kolo

1.10. 16.00 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Hajnala

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

5.10. 9.00 PŠC Pezinok – Ružinov  (KOLÍZIA SZRL)

6.10. 13.00 D. Lužná – MŠK Senec „B“  Hádek   

6.10. 13.00 Sv. Jur – Rača  Martiš

6.10. 14.00 Domino „B“ – NMŠK 1922  Vanek   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

9.10. 16.00 (STREDA) Ružinov – D. Lužná  Vasilenko

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

5.10. 13.00 Iskra Petržalka – Jakubov  Šafárik, Štepanovský za ObFZ-m

5.10. 13.00 FC IMAS – Žolík Malacky  Polakovič    

6.10. 13.00 Jarovce – Rusovce  Gosiorovský   

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 8. kolo

5.10. 9.00-11.00 Sv. Jur – Rusovce  Dúbravec

5.10. 9.00-11.00 FC IMAS – Šenkvice  Polakovič

5.10. 9.00-11.00 PŠC Pezinok – MŠK Senec  Klúčik

5.10. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – Inter „B“  Kakaščik    

5.10. 10.00-12.00 PFA ŠTK Šamorín – Žolík Malacky  Pati Nagy

5.10. 11.00-13.00 NMŠK 1922 – Rača  Tramita 

6.10. 9.30-11.30 Vrakuňa – Bernolákovo  Bogdáň  

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „B“ – 6. kolo

5.10. 13.00 Vrakuňa ,,B” – Čunovo  Vanek

6.10. 12.30 Kalinkovo – Miloslavov  Volek

V STREDU 2.10.2019 LIGA MAJSTROV NA TEHELNOM POLI

V stredu 2.10.2019 o 18:00 hod. sa predstaví minuloročný víťaz 1.dorasteneckej ligy ŠK Slovan Bratislava v zápase mládežníckej ligy majstrov proti Bulharskému družstvu PFC Ludogorets. Vedenie ŠK Slovan Bratislava srdečne pozýva všetkých fanúšikov futbalu podporiť dorastencov ŠK Slovan Bratislava v tejto Európskej súťaži majstrov.

Výber BFZ 60+ na MČR v Prahe

Na základe pozvania FAČR-u sa zúčastní náš Výber BFZ U60+ už v poradí II. ročníka Majstrovstiev Českej republiky Wallking Footbal U60+ seniorov /chodiaci futbal/, memorial Josefa Pešiceho. Turnaj sa uskutoční dňa 27.9. 2019 /piatok/ na Štadióne Priateľstva Strahov v Prahe. Turnaja sa zúčastní okrem nášho výberu BFZ 7 družstiev z Českej republiky , ktoré organizátori rozdelili do dvoch 4-členných skupín.

Skup. A – výber BFZ, Senior fitnes Praha, Golden Gate Praha, Kantoři Příbram.

Skup. B – Seniorspecial sport Teplice,  Sportovní klub senior Most, Inter Senior fitnes Praha, FC Jílové.

Začiatok turnaja o 10,30 hod, finále je na programe 14,45 hod.

V minulom roku 2018 sme na I. ročníku obsadili konečné 5. miesto.

Nominácia hráčov Výberu BFZ U60+ : Trnovský Ondrej, Pavel Príkopa, Miroslav Bóc, Viliam Sabol, Miroslav Kucharič, Vladimír Kinier, Jaroslav Černil, Marian Ježík,  Jozef Slezák, Anton Hájek, Ivan Sochor.

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 28.-29.9. 2019 č. 9

Súťaže riadené BFZ

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 9. kolo

29.9. 16.00 Čunovo – K. Ves  Polák, Lalo (AR1) za Kožucha, Chrupka; Hájek  

29.9. 16.00 Kostolište – Lamač  Fischer (R) za Vasilenka, Vasilenko (AR1) za Fischera, Triskal; Banič  

St. dorast SD3R – U19 – 9. kolo

28.9. 16.00 Zohor – Ivanka p/D  Chrupka (R) za Kožucha, Polák (AR1) za Chrupku   

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 7. kolo

29.9. 9.30-11.30 Žolík Malacky – FKP Dúbravka  Chrupka (R) za Kožucha     

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 27.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Žiada:

FC Rohožník (Tipos III.liga), o písomné vyjadrenie, do 3.10., z akého dôvodu je video zo 4.kola bez zvukového záznamu.

Schvaľuje:

U17:

9.kolo PŠC Pezinok – MŠK Senec B 16.10. o 15:30

12.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – Záhoran Jakubov 20.10. o 11:30

14.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Dúbravka 23.10. o 15:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.106: Mário Ďurica 1173805 (OŠK Láb, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 23.09.2019.

U.č.107: Samuel Krutka 1303754 (NMŠK 1922 BA, SD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 23.09.2019.

U.č.108: Andrej Trenčan 1373662 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou do chrbta mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 22.09.2019.

U.č.109: Andrej Polkoráb 1357409 (ŠK Svätý Jur, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 22.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.110: Tomáš Krucký  1138458  (TJ Rovinka, S3BA) , od 23.09.2019.

U.č.111: Dominik Vrba  1306082  (NMŠK 1922 BA, SD3R) , od 23.09.2019.

U.č.112: Tomáš Knepp  1304285  (FK Dúbravka, MD3R B) , od 26.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.113: PŠC Pezinok, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za neoprávnené čerpanie čakacej doby v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 59 DP ukladá DS – Pokutu 50.-€.

U.č.114: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za odvolanie družstva z HP, nerešpektovanie výzvy ŠTK v US. č.11 a neuvedenie dôvodu neprítomnosti trénera na lavičke v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 1922 Bratislava,  podľa čl. 60 DP a RS ukladá DS – Pokutu 100.-€.

U.č.115: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) V skúšobnej dobe podmienečného uloženého výkonu disciplinárnej sankcie sa znovu dopustil previnenia,             viď U.č. 96. Mário Malina – DS, pozastavenie výkonu športu na 1 týždeň od 30.09.2019 – 06.10.2019, podľa čl. 40/3 DP.

U.č.116: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov hostí a prezidenta klubu Milana Vencela ( vulgárne pokriky divákov na rozhodcovskú trojicu a hrubá urážka prezidenta klubu priamo pred kamerou na rozhodcu a delegáta zväzu ) počas a po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 01.10.2019. Zároveň ochranným predbežným opatrením ukladá Milanovi Vencelovi zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky do rozhodnutia disciplinárneho orgánu.

U.č.117: Patrik Forgáč 1218870 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R). Za HNS po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ( hrubé urážlivé výroky na R, pobyt v TZ, kde nebol oprávnený sa zdržiavať, nakoľko nebol uvedený v ZoS), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu a funkcie na 4 týždne, podľa čl.48/1c DP, od 22.09.2019.

U.č.118: Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R. Za HNS člena klubu Patrika Forgáča po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ukladá DS – finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.    Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).    a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).  ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T2

sk.A: ŠK Slovan, NE 29.9. od 9.30 hod. ( 4 ihriská )

sk.B : FKP Dúbravka, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: FK Dúbravka, SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: FK Karpaty Limbach, NE 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: FK Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J : FKM Stupava, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky

T1: FC Petržalka ( hralo sa 15.9. )

d/ súťaž PRMA – kontumácia

3.kolo: Zohor – Jakubov 3 : 0 k ( nedostavenie sa na stretnutie – SP 82/b )

TJ Záhoran Jakubov poriadková pokuta 50,- € ( RS 3.5 )

e/ súťaž PMA1 – upozornenie

KM upozorňuje ŠK Žolík Malacky, že stretnutia bez HU a lekára sa nemôžu odohrať. V prípade opakovaného, alebo oneskoreného začiatku stretnutia bude klub odstúpený na DK BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) boli pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 1.10. (utorok, Mladá garda) o 17.45 Š. Vasilenka a o 18.00 M. Vašša.

Ospravedlnenia: Uram od 23.9. k dispozícii iba počas piatkov a víkendov; Ježík 30.10.-3.11.; Triskal 12.-13.10.; Szakáll 5.10., 13.10., 19.10.; Slezák 30.9.-5.10.; Banič 6.10.; Truchlý 6.10., 19.10.; Brody st. 5.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Obsadenie R a DS – PR BFZ 24.9.-1.10. 2019 č. 9

Súťaže riadené SFZ

Seniori Slovnaft Cup – 3. kolo

24.9. 16.00 (UTOROK) Rakytovce – Pohronie  Jurenka, Jánošík, Bláha; Samotný

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 8. kolo

28.9. 11.00 Slovan – FC Nitra  Somoláni A., Straka, Lauer; Medveď

28.9. 11.00 Trnava – Podbrezová  Malárik, Ralbovský, Volek; Šipoš

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 5. kolo

24.9. 13.00-15.30 (UTOROK) Inter – FC Petržalka  Pati Nagy, Henček, Martiš; Pinček (HP UT Stupava)

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 8. kolo

28.9. 9.00-11.30 MŠK Senec – Púchov  Ďurčo, Piatka, Valko; Hlavenka

28.9. 10.00-12.30 Domino – Komárno  Polakovič, Tanglmayer, Vanek; Kroneraff

28.9. 10.00-12.30 FC Petržalka – Gabčíkovo  Srna, Kakaščik, Vasilenko; Mydlárik  

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 3. kolo

1.10. 13.15-15.30 (UTOROK) Slovan – AS Trenčín  Bohun, Hegedüs, Tanglmayer  

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 5. kolo 

27.9. 16.00-14.00 (PIATOK) FC Petržalka – Prievidza  Krčová, Vasilenko, Martiš  

28.9. 10.00-12.00 Inter – Domino  Hudy, Hegedüs, Krčová   

Mini Champions Liga U 12 (HP UT Rapid Prievoz)

25.9. (STREDA) 9.00-11.30  Hajnala

25.9. (STREDA) 12.30-15.00  Martiš

Ženy I. Liga – 3. kolo

26.9. 18.30 (ŠTVRTOK) Slovan – NMŠK 1922  Martiš, Volek, Vasilenko

Ženy II. Liga – 6. kolo

28.9. 14.00 FK Dúbravka – Kopčany  Fischer

29.9. 17.00 FC Petržalka – Komárno  Martiš    

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 3. kolo

25.9. 16.30 (STREDA) Rusovce – Rača  Choreň, Volek, Kardelis; Jablonický    

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 9. kolo

27.9. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Báhoň  Pavlíková, Martinkovič, Ďurčo; Brody

28.9. 10.00 PŠC Pezinok – FC Malacky  Choreň, Bohun, Bogdáň; Príkopa   

28.9. 16.00 D. N. Ves – Rača  Henček, Kardelis, Klúčik; Perašín

28.9. 16.00 Inter – Kalinkovo  Vašš, Tománek, Lalo; Líška   

29.9. 16.00 Tomášov – Rovinka  Pati Nagy, Hajnala, Ralbovský; Truchlý  

29.9. 16.00 Most p/B – Bernolákovo  Hudy, Dujava, Srna; Lazar

29.9. 16.00 Ivanka p/D – Rusovce  Hegedüs, Polakovič, Kakaščik; Bóllo

29.9. 16.00 D. Lužná – Rohožník  Lauer, Ježík, Volek; Keller  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 5. kolo

25.9. 16.00 (STREDA) Domino – V. Leváre  Piatka, Krčová, Szakáll; Pinček

25.9. 16.00 (STREDA) Láb – Závod  Fischer, Čižmár, Kožuch; Farkaš

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 9. kolo

28.9. 16.00 Domino – CFK Pezinok  Tramita, Tanglmayer, Vanek; Vnuk  

28.9. 16.00 Závod – V. Leváre  Čižmár, Krčová, Martiš; Vician  

29.9. 16.00 Limbach – Sv. Jur  Cvengroš, Gosiorovský, Farkaš; Slezák   

29.9. 16.00 Vajnory – Jakubov  Dúbravec, Kachnič, Sabela; Farkaš  

29.9. 16.00 Láb – S. Grob  Piatka, Hádek, Orlíková; Darlea  

29.9. 16.00 Čunovo – K. Ves  Polák, Kožuch, Chrupka; Hájek  

29.9. 16.00 Kostolište – Lamač  Vasilenko, Fischer, Triskal; Banič  

St. dorast SD3R – U19 – 5. kolo

25.9. 14.00 (STREDA) PŠC Pezinok – FC Petržalka „B“  Klúčik

St. dorast SD3R – U19 – 9. kolo

28.9. 15.30 FC Petržalka „B“ – Most p/B  Bogdáň, Triskal

28.9. 16.00 Zohor – Ivanka p/D  Kožuch, Chrupka   

29.9. 9.00 PŠC Pezinok – Ružinov  Ježík, Klúčik

29.9. 10.30 Rača – Lozorno  Choreň, Tramita    

29.9. 13.30 Žolík Malacky – D. Lužná  Tománek, Lomňančík   

29.9. 17.00 Inter „B“ – Bernolákovo  Ďurčo, Tománek  (HP UT Stupava)

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 5. kolo

24.9. 16.00 (UTOROK) Domino „B“ – PŠC Pezinok  Sabela

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 9. kolo

28.9. 9.00 PŠC Pezinok – MŠK Senec „B“  (KOLÍZIA III.Liga )

29.9. 16.00 Sv. Jur – NMŠK 1922  Kardelis

29.9. 16.00 Domino „B“ – Ružinov  Bohun

1.10. 16.00 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Hajnala

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 5. kolo

25.9. 16.30 (STREDA) Žolík Malacky – Rusovce  Polák

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 9. kolo

28.9. 9.00 FC IMAS – Jakubov  Polák   

28.9. 13.00 Kalinkovo – Žolík Malacky  Hádek

28.9. 13.00 Iskra Petržalka – Rusovce  Gosiorovský

29.9. 13.30 Jarovce – D. N. Ves  Vargová, Šafárik, Křivan za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

25.9. 16.00 (STREDA) Kalinkovo – FK Dúbravka  Hajnala

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 7. kolo

28.9. 9.00-11.00 Bernolákovo – FC IMAS  Lalo

28.9. 9.30-11.30 Šenkvice – Rusovce  Dúbravec

28.9. 10.00-12.00 PFA ŠTK Šamorín – Sv. Jur  Pati Nagy

28.9. 13.30-15.00 Rača – PŠC Pezinok  Martinkovič   

28.9. 13.30-15.30 MŠK Senec – Vrakuňa  Farkaš   

29.9. 9.30-11.30 Žolík Malacky – FKP Dúbravka  Kožuch     

29.9. 10.00-12.00 Inter „B“ – NMŠK 1922  Vanek

Župný športový deň (HP Mladá Garda)

25.9. 9.00-16.00 (STREDA)  Henček, Tanglmayer, Vasilenko, Dúbravec, Hádek, Křivan    

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „A“ – 5. kolo

29.9. 13.30 Tomášov – Ch. Grob  Hajnala

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 21.-25.9. 2019 č. 8

Súťaže riadené SFZ

Mini Champions Liga U 12 (HP UT Rapid Prievoz)

25.9. 9.00-11.30 (STREDA)  Hajnala  

25.9. 12.30-15.00 (STREDA)  Martiš

Ženy II. Liga – 5. kolo

21.9. 14.00 D. Lužná – FK Dúbravka  Kachnič (R) za Hajnalu   

Súťaže riadené BFZ

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 5. kolo

25.9. 16.00 (STREDA) Domino – V. Leváre  Piatka, Krčová, Szakáll; Pinček (D) za Jablonického

St. dorast SD3R – U19 – 8. kolo

Ivanka p/D – Rohožník  Harajbič (Nehrá sa)

21.9. 11.00 Ružinov – FC Petržalka „B“  Kachnič (R) za Hajnalu   

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 6. kolo

21.9. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – PFA ŠTK Šamorín  Stolárik (R) ObFZ-m za Tanglmayera D.

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „B“ – 4. kolo

22.9. 13.15 Vrakuňa ,,B” – Jarovce  Malovec Ri. (R) ObFZ-m za Orlíkovú (Zmena dňa)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 20.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Odhlásenie sa zo súťaže U19 FC Rohožník podané cez ISSF.

Schvaľuje:

U17:

11.kolo Ružinov – D.Lužná 9.10. o 16:00

Kontumuje:

U17 2.kolo PŠC Pezinok – NMŠK 3:0 resp. 0:3 v zmysle SP čl.11/4. Odôvodnenie: PŠC Pezinok neoprávnene čerpal čakaciu dobu (SP čl.69), keď mal dostatočný počet hráčov, ale čakal na brankára. Porušil tak SP čl.82/1/b. NMŠK 1922 odvolal vedúci družstva z hracej plochy, čím prišlo k porušeniu SP čl.82/1/d.

Odstupuje na DK:

PŠC Pezinok (U17) za neoprávnené čerpanie čakacej doby.

NMŠK 1922 (U17) za nerešpektovanie výzvy ŠTK v predošlej US. Vedúceho družstva p.Mariána Križana za odvolanie družstva z HP a spôsobenie tým predčasného ukončenia stretnutia. Trénera p.Ladislava Horváta, ktorý bol uvedený v zápise o stretnutí, ale prítomný na stretnutí nebol.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 96: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 97: Samuel Mifkovič  1305413  (FC Zohor, SD3R) , od 15.09.2019.

U.č. 98: Igor Malý  1122465  (TJ Záhoran Kostolište, S4BA) , od 20.09.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č. 99: Miroslav Mifkovič  1304427 (FC Zohor, SD3R), od 15.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.100: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 6. kola ŠK Svätý Jur – TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a DP ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U.č.101: Dominik Štepiansky 1306020 (FK Rača BA, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.86 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 20.09.2019 do 31.12.2019.

U.č.102: TJ Záhoran Kostolište, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS Mária Kučeru voči delegátovi stretnutia počas 5. kola, TJ Čunovo – TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 58/4 a čl. 12 DP.

U.č.103: TJ Záhoran Jakubov, MD3R B. Na základe Zápisu o stretnutí, za HNS člena US Stanislav Slaninku voči rozhodcovi stretnutia počas a po stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, ( nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu ), podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 57/2 a čl. 12 DP.

U.č.104: TJ Čunovo, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu a za nedostatočnú US ( neprijal opatrenie k pokrikovaniu diváka na delegáta stretnutia) počas stretnutia 5. kola s TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.105: Stanislav Slaninka 1389431 (TJ Záhoran Jakubov – člen US).  Za HNS člena US Stanislava Slaninku voči rozhodcovi stretnutia počas a po stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, ( nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu ), podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie člena US na 3 súťažné stretnutia od 09.09.2019, podľa 48/2a DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.     Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ  ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň.

Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ). ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk    

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T1 a T5

sk.B – T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T5: SFC Kalinkovo, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

KM žiada FK Studienka o urýchlené nahlásenie termínu organizácie turnaja T4.

d/ dohrávky stretnutí prípraviek – 1.kolo

PMA1: Stupava – Senec, ŠT 26.9. o 16.30 hod. ( UT Stupava )

PMB1, PMC1: Stupava – Senec, ŠT 26.9. o 17.30 hod. ( HP Borinka – súbežne )

e/ zmeny

PRPK – 3.kolo: Sl.Grob – Kráľova, 22.9. o 12.00 hod. OŠK Slov. Grob poplatok 20.-€.

PRMA – 6.kolo: Láb – FC IMAS, 12.10. o 9.30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) budú pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 20.9. o 17.30 P. Piatku.

Ospravedlnenia: Polák 17.9., od 16.9. k dispozícii iba počas víkendov; Čižmár 29.9.; Uram 3.-9.10.; Hajnala 28.9.; Hájek 26.-28.9.; Pinček 27.-29.9.; Banič 28.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

TMK BFZ upozorňuje FK – FK Most pri Bratislave a ŠK Šenkvice prihlásené do regionálnych mládežníckych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie trénerov bolo potrebné predložiť do 1.8.2019 (netreba zasielať licenciu). TMK BFZ opätovne žiada menované kluby o splnenie si povinnosti nahlásenia trénerov. V prípade nesplnenia povinnosti budú FK predložené na DK BFZ. Predloženie je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com obtatom.

Úsek mládeže:

Oznamuje, zmenu termínu MT U13 v Slovinsku z pôvodného termínu 30.9 – 2.10.2019 na termín 15-17.10.2019. Dátum celodenného zrazu BFZ U13 sa posúva  z 24.9.2019 na  9.10.2019.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Obsadenie R a DS – PR BFZ 16.-25.9. 2019 č. 8

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 10. kolo

21.9. 15.30 Púchov – Šamorín Parilák, Huba, Henček, Marsal; Schneider; Richtárik

Seniori Slovnaft Cup – 3. kolo

17.9. 16.00 (UTOROK) Fiľakovo – D. Streda Mastiš, Pozor, Ralbovský; Bacsa

18.9. 16.00 (STREDA) Lučenec – Komárno Ruc, Jankovič,Volek; Richtárik

24.9. 16.00 (UTOROK) Rakytovce – Pohronie Kačenga, Ferenc, Bláha; Samotný

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 7. kolo

21.9. 11.00 D. Streda – Trenčín Chromý, Lauer, Bláha; Cuninka

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 5. kolo

18.9. 13.30-16.00 (STREDA) K. Ves – Komárno Chromý za SFZ, Krčová, Lomňančik; Hájek (HP Lamač)

24.9. 13.00-15.30 (UTOROK) Inter – FC Petržalka Pati Nagy, Henček, Martiš; Pinček (HP UT Stupava)

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 7. kolo

21.9. 10.00-12.30 Inter – Myjava Bogdáň, Polák, Volek; Brody (HP Drieňova)

22.9. 11.30-14.00 K. Ves – Domino Henček, Krčová, Klúčik; Líška (HP Lamač)

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 7. kolo

21.9. 11.00-13.15 Slovan – Podbrezová Hudy, Polakovič, Kakaščik

St. žiaci I. Liga I. LSŽ – U15, U14 – 4. kolo

21.9. 10.00-12.00 K. Ves – FC Petržalka Lalo, Tanglmayer, Szakáll

21.9. 10.00-12.00 Domino – FC Nitra Srna, Vanek, Valko

21.9. 10.00-12.00 Slovan – Trnava Ďurčo, Choreň, Hegedüs

Turnaj regionálnych výberov U14

16.9. 10.00 (PONDELOK) BFZ – VsFZ Piatka, Hádek, Dúbravec (HP NT Senec)

16.9. 11.45 (PONDELOK) SsFZ – ZsFZ Dúbravec, Hádek, Piatka (HP NTC Senec)

17.9. 10.00 (UTOROK) SsFZ – BFZ Ježík, Klúčik, Lalo (HP PŠC Pezinok)

17.9. 11.45 (UTOROK) VsFZ – ZsFZ Lalo, Klúčik, Ježík (HP PŠC Pezinok)

18.9. 10.30 (STREDA) VsFZ – SsFZ Piatka, Dúbravec, Hádek (HP NTC Senec)

18.9. 12.15 (STREDA) ZsFZ – BFZ Hádek, Dúbravec, Piatka (HP NT Senec)

Ženy Slovenský pohár – 2. kolo

17.9. 17.30 (UTOROK) FC Petržalka – Nitra Krčová, Martiš

Ženy I. Liga – 3. kolo

26.8. 18.30 (ŠTVRTOK) Slovan – NMŠK 1922 Pavlíková, Krčová, Volek

Ženy I. Liga – 5. kolo

22.9. 14.30 NMŠK 1922 – B. Bystrica Dúbravec, Valko

Ženy II. Liga – 5. kolo

21.9. 14.00 D. Lužná – FK Dúbravka Hajnala

Dorastenky I. Liga WU 19– 6. kolo

21.9. 14.00 Slovan – NMŠK 1922 Uram

21.9. 15.00 FC Petržalka – Z. Moravce Triskal

Žiačky I. Liga – WU15 – 6. kolo

21.9. 16.00 Slovan – NMŠK 1922 Uram

21.9. 17.00 FC Petržalka – Z. Moravce Triskal

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 8. kolo

21.9. 15.30 Rousínov – Svratka Brno Vašš, Pati Nagy, Kardelis; Pinček

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 3. kolo

25.9. 16.30 (STREDA) Rusovce – Rača Choreň, Bláha, Kardelis; Jablonický

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 7. kolo

18.9. 16.30 (STREDA) Rovinka – Rača Lalo, Ďurčo, Polakovič; Pinček

18.9. 16.30 (STREDA) D. N. Ves – Bernolákovo Pavlíková, Ralbovský, Dujava; Keller

18.9. 16.30 (STREDA) Tomášov – Rusovce Harajbič, Vašš, Kardelis; Lazar

18.9. 16.30 (STREDA) Most p/B – Kalinkovo Hegedüs, Bohun, Pati Nagy; Truchlý

18.9. 16.30 (STREDA) Ivanka p/D – Báhoň Lauer, Martinkovič, Ježík; Darlea

18.9. 16.30 (STREDA) Inter – FC Malacky Henček, Hudy, Srna; Príkopa

18.9. 16.30 (STREDA) MŠK Senec – Rohožník Choreň, Hajnala, Martiš; Líška

18.9. 16.30 (STREDA) PŠC Pezinok – D. Lužná Bláha, Tománek, Kakaščik; Jablonický

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 8. kolo

21.9. 16.00 Báhoň – Inter Bohun, Hegedüs, Choreň; Lazar

22.9. 10.30 Rača – D.Lužná Pavlíková, Ralbovský, Bogdáň; Truchlý

22.9. 16.00 Rohožník – PŠC Pezinok Harajbič, Martinkovič, Kakaščik; Darlea

22.9. 16.00 FC Malacky – MŠK Senec Polakovič, Ježík, Dujava; Jablonický

22.9. 16.00 Kalinkovo – Ivanka p/D Ďurčo, Bláha, Volek; Schmidt

22.9. 16.00 Rusovce – Most p/B Hajnala, Lalo, Lauer; Príkopa

22.9. 16.00 Bernolákovo – Tomášov Bělák, Julínek, Pecher za JmKFS; Keller

22.9. 16.00 Rovinka – D. N. Ves Tománek, Martiš, Srna; Mydlárik

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 5. kolo

25.9. 16.00 (STREDA) Domino – V. Leváre Piatka, Krčová, Szakáll; Jablonický

25.9. 16.00 (STREDA) Láb – Závod Fischer, Čižmár, Kožuch; Farkaš

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 7. kolo

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – Sv. Jur Tanglmayer, Polák, Chrupka; Pavlík R.

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Limbach – Jakubov Bohun, Krčová, Dúbravec; Marczell

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Vajnory – S. Grob Čižmár, Piatka, Hádek; Brody

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Domino – K. Ves Fischer, Vasilenko, Uram; Slezák

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Láb – Lamač Tramita, Orlíková, Vanek; Dobrovský

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Čunovo – V. Leváre Cvengroš, Martiš, Gosiorovský; Farkaš

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kostolište – Závod Klúčik, Lomňančík, Kožuch; Hlavenka

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 8. kolo

21.9. 16.00 Sv. Jur – Závod Hádek, Valko, Farkaš; Vician

21.9. 16.00 Lamač – Čunovo Lomňančík, Dúbravec, Tanglmayer; Hlavenka

21.9. 16.00 Vrakuňa – Limbach Piatka, Orlíková, Vanek; Dobrovský

22.9. 16.00 V. Leváre – Kostolište Hudy, Čižmár, Szakáll; Vnuk

22.9. 16.00 Láb – K. Ves Sabela, Kachnič , Triskal; Hájek

22.9. 16.00 S. Grob – Domino Uram, Cvengroš, Chrupka; Marczell

22.9. 16.00 Vajnory – CFK Pezinok Vasilenko, Ficher, Kožuch; Kroneraff

St. dorast SD3R – U19 – 5. kolo

25.9. 14.00 (STREDA) PŠC Pezinok – FC Petržalka „B“ Klúčik, Farkaš

St. dorast SD3R – U19 – 7. kolo

17.9. 16.30 (UTOROK) PŠC Pezinok – Rohožník Srna, Lalo

St. dorast SD3R – U19 – 8. kolo

21.9. 9.30 D. N. Ves – PŠC Pezinok Tománek

21.9. 10.00 Lozorno – Inter „B“ Lomňančík

21.9. 11.00 Ružinov – FC Petržalka „B“ Hajnala

21.9. 13.00 Ivanka p/D – Rohožník Harajbič

21.9. 16.00 Bernolákovo – Žolík Malacky Harajbič

22.9. 10.30 NMŠK 1922 – Rača Choreň, Kardelis

22.9. 16.00 D. Lužná – Zohor Hádek

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 5. kolo

24.9. 16.00 (UTOROK) Domino „B“ – PŠC Pezinok Sabela

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 7. kolo

19.9. 14.00 (ŠTVRTOK) Domino „B“ – Ivanka p/D Volek

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Rača – Ružinov Harajbič

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – MŠK Senec „B“ Kakaščik

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) PŠC Pezinok – D. Lužná Pati Nagy

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 8. kolo

21.9. 13.00 NMŠK 1922 – Rača Cvengroš

22.9. 10.30 Ivanka p/D – PŠC Pezinok Piatka

22.9. 13.00 Ružinov – Sv. Jur Hegedüs

22.9. 13.30 MŠK Senec „B“ – Domino „B“ Pati Nagy (HP Čataj)

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 5. kolo

25.9. 16.30 (STREDA) Žolík Malacky – Rusovce Polák

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 7. kolo

17.9. 16.00 (UTOROK) FK Dúbravka – Jakubov Tanglmayer

19.9. 16.00 (ŠTVRTOK) FC IMAS – D. N. Ves Polakovič

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kalinkovo – Rusovce Henček

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Iskra Petržalka – Jarovce Choreň

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 8. kolo

21.9. 11.30 D. N. Ves – Iskra Petržalka Tománek

21.9. 13.00 Rusovce – FC IMAS Kožuch

21.9. 16.00 Jakubov – Kalinkovo Polák

22.9. 11.00 Žolík Malacky – FK Dúbravka Polák

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

25.9. 16.00 (STREDA) Kalinkovo – FK Dúbravka Hajnala

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 13. kolo

17.9. 16.30-14.30 (UTOROK) MŠK Senec – Inter „B“ Dúbravec

17.9. 16.30-14.30 (UTOROK) FC IMAS – NMŠK 1922 Polák

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Rača – Sv. Jur Tanglmayer

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Bernolákovo – Žolík Malacky Vanek

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Šenkvice – PFA ŠTK Šamorín Tramita

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Rusovce – FKP Dúbravka Uram, Ťazký (R) MZRL za ObFZ-m

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Vrakuňa – PŠC Pezinok Čižmár

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 6. kolo

21.9. 9.00-11.00 Sv. Jur – Šenkvice Farkaš

21.9. 9.00-11.00 FC IMAS – MŠK Senec Chrupka

21.9. 9.00-11.00 PŠC Pezinok – Inter „B“ Dúbravec

21.9. 9.30-11.30 Rusovce – Bernolákovo Kožuch

21.9. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – PFA ŠTK Šamorín Tanglmayer D. (R) za ObFZ-M

21.9. 11.00-13.00 NMŠK 1922 – Žolík Malacky Ralbovský

22.9. 9.30-11.30 Vrakuňa – Rača Vašš

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „B“ – 2. kolo

17.9. 16.30 (UTOROK) Vrakuňa „B“ – NMŠK 1922 „B“ Vanek

Ml. žiaci MZM „B“ – 4. kolo

21.9. 13.00 Vrakuňa ,,B” – Jarovce Orlíková

4.ročník Moravia Danube Cup bude v dňoch 16-18.9.2019 v Brne

Výber BFZ U17 sa v dňoch 16-18.9.2019 predstaví na 4.ročníku medzinárodného futbalového turnaja „MORAVIA DANUBE Cup 2019“. Turnaj striedavo organizuje BFZ a JmKFS a tentokrát privíta výbery Bratislavy, Belehradu, Ljubľany, Západného Slovenska, Györu, Krakowa, regiónu Vysočiny a domáceho výberu metropola Moravy – Brno. Po dvoch ročníkoch, kedy na turnajoch štartovali hráči kategórie U15, sa po dohode BFZ a JmKFS vracia veková kategória na U17, ako tomu bolo v roku 2016, keď bol turnaj na území BFZ. Novinkou sú tiež účasti výberov Poľského Krakowa a Českomoravskej Vysočiny. Hrať sa bude taktiež novým modelom, ktorý je vlastne play – off systémom, čo v praxi znamená, že od výsledku prvého stretnutia bude záležať daľšie pôsobenie jednotlivých výberov na turnaji. Program turnaja, propozície  a rozpis jednotlivých stretnutí nájdete TU. Výprava odcestuje do dejiska turnaja v pondelok 16.9.2019 o 14:30 hod. 

Výber BFZ budú na turnaji reprezentovať:

Hráči:

FK Inter Bratislava (7): Dominik DEMJANOVIČ, Dominik WIESNER, Andrej CHRUPKA, Oliver VAŠŠ, Šimon REXA, Andrej ČUMAKOV, Filip VAŇO

FC Petržalka (6): Nikolas STACHOVIČ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Andrej ŠIMEK, Dávid MAGYARICS

ŠK Žolík Malacky (2): Rastislav HARAMIA, Martin ŽILAVÝ

ŠK Bernolákovo (1): Martin DEŽULIAN

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK

FKM Karlova Ves (1): Filip ZÁVODSKÝ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik IVANKO, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Marián MAREŠ

 

Výbery BFZ U13 a U14 na regionálnom turnaji v Poprade zhodne na 3.mieste

V dňoch 10-11.9.2019 sa v NTC Poprad uskutočnil regionálny turnaj výberov vekovej kategórie U13 a U14, ktorého sa zúčastnili hráči, ktorí nepôsobia v kluboch futbalových akadémií a útvarov talentovej mládeže. V rámci projektu podpory talentov (PPT) sú výbery zložené z hráčov, ktorí pôsobia v súťažiach na úrovni RFZ a ObFZ. Náše výbery skončili zhodne na 3.mieste. Dobrou správou pre nás je, že v oboch kategóriách sa najlepšími strelcami turnaja stali naši hráči, v kategórii U13 Bálint Kireth, ktorý strelil 4 góly a v kategórii U13 Simon Held, ktorý strelil 3 góly.

Výsledky 

Výber BFZ U13

ZsFZ – BFZ 5:1 gól: Kireth

BFZ -VsFZ 2:0 g: Kireth 2

SsFZ – BFZ 2:1 g: Kireth

Výber BFZ reprezentovali

PŠC Pezinok (3): Matúš SULAN, Jakub KREMSKÝ, Adam ŠRAMOTA

ŠK Tomášov (2): Oliver KOZICS, Bálint KIRETH

ŠK Nová Dedinka (2): Jaroslav VADOVIČ, Peter BOGNÁR

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Jakub KOCHAN, Bruno MIHÁLIK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

FKM Stupava (2): Kristián KLUS, Michal BELKO

MŠK Senec (2): Tomáš CHMURA, Alex VITÁLOŠ

FC IMAS (1): Lucas BENKOVSKÝ

FK Rača (1): Martin KADLEČÍK

FK Lamač Bratislava (1): Pierre René SCHOLER

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

RT :

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ, Peter ZBONIAK

Hlavný vedúci: Maroš SKOVAJSA

Lekár: František ŽÁK

Výber BFZ U14

ZsFZ -BFZ 3:0

BFZ – VsFZ 2:2  g: Held 2

SsFZ – BFZ 0:2  g. Paldan, Held

Výber BFZ reprezentovali

MŠK Senec (5): Samuel PENZIVIATER, Timon GRAMBLIČKA, Adam PALDAN, Roman SZALAI, Patrik BADINSKÝ

PŠC Pezinok (3): Martin MOLNÁR, Leoš CZINEGE, Marek TERLANDA

NMŠK 1922 Bratislava (2): Lukáš FARKAŠ, Martin BRIAK

FK Rača (2): Matej FABŠO, Viliam ALMÁŠI

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Matúš NAGY, Michal ŠAULIČ

MŠK Iskra Petržalka (1): Denis JEHLÁR

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

ŠK Šenkvice (1): Maroš BORZA

FC Rohožník (1): Filip TÓTH

FC Slovan Modra (1): Šimon HELD

FC IMAS (1): Šimon ZLOCHA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Marek PORVAZNÍK, Miroslav TERLANDA

Hlavný vedúci: Maroš SKOVAJSA

Lekár: František ŽÁK

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 14.-19.9. 2019 č. 7

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 5. kolo

18.9. 13.30-16.00 (STREDA) K. Ves – Komárno  Chromý za SFZ, Krčová, Lomňančik; Hájek (D) za Lazara (HP Lamač) 

Ženy II. Liga – 4. kolo

14.9. 14.00 FK Dúbravka – Komárno  Polakovič (R) za Henčeka

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 6. kolo

14.9. 16.30 Báhoň – Most p/B  Henček (R) za Polakoviča, Volek, Martiš; Mókoš    

15.9. 16.30 Rohožník – Inter  Bláha, Kardelis, Dujava; Bóllo (D) za Schmidta

15.9. 16.30 Rusovce – D. N. Ves  Pati Nagy, Martinkovič (AR1) za Tománka, Kakaščik; Darlea

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 7. kolo

18.9. 16.30 (STREDA) Rovinka – Rača  Lalo, Ďurčo, Polakovič (AR2) za Bláhu; Pinček       

18.9. 16.30 (STREDA) D. N. Ves – Bernolákovo  Pavlíková, Ralbovský, Dujava (AR1) za Voleka;; Keller 

18.9. 16.30 (STREDA) PŠC Pezinok – D. Lužná  Bláha (R) za Tománka, Tománek (AR1) za Polakoviča, Kakaščik; Jablonický    

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 6. kolo

14.9. 16.30 Sv. Jur – Kostolište  Dúbravec, Vanek, Triskal; Truchlý (D) za Hlavenku  

15.9. 16.30 K. Ves – Vajnory  Piatka (R) za Cvengroša, Kachnič, Sabela; Vnuk  (HP Zohor)

15.9. 16.30 Jakubov – Vrakuňa  Cvengroš (R) za Piatku, Hádek, Szakáll; Banič  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 7. kolo

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Limbach – Jakubov  Bohun (R) za Bogdáňa, Krčová, Dúbravec; Marczell    

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Čunovo – V. Leváre  Cvengroš, Martiš (AR1) za Triskala, Gosiorovský; Farkaš   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kostolište – Závod  Klúčik, Lomňančík, Kožuch; Hlavenka (D) za Hájeka 

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 6. kolo

15.9. 14.00 D. Lužná – Domino „B“  Tománek (R) za Martinkoviča 

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 7. kolo

17.9. 16.00 (UTOROK) FK Dúbravka – Jakubov  Tanglmayer (R) za Vasilenka

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kalinkovo – Rusovce  Kachnič (R) za Hajnalu

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 13.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Žiada o písomné vyjadrenie do 18.9.2019:

NMŠK 1922 (U17), z akého dôvodu vedúci družstva p.Marián Križan odvolal družstvo zo stretnutia 2.kola a prečo nekaučoval družstvo tréner uvedený v zápise o stretnutí.

KR BFZ z akého dôvodu rozhodca p.Miloš Lalo umožnil čerpanie čakacej doby domácemu družstvu v stretnutí 2.kola (U17) Pezinok – NMŠK.

Schvaľuje:

IV.liga:

5.kolo Domino – V.Leváre, Láb – Cajla obe 25.9. o 16:00

11.kolo Domino – Vrakuňa 12.10. o 11:00

U19:

5.kolo Pezinok – Petržalka 25.9. o 16:30

U17:

5.kolo Ž.Malacky – Rusovce 25.9. o 16:30, Domino – Pezinok 24.9. o 16:00

9.kolo D.Lužná – Ivanka 1.10. o 16:00

10.kolo Kalinkovo – Dúbravka 25.9. o 16:00

12.kolo Domino – Sv. Jur 19.10. o 15:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 84: Tomáš Nagy 1198940 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 5. kola III. Ligy ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK , podľa čl. 78/5a DP.

U.č. 85: Erik Reindl 1303701 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), vylúčený za HNS, sotenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.49/2a a 39/2 DP, od 11.09.2019.

U.č. 86: Dominik Štepiansky 1306020 (FK Rača BA, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou intenzitou do kolien zo zadu mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 12.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 87: Vasyl Pitra  1312156  (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA) , od 9.09.2019.

U.č. 88: Matúš Bellay  1267769  (FK Rača BA, S3BA). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK  5. kola III. Ligy     ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 89: FK Dúbravka Bratislava, S4BA. DK BFZ sa zaoberala odvolaním sa klubu voči poriadkovej pokute za vylúčenie zo súťaže IV. ligy a doručenému odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a vec predkladá na rozhodnutie Odvolacej komisii BFZ.

U.č. 90: TJ Záhoran Jakubov, MD3R B. Na základe ZoS začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS člena US Stanislav Slaninku RP 1389431 v stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, za nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu a počas stretnutia. Predbežným ochranným opatrením ukladá zákaz vykonávania funkcie člena US        p. Stanislavovi Slaninkovi do vyriešenia prípadu od 13.09.2019 a písomné stanovisko klubu a Stanislava Slaninku žiada doručiť v termíne do 17.9.2019.

U.č. 91: TJ Čunovo, S4BA. Na základe správy DS začína disciplinárne konanie za nedostatočnú usporiadateľskú službu a žiada klub o písomné stanovisko k neplneniu si povinnosti členov US k HNS diváka H k delegátovi stretnutia v stretnutí 5. kola s TJ Záhoran Kostolište, v termíne do 17.09.2019.

U.č. 92: TJ Záhoran Kostolište, S4BA. Na základe správy DS začína disciplinárne konanie za HNS Mária Kučeru voči delegátovi stretnutia 5. kola, TJ Čunovo – TJ Záhoran Kostolište a žiada klub a menovaného o písomné stanovisko a prijatie opatrenia k HNS člena klubu, v termíne do 17.09.2019.

U.č. 93: Tomáš Pálka  1249310  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.76 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

U.č. 94: Ján Andrejko  1259775  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.77 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

U.č. 95: František Lády  1258299  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.78 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.    Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa

podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ

( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť

termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň.

Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ). ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk          

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T1

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B – T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

KM žiada FK Studienka o urýchlené nahlásenie termínu organizácie turnaja T4.

d/ zmena termínu stretnutí

PMA1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 9.00 hod.

PMB1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 10.00 hod.

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 11.00 hod.

PMA1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 17.30 hod.

PMB1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 17.30 hod.

PMC1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 18.30 hod.

e/ dohrávky stretnutí prípraviek – 1.kolo

PMA1, PMB1, PMC1: Stupava – Senec ( Stupava nahlásiť termín )

PMA1: PMB1, PMC1: Vrakuňa – FKP Dúbravka, 23.9. o 17.30,17.30,16.30 hod.

PMC1: Žolík Malacky – Bernolákovo ( Žolík Malacky nahlásiť termín )

PMA2, PMB2: NMŠK 1922 B – FKM D.N.Ves , 23.9. o 17.30 hod. ( súbežne )

PRMA: Láb – Jakubov, 17.9. o 17.00 hod.

PRMA: Závod – Pl.Mikuláš, 18.9. o 17.00 hod.

PRPK: Vištuk – Šenkvice, 19.9. o 18.00 hod.

PRPK: Grinava – Viničné, 19.9. o 17.30 hod.

PRSC: Miloslavov – N.Dedinka, 23.9. o 18.00 hod.

PRSC: D.Lužná – Rovinka , 17.9. o 17.00 hod.

PMC2: Kráľova – Rovinka, 17.9. o 17.45 hod.

PMC2: D.Lužná – Vrakuňa B , 19.9. o 17.00 hod.

PMC2: Miloslavov – N.Dedinka, 23.9. o 17.00 hod.

PMC2: FKM D.N.Ves – Zálesie, 13.10. o 13.00 hod

f/ zmeny s poplatkom

PRPK – 2.kolo: Vinosady – Vištuk, SO 14.9. o 10.00 hod. Vinosady poplatok 20,- €.

PRPK – 2.kolo: Dubová – Sv.Jur B, NE 15.9. o 11.00 hod. Dubová poplatok 20,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) budú pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 20.9. o 17.30 P. Piatku.

Nedostatky v zápisoch:

L.Tománek – nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča (vážny nedostatok), intenzita sa pri kopnutí súpera nevyjadruje výrazmi „zanedbateľná“, alebo „nezanedbateľná“;

K.Chrupka – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK (H17, SZRL-U15), funkcia hlavného usporiadateľa a trénera družstva by sa v žiadnom prípade nemala zdvojovať (je potrebné vyžiadať si vyjadrenie klubu);

J.Valko – nedostatočný popis 3 priestupkov s udelením OT-ŽK (SD3R-U-19 a MD3R-U17);

D. Bláha – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK (D3, SD3R-U19);

M.Polák – neuvedení hlásateľ a videotechnik (stretnutie S4BA!);

P.Pati Nagy, D. Klúčik a R. Hudy – upozorňuje menovaných (v prípade Patiho Nagya opakovane!), že je nutné, aby vedúci družstiev boli na stretnutiach prítomní (zvlášť v stretnutiach mládeže), boli uvedení v zápise a ak to tak nie je, je potrebné vyžiadať si vyjadrenie k danej skutočnosti;

A.Vanek – funkcia hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva by sa nemala zdvojovať (je potrebné vyžiadať si vyjadrenie klubu).

Ospravedlnenia: Lomňančík 14.-15.9.; Gosiorovský 22.9.; Harajbič 26.9.-1.10.; Vician 23.9.; Perašín 20.-22.9.; Kroneraff, 29.9., 12.-13.10., 6.-9.11., 22.-24.11.; Pavlík R. 27.-29.9., 19.10., 26.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na Regionálny turnaj SFZ U14, Senec a okolie (14-18.9.2019)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (10): Artur VYDARENÝ, Jozef KOVÁČ, Samuel MURÁR, Tomáš JURIŠTA, Martin KLAUČO, Teodor GAŠPAR, Róbert TOMÁNEK, Max DUGOVIČ, Dominik ŽELIPSKÝ, Juraj KUCHTA

FC Petržalka (5): Patrik KAJABA, Matúš MRAVEC, Richard GRÁNSKY, Nino ŽIGA, Ján VARGA

FK Inter Bratislava (3): Samuel SMIEŠKO, Michal MEŠKO, Tomáš ZAJAC

FKM Karlova Ves (2): Mikuláš JÓZSA, Maxime DENKO

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (4): Adam DUFFEK, Tomáš HUSARČÍK, Pavol RUŽA, Alex LOBODÁŠ

FC Petržalka (1): David LIPKA

FK Inter Bratislava (1): Jakub MIKITA

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1):  Michal ŠAULIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek TVRDÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 14.09.2019 o 14:30 hod. – Ihrisko Domino. Ukončenie zrazu bude v stredu 18.09.2019 cca o 14:30 hod. Hotel Senec. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2003)
na MT Moravia Danubia Cup v ČR (16-18.09.2019)

Hráči:

FK Inter Bratislava (7): Dominik DEMJANOVIČ, Dominik WIESNER, Andrej CHRUPKA, Oliver VAŠŠ, Šimon REXA, Andrej ČUMAKOV, Filip VAŇO

FC Petržalka (6): Nikolas STACHOVIČ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Andrej ŠIMEK, Dávid MAGYARICS

ŠK Žolík Malacky (2): Rastislav HARAMIA, Martin ŽILAVÝ

ŠK Bernolákovo (1): Martin DEŽULIAN

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK

FKM Karlova Ves (1): Filip ZÁVODSKÝ

Náhradníci:

FC Petržalka (3): Peter KRUTIL, Samuel HOMOLA, Matúš TOKÁR

SDM Domino (2): Peter POLÁK, Matúš KOSTÚR

ŠK Bernolákovo (1): Matej MATULA

ŠK Žolík Malacky (1): Matúš KUMA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik IVANKO, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 16.09.2019 o 14:00 hod.– štadión Pasienky (vchod od OC Polus). Ukončenie zrazu bude v stredu 18.09.2019 cca o 16:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Projekt „DAJME SPOLU GÓL“ pokračuje aj v školskom roku 2019/2020

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do štvrtého školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. V školskom roku 2019/20 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším materským školám, základným školám s materskou školou a premiérovo tiež základným školám pre 1. ročníky 1. stupňa, vo forme záujmovej činnosti futbal. Tak neváhajte a zapojte svoju materskú či základnú školu a dajte možnosť malým futbalistom hrať túto krásnu hru (y)
Všetky informácie: bit.ly/DSG_prihlasovanie_ZS_MS
Pozvánku k zapojeniu sa do projektu od reprezentanta SR Róberta Maka nájdete vo videu

Veľký jubilant Vladimír Randa má 80 rokov

Bývalý známy rozhodca Vladimír Randa sa v utorok 10. septembra dožíva významného jubilea 80 rokov. Stretávame sa s ním na futbalových ihriskách a tiež aj na rôznych turnajoch. Najdôležitejšie však je, že stále z neho sála sviežosť a energia. Je držiteľom strieborného  odznaku SFZ a Zlatej plakety BFZ.

Futbal začal hrávať od 6 rokov v rodnej obci Dolný Hričov, neskôr za žiakov a za dorast krajskú súťaž vo vtedajšom ŽVL Žilina. Po maturite pôsobil v TJ Sokol Dolný Hričov, kde robil aj tajomníka. Po štúdií na vysokej škole hral dva roky za Slovan Národné divadlo, ktorý sa v  roku 1958 zlúčil so Slovanom Pravda Bratislava. Počas štúdia na JSŠ, terajšie gymnázium venoval sa na škole okrem gymnastiky všetkým športom.

K rozhodovaniu sa dostal v roku 1965 a to náhodou. Robil stavby vedúceho v Pozemných stavbách. Kolega Ing. Aubrecht prišiel raz ráno za ním s tým, že popoludní sú skúšky na rozhodcu a že mohli by sme ísť skúsiť šťastie. On neskôr po inzultácii v Kalaje, okr. Galanta, kde vypomáhali, futbal nechal a v hokeji sa postupne vypracoval na ligového rozhodcu. ,,Ako rozhodca som začínal v MFZ Bratislava v rokoch 1965 -1966, v rokoch 1966 – 1968 som postúpil do MK a v rokoch 1968 – 1970 som pôsobil v II. a v I. SNL. Najkrajšie roky som zažil v II. celoštátnej lige, kde som účinkoval ako hlavný rozhodca a na I. ligu som chodil vo funkcii asistenta rozhodcu.  Počas rozhodovania som pracoval vo viacerých komisiách a to v  BFZ a SFZ. V ČSFZ som bol členom hospodárskej komisii spolu s nebohým Jozefom Hupkom z Jura, Štefanom Sapárom z Nitry a Jankom Prochádzkom zo Slovana CHZJD Bratislava. Takto som mal možnosť vycestovať na viaceré medzinárodné stretnutia nášho reprezentačného mužstva a  určite najväčší zážitok mám z MS 1982 v Španielsku. S našim národným mužstvom veľmi rád spomínam na kvalifikačný zápas ME 2012 v Moskve, kde sme na štadióne Lokomotívu Moskva 7. septembra 2010 vyhrali 1:0,“ vraví Vladimír Randa a ešte dodal: ,,Potom som  na SFZ pracoval ako tajomník Etickej komisie, ktorá bola na čele s JUDr. Kandráčom zložená z vysoko kvalifikovaných odborníkov, ale bez  udania dôvodu bola zrušená.“

Vladimír Randa dobrú kondíciu si udržuje rozhodovaním žiackych stretnutí a prípraviek. Pritom robí aj delegáta v  ObFZ Bratislava-mesto a v minulosti to bolo aj v ObFZ Bratislava-vidiek.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a OBFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Pohár BFZ bude pokračovať aj v tomto súťažnom ročníku

Pevnou súčasťou súťaží, riadených Bratislavským futbalovým zväzom je aj jeho pohárová súťaž. Napriek skutočnosti, že družstvá 3,4 a 5.ligy majú možnosť každoročne štartovať v Slovnaft cupe a pri štastí v žrebe môžu naraziť na atraktívneho súpera či už z Fortuna ligy alebo 2.ligy. Pohár BFZ má dlhoročnú tradíciu a vedenie BFZ ju nehodlá zrušiť. Práve naopak, ako motiváciu pre prihlásené družstvá v spolupráci s partnermi zabezpečuje už niekoľko rokov atraktívne ocenenie pre najlepších, ktorí sa dostanú až do finále. Tak tomu bude aj v tomto ročníku, kde sa finalisti môžu tešiť na finančnú odmenu a športovú výstroj. Prihlášky do pohára BFZ je potrebné zaslať elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému do 22.9.2019.

Obsadenie R a DS – PR BFZ 10.-19.9. 2019 č. 7

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 9. kolo

14.9. 16.00 Komárno – Košice  Kružliak, Somoláni T., Hancko, Ďurčo; Farbula; Šipoš

15.9. 10.30 Šamorín – Ružomberok „B“  Papuča, Sluk, Lauer, Parilák; Forgon; Hracho

Seniori Slovnaft Cup – 3. kolo

10.9. 16.00 (UTOROK) Predmier – L. Mikuláš  Chromý, Zemko, Henček; Makový

11.9. 16.00 (STREDA) D. Lužná – D. N. Ves  Bohun, Martinkovič, Choreň; Príkopa

11.9. 16.00 (STREDA) Rakytovce – Pohronie  Kačenga, Ferenc, Bláha; Samotný

11.9. 16.00 (STREDA) Lučenec – Komárno  Ruc, Jankovič,Volek; Richtárik

17.9. 16.00 (UTOROK) Fiľakovo – D. Streda  Mastiš, Pozor, Ralbovský; Bacsa   

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 6. kolo

14.9. 9.00-11.30 MŠK Senec – Komárno  Harajbič, Krčová, Valko; Marczell  

14.9. 10.00-12.30 Domino – FC ŠTK Šamorín  Kakaščik, Hajnala, Farkaš; Príkopa

14.9.10.00-12.30 FC Petržalka – Piešťany  Tománek, Fischer, Chrupka; Hájek   

Turnaj regionálnych výberov U14

16.9. 10.00 (PONDELOK) BFZ – VsFZ  Piatka, Hádek, Dúbravec  (HP NTC Senec)

16.9. 11.45 (PONDELOK) SsFZ – ZsFZ  Dúbravec, Hádek, Piatka (HP NTC Senec)

17.9. 10.00 (UTOROK) SsFZ – BFZ  Ježík, Klúčik, Lalo (HP PŠC Pezinok)

17.9. 11.45 (UTOROK) VsFZ – ZsFZ  Lalo, Klúčik, Ježík (HP PŠC Pezinok)

18.9. 10.30 (STREDA) VsFZ – SsFZ  Piatka, Dúbravec, Hádek (HP NTC Senec)

18.9. 12.15 (STREDA) ZsFZ – BFZ  Hádek, Dúbravec, Piatka (HP NTC Senec)

Ženy Slovenský pohár – 2. kolo

11.9. 16.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Myjava  Vasilenko, Tramita

17.9. 17.30 (UTOROK) FC Petržalka – Nitra  Krčová, Martiš

Ženy I. Liga – 4. kolo

14.9. 14.00 Slovan – FC Nitra  Hegedüs, Kardelis, Uram   

Ženy II. Liga – 4. kolo

14.9. 14.00 FK Dúbravka – Komárno  Henček

15.9. 16.30 Sv. Jur – D. Lužná  Farkaš  

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 5. kolo

14.9. 9.00 NMŠK 1922 – Myjava  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 5. kolo

14.9. 11.00 NMŠK 1922 – Myjava  Martiš

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 7. kolo  

15.9. 16.00 Mutěnice – Moravský Krumlov  Ďurčo, Harajbič, Ralbovský; Príkopa

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 6. kolo

13.9. 17.00 (PIATOK) Rača – PŠC Pezinok  Parilák (R) za SFZ, Martinkovič, Lauer; Lazar  

14.9. 16.30 Báhoň – Most p/B  Polakovič, Volek, Martiš; Mókoš    

15.9. 16.30 D. Lužná – MŠK Senec  Šustr, Šenkýř, Smekal za JmKFS; Páchnik

15.9. 16.30 Rohožník – Inter  Bláha, Kardelis, Dujava; Schmidt

15.9. 16.30 FC Malacky – Ivanka p/D  Hajnala, Martiš, Lalo; Pinček  

15.9. 16.30 Kalinkovo – Tomášov  Hudy, Henček, Srna; Jablonický  

15.9. 16.30 Rusovce – D. N. Ves  Pati Nagy, Tománek, Kakaščik; Darlea

15.9. 16.30 Bernolákovo – Rovinka  Bohun, Hegedüs, Choreň; Perašín

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 7. kolo

18.9. 16.30 (STREDA) Rovinka – Rača  Lalo, Ďurčo, Bláha; Pinček  

18.9. 16.30 (STREDA) D. N. Ves – Bernolákovo  Pavlíková, Ralbovský, Volek; Keller 

18.9. 16.30 (STREDA) Tomášov – Rusovce  Harajbič, Vašš, Kardelis; Lazar   

18.9. 16.30 (STREDA) Most p/B – Kalinkovo  Hegedüs, Bohun, Pati Nagy; Truchlý    

18.9. 16.30 (STREDA) Ivanka p/D – Báhoň  Lauer, Martinkovič, Ježík; Darlea    

18.9. 16.30 (STREDA) Inter – FC Malacky  Henček, Hudy, Srna; Príkopa    

18.9. 16.30 (STREDA) MŠK Senec – Rohožník  Choreň, Hajnala, Martiš; Líška    

18.9. 16.30 (STREDA) PŠC Pezinok – D. Lužná  Tománek, Polakovič, Kakaščik; Jablonický    

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 6. kolo

14.9. 16.30 Sv. Jur – Kostolište  Dúbravec, Vanek, Triskal; Hlavenka  

14.9. 16.30 Lamač – Domino  Polák, Kožuch, Gosiorovský; Brody  

14.9. 16.30 CFK Pezinok – Limbach  Čižmár, Vašš, Tramita; Pavlík R.  

15.9. 16.30 Závod – Čunovo  Uram, Tanglmayer, Orlíková; Líška

15.9. 16.30 V. Leváre – Láb  Vasilenko, Krčová, Fischer; Slezák  

15.9. 16.30 K. Ves – Vajnory  Cvengroš, Kachnič, Sabela; Vnuk  (HP Zohor)

15.9. 16.30 Jakubov – Vrakuňa  Piatka, Hádek, Szakáll; Banič  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 7. kolo

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – Sv. Jur  Tanglmayer,Polák, Chrupka; Pavlík R.   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Limbach – Jakubov  Bogdáň, Krčová, Dúbravec; Marczell    

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Vajnory – S. Grob  Čižmár, Piatka, Hádek; Brody   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Domino – K. Ves  Fischer, Vasilenko, Uram; Slezák   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Láb – Lamač  Tramita, Orlíková, Vanek; Dobrovský   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Čunovo – V. Leváre  Cvengroš, Triskal, Gosiorovský; Farkaš   

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kostolište – Závod  Klúčik, Lomňančík, Kožuch; Hájek  

St. dorast SD3R – U19 – 7. kolo

10.9. 16.30 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Piatka, Dúbravec  

11.9. 15.00 (STREDA) Inter „B“ – NMŠK 1922  Hudy, Polák

11.9. 16.30 (STREDA) Zohor – Bernolákovo  Polakovič, Lomňančík

11.9. 16.30 (STREDA) Žolík Malacky – Lozorno  Tománek, Kožuch

11.9. 16.30 (STREDA) Rača – Most p/B  Kakaščik, Tanglmayer D. (AR1) za ObFZ-m

11.9. 16.30 (STREDA) FC Petržalka „B“ – D. N. Ves  Hegedüs, Kardelis   

St. dorast SD3R – U19 – 6. kolo

13.9. 17.00 (PIATOK) Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Hajnala, Valko

14.9. 10.30 Most p/B – Inter „B“  Bohun, Pati Nagy

14.9. 10.30 Lozorno – Zohor  Kožuch, Polák

14.9. 11.00 Ružinov – Rača  Lalo, Ralbovský

14.9. 13.45 Bernolákovo – D. Lužná  Chalka, Malovec Ri, Malovec Ro. za ObFZ-m

15.9. 10.00 Rohožník – FC Petržalka „B“   Kožuch, Polakovič

15.9. 10.30 NMŠK  1922 – Žolík Malacky  Vašš, Gosiorovský

St. dorast SD3R – U19 – 7. kolo

17.9. 16.30 (UTOROK) PŠC Pezinok – Rohožník  Srna, Lalo  

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 2. kolo

10.9. 16.30 (UTOROK) Domino „B“ – Rača  Volek

11.9. 16.30 (STREDA) PŠC Pezinok – NMŠK 1922  Lalo

11.9. 16.30 (STREDA) Ivanka p/D – MŠK Senec „B“  Valko

12.9. 16.30 (ŠTVRTOK) D. Lužná – Ružinov  Hajnala

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 6. kolo

15.9. 10.30 Ivanka p/D – Sv. Jur  Dúbravec

15.9. 13.00 Ružinov – NMŠK 1922  Vanek

15.9. 14.00 D. Lužná – Domino „B“  Martinkovič 

15.9. 14.00 MŠK Senec – Rača  Turčan, Stolárik, Ihnacík (HP Čataj)

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 7. kolo

19.9. 14.00 (ŠTVRTOK) Domino „B“ – Ivanka p/D  Volek

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Rača – Ružinov  Harajbič

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – MŠK Senec „B“  Kakaščik  

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) PŠC Pezinok – D. Lužná  Pati Nagy     

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 2. kolo

10.9. 17.00 (UTOROK) FC IMAS – FK Dúbravka  Chrupka

10.9. 17.00 (UTOROK) Iskra Petržalka – Žolík Malacky  Gosiorovský 

10.9. 17.00 (UTOROK) Jarovce – Jakubov  Vanek 

10.9. 17.00 (UTOROK) D. N. Ves – Rusovce  Uram

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 6. kolo

14.9. 11.30 D. N. Ves – Kalinkovo  Bláha   

14.9. 12.00 Rusovce – FK Dúbravka  Choreň

14.9. 16.30 Jakubov – Žolík Malacky  Hudy

15.9. 14.00 Jarovce – FC IMAS  Triskal

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 7. kolo

17.9. 16.00 (UTOROK) FK Dúbravka – Jakubov  Vasilenko

19.9. 16.00 (ŠTVRTOK) FC IMAS – D. N. Ves  Polakovič 

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Kalinkovo – Rusovce  Hajnala

19.9. 16.30 (ŠTVRTOK) Iskra Petržalka – Jarovce  Choreň

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 5. kolo

14.9. 9.00-11.00 Bernolákovo – Šenkvice  Srna

14.9. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – Sv. Jur  Vasilenko     

14.9. 10.00-12.00 PFA ŠTK Šamorín – NMŠK 1922  Hádek

14.9. 13.30-15.30 MŠK Senec – Rusovce  Piatka

14.9. 15.30-17.00 Rača – FC IMAS  Tanglmayer, Křivan za ObFZ-m

15.9. 9.30-11.30 Žolík Malacky – PŠC Pezinok  Chrupka

15.9. 10.00-12.00 Inter „B“ – Vrakuňa  Tramita   

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 13. kolo

17.9. 16.30-14.30 (STREDA) MŠK Senec – Inter „B“  Dúbravec 

17.9. 16.30-14.30 (UTOROK) FC IMAS – NMŠK 1922  Polák

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Rača – Sv. Jur  Tanglmayer

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Bernolákovo – Žolík Malacky  Vanek    

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Šenkvice – PFA ŠTK Šamorín  Tramita

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Rusovce – FKP Dúbravka  Uram 

18.9. 16.30-14.30 (STREDA) Vrakuňa – PŠC Pezinok  Čižmár 

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „B“ – 3. kolo

15.9. 13.00 Kalinkovo – N. Dedinka  Henček

Zápisnica č.20 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.20

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Tarkovič, Hasprún, Vilčinský, Surmajová, Jakubec

Ospravedlnení: Paška, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM – p. Tarkovič, Hasprún

4, Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhov na ocenenie -p. Jánošík

6,Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek – p. Jánošík

7,Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8,Informácia k príprave Galavečera BFZ – p. Jánošík

10, Záver

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa technický riaditeľ SFZ p. Tarkovič spoločne s managerom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ p. Hasprúnom a regionálnym trénerom SFZ za BFZ p. Vilčinským. Informovali o licenčnom systéme SFZ a tiež o podmienkach udelenia štatútu FA a ÚTM.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Sídlo BFZ

Informáciu pilotného návrhu stanov BFZ podala p. Surmajová. Požiadala členov VV BFZ aby sa s predloženým návrhom oboznámili a prípadné pripomienky zaslali pracovnej skupine.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii stanov BFZ.

Členovia pracovnej skupiny požiadali o pripomienkovanie pilotného návrhu stanov BFZ zo strany členov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV

Z:Členovia VV BFZ                                                             T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Informáciu k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou podal predseda BFZ a predseda EK BFZ p. Trnovský. Predseda BFZ požiadal členov VV BFZ o schválenie zámeru k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou.

Uznesenie 1 /20

VV BFZ schvaľuje zámer riešenia budúceho  sídla BFZ a ihriska s umelou trávou v areáli gymnázia I.Horvátha.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018

Informáciu k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vypracovanej účtovnej závierke BFZ a správe auditora za rok 2018. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť vypracovanú účtovnú závierku BFZ a správu auditora za rok 2018 na najbližšej konferencii BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schvaľovanie návrhov na ocenenie

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené návrhy na ocenenie odznakmi SFZ pre činovníkov, ktorý sa v roku 2019 dožívajú významných životných jubileí

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Uznesenie 2 / 20

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 5 Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6:  Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že ho požiadal prezident SFZ o stretnutie so zástupcami FK na území BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, na ktorých chce osobne informovať o situácii v Slovenskom futbale, pripravovaných projektoch a pod.

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – mesto 24.09.2019 o 18:30 hod. V KD Ružinov

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – vidiek  8.10.2019 o 18:30 hod. V Pezinku

VV BFZ berie na vedomie informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

K bodu 7: Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

K bodu 8: Informácia k príprave Galavečera BFZ

Informáciu k príprave Galavečera BFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave galavečera BFZ

K bodu 9: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k pripravovanému odbornému semináru „Šport a právo“ dňa 26.9.2019 o 13:00 hod.

Informáciu o výsledkoch výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie reprezentácie SR Maďarsko – Slovensko dňa 9.9.2019

Informáciu k organizácii poháru BFZ. Termín podania prihlášok je 22.09.2019

Informáciu k súťažiam, riadených ŠTK BFZ, ktorú podal predseda ŠTK BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.09.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý oslavuje 60 rokov

Ľubomír Suchý, dlhoročný predseda ObFZ Bratislava-mesto, ktorý je na čele zväzu od roku 1998, a podpredseda BFZ, oslávi v sobotu 7. septembra 60 rokov.

Rodák z Trenčianskych Teplíc hrával I. dorasteneckú ligu za Jednotu Trenčín, odkiaľ v roku 1978 prišiel do Bratislavy. Tri roky pôsobil v Iskre Matador, ktorá v tom čase hrala divíziu. Z pravého brehu Dunaja odišiel do Lokomotívy Bratislava, kde v roku 1987 skončil s aktívnou činnosťou.

Hneď sa dal na kariéru rozhodcu. Začal v najnižších súťažiach, ale už v roku 1993 pôsobil v národných súťažiach a od roku 1994 do roku 2004 takisto v najvyššej domácej lige vo funkcii asistenta rozhodcu. Keď skončil s rozhodovaním, stal sa delegátom I. a II. ligy. Túto funkciu vykonáva dodnes.

Od roku 1998 bol aj na listine UEFA. „Veľmi rád spomínam na   stretnutia v Lige majstrov, hlavne na súboje Valencia – Manchester United, Manchester United – Bröndby
Kodaň a Manchester United – Leverkusen. Takisto aj na kvalifikačné zápasy o postup na MS i na ME. V pamäti mi veľmi utkvel súboj  Francúzsko – Chorvátsko. Hral sa na krásnom štadióne St. Denis  krátko po MS 1998, na ktorých sa Francúzi stali majstrami sveta a Chorváti skončili na treťom mieste. V tomto súboji sa s reprezentačnou kariérou lúčil výborný stredopoliar Zvonimir Boban. Najexotickejšie stretnutie som zažil v Austrálii v kvalifikácii o postup na MS do 17 rokov Austrália – Bahrajn,“
povedal nám Ľubomír Suchý.

Za tie roky sa stretol s mnohými mladými nádejnými futbalistami, ktorí sa presadili na domácej i medzinárodnej scéne a boli a sú aj reprezentantmi. „Mám veľkú radosť z toho, že za toto obdobie sa nám v mládežníckych výberoch podarilo vychovať viacerých reprezentantov. Je to generácia Vlada Weissa mladšieho, Filipa Mentela, Róberta Maka a Lukáša Haraslína. Všetci prešli našimi výbermi ObFZ Bratislava-mesto. Za náš výber na turnaji štyroch miest hral už v 16 rokoch aj Marek Hamšík, ktorý sa vypracoval na svetového hráča.“

Ľubomíra Suchého však najviac teší, že už dlhší čas najlepší rozhodca na Slovensku Ivan Kružliak ml. je tiež odchovanec ObFZ Bratislava-mesto. „Poznám ho od jeho narodenia, lebo s jeho otcom som veľký priateľ. Bol výborný brankár, ale neskôr sa vydal na rozhodcovskú dráhu. Doteraz všetky veľké predpoklady do bodky naplnil, povahové vlastnosti ho predurčujú na to, aby bol výborný rozhodca. Jeho vrchol kariéry ešte len príde, som presvedčený, že sa dostane na záverečný turnaj MS, ktorý bude v roku 2022 v Katare.“

A aké je najväčšie želanie oslávenca Ľubomíra Suchého? „Bol by som veľmi rád, keby kvalita bratislavského futbalu stúpala a mužstvá z nášho hlavného mesta hrali prím vo všetkých súťažiach. V minulosti mala Bratislava v najvyššej súťaži tri mužstvá, Slovan, Inter a Petržalku, preto si najviac želám, aby sa vrátili niekdajšie časy a znova by sme videli derby Slovan – Inter, Slovan – Petržalka a Inter – Petržalka. A tiež, aby bratislavské mužstvá boli takými veľkými dodávateľmi hráčov do reprezentačných mužstiev, ako v minulosti. Ako bývalý rozhodca si prajem, aby bratislavskí rozhodcovia tvrdili muziku. Teší ma tiež, že máme nielen najlepšieho rozhodcu Ivana Kružliaka mladšieho, ale aj najlepšieho asistenta Tomáša Somolániho. A to sa dodnes stále ťažko vyrovnávam s predčasným ukončením kariéry Milana Cuninku mladšieho a neskôr aj Petra Bolla.  Sú to výborní chlapci, skvelí asistenti a tiež s tým, že Jožko Pavlík si nepotykal s angličtinou. Náš zväz vo výchove rozhodcov dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky, preto som presvedčený, že v tomto trende budeme naďalej pokračovať, lebo máme dosť talentov. Takisto mi záleží na tom, aby z našich výberov vyšli kvalitní hráči, ktorí by sa zaradili do vrcholového futbalu a boli dobrými reprezentantmi Bratislavy,“ dodal na záver našej debaty Ľubomír Suchý.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a OBFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k životnému jubileu želajú veľa zdravia a tvorivých síl pri riadení a napredovaní futbalu v našom regióne.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Stanovisko predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika k prípadu FK Dúbravka.

V období pred začiatkom súťažného ročníka 2019/2020 rezonovalo vo futbalovom hnutí Bratislavského regiónu najmä zaradenie družstva FK Dúbravka ako víťaza V. ligy ObFZ Bratislava – mesto do IV. ligy BFZ a následne nerešpektovanie menovaného klubu k nahláseniu štadióna pre domáce majstrovské stretnutia v IV. lige BFZ, nakoľko domovský stánok FK Dúbravka nespĺňa podmienky v zmysle schválenej infraštruktúry štadiónov pre III. a IV. ligu BFZ. K tomuto problému sme oslovili predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika, ktorý nám poskytli svoje vyjadrenie.

,,FK Dúbravka sa prihlásil do IV. ligy BFZ prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaže cez ISSF systém s tým, že keď sa schvaľovala prihláška, tak pri FK Dúbravka bolo napísané, že štadión nespĺňa náležitosti. Po zaevidovaní všetkých prihlášok ŠTK BFZ, ktorej som predsedom bol VV BFZ predložený návrh na zaradenie družstiev do súťaží, kde nechýbalo ani družstvo seniorov FK Dúbravka. VV BFZ predložený návrh schválil, ale na základe podanej informácie, že sme dňa 3. 7. 2019 spoločne s vedúcim sekretárom BFZ p. Farbulom vykonali kontrolu štadióna FK Dúbravka, kde sme po premeraní rozmerov hracej plochy zistili, že táto nespĺňa rozmery v zmysle prijatej infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy, VV BFZ hlasoval o schválení štadióna FK Dúbravka pre odohratie majstrovských stretnutí v súťaži IV. liga BFZ, čo ale schválené nebolo. Do termínu 25. júla 2019 mal FK Dúbravka  nahlásiť štadión, na ktorom bude hrávať. To však klub neurobil a keďže nenastúpil na prvé tri súťažné stretnutia, všetky mu budú kontumované v zmysle platného súťažného poriadku SFZ a tiež rozpisu súťaží BFZ na ročník 2019/2020,“ vraví predseda ŠTK Miroslav Richtárik.

M.Richtárik celú záležitosť podrobne vysvetlil s tým, že na Slovensku sa s ihriskami nerobia výnimky. ,,Máme niekoľko prípadov z minulosti aj v súťažiach SFZ, kde napr. už dnes neexistujúce VSS Košice nemohli hrať doma, nakoniec predložili zmluvu s MŠK Žilina. Lokomotíva Košice namiesto v Čermeli hrala v Družstevnej pri Hornáde, FC Košice, ktoré nemá svoje ihrisko hráva v Čermeli, Slavoj Trebišov zasa nedisponoval tribúnou pre 600 divákov, preto, pokiaľ nedobudoval stanovený počet, nemohol hrať na svojom štadióne. Takže výnimka na ihrisko neexistuje. Je iba taká, keď niekto prerába kabínu alebo sociálne zariadenie, tak to sa dá.“

Jedenásteho novembra 2015 bola schválená infraštruktúra štadiónov, ktorú navrhla ŠTK a schválil ju VV BFZ. A 8. 8. 2016   sa ešte upravila. ,,V tom roku som prešiel všetky kluby 3. ligy a oboznámil som ich s novými normami a to isté som urobil v roku 2016, keď som navštívil všetky kluby IV. ligy. Na základe výsledkov som zistil, že Rovinka, Rusovce a Limbach mali iba 60 metrovú šírku a tiež ďalším klubom chýbali či už stožiar na dôstojné vyvesenie vlajky BFZ, alebo bol problém so striedačkami. Aj preto VV BFZ 8. 8. 2016 upravil a rozhodol, že šírka ihriska sa zmení zo 64 metrov na 60 metrov. Dĺžka zostala 100 metrov, k čomu vtedy nemal pripomienky ani jeden s členov VV BFZ, aby sa aj dĺžka upravila a znížila“ hovorí ďalej M. Richtárik.

Keď FK Dúbravka v roku 2017 dokončil rekonštrukciu štadióna, tak som v spoločnosti predsedu BFZ a vedúceho sekretára BFZ navštívil zmodernizovaný štadión. ,,Už vtedy som upozornil na nevhodné lavičky pre náhradníkov, na nejaké drobnosti a hlavne na to, že ihrisko má iba 97 metrov a v prípade postupu do vyššej súťaže nebude možné na tomto ihrisku hrať. Na to však predseda FK Miroslav Janky povedal, že tu sa hrala kedysi  II. SNL a vtedy problém nebol. Podľa mňa nebol preto, že vtedy nebola prijatá žiadna norma o infraštruktúre štadiónov a takýchto bolo v tej dobe viac nielen v Bratislavskom regióne ale aj na celom Slovensku. Smutné však je, že FK Dúbravka už pred rekonštrukciou vedela, že je prijatá infraštruktúra štadiónov pre III. a IV. ligu BFZ  ale tomuto problému nevenovali prakticky žiadnu pozornosť. A teraz keď prišlo na lámanie chleba, všade vidia chybu, len nie u seba,“ pripomína M. Richtárik.

A dodal ešte jednu zaujímavosť: „Z celého Slovenska mi volajú kluby, aké majú mať ihriská v prípade postupu do vyšších súťaží. Informujú sa dopredu a aby som nechodil ďaleko, dobrým príkladom je SDM Domino. Keď prerábalo ihrisko, tak som im poradil, čo majú robiť. Vtedy ho mali s rozmermi 100×68 metrov, teraz má 105×68 a majú šťastie, lebo také rozmery vyžadujú slovenské žiacke súťaže, ktoré hrajú. Pred časom sa zdalo, že Most, Báhoň a Rača nebudú hrať III. ligu, ale vysúkali si rukávy a postavili si tribúny,“ dodal ešte M. Richtárik.

,,Vedenie BFZ vôbec nie je proti klubom amatérskeho futbalu, nechce nikoho likvidovať, dodržuje iba prijaté normy. V pondelok 8. júla 2019 na VV BFZ bolo prijaté uznesenie, že družstvo seniorov FK Dúbravka je zaradené do  IV. ligy BFZ. Na základe informácie predsedu ŠTK BFZ, ktorý spoločne s vedúcim sekretárom skontrolovali stav štadióna FK Dúbravka bolo prijaté ďalšie uznesenie, kde VV BFZ neschválil štadión FK Dúbravka pre súťažné stretnutia IV. ligy BFZ. Klub bol listom vyzvaný, aby do 25. júla nahlásil štadión, kde bude svoje domáce stretnutia hrávať.“ vraví predseda BFZ Juraj Jánošík a pokračuje:

,,K tejto problematike a zložitej situácii som sa spoločne s vedúcim sekretárom BFZ stretol 15. 7. so starostom mestskej časti Dúbravky Martinom Zaťovičom, viceprimátorom mesta Bratislava a poslancom mestského zastupiteľstva Dúbravky  Jurajom Káčerom, predsedom FK Dúbravka Miroslavom Jankym, ktorých som informoval, že štadión je pre danú súťaž nevyhovujúci z dôvodu rozmerov HP. Tu vzišla pripomienka o možnosti udelenia dočasnej výnimky, kde som povedal iba toľko, že urobím stretnutie členov VV BFZ, na ktorom pokiaľ  sa zhodneme na tom, aby bola výnimka udelená, FK Dúbravka bude môcť hrať svoje súťažné stretnutia na domácom štadióne. Na stretnutí bolo prítomných 6 členov VV BFZ a nakoniec sme sa dohodli, že sa bude hlasovať per rollam k žiadosti o udelenie výnimky. Z 8 členov VV BFZ boli 5 proti udeleniu výnimky a 3 za, čiže výnimka schválená nebola. Informácia o výsledkoch hlasovania bola doporučenou poštou zaslaná klubu s tým, že sme opätovne požiadali o nahlásenie štadióna, na ktorom bude FK Dúbravka hrať svoje domáce stretnutia. Napriek tomu a na moje prekvapenie bola zo strany FK Dúbravka doručená najskôr žiadosť na revidovanie rozhodnutia VV BFZ, ktorú klub adresoval Revíznej komisii a keď aj tá potvrdila rozhodnutie VV BFZ, klub sa voči tomuto odvolal na odvolaciu komisiu. Preto moje prekvapenie, lebo som sa počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu BFZ nestretol s prípadom, že by klub nerešpektoval rozhodnutie najvyššieho orgánu BFZ medzi konferenciami ale stále mal „ svoju pravdu“, ako vedenie BFZ nechce, aby sa na štadióne FK Dúbravka hrala IV. liga “ hovorí Juraj Jánošík.

Predseda BFZ sa osobne stretol v sídle zväzu s hráčom FK Dúbravka Jánom Hozlárom a o niekoľko dní aj v sídle klubu, kde hovoril s Miroslavom  Jankym a v kabíne s 25 hráčmi. Vysvetlil im, prečo VV BFZ konal tak, ako konal.

Keď som predstúpil pred hráčov FK Dúbravka v kabíne a vysvetlil im danú problematiku a rozhodnutie VV BFZ, mal som pocit, že hráči plne chápali rozhodnutie VV BFZ“. Na danom stretnutí bol prítomný aj člen VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto Milan Lônčík.

Päť dní pred začiatkom súťaže zaslal FK Dúbravka žiadosť o anulovanie zaradenia do súťaže, nakoľko spochybnil rozhodnutie VV BFZ, ktorý podľa ich vyjadrení nemal FK Dúbravka zaradiť ich družstvo do súťaže IV. ligy BFZ. Na túto ich žiadosť bol zo strany BFZ zaslaný list, v ktorom sme klub upozornili na nerešpektovanie rozhodnutia VV BFZ a požiadali o stanovisko, či sa oficiálne odhlasuje zo súťaže IV. liga BFZ. Odpoveď zo strany Dúbravky bola opäť: Trváme na anulovaní zaradenia, lebo BFZ pochybil a nemal nás do IV. ligy zaradiť. Celá situácia dospela až k zasadnutiu mimoriadneho VV BFZ, ktorý žiadosť FK Dúbravka k anulovaniu zaradenia vzal na vedomie bez prijatých záverov a ponechal v platnosti uznesenie o zaradení družstva do IV. ligy BFZ. V súťaži IV. liga BFZ sa odohrali tri kolá, ale FK Dúbravka neodohrala ani jeden zápas, nakoľko na stretnutia nenastúpila, čím opäť porušila normy a bude zo súťaže vylúčená, čo v praxi  znamená, že IV. liga BFZ bude mať len 15 účastníkov. Veľká škoda, že na postoj a správanie prezidenta FK Dúbravka doplatilo nielen celé A-mužstvo FK Dúbravka, z ktorého viacerí hráči už odišli do iných klubov, ale aj fanúšikovia klubu, ktorý si nebudú môcť pozrieť futbalové stretnutia mužov v Dúbravke. Keby z jeho strany bolo iba trocha ústretovosti, tak seniorské mužstvo mohlo naďalej existovať a vo vyššej súťaži si konfrontovať svoje sily s lepšími súpermi. Na druhej strane všetky mládežnícke družstvá môžu hrať svoje zápasy na štadióne FK Dúbravka.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  EAV
  QI gold